Jiřina Relichová

*22. 4. 1945 Moravec

Emeritní profesorka genetiky na ÚEB PřF MU. Bývalá proděkanka a vedoucí Katedry genetiky a molekulární biologie, vedoucí Pracoviště Výzkumu genomu a krátce vedoucí Katedry mikrobiologie a ředitelka Mendelova muzea.

Bez popisku

Celá její profesní kariéra je spojena s PřF MU, kde působila od roku 1967 do roku 2012. Studium na PřF MU ukončila v roce 1967 státní závěrečnou zkouškou s vyznamenáním jako promovaný biolog, v roce 1968 složila rigorózní zkoušku a obdržela titul RNDr. V roce 1967 zahájila vědeckou přípravu, kterou ukončila v roce 1975 předložením práce Distribuce mutací v apikálním meristému vzrostného vrcholu stonku u Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. V témže roce podala žádost o obhajobu kandidátské dizertační práce, povolení však obdržela až po 13 letech. Po obhajobě na PřF UK v roce 1989 pak získala vědeckou hodnost CSc. V roce 1991 se habilitovala na PřF Univerzity Komenského v Bratislavě a byla jmenována docentkou pro obor genetika. Profesorkou genetiky byla jmenována v roce 1997. Její vědecká práce byla zpočátku zaměřena na výzkum přírodní genetické variability v populacích A. thaliana, dále pak na indukovanou mutagenezi a transgenozi u rostlin a rostlinné testy mutagenity. V posledních letech působení na Fakultě se věnovala speciálnímu výzkumu v oblasti genetiky člověka. Byla vedoucí více než dvou desítek diplomantů a doktorandů. Absolvovala krátkodobé studijní pobyty v USA a v Německu.

Významně se zasloužila o rozvoj oboru Genetika na PřF a to od samého počátku, kdy genetika byla v naší zemi uznána jako regulérní věda. Ve výuce genetiky zavedla nové přednášky a cvičení (Genetika rostlin, Mutageneze, Genetika populací, Genetika pro pokročilé) a napsala několik učebních textů k těmto předmětům včetně vyhledávané učebnice Genetika populací (2009). Posledních téměř 20 let přednášela základní kurz genetiky pro stovky studentů ročně. Byla redaktorkou českého překladu a překladatelkou obsáhlé učebnice Genetiky (2009 a dalšího nového vydání 2017). Věnuje se též historii genetiky a je respektovanou expertkou, kterou často vyhledávají zájemci o odkaz G.J. Mendela. Byla zakladatelkou občanského sdružení Mendel Museum a krátce působila jako ředitelka Mendelova muzea. Byla u zrodu známých Mendel Lectures, které se konají v refektáři Augustiniánského opatství, kde G.J. Mendel působil, a na kterých přednášejí významní vědci z oboru genetiky včetně nositelů Nobelovy ceny. Byla též dlouholetou aktivní členkou výboru Genetické společnosti Gregora Mendela.

Působila jako členka Vědeckých rad PřF a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Vědecké rady Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.