Ceny a ocenění

Masarykova univerzita každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora. Každá fakulta poté vyhlašuje soutěž o Cenu děkana a v její kompetenci jsou i nominace do soutěží vyhlašovaných mimo Masarykovu univerzitu. Do takových soutěží spadá např. Cena Wernera von Siemense, Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost či mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Cíle soutěží jsou různé: upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, podpořit autory nejlepších studentských i vědeckých prací, ocenit vynikající práci vysokoškolských pedagogů, vyzdvihnout významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a příklady dobré praxe, a celkově tak přispět k rozvoji českého vysokého školství, výzkumu a vývoje.

I v případě soutěží, které to přímo nevyžadují, je možné nominaci podpořit jménem rektora Masarykovy univerzity. V případě zájmu o tuto možnost je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). V případě zájmu o takovou podporu nás prosím kontaktujte vždy v dostatečném předstihu.

Všechna vyznamenání, která byla udělena v rámci nějakého univerzitního ocenění, je možné najít zde. Ocenění udělená mimo Masarykovu univerzitu od roku 2011 najdete zde.

Všechny aktuálně vyhlášené soutěže (nejen ty relevantní pro Přírodovědeckou fakultu) můžete najít na Portálu MU.

Aktuálně vyhlášené soutěže

The Novo Nordisk Prize 2021

Cena The Novo Nordisk Prize oceňuje aktivní vědce, za výjimečný mezinárodní přínos k rozvoji lékařské vědy. Cena je určena k ocenění a další podpoře biomedicínského výzkumu v Evropě.

Finanční odměna je 5 milionů DKK (cca 672 000 EUR) a skládá se z výzkumného grantu ve výši 4,5 milionu DKK (cca 605 000 EUR) a osobního ocenění ve výši 0,5 milionu DKK (cca 67 000 EUR).

Uchazeči musí:

 • prokázat vědeckou excelenci, která vedla k zásadnímu objevu nebo průlomu v chápání lidského zdraví a nemocí, v prevenci, diagnostice či léčbě nemoci,
 • pracovat ve veřejné či neziskové výzkumné instituce v evropské zemi a musí mít aktivní výzkumný program,
 • sloužit jako inspirativní vůdci a vzory pro mladé vědce.

Nominace je možné podávat od 1. dubna do 1. června 2021. Nadace vítá nominace jednotlivých výzkumných pracovníků nebo výzkumných institucí včetně akademických institucí a agentur pro financování výzkumu.

Nominaci je nutné zaslat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře. Více informací o soutěži a podmínkách nominace naleznete na webových stránkách.

Ceny Alfreda Badera

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně ocenění pro české vědce do 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí, za vynikající výsledky ve výzkumu v organické a bioorganické chemii. Cena sestává z peněžní odměny $ 5400 (cca 115 000 Kč) a diplomu.

V kategorii Cena za organickou chemii je přihlášky možné posílat do 15. června 2021. Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů.

Přihláška se zasílá sekretariátu České společnosti chemické písemně a obsahuje: souhrn výsledků práce kandidáta, krátký životopis a kopie vědeckých publikací. Doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány.

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.

Podrobné informace k podobě přihlášky najdete na webových stránkách ocenění.

Eppendorf & Science Prize for Neurobiology 2021

Mezinárodní ocenění Eppendorf & Science za neurobiologii je každoročně udělováno mladému vědci nebo vědkyni do 35 let za významný neurobiologický výzkum založený na metodách molekulární a buněčné biologie, který byl proveden v průběhu posledních tří let.

K přihlášce je nutné doložit (vše v angličtině):

 • popis vlastní výzkumné činnosti v souladu se současnými metodami a pokroky v oblasti neurobiologie (max. 1000 slov), 
 • doporučující dopis školitele, staršího kolegy, vedoucího atd.,
 • životopis včetně citací všech svých publikací, akademických ocenění, relevantní odborné praxe. Přílohou životopisu jsou dvě vybrané publikace uchazeče, které jsou nejvíce relevantní k eseji.

Ocenění je spojené s finanční odměnou ve výši $ 25 000. Přihláška musí být odeslána elektronicky prostřednictvím on-line formuláře nejpozději 15. června 2021.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

Česká hlava 2021

Společnost Česká hlava vyhlásila spolu s Vládou ČR již 20. ročník soutěže Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. V rámci této soutěže získávají vítězní laureáti finanční odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč. I v letošním roce budou laureátům rozdány finanční odměny a předávání cen proběhne na slavnostním galavečeru, který přenáší Česká televize.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Určitě i ve Vašem okolí vznikají práce, které si zaslouží nominaci do této soutěže. Nominace těchto prací může podat jakákoli právnická či fyzická osoba do 30. června 2021. Nominace v kategorii 1 je nutné zaslat datovou schránkou nebo v listinné podobě. Nominace do kategorií 2–6 se s příslušnou dokumentací zasílají na adresu kontakt@ceskahlava.cz.

Většinou je součástí nominace popis kandidátovy dosavadní práce, doporučující posudky odborných či vědeckých pracovníků nebo popis přihlašovaného počinu.

Všechny informace a požadavky k nominacím v jednotlivých kategoriích najdete ve Statutu soutěže. V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail vaclav.marek@ceskahlava.cz.

České hlavičky 2021

Společnost Česká hlava spolu s MŠMT každoročně vyhlašuje soutěž České hlavičky, která je určena studentům středních škol na území České republiky. 

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. Pro PřF MU jsou relevantní tyto kategorie:

 • GENUS „Příroda kolem nás“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.
 • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ – za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
 • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ – za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky (příp. teoretické fyziky), strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
 • SANITAS „Život a zdraví člověka“ – za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
 • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK
  - cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

V každé kategorii se uděluje jedna cena, ocenění je spojeno s finanční odměnou. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení, přihlašovat se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

Podmínka účasti v soutěži je statut studenta denního studia střední školy na území České republiky v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky, nebo úspěšné ukončení studia v tomto období.

Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě, formulář je dostupný zde. K přihlášce se přikládá

 • abstrakt (stručný výtah) práce,
 • synopse (přehled, shrnutí) práce,
 • odborný posudek.

Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz. Termín pro podání přihlášek je 30. června 2021Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

Soutěže relevantní pro PřF

Cena děkana

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení ceny podávají ředitelé jednotlivých ústavů.

V roce 2021 byly vyhlášeny dvě kategorie:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na e-mail referentky pro kvalitu a akademické záležitosti.

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby. Formulář k Ceně děkana není, stačí poslat krátké zhodnocení navrhovaného studenta. Další přílohy nejsou potřeba.

Výsledky Ceny děkana 2021

Cena rektora

Rektor Masarykovy univerzity každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. Vítězové soutěže získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

V roce 2021 rektor MU Martin Bareš vyhlásil soutěž v následujících kategoriích: 

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy, 
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje každoročně cenu za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti na vysoké škole. Cílem je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a rovněž podnítit diskuzi o kvalitní výuce na vysokých školách. 

V případě zájmu o podání nominace jménem rektora nám zašlete kompletní podklady.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže.

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let. 

Návrhy do soutěže podává rektor. V případě zájmu o nominaci nám zašlete kompletní podklady v elektronické formě.

Statut ceny a další informace jsou zveřejněny zde

Medaile MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně uděluje medaili fyzickým, právnický osobám, ale i skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech.

Medaile má dva stupně:

 1. Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
 2. Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných zvláštního zřetele lze medaili udělit i mimo uvedený termín.

Návrh musí mít tyto náležitosti:
a) přesné označení osoby či osob navržených na udělení medaile (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště a pracoviště, jedná-li se o fyzickou osobu, a obchodní firma nebo název a adresa sídla, jedná-li se o právnickou osobu),
b) zdůvodnění návrhu na udělení medaile,
c) uvedení údajů umožňujících identifikaci navrhovatele; anonymní návrhy jsou nepřípustné.

Medaili předává ministr nebo osoba jím pověřená. Udělení medaile se osvědčuje diplomem. Diplom je opatřen státním znakem České republiky a podpisem ministra. Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT.

Awards L’Oreal-UNESCO For Women in Science

Světová organizace UNESCO a společnost L'Oréal každoročně vyhlašují projekt L'Oréal Pro ženy ve vědě na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd. 

Přihlášky mohou podávat české vědkyně (nebo vědkyně cizí národnosti, ale prokazatelně pracující v české vědě, resp. provádějící výzkum v instituci v České republice alespoň 1 rok) provádějící výzkum v České republice. Vítězkyně budou odměněny každá po 200 000 Kč.

Podmínky účasti:

 • Titul v doktorském studijním programu v biologických a chemických vědách (např. biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) nebo ve vědách fyzikálních (fyzika, chemie, matematika, strojírenství, technologie), informační vědy, věda o Zemi a vesmíru atd.).
 • Relevantní výzkum realizovaný v České republice
 • Žadatelky musí být ve věku do 40 let (k říjnu 2021).

Všechny přihlášky jsou registrovány online na www.forwomeninscience.com a musí obsahovat (v angličtině):

 • přihláška
 • kopie diplomu PhD
 • profesní životopis
 • doporučení nadřízeného výzkumného pracovníka nebo vedoucího výzkumné instituce, kde bude projekt realizován
 • seznam publikovaných prací a citací v souladu s Web of Science
 • seznam nejlépe publikovaných prací a krátký komentář k důležitosti zveřejněných výsledků
 • popis navrhovaného výzkumu v následujících 12 měsících po obdržení ceny, max. 2 stránky
 • motivační dopis – max. 1 stránka
 • pro vědkyně s cizí národností: doklad o zaměstnání – potvrzení délky zaměstnání v české instituci.

Všechny požadované informace, včetně přihlašovacího formuláře, jsou k dispozici na této webové stránce www.forwomeninscience.com.

Cena Becquerel za jaderný výzkum 2021

Společnost Electricité de France společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší doktorskou práci v oblasti jaderného výzkumu.  

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti jaderného výzkumu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2021) 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnosti Electricité de France
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU prof. RNDr. Jiřímu Příhodovi, CSc.

Důležité termíny: 

 • 25. dubna 2021 – koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
 • 16. května 2021 – dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • 3. června 2021 – ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
 • 23. června 2021 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn (v případě nepříznivé epidemiologické situace bude ceremoniál přesunut na 30. září 2021)

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ocení propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). 

V případě zájmu o podání nominace jménem rektora nám zašlete kompletní podklady.

Podrobnosti o soutěži naleznete na stránkách MŠMT

Cena Jean-Marie Lehna za chemii 2021

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti chemie
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2021)
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a pro první dva vítěze také stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc.

Důležité termíny: 

 • 25. dubna 2021 – koordinátor vybere dva nejlepší kandidáty a nahlásí jejich jména a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
 • 16. května 2021 – dva nejlepší kandidáti pošlou kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • 8. června 2021 – ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí 
 • 23. června 2021 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn (v případě nepříznivé epidemiologické situace bude ceremoniál přesunut na 30. září 2021)

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena města Brna

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

V případě zájmu o podání nominace jménem rektora nám zašlete kompletní podklady.

Podrobné informace a pokyny k podání návrhu naleznete na internetových stránkách statutárního města Brna.

Ceny Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlašuje každoročně prestižní Ceny Neuron, které oceňují vědce a vědkyně v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. V roce 2021 byly vyhlášeny dvě kategorie:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

Cena je udělována českým vědcům a vědkyním (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže) za vynikající dosavadní vědecké výsledky. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka a je spojena s osobní prémií 500 000 Kč.

 • Cena Neuron za přínos světové vědě

Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Každý laureát obdrží 1 500 000 Kč.

Nominace je možné posílat prostřednictvím tohoto formuláře. Součástí nominací je i životopis kandidáta, stručné zdůvodnění nominace, v případě kategorie „přínos světové vědě“ i min. 2 doporučující dopisy (vše v anglickém jazyce).

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Cena Rudolfa Lukeše

Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia oceňuje elitní vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. Prémie pro laureáty je udělována ve výši 100 000 Kč.

Přihlášku podávají vědci působící na českém pracovišti v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz) a obsahuje:

 • CV (1 strana)
 • research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
 • seznam všech publikací za posledních 5 let
 • 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Cena Wernera von Siemense

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 

 • Nominace v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník může předložit rektor, v případě zájmu o tuto možnost prosíme o zaslání kompletních podkladů v elektronické podobě.
 • Nominace v ostatních kategoriích podávají uchazeči sami.

Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 830 000,- Kč. V kategoriích nejlepší diplomová a disertační práce budou spolu se studenty oceněni i vedoucí prací.

Vyhlašované kategorie:
1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
2. Nejlepší pedagogický pracovník
3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce)
5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou 

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. V předchozím, dvaadvacátém, ročníku si nejvíce ocenění odnesli zástupci Masarykovy univerzity (4 ceny), následované Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (3 ceny) a Univerzitou Karlovou (3 ceny)

Podrobné informace včetně aktuálních termínů naleznete na internetových stránkách soutěže. 

Danubius Young Scientist Award

Jde o ocenění udělované vynikajícím mladým vědcům v zemích širšího podunajského regionu (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldávie, Černá Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina). Podmínkou je vztah výzkumu k tomuto geografickému vymezení a nejdéle 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D.

Každý vítěz získá kromě zviditelnění své práce i částku 1350 EUR. Návrhy do soutěže oficiálně podává rektor, ale je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). Návrhy jménem rektora musí být podány do soutěže do 30. dubna 2021.

Kritéria pro uchazeče:

 • vědecká excelence a inovativní přístup k akademické práci,
 • tematická relevance vědecké práce k otázkám a problémům podunajského regionu,
 • relevance vědecké práce i v zahraničí,
 • potenciál uchazeče (např. zapojení do mezinárodních sítí, účast na vědeckých projektech, publikační historie, zkušenosti s výukou atd.),
 • podmínkou je max. 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D. (= po 1. 1. 2016),
 • přihlášky uchazečů, kteří mají pouze bakalářský titul, nebudou přijaty.

Uchazeči o cenu Danubius Young Scientist Award mohou pocházet ze všech vědních oborů. Počet nominací za organizace je omezen na maximální počet 3. Kandidáti musí pocházet z různých fakult, ústavů či výzkumných skupin v rámci organizace.

Dokumenty musí být předloženy v angličtině (s výjimkou kopie získaného akademického titulu) a musí se skládat z částí:

 1. max. 2 strany shrnující vědeckou práci (diplomová / disertační práce, články v časopisech, vědecké publikace) a jejich význam pro Podunají
 2. CV včetně seznamu publikačních výsledků uchazeče (max. 3 strany)
 3. kopie dokumentu týkajícího se udělení nejvyššího obdrženého akademického titulu

Části 1 a 2 prosím spojte do jednoho souboru (nejlépe PDF), část 3 může tvořit samostatný dokument.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

EMBO Gold Medal

EMBO Gold Medal se každoročně uděluje mladým vědcům za vynikající zásluhy v oblasti věd o životě v Evropě.

Kdo o medaili může požádat?
Molekulární biologové, kteří v současné době pracují v jednom z členských států EMBC a kteří jsou mladší 40 let nebo do 10 let od získání titulu Ph.D. nebo ekvivalentu. Vítěz zlaté medaile EMBO obdrží ručně vyrobenou medaili a stipendium ve výši 10 000 eur.

Nominace
Členové EMBO a EMBO Young Investigators jsou každoročně zváni, aby nominovali kandidáty na medaili. Aby mohla být zvážena, musí nominaci podpořit jeden navrhovatel (člen EMBO nebo EMBO Young Investigator) a dva sponzoři (členové EMBO) a musí zahrnovat:

 1. Nominační formulář
 2. Životopis navrhovaného kandidáta
 3. Individuální prohlášení navrhovatele a dvou sponzorů uvádějící, proč se domnívají, že by měl být kandidát zvážen za medaili

Výběr vítěze
Uchazeči, kteří cenu nezískají, budou automaticky oceněni v následujícím roce, pokud budou nadále způsobilí.

Více informací naleznete na webových stránkách EMBO.

Eppendorf Award for Young European Investigators

Eppendorf AG, hamburská společnost zabývající se vědou o životě, vyhlašuje 25. ročník ceny Eppendorf Award for Young European Investigators o vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné i 20 000 EUR pro osobní účely.

Kdo může o cenu požádat?
Mladí výzkumní pracovníci, kteří nejsou starší než 35 let, mají vysokoškolské vzdělání a provádějí biomedicínský výzkum v Evropě na základě metod molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů.

Přihláška musí obsahovat:

 • osobní údaje*
 • životopis
 • název popisující předmět Vašeho výzkumu*
 • esej o max. 2 000 znacích (včetně mezer) shrnující Váš výzkum*
 • krátký popis hlavního objevu*
 • seznam Vašich publikací
 • soubory Vašich publikovaných prací (min. 3, max. 5)

Více informací naleznete na webových stránkách ocenění.

"Make our planet great again" – Cena za environmentální a klimatický výzkum

BNP Paribas a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují novou soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší výzkumnou práci PhD ve všech oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu.

Podmínky účasti: 

 • doktorandský výzkum v oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2021) 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost BNP Paribas
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Vítězové získají finanční odměnu (65, 40 a 25 000 Kč) a první dva také stipendium na zahraniční stáž ve Francii.

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady na oddělení do 15. dubna 2021. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU RNDr. Mgr. Michalu Bittnerovi, Ph.D.

Důležité termíny: 

 • 25. dubna 2021 – koordinátor vybere jednoho nejlepšího kandidáta a nahlásí jeho jméno a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
 • 16. května 2021 – kandidát pošle kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • červen 2021 – ústní prezentace kandidáta před hodnoticí komisí
 • 23. června 2021 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn (v případě nepříznivé epidemiologické situace se ceremoniál přesune na 30. září 2021)

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. Více informací o ceně na webu.

The Balzan Prizes

The Balzan Prizes se udělují vědcům, umělcům a vědcům, kteří se ve svých oborech vyznamenali na mezinárodní úrovni. V roce 2021 byly ceny vyhlášeny ve dvou oblastech relevantních pro PřF MU: 

 • Microbiome in Health and Disease
 • Gravitation: physical and astrophysical aspects

V letošním roce je vyhlášena také The Balzan Prize for Humanity, Peace and Fraternity Among Peoples, jejímž cílem je ocenit osobnost nebo organizaci za výjimečnou humanitární práci. 

Částka každé Balzanovy ceny se pohybuje kolem 750 000 CHF (cca 17, 8 mil. CZK). Vítězové tradičně polovinu ceny věnují na financování výzkumných projektů, které přednostně provádějí mladí vědci nebo vědci.

Nominace musí být předloženy na Děkanát PřF MU a jsou doloženy zdůvodněním nominace kandidáta, včetně seznamu jeho nejdůležitějších publikací a úplného životopisu. Vlastní nominace nejsou přijímány.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

The Brain Prize

Lundbeck Foundation uděluje tuto cenu za excelentní výzkum a průlomový objev na poli neurověd. Každý rok je uděleno přibližně 1,3 milionu EUR jednomu nebo více neurologům, kteří mají průkopnický dopad na výzkum mozku.

Cena Brain Prize se uděluje na ceremoniálu v Kodani, kterému předsedá Jeho královská výsost, korunní princ Dánska. Cena Brain Prize byla poprvé udělena v roce 2011 a dosud ocenila 34 vědců z 9 různých zemí.

Nominace pro rok 2022 se otevřou v květnu 2021. Žádost musí obsahovat celé jméno a oblast výzkumu nominované osoby a také odůvodnění nominace na základě jejího vybraného seznamu publikací. Nominace se provádí online zde.

Nominační kritéria:

 • Vlastní nominace není přijímána.
 • Nominovat může kdokoli.
 • Nominovaní mohou být jakékoli národnosti a pracovat v kterékoli části světa.
 • Nominovaní mohou pracovat v jakékoli oblasti neurovědy.
 • Nominovaní musí být stále aktivně zapojeni do výzkumu.
 • Pokud k úspěchu významně přispělo několik výzkumníků, může jich být nominováno několik.
 • Doporučuje se opětovné jmenování dříve neúspěšných kandidátů.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

The Louis-Jeantet Prizes

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Nejsou zamýšleny pouze jako uznání práce, která byla dokončena, ale také jako podpora pokračování inovativních výzkumných projektů. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

Částka, která je v současné době k dispozici každému výherci, činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z nichž 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Nominovaní na ceny Louis-Jeantet musí být nominováni buď vědeckými osobnostmi (bez jakýchkoli rodinných vazeb s kandidátem), nebo institucemi (univerzity nebo významné agentury financující výzkum), které mají podrobné znalosti o práci kandidáta.

 • Vlastní nominace nejsou přijímány.
 • Nominovaní by neměli být informováni o své nominaci.
 • Doporučují se nominace kandidátů mladších 50 let.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Bc. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.