Počítačový design a vlastnosti magnetických molekulárních materiálů (DEPROMAT)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
8J21AT017
Project Period
1/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Spolupráce mezi výzkumnými týmy na univerzitách v Brně a Salzburgu povede k detailnímu porozumění vlivu struktury a elektronové konfigurace na magnetické vlastnosti molekulárních materiálů. Hlubší pochopení efektu relativistické spin-orbitální interakce přispěje v konečném důsledku k racionálnímu návrhu a vývoji nových pokročilých funkčních materiálů. Cílů projektu bude možné dosáhnout úzkou spoluprací mezi týmy; synergií expertízy rakouského týmu ve stanovování struktury volných molekul elektronovou difrakcí v plynné fázi (GED) a teoretickým popisem magneticky indukovaných proudů a expertízy českého týmu v paramagnetické NMR spektroskopii, elektronové spinové struktuře a přípravě různých typů koordinačních sloučenin. Zapojení mladých výzkumných pracovníků do řešení i koordinace projektu přispěje k výchově mladé generace vědců v mezinárodním výzkumném prostředí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.