Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Komplexní výzkum geografického prostředí planety Země

Project Identification
MUNI/A/1576/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt navazuje na problematiku řešenou v rámci specifického výzkumu v roce 2018, která byla zaměřena na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru a jejich vizualizaci a analýzu pomocí geoinformačních technologií. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter související s výzkumnými tématy pracovních skupin, ve kterých těsně spolupracují studenti doktorského studia s akademickými pracovníky ústavu.

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next