Molekulární prognostické a prediktivní faktory u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených tyrozinkinázovými inhibitory

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
15-34678A (kod CEP: NV15-34678A)
Project Period
5/2015 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
Thomayerova nemocnice

Většina pacientů s renálním karcinomem umírá na komplikace spojené s progresí a metastazováním onemocnění. Zaměřili jsme se proto na hledání nových biomarkerů s potenciálem zlepšení léčebných výsledků tyrozinkinázových inhibitorů sunitinibu a pazopanibu u metastatického onemocnění. Léčbu komplikuje primární a sekundární rezistence k TKI, avšak onkologové nemají v současnosti k dispozici žádný prediktivní biomarker, který by dovedl rozlišit skupinu pacientů, kteří mají benefit z léčby, od skupiny, která progreduje navzdory léčbě TKI. Předkládaný projekt navrhuje ucelený soubor experimentů, jejichž cílem je identifikovat, validovat a analyticky zhodnotit nové molekulární biomarkery – specifické panely miRNA – umožňující predikovat léčebnou odpověď a čas do progrese u pacientů léčených sunitinibem a pazopanibem. Kromě tkání budou vyšetřeny také vzorky krevního séra ve snaze vyvinout vyšetření v rámci konceptu tzv. tekuté biopsie, minimálně
invazivního přístupu k získání informací o pacientově metastatickém onemocnění.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.