Informace o projektu
Biogeografie, ekologie společenstev, mikrostanoviště a obnova ohrožených ekosystémů

Kód projektu
MUNI/A/1445/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt pokračuje ve výzkumu biogeografie, makroekologie, ekologie společenstev, mikrostanovištní heterogenity a obnovy významných evropských ekosystémů, který započal během předchozích projektů specifického výzkumu. Výzkum sdružuje botanické, malakologické a hydrobiologické výzkumy, které využívají podobné metodiky za účelem zodpovězení podobných otázek. Tým tvoří studenti, zejména doktorského studia, kteří pracují s organismy, jejichž ekologické chování a bioindikační význam jsou podobné, ale liší se svou biologií a škálou, na které jejich ekologii zkoumáme. Zájmovými ekosystémy jsou zejména akvatické (trvalé i periodické), lesní a travinobylinné ekosystémy. Studovaným prostředím jsou vodní i terestričtí měkkýši, lupenonožci, lignikolní houby, rozsivky, poloparazitické cévnaté rostliny, i mechorosty a lišejníky tajgového podrostu. Dílčí studie probíhají jak na malé prostorové škále (lignikolní druhy v pralesích, poloparazitické rostliny v travinobylinných ekosystémech), tak i kontinentální nebo transkontinentální škále (vodní a slatiništní měkkýši v různých územích Evropy, makroekologie holarktických měkkýšů a jiných modelových organismů, vegetace jehličnatých lesů Evropy, globální diverzita rozsivek). Zahrnutí širokého spektra biotopů umožní široká zobecnění a pochopení základních principů chování složitých biologických systémů v přírodě. Převážnou část nákladů projektu tvoří stipendia, která jsou studentům přidělována na základě transparentních kritérií.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.