Rektor Bareš předal dekrety novým docentkám a docentům

V refektáři augustiniánského opatství na Mendlově náměstí se uskutečnilo slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentkám a docentům. Na osmi fakultách MU se úspěšně habilitovalo 24 docentek a docentů, mezi nimi také Ondřej Caha, Jaroslav Hnilica a Petra Procházková Schrumpfová z naší přírodovědecké fakulty. Blahopřejeme!

17. 6. 2024 Gabriela Peringerová Barbora Kameníková

Foto: Martin Indruch
Foto: Martin Indruch

docent Ondřej Caha
Ústav fyziky kondenzovaných látek

Ondřej Caha se habilitoval v oboru Fyzika kondenzovaných látek. Zabývá se experimentální fyzikou kondenzovaných látek, zejména v oblasti strukturní analýzy objemových materiálů, tenkých vrstev a nanostruktur, včetně defektů. Ve své habilitační práci předkládá ucelený přehled základních fyzikálních poznatků o topologických izolátorech s důrazem na jejich tenké vrstvy. Uvádí teoretické základy topologických izolátorů, jejich unikátní elektronovou strukturu a také experimentální metody používané pro jejich analýzu jako je rozptyl rentgenového záření, rentgenová absorpční spektroskopie, úhlově rozlišená fotoemisní spektroskopie a další. Je světovým odborníkem v oblasti vývoje a aplikace různých experimentálních nástrojů rentgenové difrakce a spektroskopie pro studium nových elektronických materiálů.


 

Foto: Martin Indruch

docent Jaroslav Hnilica
Ústav fyziky a technologií plazmatu

Jaroslav Hnilica se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Specializuje se na diagnostiku plazmatu v magnetronových výbojích, nestability v magnetronovém výboji a na vývoj a zdokonalování depozičních procesů.
Ve své habilitační práci se zaměřuje na samoorganizaci plazmatu při impulsním magnetronovém naprašování s vysokým výkonem a na stanovení absolutní hustoty počtu naprašovaných druhů v magnetronovém výboji. Jedná se o shrnutí dostupných zdrojů a nových poznatků z oblasti použití plazmatu pro magnetronovou depozici tenkých vrstev nových materiálů. Docent Hnilica spolu se svými kolegy vytvořil metodiku, která umožnila kategorizovat spory na základě jejich vzhledu. Také představil jednoduchou neinvazivní optickou metodu nazvanou metoda efektivní větvící frakce pro studium procesu magnetronového naprašování.


 

Foto: Martin Indruch

docentka Petra Procházková Schrumpfová
Národní centrum pro výzkum biomolekul
Mendelovo centrum pro rostlinnou genomiku a proteomiku CEITEC

Petra Procházková Schrumpfová se habilitovala v oboru Genomika a pro-teomika. Věnuje se výzkumu rostlinných telomer. Ve své habilitační práci se specializuje na identifikaci, charakterizaci a funkční analýzu různých typů rostlinných telomerových vazebných proteinů, z nichž většina se nevěnuje striktně telomerovým funkcím, ale podílí se i na regulaci genové exprese. Uvádí také nové informace týkající se proteinů vázajících telomerové repetice, které mají podobnou afinitu k vazbě typických rostlinných a lidských telomerových motivů, což by mohlo usnadnit adaptaci na změnu divergentních telomerových motivů.

Podrobnosti v Magazínu M


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.