Děkanem fakulty byl znovu zvolen Tomáš Kašparovský

 Akademický senát Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) dnes zvolil děkana Přírodovědecké fakulty MU. Tím se stal Tomáš Kašparovský, který tak fakultu povede již ve druhém funkčním období, a to od února 2022 po dobu následujících čtyř let. Do úřadu jej bude jmenovat rektor MU Martin Bareš.

18. 10. 2021 Barbora Kameníková

Kašparovský ve volbě porazil druhého kandidáta Karla Kubíčka, který působí na Ústavu fyziky kondenzovaných látek a na institutu CEITEC. „Tomáši Kašparovskému dalo svůj hlas 20 z 27 senátorů,“ uvedla Zuzana Došlá, předsedkyně Komise k projednání návrhu na jmenování děkana.

Foto: Archiv Přírodovědecké fakulty MU

Ve vedení fakulty chce Kašparovský v dalším funkčním období prosadit mimo jiné hybridní formu vzdělávání, která by kombinovala prezenční studium s výukovými materiály vzniklými při realizaci dálkové výuky během pandemie covid-19. „Ukazuje se, že především u teoretických předmětů by tato forma vzdělávání mohla zvýšit studijní úspěšnost. Dálková forma komunikace by nám také mohla být užitečná při realizaci výuky, především seminářů, se zahraničními partnery, případně s partnery z praxe,“ upřesnil Kašparovský.

Staronový děkan bude dále usilovat o akreditaci pětiletého magisterského studia pro budoucí pedagogy na středních školách či další internacionalizaci fakulty, a to prostřednictvím nových studijních programů v angličtině. Také chce rozšířit studijní nabídku zejména o profesně orientované studijní obory a uvažovat o navýšení počtu přijatých studentů.

V oblasti výzkumu se chce snažit o vhodnou synergii aktivit fakulty s výzkumnými centry (např. CEITEC, ICRC atd.), aby bylo možné maximálně využít především přístrojové zázemí pro rozvoj výzkumu na fakultě. „Za esenciální považuji, aby fakultě zůstala výuka studentů všech stupňů studia a centra se soustředila především na experimentální vědeckou práci. Stejně tak považuji za klíčový rozvoj velkých výzkumných infrastruktur (např. RECETOX RI, CEPLANT, ELIXIR aj.) v rámci fakulty i hledání vhodných podmínek pro využití fakultou,“ sdělil Kašparovský.

V personální oblasti vidí Kašparovský prioritu například ve zlepšování genderové rovnosti na fakultě, s čímž souvisí také odstranění překážek, jež způsobují nerovnoměrné zastoupení mužů a žen v řídících orgánech fakulty, či dořešení dostupnosti péče o děti zaměstnankyň a zaměstnanců fakulty v obou areálech.

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

  • Vystudoval Přírodovědeckou fakultu MU, obor Biochemie.
  • Od roku 2003 působí na Ústavu biochemie, od roku 2016 dokonce jako zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty.
  • Od roku 2017 až do nástupu do děkanské funkce vykonával na fakultě úlohu proděkana pro kvalitu.
  • V roce 2018 byl poprvé zvolen děkanem Přírodovědecké fakulty MU.
  • Je předsedou Vědecké rady Přírodovědecké fakulty MU a členem vědeckých rad Masarykovy univerzity, CEITEC MU, Fakulty sportovních studiích MU a Farmaceutické fakulty MU.
  • Působí jako místopředseda Rady vysokých škol pro vědu a výzkum, zároveň je zástupcem Masarykovy univerzity v Radě Vysokých škol.
  • Je členem vědeckých rad Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
  • Je členem České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, České společnosti klinické biochemie, Spektroskopické společnost Jana Marka Marci a britské Society for experimental biology. 
Foto: Helena Brunnerová

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.