Project information
Sex in apomicts – hidden events detected with novel methods.

Investor logo
Project Identification
GA23-06726S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Apomixie je nepohlavní rozmnožování kopírující mateřský genotyp do potomstva. Předchozí studie různých apomiktických druhů odhalily jevy jako je tolerance k poměru rodičovských genomů v endospermu, efekt dárce pylu na životaschopnost a úspěšnost semen, nebo variabilita reprodukce ovlivněná dárcem pylu či podmínkami prostředí. Specifický typ reprodukce – automixie, která se při screeningu semen průtokovou cytometrií jeví jako apomixie, ale geneticky se chová jako samoopylení, byla u rostlin v minulosti zmiňována, ale nikdy nebyla experimentálně potvrzena. Zde využíváme aplikace moderních metod v unikátní kombinaci (i) křížení mezi známými genotypy, (ii) screeningu semen průtokovou cytometrií a (iii) genotypizaci semen i rodičů sekvenováním nové generace. Kombinovaný přístup odhalí chyby každé metody, detekuje vliv hybridizace a odhalí jevy uvedené výše, včetně automixie. Metodika bude přenosná do jiných systémů, kde je preferován simultánní screening reprodukce semen a genotypizace. Přes velké výhody nebyly dosud tyto metody aplikovány současně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.