prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Professor, Department of Chemistry


Correspondence Address:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

Office: bldg. C14/231
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4774
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., nar. 17.6.1953 v Brně
Pracoviště
 • Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 • Středoevropský technologický institut (CEITEC MU), Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor - Ústav chemie
 • vedoucí vědecký pracovník - Středoevropský technologický institut
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1972-77 studium chemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce z oboru Analytická chemie na téma Spektrofotometrické studium komplexních rovnováh uranylu s Chromazurolem S a Septonexem
 • 1977-78 studijní pobyt na Katedře analytické chemie PřF MU v Brně, rigorózní zkouška a obhajoba rigorózní práce na téma Spektrofotometrické studium komplexních rovnováh uranylu s Chromazurolem S a Septonexem, RNDr.
 • 1984-89 externí vědecká aspirantura, Geologický průzkum Ostrava a Katedra analytické chemie PřF MU v Brně, v roce 1990 obhájena disertační práce kandidáta věd na téma K problému interferencí při stanovení prvků vzácných zemin v rudách a koncentrátech optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem,CSc.
 • 1995 habilitace v oboru Analytická chemie, obhájena habilitační práce Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem pro analýzu roztoků a pevných látek, Katedra analytické chemie PřF MU v Brně, docent
 • 2001 obhájena disertační práce doktora chemických věd v oboru Analytická chemie (Atomic emission spectrometry with inductively coupled plasma in the analysis of solutions and solids), Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, DrSc.
 • 2003 Řízení ke jmenování profesorem (Masarykova univerzita), jmenován profesorem pro obor Analytická chemie.
Přehled zaměstnání
 • 1978-1990 Geologický průzkum Ostrava, závod Brno, samostatný vývojový pracovník
 • 1990 vedoucí vývojový pracovník, Geologický průzkum Ostrava / UNIGEO Ostrava, závod Brno
 • 1991 vedoucí spektrální laboratoře, UNIGEO Ostrava, závod Modřice
 • 1991-1994 odborný asistent, Katedra chemie Pedagogické fakulty MU v Brně
 • 1994-1995 odborný asistent, Katedra analytické chemie Přírododědecké fakulty MU v Brně
 • 1996- 2003 docent, Katedra analytické chemie Přírodovědecké fakulty MU v Brně
 • 2003 - doposud Profesor analytické chemie, Ústav chemie PřF MU
 • 2004 - doposud - Vedoucí Laboratoře atomové spektrochemie Ústavu chemie PřF MU; původně Laboratoř plazmových zdrojů pro chemickou analýzu - projekt VS97020 z programu MŠMT "Posílení výzkumu na vysokých školách" (1997-2000).
Pedagogická činnost
 • 1979-87 externí výuka na Katedře fyziky Elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně, Laboratorní cvičení z fyziky pro 1. roč.
 • 1989 tříměsíční výuka pracovníků laboratoří geologického ústavu Natural Resources Authority of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Amman, the Hashemite Kingdom of Jordan, v oboru Instrumentálních analytických metod (atomová absorpční a emisní spektrometrie)
 • 1990 externí výuka na Katedře analytické chemie PřF MU v Brně, přednáška Analýza geologických materiálů, spec. přednáška pro 4. roč.
 • 1991-1994 Pedagogická fakulta MU: Obecná chemie - seminář, 1. roč.; Laboratorní cvičení z analytické chemie, 2. roč.; Laboratorní cviční z fyzikální chemie, 3. roč.; Analytická chemie - přednáška, 2. roč.; Matematika a fyzika pro chemiky - přednáška, část Fyzika, 1. roč.; Chemie v anglickém jazyce - cvičení; Repetitorium chemie 4. roč,
 • 1994-doposud, Přírodovědecká fakulta MU: Laboratorní cvičení z analytické chemie pro biology, 2. roč.; Metody chemického výzkumu - laboratorní cvičení, 4. roč.; Speciální analytická chemie - laboratorní cvičení, 4.roč.; Molekulová spektrometrie - přednáška, 4. roč.; Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem - přednáška, 4. roč.; Analytická chemie - přednáška, 3. roč.
 • 1996-97 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita: Analytická a anorganická chemie - přednáška, 1. roč.
 • 1991-doposud: vedení diplomových prací z chemie (5), z analytické chemie (13); účast na vědecké přípravě studentů DSP: školitel (6) konzultant (5)
 • Členství ve zkušebních komisích pro: státní zkoušky v oboru organická chemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně; státní zkoušky ve studijním programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - obor chemie na Pedagogické fakultě MU v Brně; státní zkoušky v oboru Chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě MU v Brně; státní rigorózní zkoušky v oboru Makromolekulární chemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně; státní doktorské zkoušky v doktorském studijním programu Chemie, obor Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě MU v Brně;
 • Členství v habilitačních komisích (12)
 • Členství v komisích pro jmenování profesorem (12)
 • Organizace soutěží studentské vědecké a odborné činnosti: 1996 a 1997 - fakultní kolo soutěže SVOČ v oboru chemie; 2000 - 3. a 16. celostátní soutěž studentských vědeckých prací v oboru Analytická chemie - soutěž o Ceny firmy MERCK 2013). 22. celostátní soutěž studentských vědeckých prací v oboru Analytická chemie - Soutěž o cenu Karla Štulíka (2019)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Atomová spektroskopie; optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; aplikace laserů v chemické analýze; laserová ablace pro vzorkování pevných látek ve spojení s emisní spektrometrií; analýza: geologických materiálů, high-tech materiálů, slitin; vzorků životního prostředí.
 • 1982-1990: Úkol č. 6.2.4. Zdokonalení metod kvantitativní spektrální analýzy, koordinace: Stálá komise RVHP pro spolupráci v oblasti geologie, koordinační středisko INTERGEOTECHNIKA, kooperující instituce : Kombinát Geologický výzkum a průzkum, Halle, Německo; Institut mineralogie, geochemie a krystalochemie vzácných prvků, Moskva; Geologický institut Univerzity Komenského, Bratislava; UNIGEO Ostrava, n.p., závod Brno.
 • 1979-1980: Resortní úkol R 52-347-13 Vývoj progresivních laboratorních metod, Ústřední ústav geologický Praha a Geologický průzkum Ostrava
 • 1981-1982: Resortní úkol N 52-347-19 Modernizace metod geologického výzkumu, Ústřední ústav geologický Praha a Geologický průzkum Ostrava
 • 1982-1983: Resortní úkol R 52-347-19 Výzkum technologie zpracování rud vzácných zemin, ÚÚG Praha, Geologický průzkum (GP) Ostrava
 • 1983-1984: Výzkumný úkol č. 560/84, ÚÚG Praha, Ústav nerostných surovin (ÚNS) Kutná Hora, GP Ostrava
 • 1985-1990: Státní úkol A 09-347-831 Výzkum technologie zpracování rud vzácných zemin, ÚNS Kutná Hora, ÚÚG Praha, UNIGEO (GP) Ostrava
 • 1993: projekt ERB 3510 PL 921006, Commission of the European Communities, Community Action for Cooperation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries, Brussels (PECO), Determination of Rare Earth Elements in Advanced Technological Materials, řešitel
 • 1994-1996: projekt GAČR 203/94/0511 Studium interakce laserového záření s deponovanými keramickými vrstvami, řešitel
 • 1996-1998: projekt GAČR 203/96/0478 Stanovení mikrokoncentrací platiny a platinových kovů včetně jejich speciace, spolupracovník
 • 1997-1999: projekt GAČR 203/97/0345 Charakterizace speciálních materiálů pro moderní technologie, spoluřešitel
 • 1997-2000: projekt v rámci programu MŠMT Posílení výzkumu na vysokých školách, VS97020 Laboratoř plazmových zdrojů pro chemickou analýzu, spolupracovník
 • 2000-2002: projekt GAČR 203/00/0415 Studium interakce laserového záření s práškovými materiály v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem, řešitel
 • 2001-doposud: Výzkumný záměr J07/98: 143100003 Plazmachemická laboratoř, spolupracovník
 • 2005 - 2011 výzkumná účast na výzkumných záměrech MŠMT 21622410, 21622411 a 21622412.
 • 2011 - 2018 Středoevropský technologický institut (CEITEC)
Akademické stáže
 • Laboratoire des Sciences Analytiques, CNRS UMR 5619, Université Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne, Francie.Vědecká stáž 3 měsíce, postdoktorand. Projekt č. ERB 3510 PL 921006, Determination of Rare Earth Elements in Advanced Technological Materials, podporovaný Evropskou komisí (Commission of the European Communities, Community's Action for Cooperation in Sciences and Technology with Central and Eastern European Countries, Brussels-PECO), Lyon, 1993.
 • Laboratoire des Sciences Analytiques, CNRS UMR 5619, Université Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne, Francie, krátkodobé vědecké stáže (3-4 týdny/rok) v letech 1994-2001, podporované projekty Grantové agentury České republiky a Minsterstva zahraničních věcí Francie (projekt Barrande a j.), zaměřené na studium interakce laserového záření s pevnými vzorky pro účely atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.
 • Od roku 2002 krátkodobé pobyty ERARSMUS (UA Barcelona, U La Laguna, ETH Zurich, UCBL Lyon).
Universitní aktivity
 • Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU Brno (1991-1993).
 • Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU Brno (1996-1999)
 • 2000-2002 proděkan PřF MU pro organizační záležitosti, ediční činnost a sociální záležitosti studentů )
 • 2005-2007 Vedoucí katedry analytické chemie PřF MU
 • 2007-doposud zástupce ředitele Ústavu chemie PřF MU
 • 2010-2017 proděkan pro výzkum, doktorské studium a mezinárodní vztahy
 • 2018 garant studijní úspěšnosti PřF
 • 2019 Ph.D. ombudsman
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
 • Člen České společnosti chemické
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen organizačního výboru Sekce atomové spektroskopie Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci od r. 1993.
 • Člen redakční rady Bulletinu Spektroskopické společnosti J. M. Marci od r. 2000
 • Člen výboru Odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické od roku 1996.
 • Člen výboru brněnské pobočky České společnosti chemické, 1997-2000.
 • Místopředseda výboru Odborné skupiny analytické chemie České společnosti chemické od r.1999.
 • Předseda Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci od r. 2005.
 • Uděleno čestné členství Slovenské spektroskopické společnosti v r. 2016.
 • Udělena Medaile Tibora Toroka Maďarskou spektrochemickou společností Maďarské společnosti chemické v r. 2017
Vybrané publikace
 • ČTVRTNÍČKOVÁ, Tereza, Luisa María CABALÍN, Javier LASERNA a Viktor KANICKÝ. Comparison of double-pulse and single-pulse laser-induced breakdown spectroscopy techniques in the analysis of powdered samples of silicate raw materials for brick-and-tile industry. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy. Amsterdam: Elsevier, 2008, roč. 63, č. 1, s. 42-50. ISSN 0584-8547. info
 • MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Vladimír DVOŘÁK, Viktor KANICKÝ, Petr SULOVSKÝ a Jiří MACHÁT. Interaction of pipeline materials with molten fluoride salts. Zeitschrift für Naturforschung : Teil a, Physik, Physikalische Chemie, Kosmophysik [Bd. 27a (1972)-31a (1976)]. Tübingen: Verlag der Zeitschrift für Naturforschung, 2007, roč. 62a, č. 12, s. 769-774. ISSN 0932-0784. Energovýzkum, spol. s r.o. info
 • MATAL, Oldřich, Tomáš ŠIMO, Lukáš NESVADBA, Petr SULOVSKÝ, Jiří MACHÁT, Eva NIEDOBOVÁ, Tomáš VACULOVIČ, Viktor KANICKÝ, Christopher LATKOCZY a Detlef GÜNTHER. Experimental studies on interactions of molten LiFNaF salt with some candidate structural materials for components of advanced nuclear reactors. Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2007, roč. 15(53), 11/12, s. 365-370. ISSN 1210-7085. URL info
 • KANICKÝ, Viktor. Předseda Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci. 2005. Zájmová organizace stdružující odborníky z oblasti spektroskopie info
 • KANICKÝ, Viktor, Hans-Rudolf KUHN a Detlef GUENTHER. Depth profile studies of ZrTiN coatings by laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2004, roč. 380, č. 2, s. 218 - 226. ISSN 1618-2642. info
 • HAVEL, Josef. Spectrophotometric study of uranium(VI) complex equilibria with N,N-dimethylformamide. JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY. DORDRECHT, NETHERLANDS: KLUWER ACADEMIC PUBL, 2003, roč. 257, č. 2, s. 391-398. ISSN 0236-5731. info
 • KANICKÝ, Viktor, Markéta HOLÁ, Jean-Michel MERMET a Vítězslav OTRUBA. Direct solid analysis of powdered tungsten carbide hardmetal precursors by laser-induced argon spark ablation with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. HEIDELBERG, GERMANY: SPRINGER-VERLAG HEIDELBERG, 2003, roč. 377, 7-8, s. 1165-1174. ISSN 1618-2642. info
 • MACHÁT, Jiří, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Determination of Selenium in Blood Serum by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry with Pneumatic Nebulization. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2002, roč. 372, č. 4, s. 576-581. ISSN 1618-2642. info
 • MIKOLÁŠ, Jan, Petr MUSIL, Věra STUCHLÍKOVÁ, Karel NOVOTNÝ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Infrared laser ablation study of pressed soil pellets with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. Heidelberg: Springer, 2002, roč. 374, č. 2, s. 244-250. ISSN 1618-2642. info
 • MACHÁT, Jiří, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Spectral and non-spectral interferences in determination of selenium by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Journal of analytical atomic spectrometry. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2002, roč. 17, č. 9, s. 1096-1102. ISSN 0267-9477. info
 • NOVOTNÝ, Karel, Věra STUCHLÍKOVÁ, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Možnosti využití UV laseru pro ablaci ocelí ve spojení s ICP-AES spektrometrií. In Hutní analytika 2001. Český Těšín: 2 THETA, 2001, s. 63-68. ISBN 80-86380-06-8. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA, Karel NOVOTNÝ, Petr MUSIL a Jean-Michel MERMET. Calibration graphs for steels by IR laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2001, roč. 370, č. 4, s. 387-392. ISSN 0937-0633. info
 • ŠTĚPÁN, Martin, Martin SEMERÁD, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Preliminary investigations of high-frequency atmospheric-pressure plasma jet for atomic emission spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst. Org. Chem. Biochem. Acad. Sci. CR, 2001, roč. 66, č. 9, s. 1348-1358. ISSN 0010-0765. info
 • OTRUBA, Vítězslav, Viktor KANICKÝ, Karel NOVOTNÝ a Věra STUCHLÍKOVÁ. Laserová ablace v analýze ocelí optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu. In Hutnícka analytika 2000. Český Těšín: 2 Theta, 2000, s. 47-54. ISBN 80-86380-01-7. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Analysis of tungsten carbide coatings by UV laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 55, č. 6, s. 575-586. ISSN 0584-8547. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Depth profiling of tin-coated glass by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with acoustic signal measurement. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 2000, roč. 366, č. 3, s. 228-233. ISSN 0937-0633. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Analysis of tungsten carbide coatings by infrared laser-induced argon spark with inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 55, č. 10, s. 1601-1610. ISSN 0584-8547. info
 • MUSIL, Petr, Vítězslav OTRUBA, Viktor KANICKÝ a Jean-Michel MERMET. Determination of elements in agricultural soils using infrared laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Spectrochimica Acta Part B. Amsterdam: Elsevier Science, 2000, roč. 55, č. 11, s. 1747-1758. ISSN 0584-8547. info
 • ŠTĚPÁN, Martin, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. The radio frequency high pressure plasma jet discharge as a source for atomic emission spectrometry. ICP Information Newsletter. Amherst (Massachusetts, USA): Ramon Barnes, 2000, roč. 26, č. 2, s. 143-144. ISSN 0161-6951. info
 • ŠTĚPÁN, Martin, Martin SEMERÁD, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. The high-frequency atmospheric pressure plasma-jet: Excitation source for atomic spectrometry. In 4th Czech-Russian seminar on Project Contact No 101(98)" Electrophysical and Thermophysical Processes in Low-Temperature Plasma". 1. vyd. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Technical University Brno, High Energy Density Research Center-Russian Academy of Sciences, 2000, s. 140-143. ISBN 80-214-1600-9. info
 • HÁJKOVÁ, Jana, Viktor KANICKÝ a Vítězslav OTRUBA. Preconcentration and separation of gold on modified silica gel. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: IOCB, 2000, roč. 65, č. 12, s. 1848-1864. ISSN 0010-0765. info
 • OTRUBA, Vítězslav, Jan PIVNIČKA a Viktor KANICKÝ. Separation and preconcentration of Cr(VI) as ion associate using solid phase extraction. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: IOCB, 2000, roč. 65, č. 12, s. 1865-1874. ISSN 0010-0765. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Characterization of acoustic signals produced by ultraviolet laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 4, s. 339-346. ISSN 0937-0633. info
 • KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Use of a single calibration graph for the determination of major elements in geological materials by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry with added internal standards. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1999, roč. 363, č. 3, s. 294-299. ISSN 0937-0633. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Comparison of some analytical performance characteristic in inductively coupled plasma spectrometry of platinum group metals and gold. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science, 1999, roč. 1999, č. 4, s. 859-866, 7 s. ISSN 0039-9140. info
 • MUSIL, Petr, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Přímé stanovení celkových obsahů prvků ve vzorcích půd technikou laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu. In Anorganická analýza v životním prostředí. Třinec: Ing. Václav Helán - 2THETA, 1999, s. 75-85. ISBN 80-86380-00-9. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Editors: Krakovská E., Ružičková S. In KRAKOVSKÁ, Erika a Silvia RUŽIČKOVÁ. Proceedings of the XIVth seminar on atomic spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Metallurgical Society - Metallurgical Faculty, Technical University Košice, Štroffek Publishing Košice, 1998, s. 130-137. ISBN 80-88896-26-6. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean - Michel MERMET. Use of internal standardization to compensate for a wide range of absorbance in the analysis of glasses by UV-laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1998, roč. 52, č. 5, s. 638-642. ISSN 0003-7028. info
 • KANICKÝ, Viktor, Vítězslav OTRUBA a Jean-Michel MERMET. Possibilities of use of acoustic emission produced by laser ablation ICP-AES. In KRAKOVSKÁ, Erika. XIV th Seminar on Atomic Spectrochemistry. 1 th. Košice: Slovenská spektroskopická spoločnosť, 1998, s. 130-138. ISBN 80-88896-26-6. info
 • MUSIL, Petr, Viktor KANICKÝ a Jiří ZBÍRAL. Comparison of decomposition and leaching procedures for monitoring of trace elements in agricultural soils. Jan Novotný, Miloš Bartušek, Milan Vrchlabský. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 1. vyd. Brno (Czech Republic): Faculty of Sciences, Masaryk University Brno, 1998, s. 83-91. ISBN 80-210-2008-3. info
 • KANICKÝ, Viktor a Jean - Michel MERMET. Selection of internal standards for the determination of major and minor elements in silicate rocks and limestones by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1997, roč. 51, č. 3, s. 332-336. ISSN 0003-7028. info
 • KANICKÝ, Viktor, Jan MUSIL a Jean - Michel MERMET. Determination of Zr and Ti in 3-micrometers-thick ZrTiN ceramic coatings using laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1997, roč. 51, č. 7, s. 1037-1041. ISSN 0003-7028. info
 • KANICKÝ, Viktor, Ivan NOVOTNÝ a Jean - Michel MERMET. Depth profiling of thick layers of graded metal-zirconia ceramic coatings using laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Applied Spectroscopy. USA: Society Appl. Spectroscopy, 1997, roč. 51, č. 7, s. 1042-1046. ISSN 0003-7028. info
 • VLAŠÁNKOVÁ, Renata, Vítězslav OTRUBA, Jiří BENDL, Miroslav FIŠERA a Viktor KANICKÝ. Determination of platinum and palladium by plasma spectrometry after preconcentrationon modified silicagel in enviromental samples. In International Conference on Inorganic Environmental analysis and Quality Assurance. 1 th. Pardubice: Spektroskopická společnost J.M.Marci, 1997, s. 112-116. info
 • KANICKÝ, Viktor a Jean - Michel MERMET. Selection of internal standards for analysis of silicate rocks and limestones by laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Fresenius Journal of Analytical Chemistry. Berlin: Springer-Verlag, 1996, roč. 355, 7/8, s. 887-888. ISSN 0937-0633. info
 • KANICKÝ, Viktor, Jan MUSIL, Marcel BENDA a Jean - Michel MERMET. Study of UV laser ablation of nitrided steels using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst Org Chem Biochem Czech Acad Sci, 1996, roč. 61, č. 8, s. 1167-1176. ISSN 0010-0765. info
 • KANICKÝ, Viktor a Jean-Michel MERMET. Analýza pevných vzorků laserovou ablací s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu (LA-ICP-AES). In KRAKOVSKÁ, Erika. Proceedings of the XIIIth Seminar on Atomic Spectrochemistry. 1st ed. Košice (Slovakia): Slovak Spectroscopic Society; Štroffek Publishing, 1996, s. 26-36. ISBN 80-967325-7-9. info
 • KANICKÝ, Viktor, Abu-Ajamieh YAHIA a Abdel-Wahab AWADAT. Experience with low-flow, low-power ICP torch in routine analysis of uranium geological exploration samples. Eds.: Novotný Jan, Bartušek Miloš, Vrchlabský Milan. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 1. vyd. Brno (Czech republic): Faculty of Sciences, Masaryk University Brno, Czech republic, 1995, s. 21-28. ISBN 80-210-1298-6. info
 • KANICKÝ, Viktor a Vítězslav OTRUBA. Effects of signal integration period and signal measurement precision in inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Eds: Antonín Přichystal, Miloš Bartušek, Milan Vrchlabský. In Scripta Facultatis Scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno (Czech Republic): Faculty of Science, Masaryk University Brno, 1994, s. 3-18. ISBN 80-210-1132-7. info
 • KANICKÝ, Viktor a Vítězslav OTRUBA. Lateral distributions of intensity and matrix effect in 50 MHz inductively coupled plasma source. Eds.: Antoním Přichystal, Miloš Bartušek, Milan Vrchlabský. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Brno (Czech Republic): Faculty of Science, Masaryk University Brno, 1994, s. 19-30. ISBN 80-210-1132-7. info
 • KANICKÝ, Viktor, Ivan NOVOTNÝ, Jean Luc LACOUR, Patrick MAUCHIEN a Jean Michel MERMET. Depth profiling of nitrided steels and ceramic coatings with UV laser ablation inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. Eds.:Boulon Georges, Moncorge Richard. In Journal de Physique IV, 3rd International Conference Laser M2P, Lyon. Les Ulis (France): Les Editions de Physique, 1994, s. 710. ISBN 2-86883-220-2. info
 • KANICKÝ, Viktor. The study of drift in inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Analysis of silicate and carbonate raw materials. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Prague: Inst Org Chem Biochem Czech Acad Sci, 1993, roč. 58, č. 12, s. 2905-2917. ISSN 0010-0765. info
 • KUBAN, Vlastimil, Irena JANCAROVA, Vítězslav OTRUBA a Viktor KANICKÝ. Determination of trace lanthanides in their pure oxides by liquid chromatography-emission spectrometry. Analytica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science publishers, 1991, roč. 1991, 1/2, s. 21-25. ISSN 0003-2670. info

28. 8. 2019

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.