Project information
Studies of molecular processes at atomic resolution with biophysical techniques (MolMachinesBF)

Project Identification
MUNI/A/1715/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Biofyzikální studium molekulárních procesů na atomární úrovni Biophysical studies of molecular processes at atomic resolution Díky výzkumu proteinových komplexů se v minulosti podařilo určit řadu struktur, které představují fragmenty větších molekulárních strojů jako jsou např. ribozomy nebo RNA polymerázy. Díky rozvoje elektronové mikroskopie, rentgenové krystalografie a dalších technik dnes jsme schopni studovat tyto stroje nejen jako celek, ale v různých fázích biologických procesů, jichž se účastní. V rámci zde představeného projektu budeme studovat proteinové faktory interagující s RNA polymerázou II, s nukleozomem a studovat fázové přechody při vytváření bezmembránových organel, které se od okolního prostředí separují rozhraním kapalina:kapalina. Ke studiu struktur a výše uvedených procesů budeme používat metody elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance, výpočetních přístupů a fluorescenčních mikroskopů. Vzorky budou připravovány pomocí molekulárně biologických metod. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné zapojení studentů v rámci jejich samostatných projektů a závěrečných prací od bakalářských po magisterské až disertační. Další nezbytnou součástí je disponibilita špičkového vybavení, což je díky spolupráci s CEITEC MU velkým přínosem a konkurenční výhodou. Výsledky, jichž bude v rámci projektu dosaženo budou prezentovány na konferencích, formou plakátových sdělení a vědeckých článků v impaktovaných a recenzovaných mezinárodních časopisech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.