Statistické hodnocení genetických dat

Project Identification
FRVS/2251/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Obory molekulární biologie a genetika patří k nejbouřlivěji se rozvíjejícím oblastem vědeckého bádání 20. a 21. století a vstupují do různých oblastí živočišného a rostlinného života, od poznání podstaty lidských chorob až po mapování a ochranu biodiversity na Zemi.


Pro porozumění zákonitostí přírody nestačí pouze osvojení si jednotlivých ekologických, molekulárně–biologických a laboratorních postupů, a tak nashromáždit velkého množství údajů a dat. Ale je zapotřebí tyto data správně statisticky analyzovat a vyhodnocovat. Z tohoto důvodu je naším cílem vytvoření nového studijního předmětu: „Statistické hodnocení genetických dat“, který poskytne studentům přehled použitelných statistických metod v rozličných oblastech bádání spolu se základy praktického ovládání softwarových nástrojů pro tento typ analýz s následnou interpretací získaných výsledků. Předmět bude doplněn i o e-learningovou učebnici sloužící k samostudiu, jako podpora výuky a pro zabudování materiálů kurzu do LMS Masarykovy university.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.