Mitochondrial dynamics and autophagy: A missing link between dedifferentiation and development of resistance in pediatric solid tumors

Project Identification
GJ20-00987Y
Project Period
1/2020 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dediferenciace a navození kmenovosti nádorových buněk jsou považovány za příčinu vzniku rezistence k protinádorové terapii, jež nevyhnutelně vede k relapsu onemocnění, metastatické progresi a úmrtí na nádor. Molekulární mechanismy, které podmiňují rezistenci nádorových kmenových buněk (CSCs), jsou však dosud málo objasněny, zejména u nádorů dětského věku, což brání odhalení efektivních přístupů léčby. Aktuální studie naznačují, že sebeobnova a přežití CSCs závisí na zvýšené dynamice mitochondrií, jejich dělení a degradaci skrze proces autofagie. Tento projekt vychází z našich pilotních výsledků a bude zkoumat, zda buněčný stres vyvolaný protinádorovou terapií může navodit kmenovost a rezistenci nádorových buněk skrze aktivaci signální kaskády vedoucí ke zvýšení mitochondriální dynamiky a autofagie. Pro ověření tohoto konceptu bude dále testováno, zda inhibice mitochondriální dynamiky brání v navození rezistence u solidních nádorů dětského věku. Získané poznatky významně přispějí k porozumění souvislosti mezi kmenovostí a rezistencí nádorů.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.