Project information
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky v prostředí a v lidském těle a jejich působení; transformační mechanismy, vývoj nových molekul umožňujících detekovat a kontrolovat chování a transport vybraných látek, vývoj signálních molekul a senzorů

Primárním cílem tohoto projektu je rozvoj kompetencí a znalostí studentů doktorských programů Životní prostředí a zdraví, Chemie, a Biologie na PřF MU, kteří v rámci daných studijních programů svůj výzkum realizují pod vedením zaměstnanců centra RECETOX, a taky motivovaných studentů v navazujících magisterských a/nebo bakalářských programech. Studenti, kteří se zúčastní tohoto projektu, budou rozšiřovat své odborné znalosti a dovednosti, a získávat nové relevantní výsledky v následujících oblastech: mikrobiom, metabolismus a metabolom, mikrofluidika a proteinové inženýrství, enzymatické transformace a jejich detaily, makromolekulární a supramolekulární chemie, fotochemie, a případně aplikace všech zmíněných směrů. Zapojení studenti budou dále podpořeni v hlubší integraci do mezinárodní vědecké komunity, a to zejména jejich aktivní účast a prezentace na oborově relevantních konferencích, workshopech, nebo letních školách, aj. Plánované výstupy projektu jsou zejména publikace (v mezinárodních a impaktovaných časopisech), konferenční prezentace a realizace jednotlivých studentských projektů (např. dizertačních a diplomových prací).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.