Project information
Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu

Project Identification
FRVS/2387/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt Kvalitativní metody sociálně geografického výzkumu je zaměřen na vytvoření nového stejnojmenného předmětu vyučovaného každoročně v jarním semestru. Předmět je určen studentům šesti vybraných mateřských oborů druhého ročníku bakalářského studia, které každoročně absolvuje cca 60 studentů. Nositelem projektu je pracoviště Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.


Projekt si klade za cíl doplnit mezeru v současné výuce sociálně geografické metodologie, která se na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity zaměřuje výhradně na metodologii kvantitativní. Předmět je navržen tak, aby přímo navazoval na základní povinný metodologický kurz Metody geografického výzkumu vyučovaném v prvním ročníku bakalářského studia (povinný pro studenty všech akreditovaných oborů na Geografickém ústavu) a zároveň aby vedle volitelného kurzu Aplikace v regionální a sociální geografii, který hlouběji rozvíjí výhradně kvantitativní metody sociálně geografického výzkumu, doplňoval a dále rozvíjel i kvalitativní přístupy sociálně geografického výzkumu.


Předmět je koncipován do třech navazujících tématických bloků, z nichž první je zaměřen na společnou obecnou metodologii kvalitativního i kvantitativního sociálně geografického výzkumu, druhý obsahuje metody sběru kvalitativních dat a třetí blok se následně věnuje metodám interpretace kvalitativních dat. Časová dotace předmětu je navržena v rozsahu jedné hodiny přednášek a dvou hodin cvičení týdně. Obsahem přednášek bude výklad teoretických východisek kvalitativní metodologie výzkumu ve třech výše zmíněných tématických blocích. Ve cvičení bude položen důraz na osvojování konkrétních praktických dovedností získávání a zpracování kvalitativních dat. Didaktický inovační potenciál předmětu je dosahován především využitím výukových technik dramatické výchovy, konkrétně Divadla Fóra, pomocí kterého bude na cvičeních studentům umožněno vyzkoušet si jednotlivé metody sběru dat v roli výzkumníka.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.