MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE
CZ.1.07/2.2.00/15.0204
 
Mykologická exkurze 2013
Jihozápadní Morava: Zblovice 4.–7. října, Újezd u Tavíkovic 12.–14. října, Mohelno 26.–28. října
 
Hlavním cílem mykologické exkurze je poskytnout studentům poznání různých skupin hub s odlišnými ekologickými nároky v jejich přirozeném prostředí. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vedení exkurzí do různých oblastí s odlišným podložím, klimatickými podmínkami a skladbou lesních porostů i nelesních stanovišť.
V roce 2013 byly mykologické exkurze vedeny do oblasti jihozápadní Moravy. Po teplomilných lesích na vápencovém podloží, podmáčených jehličinách vyšších poloh, lesů v pískovcových oblastech a na výchozech bazických vyvřelin (navštívených v minulých letech) je letošní ročník zaměřen na ukázku mykobioty zaříznutých říčních údolí, jaká nalézáme při tocích řek a potoků v moravském předhůří Vysočiny (v tomto případě Želetavky poblíž soutoku s Dyjí, Rokytné, Jihlavy a Oslavy).
 
Přehled exkurzních tras a zaznamenaných druhů makromycetů (s uvedením data nálezu; záznamy pořídili Daniel Dvořák, Jan Běťák & Petr Hrouda)

  5. 10. 2013:   Peksův mlýn, les kolem mlýna v údolí řeky Želetavky a mezi mlýnem a Zblovicemi (smíšený les se zastoupením listnáčů a smrků), vápencový lom severně od Zblovic (kolem dubohabřina s příměsí dalších dřevin, na hraně borovice a křovité porosty)
  6. 10. 2013:   Nové Syrovice, PR Habrová Seč jižně od obce (bučina pralesovitého charakteru s bohatým zastoupením mrtvého dřeva), mělké údolí Ctidružického potoka (nivní porost s dominantním zastoupením olší a bříz)
  7. 10. 2013:   Peksův mlýn, levý břeh Želetavky JV od mlýna (porosty na strmých svazích nad řekou a kolem přitékajících potoků), PR U Doutné skály (jedlobučina na prudkém JZ svahu s hojností lignikolních hub na padlých kmenech, místy přechází v suťový les)

12. 10. 2013:   Střelice u Jevišovic, údolí potoka Nedveka (nehluboké, ale relativně vlhké lesní údolí na dně se zastoupením olší a vrb, na svazích se zastoupením různých dřevin, na horní hraně směs porostů listnáčů i jehličnanů)
13. 10. 2013:   Kašparův mlýn, údolí řeky Rokytné východně od silnice Újezd–Přešovice, severní svah na pravém břehu (smíšené a listnaté porosty se zastoupením různých dřevin, místy suťový svah, v horní části svahu místy doubrava nebo kulturní smrčina)
14. 10. 2013:   Kašparův mlýn, údolí řeky Rokytné západně od zmíněné silnice (olšina v bývalém meandru SZ od Kašparova mlýna, svahové porosty různého složení na obou březích Rokytné, JV od Újezdského mlýna na pravém břehu významné zastoupení jedle)

26. 10. 2013:   Mohelský mlýn, údolí řeky Jihlavy východně od silnice Mohelno–Dukovany, údolní louka a jižní svah na levém břehu (směs listnáčů s příměsí borovice), PR Mohelnička (zaříznuté údolí s listnatým, místy až suťovým lesem)
27. 10. 2013:   Senorady, stepní trávník a svahový porost podél Senoradského potoka (borová stráň); svah na pravém břehu Oslavy a údolí říčky Chvojnice (hluboké údolí, na dně a svazích směs listnatých a smíšených porostů, údolní louka u místa Pod Borovinou)
28. 10. 2013:   Mohelský mlýn, les nad mlýnem směrem k obci Mohelno (teplá jižní stráň s dominantním zastoupením dubů a borovic), Mohelenská hadcová step (otevřený stepní porost na ultrabazickém podkladu)
 
Agaricus arvensis - pečárka (žampion) ovčí 12
Agaricus campestris - pečárka (žampion) polní 28
Agaricus sylvaticus - pečárka (žampion) lesní 7 12 26 27 28
Agaricus sylvicola - pečárka (žampion) hajní 6 7
Aleuria aurantia - mísenka oranžová 13
Alnicola escharoides - olšovička 6
Alnicola scolecina - olšovička bažinná 6 14
Amanita citrina (= A. mappa) - muchomůrka citrónová 6 12 14 27
Amanita gemmata - muchomůrka slámožlutá 13 27
Amanita muscaria - muchomůrka červená 6 12 13 14 27
Amanita muscaria var. aureola - muchomůrka červená zlatá 28
Amanita pantherina - muchomůrka tygrovaná 5
Amanita phalloides - muchomůrka zelená (též m. hlízovitá) 5 6 13
Amanita porphyria - muchomůrka porfyrová 12
Amylostereum areolatum - pevník smrkový 13
Armillaria gallica - václavka hlíznatá 5 6 13
Armillaria ostoyae - václavka smrková 5 12
Armillaria sp. - václavka (A. gallica nebo A. cepistipes - v. cibulkotřenná) 12 13 14 26
Ascocoryne cylichnium - čihovitka větší 26 27
Ascocoryne sarcoides - čihovitka masová 6 12
Ascocoryne sarcoides (anamorfa Coryne dubia) - čihovitka masová 26
Auricularia mesenterica - boltcovitka mozkovitá 7 27
Auriscalpium vulgare - lžičkovec šiškový 13 26
Baeospora myosura - penízečka drobnovýtrusá 13 14 27 28
Bisporella citrina - voskovička citrónová 6 12 26 27
Bjerkandera adusta - šedopórka osmahlá 5 6 7 12 13 14 26 27
Bjerkandera fumosa - šedopórka začouzená 7 13 26 27
Bolbitius vitellinus - slzečník žloutkový 26 27 28
Boletus edulis - hřib smrkový 6 7
Boletus erythropus - hřib kovář 7 14
Bondarzewia mesenterica - bondarcevka horská 7
Bulgaria inquinans - klihatka černá 12 26
Byssomerulius corium (= Meruliopsis c.) - dřevokaz papírovitý 5 13 26
Callistosporium pinicola - penízovka 7
Calocera cornea - krásnorůžek rohovitý 12
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý 6 12
Camarops tubulina - bolinka černohnědá 7
Ceriporiopsis pannocincta (= Gelatoporia p.) - slizopórka nazelenalá 6 14
Chalciporus piperatus - hřib peprný 6 7 27
Chlorociboria aeruginascens (= Chlorosplenium a.) - zelenitka měděnková 6
Chondrostereum purpureum - pevník nachový 12 13 26 27
Chroogomphus rutilus - slizák lepkavý 5 27 28
Cinereomyces lindbladii - pórnatka Lindbladova (též p. popelavá) 26
Clavulina coralloides (= C. cristata) - kuřátečko hřebenité 7 12 27 28
Clavulina coralloides var. bicolor - kuřátečko hřebenité dvoubarvé 26
Clavulina incarnata - kuřátečko 28
Clavulinopsis corniculata - kyjovečka svazčitá 28
Clitocybe fragrans - strmělka vonná 27
Clitocybe geotropa - strmělka veliká 14 26
Clitocybe metachroa - strmělka středobarvá 26
Clitocybe nebularis (= Lepista n.) - strmělka mlženka 5 6 7 12 13 14 26 27
Clitocybe odora - strmělka anýzka 6
Clitocybe phaeophthalma - strmělka vodopisná 6
Clitocybe phyllophila - strmělka listomilná 12 26 27
Clitocybe rivulosa - strmělka (odbarvená - syn. C. dealbata ?) 5
Collybia cookei - penízovka Cookeova 27
Coniophora olivacea - popraška (koniofora) 26
Coniophora sp. indet. - popraška (koniofora) 27
Conocybe sp. indet. - kuželenka (čepičatka) 12 26
Coprinellus disseminatus - hnojník nasetý 26 27
Coprinellus domesticus s. l. - hnojník domácí 26
Coprinellus impatiens - hnojník nedůtklivý 26 cf.
Coprinellus micaceus - hnojník třpytivý 5 6 7 12 26 27
Coprinopsis atramentaria - hnojník inkoustový 13
Coprinopsis lagopus - hnojník zaječí 7
Coprinopsis picacea - hnojník strakatý 6
Coprinus comatus - hnojník obecný 5 13
Cortinarius amoenolens - pavučinec 5
Cortinarius anomalus s. l. - pavučinec odchylný 5
Cortinarius arcuatorum - pavučinec 26
Cortinarius coerulescens (agg.) - pavučinec 28
Cortinarius infractus - pavučinec olivový 5 26 28
Cortinarius largus - pavučinec masitý 5
Cortinarius sabuletorum - pavučinec 28
Cortinarius subpurpurascens (= C. purpurascens var. largusoides) - pavučinec 6 27
Cortinarius uraceus - pavučinec 28
Cortinarius variecolor - pavučinec měnlivý 27
Cortinarius velicopia - pavučinec 28
Cortinarius venetus - pavučinec zelený 28
Cortinarius subgen. Myxacium - mazavec (též pavučinec) 27
Cortinarius subgen. Phlegmacium - pahřib (též pavučinec) 26
Cortinarius subgen. Telamonia - pásenka (též pavučinec) 13 26 27 28
Cortinarius sp. indet. - pavučinec 26
Craterellus cornucopioides - stroček trubkovitý 26
Crepidotus applanatus - trepkovitka zploštělá 6
Crepidotus mollis - trepkovitka měkká 6
Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá 26
Crepidotus sp. indet. - trepkovitka 12 13
Crinipellis scabellus - vlasokožka (špička) drsná 27 28
Crucibulum laeve - pohárovka obecná 27
Cyathus olla - číšenka hrnečková 26
Cyathus striatus - číšenka rýhovaná 6 27
Cystodermella cinnabarinum (= Cystoderma terrei) - zrnivka rumělková 13 27 28
Cystostereum murrayi - pevník 7
Daedalea quercina - síťkovec dubový 5 6 12 26
Daedaleopsis confragosa - síťkovec načervenalý 5 6 12 13 27
Datronia mollis - outkovka měkká 12
Dendrothele acerina - kornatec babykový (též k. javorový) 26
Dermocybe sp. indet. - kožnatka (kožohlav, též pavučinec) 27
Diatrypella quercina - korovitka 26 cf.
Disciseda arida - žaludice 28 cf.
Entoloma hirtipes - závojenka slanečková 28
Entoloma rhodopolium - závojenka vmáčklá 12
Entoloma sericellum - závojenka 28
Entoloma sp. indet. - závojenka 6 26
Exidia nigricans (= E. plana) - černorosol bukový 6 13 14 26 27
Exidia thuretiana - černorosol 27
Exidia truncata - černorosol uťatý 26 27
Fistulina hepatica - pstřeň dubový 5 6 27
Flammulaster muricatus - kržatka ostnitá 6
Flammulina velutipes - penízovka sametonohá 26 27
Fomes fomentarius - troudnatec kopytovitý 5 6 7 12 13
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný 6 7 12 14
Galerina laevis - čepičatka 27
Galerina marginata - čepičatka jehličnanová (= č. okrajová) 6 7 12 13 26 27 28
Galerina triscopa - čepičatka 7
Galerina sp. indet. - čepičatka 5 6 12 13 28
Ganoderma applanatum (= G. lipsiense) - lesklokorka ploská 5 6 12 13 14 26
Ganoderma carnosum - lesklokorka jehličnnová 5
Ganoderma pfeifferi - lesklokorka Pfeifferova 6
Geastrum fimbriatum - hvězdovka brvitá 27
Geastrum minimum - hvězdovka maličká 28
Geastrum rufescens - hvězdovka červenavá 5
Gloeophyllum odoratum (= Osmoporus o.) - anýzovník vonný 5 12
Gloeophyllum sepiarium - trámovka plotní 5 27
Gloeophyllum trabeum - trámovka trámová 27
Gloiothele citrina (= Vesiculomyces citrinus) - koroveček citronový 7
Grifola frondosa - trsnatec lupenitý 12 cf.
Gymnopilus penetrans s. l. (incl. G. hybridus) - šupinovka (plaménka) pařezová 5 7 12 13 27
Gymnopus confluens (= Collybia c.) - penízovka splývavá 27
Gymnopus dryophilus (= Collybia c.) - penízovka dubová 28
Gymnopus erythropus (= Collybia e.) - penízovka červenonohá 5
Hapalopilus rutilans - hlinák červenající 26
Hebeloma sacchariolens - slzivka 6
Hebeloma sinapizans - slzivka ředkvičková 5
Hebeloma sordescens - slzivka 27
Hebeloma spp. indet. - slzivky 5 6 12 14 26
Hemimycena candida - helmovka bělostná 27
Hemimycena mairei - helmovka 28
Hemimycena sp. indet. - helmovka 5 26
Heterobasidion annosum (agg.) - kořenovník vrstevnatý 5
Heyderia abietis - čapulka jedlová 28
Hirneola auricula-judae (= Auricularia a.) - ucho Jidášovo 6 7 12 13 14 26 27
Hydnocristella himantia (= Kavinia h.) - kavinovka hnědavá 26
Hydnum rufescens (agg.) - lišák ryšavý 27
Hygrocybe conica - voskovka kuželovitá 27 28
Hygrocybe mucronella - voskovka hořká 28
Hygrocybe psittacina - voskovka papouščí 28
Hygrocybe virginea - voskovka panenská 26 28
Hygrophoropsis aurantiaca - lištička pomerančová 5 6 12 13 14 27 28
Hygrophoropsis rufa - lištička 7
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná 28
Hygrophorus chrysodon - šťavnatka žlutolupenná 28
Hygrophorus cossus - šťavnatka drvopleňová 26 27 28
Hygrophorus discoideus - štavnatka terčovitá 27
Hygrophorus eburneus - šťavnatka slonovinová 5 6
Hygrophorus hypothejus - šťavnatka pomrazka 27
Hygrophorus leucophaeus (= H. lindtneri) - šťavnatka narudlá 6 26
Hygrophorus ligatus (= H. gliocyclus) - šťavnatka slizoprstenná 28
Hygrophorus pustulatus - šťavnatka tečkovaná 27
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá 6 12 27
Hymenoscyphus fructigenus var. carpini - voskovička 5 6 7
Hypholoma capnoides - třepenitka maková 27
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá 5 6 12 14 26 27
Hypholoma subericeum - třepenitka vlhkožijná 7
Hypholoma sublateritium - třepenitka cihlová 6 13 14 27
Hypomyces chrysospermus (anamorfa) - nedohub zlatovýtrusý 12 13
Hypomyces lateritius (nebo H. ochraceus) - nedohub cihlový 5
Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený 6 7
Hypoxylon howeianum - dřevomor Howeův 5 cf. 27
Hypsizygus ulmarius s. l. (incl. H. tesselatus) - líha jilmová 27
Inocybe corydalina - vláknice dymnivková 5
Inocybe geophylla - vláknice zemní 6 14 26 27 28
Inocybe geophylla var. lilacina - vláknice zemní fialová 5 6 12 13 26 28
Inocybe griseolilacina - vláknice 26
Inocybe mixtilis - vláknice pomíchaná 27
Inocybe quieticolor - vláknice 6 cf.
Inocybe rimosa - vláknice rozpraskaná (nebo I. fastigiata) 5
Inocybe sp. indet. - vláknice 6 7 13 28
Inonotus nodulosus - rezavec uzlinatý 5 6
Inonotus radiatus - rezavec lesknavý 6 12 13 14
Inonotus triqueter (= Onnia t.) - ďubkatec borový 12
Ischnoderma benzoinum - smolokorka pryskyřičnatá 14
Ischnoderma resinosum - smolokorka buková 27
Kretzschmaria deusta (= Ustulina d.) - spálenka skořepatá 6
Kuehneromyces mutabilis - opeňka měnlivá 6 13 27
Laccaria ametysthina - lakovka ametystová 6 7 14 27
Laccaria laccata s. l. (incl. L. affinis) - lakovka laková 5 6 27
Laccaria proxima - lakovka statná 27
Lacrymaria lacrymabunda (= Psathyrella velutina) - křehutka (pláčivka) sametová 6
Lactarius acerrimus - ryzec 5
Lactarius blennius - ryzec zelený 5 6 13
Lactarius chrysorrheus - ryzec zlatomléčný 27 28
Lactarius circellatus - ryzec kroužkatý (= r. habrový) 5
Lactarius decipiens - ryzec klamný 27
Lactarius deliciosus - ryzec pravý 5 27
Lactarius deterrimus - ryzec smrkový 5 6
Lactarius glyciosmus - ryzec vonný (= r. kokoska) 6 27
Lactarius mitissimus - ryzec oranžový 27 28
Lactarius pallidus - ryzec bledý 5 6
Lactarius pubescens - ryzec pýřitý 5 6
Lactarius quieticolor - ryzec osmahlý 28
Lactarius quietus - ryzec dubový 6 14 27
Lactarius subdulcis - ryzec nasládlý 5 6 7 14 27
Lactarius turpis (= L. necator) - ryzec šeredný 5 6 27
Lactarius vellereus - ryzec plstnatý 6
Laetiporus sulphureus - sírovec žlutooranžový 6
Lentinellus bisus nebo L. flabelliformis - houžovec 12
Lentinellus castoreus - houžovec bobří 7
Leotia lubrica - patyčka rosolovitá 28
Lepiota alba (= L. erminea) - bedla bílá 27
Lepiota aspera - bedla ostrošupinná 6
Lepiota castanea - bedla kaštanová 27 28
Lepiota clypeolaria - bedla vlnatá 5 6 7 13
Lepiota cristata - bedla hřebenitá 5 7 12
Lepiota ignivolvata - bedla ohňopochvá 6
Lepiota josserandii - bedla Josserandova 26
Lepiota magnispora (= L. ventriosospora) - bedla nažloutlá 6
Lepista flaccida (= L. inversa) - strmělka přehrnutá 6 7 12 13 14 26 27 28
Lepista flaccida f. gilva - strmělka plavá 5 26 27
Lepista nuda - čirůvka fialová 5 6 12 13 14 26 27 28
Lepista saeva - čirůvka dvoubarvá 5 26
Leucogyrophana sp. - dřevomorka 26
Lycoperdon echinatum - pýchavka ježatá 5 6 13
Lycoperdon nigrescens (= L. foetidum) - pýchavka horská 6
Lycoperdon perlatum - pýchavka obecná 5 6 12 13 14 26
Lycoperdon pyriforme - pýchavka hruškovitá 5 6 7 12 13 26 27
Lycoperdon umbrinum - pýchavka huňatá 6
Lycoperdon excipuliforme (= Handkea, Calvatia) - plešivka (pýchavka) palicovitá 5 6 7 27
Lycoperdon utriforme (= Handkea u., Calvatia u.) - plešivka (pýchavka) dlabaná 28
Lyophyllum connatum - líha srostlá 13 27
Lyophyllum sp. indet. - líha 28
Macrocystidia cucumis - cystidovka rybovonná 26 27 28
Macrolepiota mastoidea s. l. - bedla vyniklá 5 6 26
Macrolepiota procera - bedla vysoká 5 6 7 12 14
Macrolepiota rachodes (= Chlorophyllum r.) - bedla červenající 5 12 13 26
Macrotyphula fistulosa - kyj rourkovitý 13 14 26 27
Marasmius alliaceus - špička cibulová 6
Marasmius oreades - špička travní (též š. obecná) 28
Marasmius rotula - špička kolovitá 13
Marasmius scorodonius - špička česneková 27
Marasmius wettsteinii - špička Wettsteinova 13
Marasmius wynneae - špička Wynneové 27 28
Megacollybia platyphylla - penízovka širokolupenná 5 6
Melanoleuca spp. indet. - tmavobělky 26
Melanophyllum haematospermum - černolupen krvavý 7
Meripilus giganteus - vějířovec obrovský 6
Meruliopsis phlebeum - dřevokaz 5
Merulius tremellosus (= Phlebia t.) - dřevokaz rosolovitý 26 27
Micromphale foetidum (= Marasmiellus f.) - špička páchnoucí 12
Monilia fructigena (anamorfa) - hlíznka ovocná 26
Mucronella sp. - ostenatka 7
Mycena aetites - helmovka šedolupenná (též h. ovocná) 26 27
Mycena alcalina s. l. - helmovka louhová 26
Mycena avenacea - helmovka jesenní 26
Mycena citrinomarginata - helmovka 27
Mycena crocata - helmovka šafránová 6
Mycena diosma - helmovka dvojvonná 12 26
Mycena epipterygia - helmovka slizká 5 6 7 13 27 28
Mycena flavoalba - helmovka 26 27
Mycena galericulata - helmovka tuhonohá 5 6 7 13 14 27
Mycena haematopus - helmovka krvonohá 6
Mycena inclinata - helmovka leponohá (též h. nakloněná) 6 12 27 cf.
Mycena leptocephala - helmovka ojíněná 13 cf.
Mycena polygramma - helmovka rýhonohá 5 26 27
Mycena pseudopicta - helmovka malovaná 26 28
Mycena pura - helmovka ředkvičková 5 6 13 14 26
Mycena purpureofusca - helmovka hnědopurpurová 28
Mycena rosea - helmovka růžová 5 6 12 14 26
Mycena stipata (= M. alcalina p. p.) - helmovka louhová 7
Mycena viscosa - helmovka lepkavá 7 12
Mycena vitilis - helmovka měnlivá 13 26 27
Mycena zephirus - helmovka zefírová 12 13 14 28
Mycena spp. indet. - helmovky (28. 10. snad M. filopes) 26 28
Mycenella trachyspora - helmovečka 26
Mycenella sp. indet. - helmovečka 28
Mycoacia nothofagi - hrotnatečka sladkovonná 6
Mycoacia sp. - hrotnatečka 12
Nectria cinnabarina (anamorfa Tubercularia vulgaris) - rážovka rumělková 12 13 14 27
Osteina obducta - trsnateček kosťový 12
Otidea sp. indet. - ouško 26
Oudemansiella mucida - slizečka porcelánová 6
Panaeolina foenisecii - kropenatec otavní 26 cf.
Panellus serotinus - pařezník pozdní 6 12 13 26 27
Panellus stipticus - pařezník obecný 6 12
Parasola plicatilis - hnojník řasnatý 26
Paxillus involutus (agg.) - čechratka podvinutá 5 6 7 12 13 27
Peniophora laeta - kornatka 5
Peziza micropus - řasnatka (kustřebka) krátkonohá 6
Phaeolus schweinitzii - hnědák Schweinitzův 14
Phaeomarasmius erinaceus - kržatka ježatá 6
Phellinus igniarius - ohňovec obecný 5 13
Phellinus pomaceus - ohňovec ovocný 5 26
Phellinus ribis - ohňovec rybízový 26
Phellinus robustus - ohňovec statný 12
Phlebia centrifuga - žilnatka bledá 6 7
Phlebia merismoides (= P. radiata) - žilnatka oranžová 13 14 27
Phlebiella vaga - žilnatka 5
Phlebiopsis gigantea - kornatec obrovský 27 cf.
Pholiota adiposa - šupinovka slizká 6 7
Pholiota alnicola - šupinovka olšová 14
Pholiota cerifera (= P. aurivella) - šupinovka zlatozávojná 5
Pholiota heteroclita - šupinovka 7
Pholiota jahnii - šupinovka tmavošupinná 6
Pholiota lenta - šupinovka šedohlínová 6 12 13 14 26
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá 5 6 7
Pholiota tuberculosa (= P. curvipes) - šupinovka hlízkovitá 5 6 12 cf. 26
Pholiotina arrhenii - šupinovka 6
Physisporinus sp. - pórnatice 5 6
Piptoporus betulinus - březovník obecný 5 6 12
Pleurotus dryinus - hlíva dubová 5 12
Pleurotus ostreatus - hlíva ústřičná 27 28
Plicaturopsis crispa - měkkouš kadeřavý 13 26
Pluteus cervinus - štítovka jelení 5 6 12 13 14 28
Pluteus cinereofuscus - štítovka šedohnědá 26
Pluteus leoninus - štítovka žlutá 6
Pluteus nanus - štítovka nízká 6
Pluteus phleboforus - štítovka síťnatá 6 27
Pluteus plautus s. l. - štítovka sametonohá 6
Pluteus pouzarianus - štítovka Pouzarova 13
Pluteus umbrosus - štítovka stinná 6
Pluteus sp. indet. - štítovka 14
Polyporus badius - choroš smolonohý 5 6
Polyporus brumalis - choroš zimní (též ch. poloplástvový) 5 27
Polyporus varius - choroš měnlivý 5 6 12
Postia alni (= Oligoporus alni) - bělochoroš drobný 26
Postia caesia (= Oligoporus caesius) - bělochoroš modravý 5 6 7 12 13 14
Postia lactea (= Oligoporus lacteus) - bělochoroš mléčný 6 12 cf.
Postia ptychogaster (= Oligoporus p.; anamorfa) - bělochoroš pýchavkovitý 12
Postia stiptica (= Oligoporus stipticus) - bělochoroš hořký 7 13
Postia sp. indet. - bělochoroš 12
Psathyrella cf. candolleana - křehutka Candolleova 6 26
Psathyrella piluliformis (= P. hygrophila) - křehutka vodomilná 6 7 26 27
Psathyrella sp. indet. - křehutka 13 26
Pseudoclitocybe cyathiformis - strmělka číškovitá 27
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý 7
Psilocybe serbica s. l. - lysohlávka tajemná 12 13 26 27
Pterula multifida - štětináček bělavý 12
Ramaria abietina (= R. ochraceovirens) - kuřátka zelenající 27
Ramaria apiculata - kuřátka nazelenalá 27 28
Ramaria gracilis - kuřátka štíhlá 28
Ramaria stricta - kuřátka přímá 6 27
Ramariopsis subtilis - kuřinec 28
Rhodocollybia butyracea - penízovka máslová 13
Rhodocollybia butyracea f. asema - penízovka kuželovitá 5 6 12 13 14 26 27
Rhytisma acerinum - svraštělka javorová 5 6 12
Rickenella fibula - kalichovka oranžová 7 26 27
Rigidoporus sanguinolentus (= Physisporinus s.) - pórnatice krvavějící 5 6
Ripartites tricholoma - čechratička čirůvková 27
Roselinia corticium - prsatka korová 6
Russula aeruginea - holubinka trávozelená 6
Russula albonigra - holubinka 6
Russula ametysthina - holubinka ametystová 5 14
Russula badia - holubinka brunátná 13
Russula caerulea (= R. amara) - holubinka hořká 5 28
Russula chloroides - holubinka akvamarínová 5 6 7 12 13 27 28
Russula cyanoxantha - holubinka namodralá 5 6 13 27
Russula fellea - holubinka žlučová 12 13
Russula fragilis - holubinka křehká 12 14 27 28
Russula grisea s. l. - holubinka doupňáková 13
Russula lepida - holubinka sličná 6
Russula lundellii - holubinka Lundellova 6
Russula nigricans - holubinka černající 5 6 27
Russula ochroleuca - holubinka hlínožlutá 6 7 12 13 27
Russula olivacea - holubinka olivová 5 6
Russula queletii - holubinka Quéletova 27
Russula risigallina (= R. chameleontina) - holubinka měnlivá 7
Russula sanguinea - holubinka krvavá 6 28
Russula solaris - holubinka sluneční 6
Russula torulosa - holubinka angreštová 28
Russula undulata (= R. atropurpurea) - holubinka černonachová 12 13 27 cf.
Russula vesca - holubinka mandlová 13
Russula viscida - holubinka lepkavá 6 12
Russula xerampelina (= R. erythropus) s. str. - holubinka révová 27 28
Sarcoscypha cf. austriaca - ohnivec rakouský 26 27
Schizophyllum commune - klanolístka obecná 6 14 26 27
Schizopora flavipora - pórnovitka drobnopórá 26
Schizopora radula - pórnovitka obecná 5
Scleroderma verrucosum - pestřec bradavčitý 5 6 26 27
Scutellinia sp. indet. - kosmatka 26
Serpula himantoides - dřevomorka lesní 7
Setulipes androsaceus (= Marasmius a.) - špička žíněná 27 cf.
Skeletocutis amorpha - kostrovka beztvará 12
Skeletocutis odora - kostrovka 7
Sowerbyella radiculata - oušenka kořenující 27
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý 14
Sphaerobolus stellatus - hrachovec hvězdovitý 28
Spinellus sp. - houbáš (též ježohubka) 27
Steccherinum ochraceum - ostnateček okrový 14 26
Steccherinum sp. - ostnateček 5
Stereum gausapatum - pevník dubový 13 26 27
Stereum hirsutum - pevník chlupatý 5 6 12 14 26 27
Stereum ochraceoflavum - pevník 6
Stereum subtomentosum - pevník plstnatý 6 13 14 26
Stropharia aeruginosa - límcovka měděnková 12
Stropharia caerulea - límcovka modrá 6 12 13 14 26 27
Stropharia coronilla - límcovka věnčená 5 26 28
Stropharia squamosa - límcovka šupinatá 7
Suillus collinitus (= S. fluryi) - klouzek žíhaný 5
Suillus granulatus - klouzek zrnitý 5
Suillus luteus - klouzek obecný 5
Tapinella atrotomentosa - čechratka černohuňatá 6
Tarzetta sp. indet. - zvonkovka 5
Thelephora palmata - plesňák zápašný 27
Thelephora terrestris - plesňák zemní 27
Tomentella sp. - vatička 6
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá 5 6 13 14 26
Trametes hirsuta - outkovka chlupatá 5 26 27
Trametes versicolor - outkovka pestrá 5 6 26 27
Tremella encephala - rosolovka průsvitná 13
Tremella mesenterica - rosolovka mozkovitá 12 14 26
Trichaptum abietinum - bránovitec jedlový 12
Trichaptum fuscoviolaceum - bránovitec hnědofialový 12 13 28
Tricholoma album - čirůvka bílá 6 26 28
Tricholoma batschii (= T. fracticum) - čirůvka prstencová 5 28
Tricholoma fulvum - čirůvka žlutohnědá 6
Tricholoma imbricatum - čirůvka střechovitá 27
Tricholoma portentosum - čirůvka havelka 27
Tricholoma saponaceum - čirůvka mýdlová 27
Tricholoma scalpturatum - čirůvka šedožemlová 26 27 28
Tricholoma sulphureum - čirůvka sírožlutá 5 6 7 26 27 28
Tricholoma terreum - čirůvka zemní 5 27 28
Tricholoma ustale - čirůvka osmahlá 6 28 cf.
Tricholoma vaccinum - čirůvka kravská 27
Tricholomopsis rutilans - šafránka červenožlutá 12 26 27 28
Tubaria dispersa - kržatka hlohová 26
Tubaria furfuracea s. l. (incl. T. hiemalis) - kržatka zimní 26
Vascellum pratense (= V. depressum) - pýchavka (popelnička) stlačená 26
Volvariella gloiocephala - kukmák okázalý 5 27
Vuilleminia sp. indet. - větvovka 12 26
Xerocomus badius - suchohřib hnědý 6 7 12 13 27
Xerocomus chrysenteron - suchohřib žlutomasý (babka) 5 7 12 13 14
Xerocomus pruinatus (= Boletellus p., X. fragilipes) - suchohřib sametový 6 13 14 27
Xerula radicata - penízovka kořenující (též slizečka ocasatá) 5 12 13 26
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá 5 12 13 14 26
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá 6 7 12 26
Xylaria polymorpha - dřevnatka kyjovitá 5
 

Poslední změna na této stránce: 17. 11. 2013
Náměty a připomínky směrujte prosím na svata@sci.muni.cz
Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Titulní stránka mykologie na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU Brno
Titulní stránka projektu Modularizace výuky evoluční a ekologické biologie