Vítězslav Otruba převzal Bronzovou medaili MU

Bronzovou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní zásluhy včera slavnostně předal emeritnímu profesorovi Vítězslavu Otrubovi děkan fakulty Tomáš Kašparovský.

13. 12. 2022 Viktor Kanický Barbora Kameníková

Foto: Radek Miča

Vítězslav Otruba je zakladatelem výzkumu a výuky v oblasti atomové spektrometrie na Katedře analytické chemie (dnešní Ústav chemie) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. S jeho vědeckou a pedagogickou činností jsou spjaty počiny, které představují významný přínos pro obor analytická chemie, a to v mezinárodním měřítku.

Bronzová medaile MU se uděluje pracovníkům MU, kteří dosáhli mimořádných výsledků a přispěli k rozvoji vysokého školství a MU. Medaili Vítězslavu Otrubovi udělil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš na návrh děkana Přírodovědecké fakulty MU Tomáše Kašparovského. Návrh vypracoval Viktor Kanický.

Foto: Radek Miča

prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.

*19. 6. 1942 v Kyjově

Vítězslav Otruba vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity j. E. Purkyně v Brně a promoval jako analytický chemik v roce 1974. Na Katedře analytické chemie, nyní na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU, pracuje od roku 1964. V roce 2010 byl jmenován profesorem.

Svůj výzkum zaměřil na atomovou emisní a absorpční spektrometrii. Oboru se věnoval nejen v podobě praktických analytických metod, ale i na úrovni základního výzkumu v oblasti fyzikálních principů. Profesor Otruba je reprezentantem té oblasti analytické chemie, která se věnuje konstrukci a vývoji nových přístrojů na měření analytického signálu.

Když v roce 1975 obhájil rigorózní práci o aplikaci Zeemanova efektu v atomové absorpční spektrometrii, byl jedním z prvních na světě, kdo tento princip pro atomovou absorpční spektrometrii použil. Uvedená metoda korekce pozadí patří až do současnosti k vybavení komerčních přístrojů pro AAS všech světových výrobců. Tehdejší prostředí v naší zemi nebylo nakloněno publikování výsledků vědeckého výzkumu v mezinárodních časopisech a práce Vítězslava Otruby uveřejněná v lokálním periodiku nenašla patřičný mezinárodní ohlas.

V roce 1974 zkonstruoval spolu s dr. Jaroslavem Jamborem první zdroj indukčně vázaného plazmatu (ICP) pro optickou emisní spektrometrii. Od roku 1976 se věnoval emisní plamenové spektrometrii s vysokou rozlišovací schopností ve vysokoteplotních plamenech se spektrometrem vlastní konstrukce.

Vítězslav Otruba je jedním z průkopníků dnes již zavedené základní metody pro prvkovou spektrální analýzu (ICPO-OES). V rámci projektů se zabýval vývojem a aplikací spektrálních metod pro analýzu předmětů kulturního dědictví, archeologických nálezů včetně kosterních pozůstatků, biologických materiálů, geologických vzorků a pokročilých technických materiálů včetně materiálů pro jadernou energetiku. Byl řešitelem a spolupracovníkem řady projektů financovaných Grantovou agenturou České republiky.

Novou etapu výzkumu zahájil Vítězslav Otruba v roce 1997 po získání projektu VS 97020 „Laboratoř plazmových zdrojů pro chemickou analýzu“ z programu MŠMT ČR „Posílení výzkumu na vysokých školách“. Současně s Národním centrem pro výzkum biomolekul (NCBR) tak vzniklo na naší fakultě další samostatné pracoviště základního výzkumu. Získané finanční prostředky byly investovány do nového přístrojového vybavení a vytvoření pracovních pozic pro mladé výzkumné pracovníky.

Neopomenutelnou aktivitou profesora Otruby je jeho pedagogické působení. Právě proto, že prošel etapou tíživých podmínek pro instrumentální vybavenost, vedl své studenty k maximálnímu a účelnému využití přístrojového vybavení a svými zkušenostmi jim pomáhá dosáhnout mezinárodně uznávané vědecké úrovně. Záběr jeho výuky je obdivuhodně široký, neboť kromě atomové spektrometrie jsou jeho přednášky zaměřeny na využití laserů v analytické chemii, elektronovou spektrometrii, měřicí techniku v chemii, metody analýzy pevných látek, vybrané analytické metody a techniky konzervace a na fotografickou chemii a fotografické techniky. Vychoval několik aspirantů a doktorandů.

Profesor Otruba je dlouhodobě aktivní ve Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, jejímž je členem. Od roku 1993 organizoval odborné semináře, na nichž také přednášel. V roce 2003 byl za svou vědeckou činnost oceněn medailí Jana Marka Marci a v roce 2006 byl zvolen do předsednictva hlavního výboru této společnosti jako předseda sekce atomové spektrometrie.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.