Project information
Innovation of the course ZX404 Introduction to the secrets of maps and GIS - online

Project Identification
MUNI/IVV/0529/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt má za cíl inovovat stávající předmět ZX404 Úvod do tajemství map a GIS – online. Ten je součástí magisterského navazujícího studijního programu Učitelství geografie a kartografie pro střední školy (program PřF, N-UCZ). Cílem je seznámit studenty se základy práce s programy GIS (geografický informační systém), s analýzou prostorových dat a s tvorbou map. Stávající předmět je mezi studenty oblíbený ale obsahově zastaralý. Hlavní cílem inovace je zásadní úprava interaktivní osnovy předmětu. Je nutno změnit hlavní software předmětu, připravit jeho tutoriál, inovovat výukové materiály. Zadání cvičení musí nabídnout větší prostor pro invenci studentů. Je nutno zajistit dostatečnou zpětnou vazbu od studentů ohledně kvality a náročnosti absolvovaného předmětu, aby bylo možné předmět průběžně udržovat a dále rozvíjet. Pro naplnění cílů budou využity přístupy projektové výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.