Ceny děkana

Děkan Tomáš Kašparovský minulý týden osobně předal ocenění pro nejlepší studenty Přírodovědecké fakulty MU. Ceny děkana za letošní rok předal celkem 12 laureátům v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu a 14 nadějným vědcům v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Zároveň také slavnostně pogratuloval loňským držitelům Cen děkana, kteří by jinak kvůli epidemiologické situaci byli o vlastní ceremoniál ochuzeni. Všem oceněným blahopřejeme!

29. 6. 2021

Foto: Helena Brunnerová

Ceny děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jsou každoročně vyhlašovány s cílem podpořit tvůrčí činnost vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení cen podávají ředitelé jednotlivých ústavů. Děkan posoudí, jak jsou jednotliví nominovaní studenti ve svých činnostech úspěšní, a po projednání v kolegiu děkana rozhodne o počtu oceněných. 

Ceny děkana pro nejlepší studenty bakalářského a magisterského studijního programu

Diana Csontosová

Diana Csontosová je studentkou doktorského studijního programu Fyzika se specializací na fyziku kondenzovaných látek. Věnuje se náročným kvantově-mechanickým výpočtům elektronové struktury kvantových teček s využitím pokročilých numerických metod a rozsáhlých počítačových kódů. Aktivně se zapojila do mezinárodní spolupráce s Univerzitou Jana Keplera v Linci. Její úspěchy dokládají dvě publikace v renomovaném časopise Physical Review B. 

Foto: Helena Brunnerová

Berenika Georgievová

Berenika Georgievová je studentkou magisterského studijního programu Zoologie. Studentka na základě kvalitní bakalářské práce zpracovala rukopis článku, který byl publikován v prestižním časopise International Review of Hydrobiology. Výsledky přednesla na konferenci Zoologické dny 2020 v Olomouci. Absolvovala dvě zahraniční stáže, které sama iniciovala, na University of Łódz, Polsko a na výzkumném isntitutu ve Španělsku. Berenika Georgievová je výjimečnou motivovanou studentkou Zoologie. 

Foto: Helena Brunnerová

Zuzana Husáková

Zuzana Husáková je studentkou magisterského studijního programu Chemie se specializací na Analytickou chemii. Věnuje se studiu distribuce prvků v biologických tkáních pomocí metody laserové ablace s hmotnostní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu. Dokáže rozlišit specie a nanočásticové formy. Zatím publikovala dvě publikace v prestižních impaktovaných časopisech jako např. ACS Nano. Získala ocenění v národní soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci a na odborné konferenci.

Foto: Helena Brunnerová

Aneta Kozeleková

Aneta Kozeleková je studentkou magisterského studijního programu Chemie se specializací na Biomolekulární chemii. Dosahuje vynikajících studijních výsledků, v rámci svého výzkumu dokázala zcela nově najít způsob, jakým lze fosforylovat specifické „14-3-3“ proteiny, což může být východiskem při výzkumu léčení Alzheimerovy choroby. Je spoluautorkou rukopisu článku, podílí se na mezinárodní spolupráci s Vrije Universiteit Amsterdam, zúčastnila stáže v biotechnologické společnosti AXON Neurosciences.

Foto: Helena Brunnerová

Ondřej Kvarda

Ondřej Kvarda je studentem doktorského studijního programu Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země. Zabývá se novou oblastí využití virtuální reality v kartografii. I přes epidemická omezení zdárně realizoval pilotní studii, zaměřenou na přenositelnost z virtuálního do reálného prostředí. Aktivně se zapojil do řešení projektu Technologické agentury České republiky. Dílčí výsledky práce již byly publikovány v mezinárodním časopise. 

Foto: Helena Brunnerová

Tereza Malá

Tereza Malá je studentkou magisterského studijního programu Geologie, kde patří mezi 1 % nejlepších studentů programu podle dosaženého studijního průměru. Její bakalářská práce se věnovala paleontologii devonské fauny, byla připravena v angličtině a získala vynikající hodnocení od zahraničního oponenta. Výsledky se připravují k publikování v mezinárodním časopise. Bakalářka Malá se aktivně zapojila do organizace konference Paleozoikum 2020, absolvovala stáž ve Velké Británii a věnuje se popularizaci vědy pro nadané studenty SŠ.

Eliška Odstrčilíková

Eliška Odstrčilíková je studentkou magisterského studijního programu Biochemie. Věnuje se náročným biochemickým a bioanalytickým technikám – zejména v oblasti vývoje, přípravy a charakterizace nanočástic, v bioanalytice humáních onemocnění nebo chorob včel. Její výsledky byly již publikovány ve dvou článcích v prestižních časopisech v Q1. 

Foto: Helena Brunnerová

Klára Plačková

Klára Plačková je studentkou magisterského studijního programu Botanika se specializací na Biosystematiku rostlin. Ve své bakalářské práci skloubila rozsáhlý terénní výzkum s experimentálními přístupy – analýzy fluorescenčními a průtokově cytometrickými metodami. Výsledky stresové reakce rostlin na zvýšení UV-B záření publikovala v časopise Annals of Botany – Q1 WoS. Absolvovala zahraniční stáž v Německu, navázala spolupráci s laboratořemi CEITEC MU, řeší vlastní projekt GAMU a je zapojena do grantu GAČR.

Foto: Helena Brunnerová

Roman Přibyl

Roman Přibyl je absolventem magisterského studijního programu Fyzika se specializací na fyziku plazmatu. V současné době se podílí na vybudování nových depozičních aparatur a jejich optimalizaci při vývoji nových typů multifunkčních ochranných vrstev s antibakteriálními vlastnostmi. Zabývá se také studiem dielektrických bariérových výbojů. Své výsledky prezentoval v několika kvalitních zahraničních časopisech a konferencích, podílel se na vývoji ověřené technologie pro Plazmatem asistovanou úpravu nanovláken.

Foto: Helena Brunnerová

Kristína Sámelová

Kristína Sámelová je absolventkou magisterského studijního programu Matematika se specializací na Finanční matematiku, které ukončila s vynikajícím studijním průměrem. Věnovala se komplexnímu náhledu do problematiky teorie extrémních hodnot. Kromě standardních přístupů se zabývá také bodovými procesy a jejich propojením s teorií extrémních hodnot. V praktické části se věnuje popisu historických průtoků řeky Morava. V mezinárodní matematické soutěži Uniqa Forward Math Challenge obsadila dělené 1. místo. 

Foto: Helena Brunnerová

Jana Šebestíková

Jana Šebestíková je studentkou magisterského studijního programu Experimentální biologie živočichů a imunologie se specializací na Fyziologii. Její anglicky psaná bakalářská práce byla výborně hodnocena pro schopnost pochopit a vysvětlit složitou interakci principů řízení cirkadiánních rytmů živočichů a citlivosti k magnetickým polím. Osvojila si rozsáhlé portfolio molekulárně biologických metod a díky mimořádné systematičnosti a pečlivosti je nenahraditelným členem výzkumného kolektivu řešení řady grantových projektů. 

Foto: Helena Brunnerová

Lukáš Veselý

Lukáš Veselý je studentem magisterského studijního programu Chemie. Iniciativně, samostatně a precizně pracuje na výzkumných projektech, které vedly ke třem přijatým článkům (jeden prvoautorský) a další tři jsou v rukopisech. Osvojil si řadu náročných experimentálních technik, vyznačuje se kritickým a logickým uvažováním, schopností analyzovat problém a hledat řešení. Přispívá také k motivaci a realizaci výzkumu a studia dalších studentů.

Ceny děkana pro nejlepší studenty doktorského studijního programu

Andrea Celá 

Andrea Celá je absolventkou doktorského studijního programu Biochemie. V rámci disertační práce se zabývala využitím metabolomiky pro neinvazivní stanovení implantačního potenciálu lidského embrya v asistované reprodukci. Vynikajících výsledků a publikací dosáhla také díky zahraniční stáži a spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani v Belgii. Doktorka Celá se také věnovala předávání zkušeností mladším studentům díky projektům FRMU. 

Stanislava Debnárová  

Stanislava Debnárová je studentkou doktorského studijního programu Fyzika se zaměřením na Fyziku plazmatu. Tématem její práce je příprava nových tenkých vrstev kombinujících do zdánlivě neslučitelné vlastnosti – vysokou tvrdost a současně lomovou houževnatost. I díky stážím v Německu a Nizozemsku a díky podpoře grantem IGA MU se jí zatím podařilo výsledky publikovat ve třech článcích ve špičkových časopisech. Mgr. Debnárová se aktivně podílí na výuce a pomáhá s laboratorními pracemi bakalářským studentům. 

Foto: Helena Brunnerová

Šimon Ďžatko

Šimon Ďžatko je absolventem doktorského studijního programu Biomolekulární chemie a bioinformatika. Věnoval se studiu vnitrobuněčného prostředí na chování vybraných strukturních motivů DNA a RNA spojených s rozvojem nádorových onemocnění. Dále zkoumal možnosti regulace biologických procesů zahrnujících DNA/RNA in vivo za pomocí léčiv. Na cenu byl nominován za zásadní přínos ke vzniku tří publikací uveřejněných v prestižních recenzovaných časopisech s IF > 12 v prvním decilu na Web of Science. 

Kadir Emir

Kadir Emir je doktorandem na Ústavu matematiky a statistiky. Zabývá se především ortomodulárními strukturami, které jsou modelem kvantové mechaniky. Dosud se podstatně podílel na několika výzkumných pracích a také na probíhajícím projektu Národní vědecké nadace. Byl také členem organizačního výboru letní školy (SSAOS 2019) a workshopu (WSAOS 2020), které společně pořádaly Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci.

Foto: Helena Brunnerová

Romana Grossová

Romana Grossová je studentkou doktorského studijního programu Fyzika se specializací na Astrofyziku. Svojí prací se podílela na odhalení novinek o životním cyklu aktivních galaktických jader v obřích eliptických galaxiích, jejichž aktivita hraje podstatnou roli ve fungování našeho Vesmíru. V práci zkoumá data z observatoře Very Large Array v Novém Mexiku, absolvovala stáže na Univerzitě v Turíně a na Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics v Bostonu. Publikovala čtyři články v recenzovaných časopisech, u dvou je první autorkou.

Foto: Helena Brunnerová

Jan Kavan

Jan Kavan je absolventem doktorského studijního programu Fyzická geografie. S vynikajícím výsledkem obhájil dizertaci založenou na pěti prvoautorských nebo monoautorských impaktovaných článcích. Věnoval se přesunu materiálu od ledovců do příbřežních zón polárních oblastí na Svalbardu ve Vysoké Arktidě a na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě. Kromě toho má Jan Kavan dalších devět impaktovaných publikací. Byl spoluorganizátorem mezinárodní konference SPARC, kromě vědecké činnosti se věnuje i výchově další generace studentů, včetně terénní výuky přímo v polárních oblastech.

Martina Nechvátalová (roz. Komendová)

Martina Komendová je absolventkou doktorského studijního programu Chemie. Zabývala se přípravou monolitických stacionárních fází pro analýzu nervových přenašečů a jejich cílené povrchové úpravě. V rámci mezinárodní spolupráce s amsterdamskou univerzitou připravila integrovaný analytický systém mj. s využitím 3D tisku a miniaturizované elektrochemické detekce. Výsledky publikovala ve čtyřech vynikajících článcích, zejména v 1. kvartilu dle IF na WoS.  Dr. Komendová je autorkou celkem osmi publikací, získala dříve ocenění také na Univerzitě Pardubice, první místo v národním kole Ceny Shimadzu a ocenění na mezinárodní konferenci v Polsku. Výsledky prezentovala na řadě konferencí včetně Washingtonu v USA. 

Foto: Helena Brunnerová

Ondřej Michálek

Ondřej Michálek je absolventem doktorského studijního programu Ekologická a evoluční biologie. Vypracoval se na jednoho z mála odborníků na jedy pavouků na světě. Zcela novátorským přístupem bylo testování účinků pavoučího jedu a analýzy jeho složení. Účastnil se terénních výzkumů v Portugalsku, Izraeli a v Jihoafrické republice a absolvoval stáže v Izraeli a Švýcarsku. Doposud je prvním autorem pěti impaktovaných publikací a spoluautorem další tří. Zapojil se do mezinárodního projektu COST a získal Research Fellowship grant v rámci Akce Marie Skłodowska-Curie. Věnuje se také fotografii a jeho snímek ocenila a na obálku umístila i redakce britského časopisu Journal of Animal Ecology. 

Foto: Helena Brunnerová

 Tomasz Radaszkiewicz

Tomasz Radaszkiewicz absolvoval doktorský program Fyziologie, imunologie a vývojová biologie. Jeho studium a výzkum signálních buněčných drah byly podpořeny evropským grantem Inovativní školící sítě v rámci Akce Marie Skłodowska-Curie. Dr. Radaskiewicz je výzkumným pracovníkem schopným vést několik nezávislých projektů. Několikrát působil v zahraniční. Svou disertační prací navázal na tři prestižní publikace, například v časopise EMBO Journal. Jeho výzkum poté vyústil v dalších jedenáct publikací.

Foto: Helena Brunnerová

Sonali Sharma

Sonali Sharma je čerstvou absolventkou doktorského programu Life Sciences na CEITEC PhD School. Během svého studia se věnovala roli nekódujících a kódujících sítí RNA u B buněčných leukémií a lymfomů. Její studie, kterou publikovala uvedená jako první autorka v prestižním časopise Blood s impakt faktorem 17,8, má praktické důsledky pro potenciální terapii. Podílela se také na několika dalších publikacích, které prezentovala na výročním kongresu Evropské hematologické asociace a na výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny. Ve výzkumu leukémie bude pokračovat díky postdoc pozici na University of Rochester v USA.

Foto: Helena Brunnerová

Jan Štourač

Jan Štourač je studentem doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví se specializací na Matematickou biologii, bioinformatiku a modelování. V Loschmidtových laboratořích se zabývá návrhem a vývojem webových nástrojů, které zpřístupňují výpočetně náročné bioinformatické analýzy. O popularitě nástrojů svědčí více než 100 000 analýz od uživatelů z celého světa, více než 750 citací. Celkem se student podílel na 15 publikacích v mezinárodních časopisech. Prezentuje na mezinárodních kongresech, je zapojen do mezinárodní sítě ELIXIR a podílí se na výuce a vedení studentů.

Foto: Helena Brunnerová

Marie Šulcová

Marie Šulcová je studentkou doktorského studijního oboru Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů. Zabývá se vývojem zubů u obratlovců se zaměřením na interakce mezi zubem a kostí. V laboratorní praxi pracuje mj. s modely transgenních myší a se zástupci plazů. Je prvoautorkou dvou publikací a spoluautorkou čtyř dalších včetně Nature Communications. Prezentovala na řadě kongresů, podílela se na organizaci mezinárodního kongresu V4SDB, absolvovala stáž na Medical University of Vienna. Aktivně se zapojila i do výuky a školení studentů a do popularizačních aktivit.

Foto: Helena Brunnerová

Ondřej Vávra

Ondřej Vávra je studentem doktorského studijního programu Životní prostředí a zdraví se specializací na Matematickou biologii, bioinformatiku a modelování. Studuje vztahy mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů pomocí metod molekulového modelování. Jako autor nebo spoluautor se podílel na přípravě šesti publikací v renomovaných mezinárodních časopisech včetně např. Nucleic Acids Research (IF = 11.1). Výsledky prezentoval na řadě konferencí, získal ocenění Ph.D. Talent, absolvoval stáž na European Bioinformatics Institute (Hinxton, UK). Je aktivní také ve výuce a vedení studentů. 

Foto: Helena Brunnerová

Hedvika Weinerová

Hedvika Weinerová je studentkou doktorského studijního programu Geologie se specializací na Geologii stratigrafickou, paleontologii a sedimentologii. Její disertační práce se zabývá stratigrafií a analýzami historických sedimentů. Vysoká odborná úroveň je doložena šesti impaktovanými publikacemi, přičemž ve třech je prvním autorem. Aktivně se účastnila zahraničních konferencí a byla zapojena také do organizace, absolvovala zahraniční pobyty v Nizozemí a Německu. Podílela se také na přednáškovém kurzu „Karbonátová mikrofacie“ na Karlově univerzitě.

Foto: Helena Brunnerová

Foto: Helena Brunnerová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.