Environmental gradients, vegetation dynamics and landscape changes in the West Carpathians from the Late Glacial up to the present time (PALAEO-CARPATHIANS)

Investor logo
Project Identification
GAP504/11/0429
Project Period
1/2011 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Úroveň poznání vývoje vegetace a krajiny od pozdního glaciálu po současnost se postupně zvyšuje, stále však zůstávají neprozkoumaná území s vápnitým podložím: jádrová pohoří vnitřních Karpat a teplejší okrajové části. Projekt si klade za cíl vyplnit tuto mezeru studiem souboru lokalit rozmístěných podél dvou krajinných transektů, pokrývajících jak kontinentalitu (západ-východ), tak teplotní podmínky (jih-sever). Zaměří se na vývoj lesů, travinobylinné vegetace a mokřadů a jeho vztahy ke klimatu, vodnímu režimu, lidské činnosti a současné taxonomické diverzitě, se specifickým cílem identifikovat refugiální druhy. Zhruba 20 profilů bude detailně zpracováno pomocí pylové analýzy. V závislosti na zachování a významu ostatních fosilií budou kvůli lepšímu ekologickému poznání rovněž zpracováni měkkýši, rostlinné makrozbytky, pakomáři, krytenky a změny chemismu sedimentů. Rekonstrukce prostředí bude založena na přenosných funkcích a data o různých taxonomických skupinách budou srovnány pomocí mnohorozměrné statistiky.

Publications

Total number of publications: 44


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.