Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Molekulární a supramolekulární stavební bloky pro nanostrukturované materiály (MOSTNAMAT)

Project Identification
MUNI/A/0980/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavní náplní projektu bude hledání efektivních metod přípravy, studium struktury a chemických vlastností molekulárních stavebních jednotek, vhodných pro vytváření vyšších molekulárních, supramolekulárních, polymerních a nanostrukturních celků s dvou a třírozměrnou architekturou a zesítěním, porézních materiálů, metaloorganických, koordinačních a organických polymerů. Budou studovány jejich řízené modifikace a funkcionalizace. Tyto molekuly budou založeny zejména na kubických a jiných polyedrických metalofosfonátových a metalosilikátových klastrech, koordinačních komplexech přechodných kovů a lanthanoidů s polyfunkčními karbamáty, fosfinoxidy, fosfonáty a sulfonáty, dále na bicyklo[1.1.1]pentanových strukturách, vytvářejících molekulární tyčinky, derivátech cucurbiturilu, obsahujících reaktivní funkční skupiny, heteromakrocyklech nebo chirálních helicenech a oligochinonech. Syntéza některých látek bude založena na využití zeolitů a jiných organizovaných pomocných systémů, fotokatalýze, nebo na aplikaci chirálních induktorů při přípravě optických izomerů. Stavební molekulární jednotky pak budou uspořádány do dvou a třírozměrných zesítěných porézních materiálů hydrotermálními metodami a metodami soft-chemistry s využitím samouspořádajících (samoskladebných) procesů. Vzájemné spojení stavebních bloků do nanostrukturovaných celků nebo připojení těchto molekulárních jednotek k povrchům bude v některých případech realizováno pomocí fotoodstupujících linkerů. Připravené materiály budou studovány z hlediska funkčního použití pro přípravu polymerních membrán pro zachycování a separaci plynů a par organických látek, pro přípravu objemových sorpčních materiálů pro aplikace v sorpci a ukládání ekonomicky důležitých plynů (vodík, CO2, CH4). Procesy a mechanismy sorpce vodíku ve vybraných perspektivních materiálech budou studovány s pomocí ab-initio výpočtů elektronové struktury.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next