Ceny děkana 2022

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok udělil celkem osmi laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a šestnácti nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také úplně poprvé ocenil kolektiv osmi studentů patřící ke Generaci Mendel. Všem oceněným blahopřejeme!

8. 6. 2022 Barbora Kameníková Leoš Verner

Foto: Radek Miča

„Všichni dnes ocenění studenti a studentky se již aktivně zapojili do publikační činnosti, mnozí mají na kontě už několik článků v prestižních impaktovaných časopisech, u nichž jsou nezřídka prvními autory, své výsledky rovněž prezentovali na mnoha konferencích. Všechny tyto Vaše výsledky jsou ale především nové objevy na poli vědy. Podílíte se na řešení národních i mezinárodních grantů a někteří z Vás jste již také držiteli různých ocenění za svou práci. To vše zvládáte již v době, kdy jste teprve na samém prahu svých profesních drah a v rámci svých studií teprve získáváte nové znalosti a zkušenosti a učíte se novým dovednostem,“ uvedl ve svém projevu Tomáš Kašparovský.

Na základě rozhodnutí kolegia děkana byli Cenou děkana Přírodovědecké fakulty MU v roce 2022 oceněni následující studenti:

V kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu

V kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu

V roce 2022 byl výjimečně oceněn i kolektiv vynikajících studentů:

Katarína Adameková

studentka programu Geologie

Katarína Adameková se zabývá variabilitou paleopůd zachycujících dynamiku prostředí, klimatu a antropogenní vlivy. Práce vyžaduje syntézu geologických a archeologických přístupů, jak metodických, tak interpretačních. Byla nominována mj. za její vynikající publikační činnost, je autorkou či spoluautorkou třinácti odborných publikací, a za intenzívní zapojení do řešení sedmi grantových projektů.

Jana Bartošíková

studentka magisterského studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie

Jana Bartošíková se zapojila do práce výzkumné skupiny zaměřené na testování biokompatibility biomateriálů, do probíhajících experimentů. Záhy byla schopna jejich samostatného a reproducibilního provedení, stala se spoluautorkou odborných článků a konferenčních sdělení a podílí se na řešení několika grantů.

Stanislav Drápela

absolvent programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Stanislav Drápela získal v rámci řady projektů mnoho zajímavých výsledků, které dokázal úspěšně přeměnit v kvalitní rukopisy a odborné publikace. Ve své práci dokázal zvládnout a nově zavést řadu experimentálních metod. Výsledky své práce prezentoval na domácích i zahraničních odborných konferencích. Kromě vlastní práce v laboratoři se podílel i na výuce a vedení mladších studentů. Zásadním způsobem přispěl k praktické výuce cvičení Analytická cytometrie na Přírodovědecké fakultě MU.


Foto: Stanislav Drápela

Iva Dřímalová

absolventka programu Matematika a statistika

Iva Dřímalová byla nominována za své studijní a vědecké výsledky, publikační činnost a za vynikající přínos v pedagogických aktivitách během studia. Studenti vyzdvihují její schopnosti srozumitelně podat výklad, přípravu materiálů (včetně online výukových videí v době distančního vzdělávání) a ochotu ke konzultacím. V roce 2019 obdržela cenu Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce.

Petr Hubatka

student programu Botanika

Petr Hubatka se během studia zaměřil na terénní výzkum flóry na pomezí Chříbů a Ždánického lesa. Výsledkem jeho práce bylo několik unikátních objevů ohrožených a kriticky ohrožených druhů rostlin. V roce 2021 byl mj. oceněn první cenou v kategorii bakalářských prací v Soutěži diplomových prací se vztahem k životnímu prostředí a ekologii v Jihomoravském kraji. Podílí se na řadě dalších projektů Ústavu botaniky a zoologie.

Simona Krmíčková

studentka programu Geologie

Simona Krmíčková pravidelně publikuje výsledky svého výzkumu v odborných publikacích a v impaktovaných časopisech, je autorkou nebo spoluautorkou osmi článků evidovaných na Web of Science. Podílí se jako spoluřešitelka na interním rozvojovém projektu Podpora online vzdělávání napříč všemi fakultami Masarykovy univerzity.

Alice Laníková

studentka programu Biochemie

Alice Laníková má hluboké teoretické znalosti dalece přesahující rozsah zapsaných předmětů, zabývá se jak experimentální práci v laboratoři, tak měřením spekter nukleární magnetické rezonance a náročné výpočetní analýzy. Je spoluautorkou dvou odborných článků, ve kterých naměřila a vyhodnotila všechna experimentální data, která jsou v publikaci srovnána s výsledky kvantových výpočtů.

Dominik Madea

student programu Chemie

Dominik Madea patří jednoznačně mezi nejlepší Ph.D. studenty celého oboru Chemie. Jeho znalosti a schopnosti výrazně překračují běžnou úroveň studentů. Má tvůrčí a hloubavý přístup k experimentální i teoretické práci. Je spoluautorem pěti publikací ve špičkových časopisech a další připravuje. Podílí se na výuce seminářů a vedení bakalářských a diplomových prací studentů.

Hana Mlčochová

absolventka programu Biochemie

Hana Mlčochová se v rámci své disertační práce zabývala souvislostmi s aktuální problematikou vývoje nových léčiv. O dosavadní kvalitě její vědecké práce svědčí mj. osm příspěvků evidovaných v rámci Web of Science nebo články přijaté do prestižního časopisu Electrophoresis. Dosažené výsledky prezentovala také na mezinárodních a řadě tuzemských konferencí. Kromě výzkumné činnosti je aktivní také při předávání znalostí a zkušeností mladším studentům a kolegům.

Ludmila Moráňová

absolventka programu Genomika a proteomika

Ludmila Moráňová zvládla díky interdisciplinárnímu charakteru své disertační práce řadu molekulárně-biologických a biochemických technik. Vyvinula několik elektrochemických detekčních biotestů a metod pro detekci RNA biomarkerů. Všechny tyto biologické testy aplikovala do klinických vzorků od pacientů, což není snadný úkol. Výsledky své disertační práce publikovala v celkem deseti pracích, včetně prestižních impaktovaných časopisů. Projevuje vysokou kreativitu při řešení různých problémů, pomáhala s prací dalším studentům bakalářských, diplomových a dokonce i doktorandských prací. Získala cenu Emila Palečka za nejlepší ústní prezentaci a dvě ceny za nejlepší plakát.

Kateřina Peterková

studentka programu Biomolekulární chemie a bioinformatika

Kateřina Peterková byla nominována za její vynikající zapojení do mezinárodního výzkumu a publikování výsledků vlastního bádání. Výsledky své experimentální práce v kombinaci s teoretickými výpočty shrnula do prvoautorského článku, který byl v loňském roce publikován v renomovaném časopise Nucleic Acids Research. Je zahrnuta do mezinárodní školící sítě ITN LightDyNAmics.

Tomáš Plšek

absolvent programu Fyzika

Tomáš Plšek se věnuje výzkumu černých děr, galaxií a korelacemi jejich různých parametrů. Je velmi zdatný a samostatný při řešení technických problémů analýzy dat. Již během výzkumu na diplomovou práci učinil objev, který poskytl nový vhled do velmi diskutované problematiky, vyvinul novou slibnou metodu na určování klíčové veličiny a vytvořil tak materiál až na tři vědecké články.

Daniel Pluskal

student programu Biochemie

Daniel Pluskal prokázal svoje kvality v oblastech návrhu experimentálních designů, precizního sběru enzymových kinetických dat, a to včetně jejich matematického vyhodnocení a interpretace. Obhájil bakalářskou práci na téma "Biochemická analýza luciferasového komplexu", kde stěžejní poznatky byly začleněny do publikací v prestižních mezinárodních odborných časopisech.

Chahrazed Rahmouni

absolventka programu Ekologická a evoluční biologie

Chahrazed Rahmouni se věnuje studiu rybí parazitologie. V rámci doktorského studia se Chahrazed věnovala originálnímu výzkumu orientovanému na diverzitu, genetiku, biogeografii, fylogenezi a evoluci hostitelsko-parazitických asociací. Výsledky své práce prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a publikuje v prestižních evolučních, multidisciplinárních a parazitologických časopisech. V pěti pracích v pozici první autorky.

Tereza Schmidtová

absolventka programu Fyzika

Tereza Schmidtová se věnuje studiu a modelování hybridního PVD-PECVD depozičního procesu. Toto téma bylo zcela nové a její práce vyústila v osm publikací v renomovaných časopisech. Ke svým realizovaným experimentům a vyhodnocení dat se vrátila po devíti letech již jako maminka tří dětí, dokončila a obhájila svoji doktorskou práci. Kromě vědecké práce se věnuje i popularizačním aktivitám fyziky a práci se studenty. Ocenění získává jak za vědecké úspěchy, tak za pevnou vůli vrátit se a své studium dokončit.

Jan Sokolov

Absolvent programu Chemie

Jan Sokolov se ve své práci zaměřuje na syntézu a charakterizaci nových derivátů organických makrocyklických sloučenin, bambusurilů. Díky svým výborným studijním i výzkumným výsledkům získal Cenu děkana za vynikající diplomovou práci a za výsledky svého projektu také stipendium Brno Ph.D. Talent. Výsledky, které získal během své doktorské práce, byly klíčové k úspěšnému plnění projektu GAČR, který byl řešen ve skupině prof. Šindeláře. Projekt byl mj. odměněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky.

Lukáš Sourada

absolvent programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Lukáš Sourada prokázal tvůrčí schopnosti, které výrazně převyšují běžný profil absolventa. V rámci diplomové práce, která odhaluje dosud nepopsanou funkční úlohu serotoninového receptoru HTR3A u buněk neuroblastomu, dosáhl výsledků, jež se staly podstatnou součástí vědeckého článku pro prestižní odborný časopis.

Lukáš Sukeník

student programu Fyzika

Lukáš Sukeník se věnuje studiu virů a samouspořádaných systémů pomocí počítačových simulací. Vytvořil model pro sledování úniku genetické informace z virů. Získané výsledky spolu s experimentálním potvrzením publikoval jako první autor nebo spoluautor ve třech prestižních odborných časopisech. Aktivně se věnuje také popularizaci vědy prezentováním vizualizací, které získaly značný ohlas v médiích či na sociálních sítích.

Miroslav Šnírer

student programu Fyzika

Miroslav Šnírer se ve svém výzkumu zabývá zejména diagnostikou mikrovlnných výbojů vhodných pro plazmovou syntézu nanomateriálů. Intenzivně publikuje v odborných časopisech, je autorem nebo spoluautorem čtrnácti prací evidovaných na Web of Science. Jeho prezentace na EPS konferencích dvakrát získaly cenu Best image in plasma science. Miroslav Šnírer je také nadšeným popularizátorem vědy pro žáky, studenty i pro širokou veřejnost u nás i v zahraničí.

Gabriela Štětková

absolventka programu Zoologie

Gabriela Štětková se dlouhodobě zabývá výzkumem hnízdního parazitismu v rámci týmu na Ústavu biologie obratlovců. V této skupině se mj. zapojila do řešení řady témat a je spoluautorkou šesti publikovaných odborných prací. Gabriela získala grant rektora MU na podporu vynikajících diplomových prací, která byl mj. oceněna odbornou porotou na 47. konferenci České společnosti etologické.

Petr Štursa

absolvent programu Geologie

Petr Štursa byl již během studia spoluautorem několika odborných článků pro impaktované a prestižní publikace. Práce na jeho diplomové práci byla založena na náročných laboratorních experimentech, které byly pouze částečně podloženy literárními daty. Výsledky práce jsou na vynikající úrovni a jsou rovněž připravovány k publikování v impaktovaném mezinárodním časopise.

Martin Toul

student programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Martin Toul se podílí na výzkumu s významnými výsledky v oblasti proteinového inženýrství a enzymové kinetiky. Výsledky vědecké práce Martina Toula byly publikovány v pěti odborných článcích a aktuálně se podílí na přípravě pěti dalších rukopisů pro impaktované časopisy. U tří prací je prvním autorem. Jeho práce je prezentována také na mezinárodních konferencích a soutěžích, kde za své prezentace a výzkum získal několik prestižních ocenění. Jeho práci podpořilo prestižní vládní Fulbrightovo postgraduální stipendium, které ocenilo důležitost kinetického výzkumu a studentovy dosavadní excelentní výsledky. Téma jeho práce získalo ocenění stipendiem Brno Ph.D. Talent. Zaměřuje se rovněž na popularizaci vědy, podílí se na pravidelné univerzitní výuce. Martinovou touhou je sdílet svoji vášeň pro vědu a pomáhat ostatním kolegům.

Michal Vašina

student programu Životní prostředí a zdraví

Michal Vašina se zabývá vývojem mikrofluidních metod pro proteinové a metabolické inženýrství. Výsledky své práce prezentoval jako hlavní autor v několika impaktovaných časopisech i v dalších prestižních odborných časopisech a publikacích. Pro svůj doktorský projekt získal stipendium Brno Ph.D. Talent, je držitelem grantu od interní Grantové agentury MU. Podílí na výuce Bioinformatiky a Molekulární biotechnologie, působí jako lektor Letní školy proteinového inženýrství. Své zkušenosti přináší i mladším kolegům.

Martin Večeřa

absolvent programu Ekologická a evoluční biologie

Martin Večeřa ve své disertační práci, kterou psal i obhájil v angličtině, představuje výsledky pionýrského výzkumu evropské vegetace a biotopů. Svým zaměřením překonává řadu tradičních výzkumů. Hlavní částí disertační práce je pět článků, z nichž čtyři už byly publikovány v předních impaktovaných časopisech oboru. U tří z těchto článků je prvním autorem, v širokém, mezinárodním kolektivu autorů. Prokázal mimořádné organizační schopnosti při vedení vědeckého týmu. Aktuálně eviduje celkem jedenáct článků v databázi Web of Science. Během svého studia se také zapojil do výuky, spolupracuje se studenty a pravidelně se podílí také na organizaci ekologické olympiády pro středoškolské studenty.

Michaela Dušková, Barbora Hrnčířová, Sabina Hřibová, Stanislav Juračka, Tomáš Kotačka, Klára Odehnalová, Lucie Pifková, David Zimčík

Studentky a studenti magisterských studijních programů

Tým studentů Přírodovědecké fakulty MU se v letech 2020 a 2021 zasadili o vznik prvního brněnského (a teprve druhého českého) týmu v prestižní mezinárodní soutěži iGEM (International Genetically Engineered Machine) a zásadním způsobem přispěli k jeho úspěchu v obou posledních ročnících soutěže. Skupina studentů si začala říkat Generace Mendel, sehnali si finance, zajistili propagaci, oslovili tři vedoucí výzkumných týmů a vymysleli si i vlastní návrh projektu, se kterými se do soutěže přihlásili. V roce 2020 brněnský iGEM tým získal zlatou medaili, se svým projektem CyanoTrap se umístil mezi pěti nejlepšími týmy na světě v kategorii Environmental Project. V roce 2021 tým s novým projektem Phoscage obhájil zlatou medaili. V rámci soutěže se studenti podíleli i na řadě popularizačních aktivit.

Foto: Radek Miča

Poznámka: V textech je uveden vztah oceněných k danému stupni studia, za který jim byla udělena Cena děkana 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.