Dean’s Awards 2022

Dean Tomáš Kašparovský has presented awards to the best students of the MU Faculty of Science. This year’s Dean’s Awards were presented to a total of eight laureates in the Best Student category in a Bachelor’s or Master’s degree programme, and to sixteen promising scientists in the Best Student category of the Doctoral study programme. For the very first time, a team of eight students from the Mendel Generation group also received an award. Congratulations to all the winners!

8 Jun 2022 Barbora Kameníková Leoš Verner


Photo: Radek Miča

Based on the decision of the Dean’s Board, the following students were awarded the Dean’s Award of the MU Faculty of Science 2022:

In the category of Best Student in a Bachelor’s or Master’s study programmeme

In the category of Best Student in the Doctoral study programme

This year, a team of outstanding students was given an exceptional award:

Katarína Adameková

student of the Geology programme

Katarína Adameková studies the variability of Paleopods, focussing on the dynamics of environment, climate and anthropogenic influences. Her work requires a synthesis of geological and archaeological approaches, using both methodological and interpretative techniques. Among other things, she was nominated for her excellent publishing activities, being the author or co-author of thirteen professional publications, and her intense involvement in the finalising of seven grant projects.

Jana Bartošíková

student of the Master’s degree programme in Experimental Animal Biology and Immunology

Jana Bartošíková joined a research group focused on experiments testing the biocompatibility of biomaterials. She was soon able to perform such tests independently and reproducibly. She is a co-author of several professional articles and conference communications, and has participated in several grants calls.

Stanislav Drápela

Graduate of the Physiology, Immunology and Developmental Biology of Animals programme

Stanislav Drápela has achieved interesting results in several projects, which he has successfully ed into quality manuscripts and professional publications. In his work, he has mastered and newly introduced several new experimental methods. He has presented the results of his work at both domestic and foreign professional conferences. In addition to his own work in the laboratory, he has also participated in teaching and guiding younger students, making a fundamental contribution to practical teaching of the Analytical Cytometry exercise at the MU Faculty of Science.


Foto: Stanislav Drápela

Iva Dřímalová

Graduate of the Mathematics and Statistics programme

Iva Dřímalová was nominated for her study and scientific results, her publishing activity and for her outstanding contribution to teaching activities during her studies. Students emphasise her ability to provide a clear explanation, her preparation of materials (including online instructional videos during distance learning) and her willingness to consult. In 2019, she received an award from the Student Chamber of the MU Academic Senate for her student participation in teaching.

Petr Hubatka

student of the Botany programme

During his studies, Petr Hubatka has focused on field research of flora on the border of the Chříby and Ždánický forests. His work was resulted in several unique discoveries of endangered and critically endangered plant species. In 2021, he received several awards, including first prize in the Bachelor's thesis category of a Diploma Thesis Competition in related to the environment and ecology of the South Moravian Region. He is a participant in several projects of the Department of Botany and Zoology.

Simona Krmíčková

student of the Geology programme

Simona Krmíčková regularly publishes her research in professional publications and impacted journals, being the author or co-author of eight articles registered on the Web of Science. She participates as a co-researcher in the internal development project ‘Support for Online Education’ across all faculties of Masaryk University.

Alice Laníková

student of the Biochemistry programme

Alice Laníková has a deep theoretical knowledge far beyond the scope of her enrolled subjects. Her skills range from experimental laboratory work to the measurement of nuclear magnetic resonance spectra and demanding computational analysis. She is the co-author of two professional articles, in which she measured and evaluated all experimental data and compared this with the results of quantum calculations.

Dominik Madea

student of the Chemistry programme

Dominik Madea is clearly one of the best PhD students in the whole field of Chemistry, his knowledge and skills far exceeding the current level of students. He has a creative and thoughtful approach to experimental and theoretical work, and is co-author of five publications in top magazines and is preparing others. Dominik participates in teaching seminars and supervising student Bachelor’s and Master’s theses.

Hana Mlčochová

absolventka programu Biochemie

Hana Mlčochová se v rámci své disertační práce zabývala souvislostmi s aktuální problematikou vývoje nových léčiv. O dosavadní kvalitě její vědecké práce svědčí mj. osm příspěvků evidovaných v rámci Web of Science nebo články přijaté do prestižního časopisu Electrophoresis. Dosažené výsledky prezentovala také na mezinárodních a řadě tuzemských konferencí. Kromě výzkumné činnosti je aktivní také při předávání znalostí a zkušeností mladším studentům a kolegům.

Ludmila Moráňová

absolventka programu Genomika a proteomika

Ludmila Moráňová zvládla díky interdisciplinárnímu charakteru své disertační práce řadu molekulárně-biologických a biochemických technik. Vyvinula několik elektrochemických detekčních biotestů a metod pro detekci RNA biomarkerů. Všechny tyto biologické testy aplikovala do klinických vzorků od pacientů, což není snadný úkol. Výsledky své disertační práce publikovala v celkem deseti pracích, včetně prestižních impaktovaných časopisů. Projevuje vysokou kreativitu při řešení různých problémů, pomáhala s prací dalším studentům bakalářských, diplomových a dokonce i doktorandských prací. Získala cenu Emila Palečka za nejlepší ústní prezentaci a dvě ceny za nejlepší plakát.

Kateřina Peterková

studentka programu Biomolekulární chemie a bioinformatika

Kateřina Peterková byla nominována za její vynikající zapojení do mezinárodního výzkumu a publikování výsledků vlastního bádání. Výsledky své experimentální práce v kombinaci s teoretickými výpočty shrnula do prvoautorského článku, který byl v loňském roce publikován v renomovaném časopise Nucleic Acids Research. Je zahrnuta do mezinárodní školící sítě ITN LightDyNAmics.

Tomáš Plšek

absolvent programu Fyzika

Tomáš Plšek se věnuje výzkumu černých děr, galaxií a korelacemi jejich různých parametrů. Je velmi zdatný a samostatný při řešení technických problémů analýzy dat. Již během výzkumu na diplomovou práci učinil objev, který poskytl nový vhled do velmi diskutované problematiky, vyvinul novou slibnou metodu na určování klíčové veličiny a vytvořil tak materiál až na tři vědecké články.

Daniel Pluskal

student programu Biochemie

Daniel Pluskal prokázal svoje kvality v oblastech návrhu experimentálních designů, precizního sběru enzymových kinetických dat, a to včetně jejich matematického vyhodnocení a interpretace. Obhájil bakalářskou práci na téma "Biochemická analýza luciferasového komplexu", kde stěžejní poznatky byly začleněny do publikací v prestižních mezinárodních odborných časopisech.

Chahrazed Rahmouni

absolventka programu Ekologická a evoluční biologie

Chahrazed Rahmouni se věnuje studiu rybí parazitologie. V rámci doktorského studia se Chahrazed věnovala originálnímu výzkumu orientovanému na diverzitu, genetiku, biogeografii, fylogenezi a evoluci hostitelsko-parazitických asociací. Výsledky své práce prezentuje na tuzemských i mezinárodních konferencích a publikuje v prestižních evolučních, multidisciplinárních a parazitologických časopisech. V pěti pracích v pozici první autorky.

Tereza Schmidtová

absolventka programu Fyzika

Tereza Schmidtová se věnuje studiu a modelování hybridního PVD-PECVD depozičního procesu. Toto téma bylo zcela nové a její práce vyústila v osm publikací v renomovaných časopisech. Ke svým realizovaným experimentům a vyhodnocení dat se vrátila po devíti letech již jako maminka tří dětí, dokončila a obhájila svoji doktorskou práci. Kromě vědecké práce se věnuje i popularizačním aktivitám fyziky a práci se studenty. Ocenění získává jak za vědecké úspěchy, tak za pevnou vůli vrátit se a své studium dokončit.

Jan Sokolov

Absolvent programu Chemie

Jan Sokolov se ve své práci zaměřuje na syntézu a charakterizaci nových derivátů organických makrocyklických sloučenin, bambusurilů. Díky svým výborným studijním i výzkumným výsledkům získal Cenu děkana za vynikající diplomovou práci a za výsledky svého projektu také stipendium Brno Ph.D. Talent. Výsledky, které získal během své doktorské práce, byly klíčové k úspěšnému plnění projektu GAČR, který byl řešen ve skupině prof. Šindeláře. Projekt byl mj. odměněn Cenou předsedy Grantové agentury České republiky.

Lukáš Sourada

absolvent programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Lukáš Sourada prokázal tvůrčí schopnosti, které výrazně převyšují běžný profil absolventa. V rámci diplomové práce, která odhaluje dosud nepopsanou funkční úlohu serotoninového receptoru HTR3A u buněk neuroblastomu, dosáhl výsledků, jež se staly podstatnou součástí vědeckého článku pro prestižní odborný časopis.

Lukáš Sukeník

student programu Fyzika

Lukáš Sukeník se věnuje studiu virů a samouspořádaných systémů pomocí počítačových simulací. Vytvořil model pro sledování úniku genetické informace z virů. Získané výsledky spolu s experimentálním potvrzením publikoval jako první autor nebo spoluautor ve třech prestižních odborných časopisech. Aktivně se věnuje také popularizaci vědy prezentováním vizualizací, které získaly značný ohlas v médiích či na sociálních sítích.

Miroslav Šnírer

student programu Fyzika

Miroslav Šnírer se ve svém výzkumu zabývá zejména diagnostikou mikrovlnných výbojů vhodných pro plazmovou syntézu nanomateriálů. Intenzivně publikuje v odborných časopisech, je autorem nebo spoluautorem čtrnácti prací evidovaných na Web of Science. Jeho prezentace na EPS konferencích dvakrát získaly cenu Best image in plasma science. Miroslav Šnírer je také nadšeným popularizátorem vědy pro žáky, studenty i pro širokou veřejnost u nás i v zahraničí.

Gabriela Štětková

absolventka programu Zoologie

Gabriela Štětková se dlouhodobě zabývá výzkumem hnízdního parazitismu v rámci týmu na Ústavu biologie obratlovců. V této skupině se mj. zapojila do řešení řady témat a je spoluautorkou šesti publikovaných odborných prací. Gabriela získala grant rektora MU na podporu vynikajících diplomových prací, která byl mj. oceněna odbornou porotou na 47. konferenci České společnosti etologické.

Petr Štursa

absolvent programu Geologie

Petr Štursa byl již během studia spoluautorem několika odborných článků pro impaktované a prestižní publikace. Práce na jeho diplomové práci byla založena na náročných laboratorních experimentech, které byly pouze částečně podloženy literárními daty. Výsledky práce jsou na vynikající úrovni a jsou rovněž připravovány k publikování v impaktovaném mezinárodním časopise.

Martin Toul

student programu Molekulární a buněčná biologie a genetika

Martin Toul se podílí na výzkumu s významnými výsledky v oblasti proteinového inženýrství a enzymové kinetiky. Výsledky vědecké práce Martina Toula byly publikovány v pěti odborných článcích a aktuálně se podílí na přípravě pěti dalších rukopisů pro impaktované časopisy. U tří prací je prvním autorem. Jeho práce je prezentována také na mezinárodních konferencích a soutěžích, kde za své prezentace a výzkum získal několik prestižních ocenění. Jeho práci podpořilo prestižní vládní Fulbrightovo postgraduální stipendium, které ocenilo důležitost kinetického výzkumu a studentovy dosavadní excelentní výsledky. Téma jeho práce získalo ocenění stipendiem Brno Ph.D. Talent. Zaměřuje se rovněž na popularizaci vědy, podílí se na pravidelné univerzitní výuce. Martinovou touhou je sdílet svoji vášeň pro vědu a pomáhat ostatním kolegům.

Michal Vašina

student programu Životní prostředí a zdraví

Michal Vašina se zabývá vývojem mikrofluidních metod pro proteinové a metabolické inženýrství. Výsledky své práce prezentoval jako hlavní autor v několika impaktovaných časopisech i v dalších prestižních odborných časopisech a publikacích. Pro svůj doktorský projekt získal stipendium Brno Ph.D. Talent, je držitelem grantu od interní Grantové agentury MU. Podílí na výuce Bioinformatiky a Molekulární biotechnologie, působí jako lektor Letní školy proteinového inženýrství. Své zkušenosti přináší i mladším kolegům.

Martin Večeřa

absolvent programu Ekologická a evoluční biologie

Martin Večeřa ve své disertační práci, kterou psal i obhájil v angličtině, představuje výsledky pionýrského výzkumu evropské vegetace a biotopů. Svým zaměřením překonává řadu tradičních výzkumů. Hlavní částí disertační práce je pět článků, z nichž čtyři už byly publikovány v předních impaktovaných časopisech oboru. U tří z těchto článků je prvním autorem, v širokém, mezinárodním kolektivu autorů. Prokázal mimořádné organizační schopnosti při vedení vědeckého týmu. Aktuálně eviduje celkem jedenáct článků v databázi Web of Science. Během svého studia se také zapojil do výuky, spolupracuje se studenty a pravidelně se podílí také na organizaci ekologické olympiády pro středoškolské studenty.

Michaela Dušková, Barbora Hrnčířová, Sabina Hřibová, Stanislav Juračka, Tomáš Kotačka, Klára Odehnalová, Lucie Pifková, David Zimčík

Studentky a studenti magisterských studijních programů

Tým studentů Přírodovědecké fakulty MU se v letech 2020 a 2021 zasadili o vznik prvního brněnského (a teprve druhého českého) týmu v prestižní mezinárodní soutěži iGEM (International Genetically Engineered Machine) a zásadním způsobem přispěli k jeho úspěchu v obou posledních ročnících soutěže. Skupina studentů si začala říkat Generace Mendel, sehnali si finance, zajistili propagaci, oslovili tři vedoucí výzkumných týmů a vymysleli si i vlastní návrh projektu, se kterými se do soutěže přihlásili. V roce 2020 brněnský iGEM tým získal zlatou medaili, se svým projektem CyanoTrap se umístil mezi pěti nejlepšími týmy na světě v kategorii Environmental Project. V roce 2021 tým s novým projektem Phoscage obhájil zlatou medaili. V rámci soutěže se studenti podíleli i na řadě popularizačních aktivit.

Photo: Radek Miča

Note: The texts indicate the relationship of the awardees to the degree of study for which they were awarded the Dean's Award 2022.


More articles

All articles

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.