1. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 12. října 2020, přijaté závěry a usnesení.

13. 10. 2020 Pavel Lízal

Ustavující zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 12. října 2020 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:

 1. Kontrola úkolů.
 2. Souhrnná zpráva o výsledcích voleb vypracovaná Volební a mandátovou komisí AS PřF MU.
 3. Volba předsedy/předsedkyně AS PřF MU.
 4. Volba předsedy/předsedkyně Komory akademických pracovníků AS PřF MU.
 5. Volba předsedy/předsedkyně Studentské komory AS PřF MU.
 6. Ustavení Volební a mandátové komise AS PřF MU.
 7. Ustavení Legislativní komise AS PřF MU.
 8. Ustavení Ekonomické komise AS PřF MU.
 9. Návrh doktorských studijních programů Vědy o živé přírodě/Life Sciences.
 10. Návrh navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell Biology.
 11. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů.
 12. Udělení souhlasu děkanovi PřF MU ke jmenování členů Disciplinární komise PřF MU.
 13. Volba delegáta PřF MU do Rady vysokých škol.
 14. Různé.

 

Přijaté závěry a usnesení:

 1. Akademický senát PřF MU se seznámil se Souhrnnou zprávou o výsledcích voleb, vypracovanou Volební a mandátovou komisí.
 2. Předsedou Akademického senátu PřF MU byl zvolen RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.
 3. Předsedou Komory akademických pracovníků Akademického senátu PřF MU byl zvolen prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
 4. Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu PřF MU byla zvolena Mgr. Veronika Křešťáková.
 5. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Volební a mandátové komise: Mgr. Ondřeje Cahu, Ph.D., Mgr. Hanu Cempírkovou, Ph.D., Mgr. Dominika Kevického, Mgr. Davida Krumla, Ph.D., Mgr. Veroniku Křešťákovou, doc. Ing. Martina Mandla, CSc., a doc. RNDr. Tomáše Řezníka, Ph.D.
 6. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Legislativní komise: RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Dominika Kevického, Mgr. Michaelu Kubovou, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., RNDr. Pavla Lízala, Ph.D., PharmDr. Markétu Nezvedovou, doc. Dipl. Biol. Jiřího Schlaghamerského, Ph.D., a doc. Petra Zemánka.
 7. Akademický senát PřF MU zvolil za členy Ekonomické komise: RNDr. Milana Baláže, Ph.D., Mgr. Jiřího Bartoše, Ph.D., Mgr. Tomáše Broma, doc. Mgr. Petra Hasila, Ph.D., doc. Mgr. Jana Koláčka, Ph.D., Mgr. Veroniku Křešťákovou, prof. Mgr. Víta Kudrleho, Ph.D., doc. Mgr. Jana Lochmana, Bc. Jana Maška, Mgr. Davida Nováka, Bc. Júlii Peňákovou, RNDr. Vendulu Svobodovou a prof. Ing. Vladimíra Šindeláře.
 8. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 a čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhy přeměny a vzniku doktorských studijních programů Vědy o živé přírodě a Life Sciences a doporučuje je Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 9. Akademický senát PřF MU souhlasí v souladu s § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, čl. 23, odst. 6 a čl. 15 odst. 12 vnitřního předpisu Masarykovy univerzity Schvalování, řízení a hodnocení kvality studijních programů MU s návrhem vzniku navazujícího magisterského studijního programu Molecular and Cell Biology a doporučuje jej Vědecké radě PřF MU ke schválení.
 10. Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty MU.
 11. Akademická senát PřF MU vyslovil souhlas ke jmenování nových členů Disciplinární komise PřF MU: Bc. Kateřina Weisová, Mgr. Marek Korsák.
 12. Akademický senát PřF MU nominuje jako fakultního zástupce do Rady vysokých škol pro období 2021 až 2023 RNDr. Pavla Lízala, Ph.D.
 13. Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 9. listopadu 2020, 14. prosince 2020 a 11. ledna 2021.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.