Informace o projektu
Studies of molecular processes at atomic resolution with biophysical techniques (MolMachinesBF)

Kód projektu
MUNI/A/1715/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Biofyzikální studium molekulárních procesů na atomární úrovni Biophysical studies of molecular processes at atomic resolution Díky výzkumu proteinových komplexů se v minulosti podařilo určit řadu struktur, které představují fragmenty větších molekulárních strojů jako jsou např. ribozomy nebo RNA polymerázy. Díky rozvoje elektronové mikroskopie, rentgenové krystalografie a dalších technik dnes jsme schopni studovat tyto stroje nejen jako celek, ale v různých fázích biologických procesů, jichž se účastní. V rámci zde představeného projektu budeme studovat proteinové faktory interagující s RNA polymerázou II, s nukleozomem a studovat fázové přechody při vytváření bezmembránových organel, které se od okolního prostředí separují rozhraním kapalina:kapalina. Ke studiu struktur a výše uvedených procesů budeme používat metody elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance, výpočetních přístupů a fluorescenčních mikroskopů. Vzorky budou připravovány pomocí molekulárně biologických metod. Pro úspěšnou realizaci projektu je nutné zapojení studentů v rámci jejich samostatných projektů a závěrečných prací od bakalářských po magisterské až disertační. Další nezbytnou součástí je disponibilita špičkového vybavení, což je díky spolupráci s CEITEC MU velkým přínosem a konkurenční výhodou. Výsledky, jichž bude v rámci projektu dosaženo budou prezentovány na konferencích, formou plakátových sdělení a vědeckých článků v impaktovaných a recenzovaných mezinárodních časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.