Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Biologická diverzita – analýzy biologických systémů různých úrovní a na různých škálách prostředí

Projekt je v rámci biologické-ekologických disciplín poměrně široce pojatý, což vyplývá ze složení řešitelského týmu, který zahrnuje školitele a studenty specializace parazitologické a hydrobiologické, zabývající se především živočichy a jejich parazity ve vodním prostředí a zčásti pracovníky z oboru ekologie, kteří se zabývají terestrickými živočichy – pavouky. Výzkum je podobně jako v předchozích letech zaměřen především na studium biologické diverzity na různých úrovních organizace. Bude studována intraspecifická variabilita, genetická diverzita a fenotypová plasticita. Pozornost bude věnována intraspecifickým i interspecifickým interakcím v rámci populací živočichů (především predaci), na interakce mezi biotickými populacemi a abiotickým prostředím v lokálním a krajinném měřítku a na vliv ekologických procesů na populace, který bude studován jak v geografickém měřítku, tak na evoluční časové škále. Pozornost bude věnována vlastnostem druhů, jejich životním strategiím a historiím, evoluci i koevoluci, zejména při studiu parazito-hostitelských druhů, zde je výzkum orientován i na studium molekulární podstaty interakce mezi parazitem a hostitelem. Výsledky některých výzkumů mají potenciál pro praktické využití (ochrana přírody, zemědělství). Projektu se zúčastní 11 akademických pracovníků a 17 studentů doktorského studijního programu, dále též studenti magisterského stupně (zaměření zoologie). V projektu je plánována prezentace výsledků na mezinárodních i národních fórech a samozřejmě také publikace výsledků v kvalitních časopisech.

Publications

Total number of publications: 16