Project information
Velkoplošná analýza druhové variability evropských biotopů, jejich holocénní vývoj a dynamika (VADVEB)

Project Identification
MUNI/A/1048/2015
Project Period
1/2016 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt integruje výzkum zaměřený na velkoplošné analýzy druhové variability evropských biotopů, jejich holocenního vývoje a interní dynamiky, probíhající v rámci disertačních prací v oborech Botanika a Ekologie, a s ním související výzkum realizovaný v rámci bakalářských a diplomových prací. Osm doktorandů zařazených do projektu se věnuje analýze druhového složení a druhové bohatosti mechorostů, cévnatých rostlin a/nebo měkkýšů vybraných biotopů (slatiniště, lesy, štěrkové náplavy, zámecké parky, epifytické porosty na stromech) na celoevropské nebo středoevropské škále, ostatní tento výzkum doplňují o analýzu holocenního vývoje jednotlivých biotopů, který je pro pochopení současného rozšíření společenstev klíčový, a o analýzu maloškálových procesů, které jsou důležité pro pochopení utváření studovaných společenstev (schopnost šíření, semenná banka, sukcese ve vztahu k přístupnosti živin). Velkoškálové studie povedou k pochopení vzorců rozšíření jednotlivých společenstev, ale i k identifikaci faktorů, které je předurčují (klima, půdní reakce, podloží, management přírodních zdrojů, úroveň znečištění prostředí). Výsledkem budou zejména publikace, na nichž se budou studenti autorsky podílet, ve většině případů jako hlavní autoři.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.