prof. PhDr. Josef Unger, CSc.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.
 • Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., narozen 11. září 1944 v Brně, národnost česká, státní občanství české, ženatý, 2 děti.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav antropologie, Vinařská 5, 603 00 Brno, tel. 549497806, e-mail unger@sci.muni.cz.
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: profesor v oboru antropologie. 1999: docent v oboru antropologie. Habilitační práce "Hrad Lelekovice ve 14. století" obhájena 24. listopadu 1999 na Přírodovědecké fakultě MU. 1984: kandidát historických věd (CSc.).Kandidátská disertace "Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13. - 15. stol." obhájena roku 1981 na Archeologickém ústavu ČSAV v Brně (školitel prof. Josef Poulík)jako výsledek externí aspirantury od roku 1974. 1969: doktor filosofie (PhDr.).Disertační práce na téma "Moravská drobná středověká opevnění v období vrcholného feudalismu" obhájena na Katedře prehistorie roku 1968. 1966: ukončeno studium prehistorie na Filosofické fakultě brněnské umiverzity a získání titulu prom. hist. Diplomová práce na téma "Moravská drobná středověká opevnění v období vrcholného feudalismu" obhájena na Katedře prehistorie roku 1966. 1961: maturita na JSŠ Tř. kpt. Jaroše v Brně, 1958: ukončeno základní vzdělání závěrečnou zkouškou na OSŠ v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2004- : profesor Ústavu antropologoe PřF MU. 1999-2004: docent Katedry antropologie PřF MU. 1996-1999: odborný asistent Katedry antropologie PřF MU, 1993-1996: vědecký pracovník Ústavu archeologické památkové péče v Brně, 1983-1993: vědecký pracovník Archeologického ústavu AV v Brně, 1966-1983: samostatný odborný pracovník- archeolog Regionálního muzea v Mikulově,
Pedagogická činnost
 • Od roku 1994 jako externí učitel na Katedře antropologie PřF MU v Brně několik speciálních přednášek týkajících se sociokulturní antropologie (Sídla a život středověké šlechty, Osídlení a přírodní prostředí). 1966-1996: Přednášky pro veřejnost, jednorázové přednášky pro posluchače archeologie na FF MU , oponentury diplomových prací na katedře archeologie FF MU, oponentury kandidátských disertací, školitel v rámci vědecké výchovy (dr. Z. Měchurová, dr. L. Poláček). Od roku 1996 pravidelná výuka na Katedře antropologie PřF MU (přednášky: Úvod do antropologie, Antropologie pravěku, Antropologie středověku, Pohřební ritus, cvičení: Terénní archeologie, Úvod do vědecké práce, Metody antropologie III, Exkurze, Terénní praxe). Vedoucí a oponent desítek ročníkových, bakalářských a magisterských prací. Školitel studentů doktorského studijního programu: RNDr. M. Bohunová (2000-2003). Obhájila doktorskou disertaci „Válečný pohřební ritus“. RNDr. M. Živný (2001-2005). Obhájil doktorskou disertaci „Pohřební ritus na Moravě v 11.-15. století ve středoevropském kontextu". RNDr. M. Králíková (2001-2006). Obhájila doktorskou disertaci „Pohřební ritus 16. až 18. století na Moravě a ve Slezsku s přihlédnutím k území střední Evropy“. Mgr. L. Šín (2006-2011). Obhájil disertaci "Člověk 9. až 12. století na Olomoucku". Mgr. A. Křápková (od r. 2016). Pracuje na tématu "Antropológia trestného práva v stredoveku a ranom novoveku v stredoeurópskom kontexte". Modulové učební texty: Unger J.: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. století, NUM – edice scientia, Brno 2002, 133 str. Unger J.: Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko- archelogické perspektivy, Brno 2006, 254 str. Unger J.: Archeologie středověku. Odraz života lidí v archeologických pramenech. Hradec Králové 2008. Unger J.: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. Opava 2008. Unger J.: Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. Hradec Králové 2012. Přednášky na univerzitách v Bambergu, Banské Bystrici, Bratislavě, Göttingen, Hradci Králové, Nitře, Olomouci, Opolí, Opavě, Wroclawi.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Ve výzkumné práci se zabývá především sídly a životem šlechty ve středověku, archeologií církevních objektů, antropologií pohřebního ritu, vztahu artefaktu a člověka v pravěku a středověku. Vedl celou řadu terénních archeologických výzkumů (zaniklé vsi Topolany, Bořanovice, motte na zaniklé vsi Koválov, kostely v Mušově, Hustopečích, Brně, Tasově a na zaniklých vsích Divice, Narvice, Koválov, hrad v Lelekovicích, pohřebiště v Morkůvkách, Divákách a další). V současné době se zabývá problematikou středověkých a novověkých šibenic na Moravě (výzkum šibenice u Tišnova, Slavkova a Ivančic). Spoluřešitel vědeckého úkolu na Archeologickém ústavu ČSAV v Brně "Feudalisace společnosti a její odraz v archeologických pramenech" 1985-1990. Řešitel grantu GAČR "Šlechtické sídlo typu motte na zaniklé vsi Koválov u Žabčic z druhé poloviny 13. století" 1992-1993. Řešitel grantu GAČR "Život na hradu Lelekovice v druhé polovině 14. století" 1995-1998. Spoluřešitel grantu GAČR "Moravskoslezská škola doktorských studií" (od r. 2005). Řešitel grantu FRVŠ "Inovace programu předmětu Terénní cvičení z antropologie" (2004, 2006).
Akademické stáže
 • 2001: Georg-August Universität Göttingen 2002: Univerztita Komenského, Bratislava Univerzität Bamberg Georg-August Universität Göttingen 2003: Georg-August Universität Göttingen 2004: Georg-August Universität Göttingen, Uniwersitet Wroclaw 2005: Iniv. J. A. Komenského Bratislava, G. A. Univ. Göttingen, Iniversitet Opolski, Univ. K. Filosofa Nitra 2006: Univ. M. Bela B. Bystrica, Univ. J. A. Komenského Bratislava, Univ. K. Filozofa Nitra
Universitní aktivity
 • Člen komisí pro státní závěrečné a rigorozní zkoušky.
Mimouniversitní aktivity
 • Člen správní rady Archaia, Památkové rady Národního památkového ústavu pracoviště v Olomouci, Oborové rady pro archeologii Univerzity Hradec Králové, výboru Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Člen redakčních rad: Jižní Morava, Casteologica bohemica, Pravěk.
Ocenění vědeckou komunitou
 • Čestné uznání Odboru kultury ONV Břeclav za dlouhodobou činnost v mikulovském muzeu z r. 1983.
Vybrané publikace
 • UNGER, Josef. Zaniklé sídliště z 13. století u Popic (okr. Břeclav). Jižní Morava. 2017, roč. 55, č. 52, s. 375-377. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef a Jan VELEK. Žuráň. Hypotéza stavby mohylového objektu. Jižní Morava. 2017, roč. 55, č. 52, s. 378-383. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef, Jan VELEK, Karel KIRCHNER a Jan ZDUBA. Nové poznatky a otázky nad hrádkem Rohy u Skřinářova, okr. Žďár n. S. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná spoklečnost v Brně, 2017, roč. 69, č. 3, s. 252-258. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Kostel sv. jana Křtitele v Kurdějově. Jižní Morava. 2016, roč. 54/51, č. 1, s. 349-366. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef a Martin ČERMÍK. Pohřební kaple Tasovců v Tasově (okr. Žďár nad Sázavou). Vlastivědný věstník moravský. 2016, roč. 68, č. 2, s. 113-120. ISSN 0323-2581. URL info
 • UNGER, Josef. Interpretace některých historických událostí v díle Jozefa Sunegy. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 6, č. 1, s. 57-60. ISSN 1804-6657. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum boleradického hradu. In Boleradický hrad. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2015, s. 28-53. Hrady 1. ISBN 978-80-7204-923-3. info
 • UNGER, Josef. Tišnovská šibenice. In Tauchen J. Schelle K. Tauchen J. Schelle K. a kol. ed. Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes. Edice Monografie. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2015. 1. vyd. Ostrava: Publishing Ostrava, 2015, s. 191-196. Monografie 1. ISBN 978-80-7418-248-8. info
 • UNGER, Josef, Vladimír HAŠEK a Jiří ŠINDELÁŘ. Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 4, č. 2, s. 15-28. ISSN 1804-6657. info
 • UNGER, Josef a Ákos NEMCSICS. Tasovská rotunda. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2014, roč. 66, č. 2, s. 131-137. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Projevy křesťanského a předkřesťanského pohřebního ritu na středohradištním pohřebišti v Divákách, okr. Břeclav. Studia archaeologica brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. 113-130. ISSN 1805-918X. info
 • UNGER, Josef. Archeologická antropologie. In Martina Cichá. Integrální antropologie. 1. vyd. Praha: Triton, 2014, s. 74-79. ISBN 978-80-7387-816-0. info
 • UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ a Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-20. ISSN 1804-6657. URL info
 • UNGER, Josef a Robin PĚNIČKA. Rotunda a raně gotický kostel v Tasově : Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013. Online. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014, 77 s. Anthropologia Integra - Series Monographica, sv. 3. ISBN 978-80-7204-875-5. URL info
 • UNGER, Josef. Tišnovská šibenice. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v brně, 2014, roč. 66, č. 2, s. 152-160. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Kontinuita či diskontinuita středo- a mladohardištních pohřebišť na jižní Moravě. Časopis slezského zemského muzea. Opava: Slezské zemské muzeum, 2014, roč. 62, 2-3, s. 283-287. ISSN 1211-3131. info
 • UNGER, Josef. Ledárna z druhé poloviny 15. stol. na šlechtickém sídle v Lelekovicích. Castellologica bohemica. 2014, roč. 2014, č. 1, s. 136-141. ISSN 1211-6831. info
 • UNGER, Josef. Žena z hrobu 89 na pohřebišti z 9. až počátku 10. století v Divákách (okr. Břeclav). Vlastivědný věstník moravský. Brno, 2013, roč. 65, č. 1, s. 59-64. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Cesta mikulovských novokřtěnců do Slavkova roku 1528. Jižní Morava. 2013, roč. 52/49, č. 1, s. 377-383. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef. Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2012, roč. 63, č. 4, s. 674-679. ISSN 0323-1267. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Kateřina BOBEROVÁ, Kristýna PÍŽOVÁ, Josef UNGER, Josef DUDA, Lukáš ŠÍN a Bohuslav KLÍMA. Pokus o intaktní vyzvednutí kosterních pozůstatků pro účely genetických analýz. Česká antropologie. Olomouc, 2012, roč. 62, č. 1, s. 10-16. ISSN 1804-1876. info
 • UNGER, Josef. Mladohradištní pohřebiště Diváky - Padělky za humny v povodí Harasky. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2012, roč. 51/48, č. 1, s. 217-219. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum pohřebiště z 11. stol. v Divákách - Padělky za humny. Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, 2012, roč. 51/48, č. 1, s. 220-260, 40 s. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef. Člověk ve středověku. Svědectví archeologických pramenů. 1. vyd. Hradec Králové: Společnost experimentální archeologie, 2012, 64 s. Popularizace archeologie 1. ISBN 978-80-905374-0-8. info
 • UNGER, Josef. Lidské kosterní pozůstatky na sídlištích ve středověku. Možnosti interpretace. In Živá archeologie. Supplementum 3. Hradec Králové: Katedra archeiologie FF UHK, 2011, s. 165-167. Živá archeologie Supplementum 3. ISBN 978-80-254-8896-6. info
 • UNGER, Josef. Tasovská rotunda. In Libor Karásek. Památky Vysočiny 2008/2009. 1. vyd. Telč: Národná památkový ústav Telč, 2011, s. 45-49. ISBN 978-80-904240-3-6. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Kosterní pozůstatky žuráňské kněžny. In J. Macháček. Zaměřeno na středověk. Brno: Lidové noviny, 2011, s. 64-74. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • UNGER, Josef. Experimentální rekonstrukce upínání ostruhy z 9. století. Živá archeologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011, roč. 11/2010, č. 1, s. 130-131. ISSN 1213-1628. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER a Kateřina BOBEROVÁ. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 36-40. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Odraz christianizace Moravy v archeologických pramenech. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, s. 19-71. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6. info
 • UNGER, Josef a Eva DROZDOVÁ. Člověk v povodí Harsaky v 9.-11. stol. In Konference Archeologie et Antropologie. 2011. info
 • UNGER, Josef. Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav). Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2010, roč. 48/45, č. 1, s. 149-164. ISSN 0449-0436. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Religious Architecture in the Czech Republic in the Light of Geophysical Prospection and Archaeological Excavation. Oxford: Archeopress British Archaeological Reports, 2010, 90 s. BAR 52128. ISBN 978-1-4073-0669-8. info
 • DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER, Václav SMRČKA, Alena NĚMEČKOVÁ a Petr KRUPA. Traumatické léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň. Jižní Morava 2010. Vlastivědný sborník ročník 46, svazek 49, s.198-207. 2010, roč. 49/46, č. 1, s. 198-207, 12 s. ISSN 0449-0436. info
 • UNGER, Josef. Babí lom a okolí ve světle archeologických výzkumů. In Babí lom. 1. vyd. Brno: Littera, 2009, s. 54-56. ISBN 978-80-85763-51-5. info
 • UNGER, Josef. Rekonstrukce středověkých opevnění z hlediska antropologie. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2009, roč. 61, č. 3, s. 547-553. ISSN 0323-1267. info
 • UNGER, Josef a Josef UNGER. Výstava a kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, roč. 4/2, č. 4, s. 105-108. ISSN 1803-0068. info
 • UNGER, Josef. Kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní Moravě. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, roč. 61, 2008, č. 4, s. 399-400. ISSN 0323-2581. info
 • MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0. URL info
 • UNGER, Josef. Archeologie středověku. 1. vyd. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové, 2008, 55 s. Materiály pro studium archeologie, 4. sv. ISBN 978-80-7041-766-9. info
 • UNGER, Josef. Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2008, 150 s. Středověk. ISBN 978-80-7248-495-9. info
 • UNGER, Josef, Eva DROZDOVÁ a David PARMA. Hromadný hrob u Brankovic. In PARMA, David. Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. 1. vyd. Poznan: Stowarzyszenie Naukowe Archeologíw Polskich, 2008, s. 323-331. ISBN 978-83-926211-8-8. info
 • UNGER, Josef. Epidemie a války 9. až 20. stol. v archeologických nálezech lidských pozůstatků a ostatků Moravy a Slezska. In Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Poznan: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2008, s. 129-138. ISBN 978-83-926211-8-8. info
 • HAŠEK, Vladimír, Jaroslav PEŠKA a Josef UNGER. The contribution of nondestructive prospecting methods to the archaeological excavation of burial grounds. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2008, roč. 44, č. 1, s. 5-49. ISSN 0560-2793. info
 • UNGER, Josef. Problematika hájitelnosti předvelkomoravských a velkomoravských hradeb. In Bitka pri Bratislave v roku 907. 1. vyd. Bratislava: SAHI, 2008, s. 177-182, 5 s. ISBN 978-80-970077-7-5. info
 • UNGER, Josef. Blansko (okr. Blansko). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007, s. 11-12. ISBN 978-80-86399-30-0. info
 • UNGER, Josef. Diváky (okr. Břeclav). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007, s. 15. ISBN 978-80-86399-30-0. info
 • KOS, Petr a Josef UNGER. Uhřice (okr. Hodonín). In Výroční zpráva ÚAPP Brno. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2007, s. 29-30. ISBN 978-80-86399-30-0. info
 • UNGER, Josef. Zaniklé vesnice v okolí Vranovic. In Obec Vranovice. 1. vyd. Břeclav: Malovaný kraj, 2007, s. 49-57. ISBN 80-903759-1-X. info
 • UNGER, Josef. Pohřební ritus a proměny chápání cesty dítěte na druhý svět v prvním a druhém tisíciletí. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 211-220. ISSN 0560-2793. info
 • UNGER, Josef a Vladimír HAŠEK. Motten und Hausberge des 13. und 15. Jahrhunderts in Süd- und Mittelmähren. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, 2007, roč. 23, č. 1, s. 263-275. ISSN 1011-0062. info
 • UNGER, Josef. Pohřební ritus 1. až 20. století v Evropě z antropologicko-archeologické perspektivy. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006, 254 s. Panorama biologické a sociokulturní antropologie 2. ISBN 80-7204-397-8. info
 • UNGER, Josef, Martin GEISLER a Jiří KOHOUTEK. Doba hradištní. Středověk a novověk. In Výzkumy - Ausgrabungen. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2006, s. 69-80. ISBN 80-86399-22-2. info
 • ŠEDO, Ondrej a Josef UNGER. Malý poklad z 12. století ze zaniklé vsi Bořanovice u Přibic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2006, roč. 58, č. 2, s. 344-352. ISSN 0323-1267. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum na předhradí lelekovického hradu v letech 2002-2004. In Pravěk - Supplementum. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče brno, 2006, s. 27-33. ISBN 80-86399-24-9. info
 • UNGER, Josef. Kostely a kláštery na Moravě ve světle archeologických výzkumů a z hlediska cestovního ruchu. In O křesťanské výtvarné kultuře. 1. vyd. Brno: Biskupství brněnské, 2006, s. 35-50. ISBN neuvedeno. info
 • UNGER, Josef. Zvláštnosti v pohřbech jinověrců za reformace a protireformace v Čechách a na Moravě. In Aevum Medium. Zborník na počesť Jozefa Hošša. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2006, s. 129-131. ISBN 80-89236-13-8. info
 • UNGER, Josef. Žuráň- mohyla významná, tajemná a stále záhadná. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, roč. 39, č. 1, s. 115-118. ISSN 0560-2793. info
 • UNGER, Josef. Problematika manipulace s těly zemřelých na hradištním pohřebišti v Divákách. Študijné zvesti. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2006, roč. 39, č. 1, s. 167-170. ISSN 0560-2793. info
 • UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Pálavské kostely. In Pálavské kostely. 2006. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006, s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-7758-X. info
 • UNGER, Josef, Aleš FILIP a Jiří MIHOLA. Kirchen in den Pollauer Bergen. In Kirchen in den Pollauer Bergen. 1. vyd. Klentnice: Římskokatolická farnost, 2006, s. 8-20. Kostely. ISBN 80-239-8123-4. info
 • UNGER, Josef. Hrádek Nechvalín a problematika sídel drobné šlechty na Moravě. Památková péče na Moravě. Brno: Národní památkový ústav, 2006, roč. 12, č. 1, s. 37-44. ISSN 1214-5327. info
 • UNGER, Josef. Uchovávání ostatků světců. In Svätec a jeho funkcie v sopočnosti I. Bratislava: Chronos, 2006, s. 233-246, 15 s. ISBN 80-89027-19-9. info
 • DROZDOVÁ, Eva a Josef UNGER. Pět let školního antropologicko-archeologického výzkumu v Divákách. Česká antropologie. Olomouc: Česká antropologická společnost, 2005, roč. 2005, č. 55, s. 38-41. ISSN 0862-5085. info
 • UNGER, Josef. Arkosoliové hroby jako projev sociálního postavení ve středověku. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV Nitra, 2005, roč. 37/2005, s. 81-83. ISSN 80-88709-80-6. info
 • UNGER, Josef a Vladimír HAŠEK. Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischen Kirchen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich. Wien: Österreichische Gesellschaft, 2005, roč. 21/2005, s. 297-311. ISSN 1011-0062. info
 • UNGER, Josef. Pohřby papežů ve starověku a středověku. Dialog Evropa XXI. Brno: Moravskoslezská křesťanská akademie, 2005, roč. 15/2005, 3-4, s. 23-25. ISSN 1210-8332. info
 • UNGER, Josef. Co Boccaccio nevěděl, aneb k pohřebnímu ritu biskupů ve středověku. In Východočeské listy historické. 1. vyd. Hradec Králové: Ústav historických věd PdF Univerzity v Hradci Králové, 2004, s. 241-255. ISBN 1211-8184. info
 • KÜNTZEL, Thomas a Josef UNGER. Nový terénní náčrt opevněné lokality u Radkova. Hláska. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2004, roč. 15, č. 3, s. 37-38. ISSN 1212-4974. info
 • UNGER, Josef. In solio sub arcu. K problematice hrobu arcibiskupa sv. Metoděje. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, roč. 56/2004, č. 1, s. 164-168. ISSN 0323-1267. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysikalische Prospektion und Probegrabung eines unterirdischen Ganges in Přepychy, Bez. Rychnov Nad Kněžnou. Der Erdstall. Roding: Arbeitskreis für Erdstallforschung, 2003, roč. 29, s. 70-75. ISSN 0343-6500. info
 • UNGER, Josef. Rakvický katastr v pravěku a časné době dějinné. In Rakvice. 1. vyd. Rakvice: Obecní úřad Rakvice, 2003, s. 11-20. ISBN 80-86810-00-3. info
 • UNGER, Josef. Begräbnisriten vom 1. bis 18. Jahrhundert in archäologischen Quellen Mährens. 1. vyd. Wien: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 2003, 14 s. ISBN 3-9500851-4-9. info
 • UNGER, Josef. Historický proces začleňování narozeného a nenarozeného dítěte do společnosti. Scripta bioethica. Brno: Hippokrates, 2003, roč. 5, č. 1, s. 19-21. ISSN 1213-2977. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Zpravodaj STOP. Brno: Společnost pro technologie ochrany pam., 2003, roč. 5/2003, č. 4, s. 41-45. ISSN 1212-4168. info
 • UNGER, Josef. Aktuálně o znojemské rotundě. Univerzitní noviny. Brno: NUM, 2003, roč. 10, 7-8, s. 51-52. ISSN 1211-6866. info
 • UNGER, Josef. Být pohřben "sub arco solio". Univerzitní noviny. Brno: NUM, 2003, roč. 10, č. 6, s. 42-44. ISSN 1211-6866. info
 • UNGER, Josef. Změny pohřebního ritu ve druhém tisíciletí. Univerzitní noviny. Brno: NUM, 2003, roč. 10, č. 4, s. 43-45. ISSN 1211-6866. info
 • HAŠEK, Vladimír, Jan TOMEŠEK a Josef UNGER. Po stopách hrobu královny Konstancie. In Ve službách archeologie IV. 1. vyd. Brno: MVS Brno, Geodrill, AÚ SAV Nitra, 2003, s. 91-93, 4 s. ISBN 80-7275-041-0. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum v boleradickém kostele. Pravěk N.Ř. Brno: ÚAPP Brno, 2003, roč. 13, s. 425-428. ISSN 80-86399-05-2. info
 • UNGER, Josef. Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1.-16. století. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2002, 151 s. Scientia. ISBN 80-210-2849-1. info
 • UNGER, Josef. Příspěvek archeologie k historii portálu v klášteře Porte coeli v Předklášteří. Zpravodaj STOP. Brno: Společnost pro technologie ochrany, 2002, roč. 4, č. 4, s. 25-26. ISSN 1212-4168. info
 • UNGER, Josef. Pozdní středověk a novověk. In Oblast vodního díla Nové Mlýny od pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002, s. 419-425, 6 s. ISBN 80-86023-27-3. info
 • UNGER, Josef. Problémy rekonstrukce života na středověkém hradě. In Sborník příspěvků. 1. vyd. Předklášteří: Okresní muzeum Brno-venkov, 2002, s. 19-29. info
 • UNGER, Josef. Pohřbívání v šestnáctém století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. Sborník prací Fil. fakulty brněnské univerzity C49. ISBN 80-210-3358-4. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysikalische Prospektion und archäologische Untersuchung von mittelalterlichen befestigten Siedlungen Mährens. Przegląd Archeologiczny. Wrocław: Imstytut archeologii a etnografii PAN, 2001, roč. 49, s. 103-126. ISSN 0079-7138. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geofyzikální prospekce při archeologickém výzkumu hrobek a krypt. In Ve službách archeologie II. 1. vyd. Brno: Geodril Brno, Archeologický ústav AV ČR Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2001, s. 87-111. ISBN 80-7275-014-3. info
 • ŠTAFFEN, Zdeněk a Josef UNGER. Archeologický výzkum před portálem "Porta coeli" v Předklášteří u Tišnova. In Ve službách archeologie III. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, s. 190-196. ISBN 80-7275-029-1. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum na Velkomeziříčsku v širších souvislostech. In Sborník přednášek 1. Vlastivědné a genealogické společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. 1. vyd. Velké Meziříčí: Vlastivědná a genealogická společnost, 2001, s. 4-6. info
 • UNGER, Josef. Rozpaky nad knihou o Brně. Univerzitní noviny. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2000, roč. 7, č. 2, s. 70. ISSN 1211-6866. info
 • UNGER, Josef. Rok 1401 na lelekovickém hradě. In Sborník příspěvků ze semináře k 70. výročí založení Podhoráckého muzea. Předklášteří: Okresní muzeum Brno- venkov, 2000, s. 30-32. ISBN neni. info
 • UNGER, Josef. Moravská šlechtická sídla 13.- 15. století. In Morava v 10.- 13. století. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, 2000, s. 42-45. ISBN Neni. info
 • UNGER, Josef. Lesk a bída jedné knihy o dějinách. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita a Nadace, 2000, roč. 7, č. 6, s. 43-44. ISSN 1211-6866. info
 • KOHOUTEK, Jiří, Rudolf PROCHÁZKA, Josef UNGER a Richard ZATLOUKAL. Středověk a novověk. In Výzkumy- Ausgrabungen 1993- 1998. 1. vyd. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 2000, s. 65-80. ISBN 80-902511-9-6. info
 • UNGER, Josef. Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska. Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, roč. 25, s. 335-356. ISSN 0231-5823. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum kostela sv. Leonarda v Mušově. In Mušov 1276- 2000. Pasohlávky: Emil Kordiovský, 2000, s. 260-266. ISBN 80-902863-0-5. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Příspěvek ke způsobu pohřbívání ve středověkých klášterech. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2000, roč. 10, s. 143-150. ISSN 80-86399-05-2. info
 • MIHOK, Ĺ., A. PRIBULOVÁ a Josef UNGER. Smithy produktion in the medieval castle Lelekovice. In Archaeometallurgy in the Central Europe. Košice: Muzeum, 1999, s. 115-131, 16 s. Východoslovenský pravek. ISBN 80-88709-08-3. info
 • UNGER, Josef. Archeologické památky z pravěku a středověku. In Veselsko. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1999, s. 55-60, 5 s. In: Veselsko. ISBN 80-85048-94-9. info
 • UNGER, Josef. Život na lelekovickém hradě ve 14. století. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 1999, 190 s. Scientia. ISBN 80-86258-04-1. info
 • UNGER, Josef. Moravská šlechta a její sídla. In Morava ve středověku. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, s. 53-60. ISBN 80. info
 • UNGER, Josef. Kostnice a hrobka v kostele sv. Jakuba Většího v Pohořelicích (okr. Břeclav). Pravěk, nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 1999, roč. 9, s. 417-422. ISSN 80-86399-02-8. info
 • BOHUNOVÁ, Martina a Josef UNGER. Graves of Soldiers of the Battle of Austerlitz 1805. In Osteoarchaeology of the Napoleonic Battlefields, Abstracts of the 1st International Conference. Camerino, Tolentino, Pollenza: Universita degli Studi di Camerino, Facolta di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Associazione Antropologica Italiana, 1999, s. 2. info
 • UNGER, Josef. Úloha geofyzikálního průzkumu při kresebné rekonstrukci opevňovacího systému lelekovického hradu. In Ve službách archeologie. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 1998, s. 301-310. ISBN 80-86023-13-3. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Geophysical and Archaeological Research of Medieval Architecture of Thirteenth to Fifteenth Centuries in Moravia. Archaeological Prospections. 1998, roč. 1998, č. 5, s. 1-27. info
 • DVOŘÁK, Jaroslav a Josef UNGER. Horninotvorný materiál a stavební postup románského a gotického kostela sv. Leonarda v Mušově (okr. Břeclav). Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 1998, roč. 50, č. 3, s. 619-629. ISSN 0323-1267. info
 • UNGER, Josef. Votivgegendstände aus der St. Leonard - Kirche in Muschau (Mušov). Beiträge zur Mittelalterarchäologie. Wien: Österr. Gesellschaft für Mittelalterarch, 1998, roč. 1998, č. 14, s. 125-128. ISSN 1011-0062. info
 • UNGER, Josef. Otazníky nad otazníky. Na okraj prací zabývajících se lokalizací hrobu sv. Metoděje. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1998, roč. 50, č. 2, s. 85-172. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Objev pozdněgotické krypty v brněnském minoritském kostele. Pravěk, Nová řada. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1998, roč. 1998, č. 8, s. 297-300. ISSN 80-210-1526-8. info
 • HAŠEK, Vladimír a Josef UNGER. Archäogeophysikalische Prospektion im Bereich der archäologischen Grabungsstätten in der Wüstung Hard und der ehemaligen Burganlage auf der Flur. Thaya. Österreich: Museumvereins Thaya, 1998, 750- 752. Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines. info
 • HAŠEK, Vladimír, Josef UNGER a Rudolf ZÁHORA. Georadar v archeologické prospekci na Moravě. In Z pravěku do středověku. Musejní a vlastivědná společ. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost a Moravské zemské muzeum v Brně, 1997, s. 95-105. ISBN 80-85048-72-8. info
 • HAŠEK, Vladimír, Josef UNGER a Rudolf ZÁHORA. Archäologische Prospektion mit Georadar in Mähren. Beiträge zur Mittelaletrarchäologie in Östereich. Wien: Österr. Gesellschafr für Mittelalterarch, 1997, roč. 1997, č. 13, s. 23-38. ISSN 1011-0062. info
 • MIHOK, L., A. PRIBULOVÁ a Josef UNGER. Kováčská dielňa na stredovekom hrade Lelekovice. Z dějin hutnictví. 1997, roč. 1997, č. 26, s. 31-36. ISSN 0139-9810. info
 • UNGER, Josef. Hroby z 15. a 16. století s nádobami dnem vzhůru na jižní Moravě. In Život v archeologii středověku. Praha: Archeologický ústav ČR Praha, 1997, s. 639-647. ISBN 80-902465-0-8. info
 • UNGER, Josef. Die Hussitenkriege in den archäologischen Quellen Südmährens. Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya. Thaya: Museumverein Thaya, 1997, roč. 1997, 6/7, s. 735-736. info
 • UNGER, Josef. Hledání podivínského hradu. In Podivín. 1. vyd. Podivín: Městský úřad Podivín, 1997, s. 124-136. ISBN 80-85048-68-X. info
 • UNGER, Josef. Kostěné artefakty a jejich výroba na hradě v Lelekovicích. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1997, roč. 7, s. 417-423. ISSN 80-902511-1-0. info
 • CULEK, Jaroslav a Josef UNGER. Zaniklá ves Přibyslavice u Osik (okr. Blansko). Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, roč. 49, č. 2, s. 180-183. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum v kostele sv. Marka v Mostištích u Velkého Meziříčí. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, roč. 49, č. 3, s. 288-292. ISSN 0323-2581. info
 • UNGER, Josef. Archeologické a písemné prameny k topografii a datování Lelekovic (okr. Brno-venkov). In Z pravěku do středověku. 1. vyd. Brno: Muzejní a valstivědná společnost, 1997, s. 129-132. ISBN 80-85048-72-8. info
 • UNGER, Josef. Příspěvek archeologie k poznání minulosti louckého kláštera. In Premonstrátský klášter v Louce. 1. vyd. Znojmo, 1997, s. 110-112. ISBN 80-902383-0-0. info
 • BÁLEK, Miroslav a Josef UNGER. Umgrenzte mittelalterliche Dorfer in Südmähren. In Ruralia I, PA- Supplementum 5. 1. vyd. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1996, s. 296-300, 7 s. ISBN 80-901934-7-1. info
 • DVOŘÁK, Jaroslav a Josef UNGER. Hrad Bukov ve světle studia horninového stavebního materiálu. Archeologické rozhledy. Praha: Státní archeologický ústav, 1996, roč. 48, č. 4, s. 513-515. ISSN 0323-1267. info
 • UNGER, Josef. Motte u Popic (okr. Břeclav). Castelologica bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1996, roč. 5, s. 217-226. ISSN 80-901934-5-5. info
 • UNGER, Josef. Die Besiedlung des Bezirkes Břeclav/ Lundenburg/vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Unsere Heimat. Wien, 1996, roč. 1996, č. 67, s. 124-137. ISSN 1017-2696. info
 • UNGER, Josef. Archeologický výzkum v areálu louckého kláštera. Jižní Morava : vlastivědný sborník. Mikulov: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově, 1996, roč. 1996, č. 32, s. 27-35. ISSN 0449-0436. info
 • BÁLEK, Miroslav a Josef UNGER. Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě. Archaeologica historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1996, roč. 1996, č. 21, s. 429-440. ISSN 0231-5823. info
 • UNGER, Josef. Opevněná sídla typu motte na jižní Moravě. In Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. 1. vyd. Wrocław, 1996, s. 173-179. ISBN 83-901964-7-6. info
 • UNGER, Josef. Stopy mladohradištního osídlení v místech středověkého hradu v Lelekovicích (okr. Brno-venkov). Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, 1996, roč. 6, s. 189-194, 5 s. info
 • UNGER, Josef. K diskusi o počátcích kostela na Petrově v Brně. Vlastivědný věstník moravský. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996, roč. 48, č. 2, s. 197-201. ISSN 0323-2581. info
 • CULEK, Jaroslav a Josef UNGER. Přibyslavice (zaniklá ves). In Sborník muzea Blansko 96. 1. vyd. Blansko: Muzeum Blansko, 1996, s. 21-23. info

2. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.