Soutěže a ceny

Masarykova univerzita každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora. Každá fakulta poté vyhlašuje soutěž o Cenu děkana a v její kompetenci jsou i nominace do soutěží vyhlašovaných mimo Masarykovu univerzitu. Do takových soutěží spadá např. Cena Wernera von Siemense, Ceny Neuron, Česká hlava či různé ceny MŠMT.

Cíle soutěží jsou různé: upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, podpořit autory nejlepších studentských i vědeckých prací, ocenit vynikající práci vysokoškolských pedagogů, vyzdvihnout významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a příklady dobré praxe, či celkově přispět k rozvoji českého vysokého školství, výzkumu a vývoje.

I v případě soutěží, které to přímo nevyžadují, je možné nominaci podpořit jménem rektora Masarykovy univerzity. V případě zájmu o tuto možnost je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). V případě zájmu o takovou podporu nás prosím kontaktujte vždy v dostatečném předstihu.

Všechny aktuálně vyhlášené soutěže (nejen ty relevantní pro Přírodovědeckou fakultu) můžete najít na Portálu MU.

Aktuálně vyhlášené soutěže

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti.

Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost. Ocenění se uděluje za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti v období tří let před podáním nominace, přičemž důraz je kladen na konkrétní vzdělávací počiny.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění. Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult, členové akademických senátů a fakult z řad studujících. Jedna navrhující osoba může v jednom roce podat maximálně pět návrhů.

Návrhy se podávají prostřednictvím nominačního formuláře. Navrhující osoba ve formuláři zdůvodní svůj návrh a popíše vzdělávací činnost navrhované osoby. Návrhy na udělení ceny by měly obsahovat konkrétní a podložené informace včetně odkazů na veřejně dostupné zdroje. Z návrhu musí být patrné, že osoba je navrhována na udělení ceny za konkrétní činnost z posledních tří let, nikoli za celoživotní přínos. Společně s formulářem může navrhující zaslat i životopis navržené osoby a další dokumenty, které dokládají projevy a výsledky vzdělávací činnosti navržené osoby a současně nejsou veřejně dostupné.

Návrhy na udělení ceny podává rektor, a proto zasílejte podklady do 31. srpna 2023. Návrhy je možné podávat Odboru vysokých škol do 30. září 2023. Více informací naleznete zde.

Cena CRYTUR

Společnost CRYTUR, spol. s r.o. ve spolupráci s portálem CareerMarket.cz vyhlašuje soutěž o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách. Cílem soutěže je ocenit autory nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, a tím podpořit jejich snahu aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Ceny pro výherce

 1. místo: 40 000 Kč student + 10 000 Kč pro vedoucí práce
 2. místo: 30 000 Kč student + 5 000 Kč pro vedoucí práce
 3. místo: 20 000 Kč student + 5 000 Kč pro vedoucí práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech). Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Veškerou dokumentaci lze podat elektronicky.

Kvalifikační kritéria

 • odborná kvalita
 • přínos k současnému stavu poznání
 • aplikovatelnost, využitelnost tématu pro praxi
 • inovativní přístup k problematice

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2023 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, 1x výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže: MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

Odevzdání diplomové práce lze po dohodě prodloužit do 15. října 2023. Přihlášku a přílohy spolu s dalšími informacemi k pravidlům soutěže jsou dostupné na webu soutěže.

Cena Wernera von Siemense

Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje každoročně Cenu Wernera von Siemense, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.

Letošní ročník soutěže rozdělí v osmi kategoriích jeden milion korun. V kategoriích nejlepší diplomová a disertační práce získají ocenění a finanční odměnu studenti i vedoucí prací / školitelé.

Vyhlašované kategorie:

 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
 2. Nejlepší pedagogický pracovník
 3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
 4. Nejlepší disertační práce (první tři místa + školitel)
 5. Ocenění za překonání překážek při studiu (kandidát je nominován akademickými pracovníky z řad studentů dané univerzity bakalářského, magisterského a doktorského studia)
 6. Zvláštní ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
 7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
 8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

Návrh v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník předkládá rektor, prosíme proto o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě nejpozději do 5. listopadu 2023.

Deadline pro podání nominací je 30. listopadu 2023. Pokud budete chtít nominaci podpořit jménem pana rektora, prosíme o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě do 5. listopadu 2023.

Do nominací se i letos může zapojit i široká veřejnost – kandidátky a kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek www.cenasiemens.cz. V případě, že navržený kandidát nebo kandidátka zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč.

Podrobná pravidla soutěže najdete zde. Přihlašovací formuláře do jednotlivých kategorií najdete zde.

Neprobíhající soutěže

Cena rektora

Rektor Masarykovy univerzity každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. Vítězové soutěže získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

Soutěž je vyhlášena v následujících kategoriích:

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy,
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak. Formulář návrhu je ke stažení zde, náležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v podrobných informacích. Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly. Více informací o soutěži naleznete zde.

Nominace za Přírodovědeckou fakultu posílejte Mgr. Procházkové do 20. ledna 2023. Proběhne kontrola a výběr nominací kolegiem děkana k postoupení na rektorát do 29. ledna 2023.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici na muni.cz nebo na Portálu MU.

Cena děkana

Cena děkana PřF MU se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, odst. A.2., písm. a) a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Cena děkana je vyhlášena ve třech kategoriích:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu
c) kolektiv vynikajících studentů

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby (studenty / čerstvé absolventy). Do nominačního formuláře vytvořte krátké zhodnocení navrhovaného studenta / absolventa zejména s přihlédnutím k vědeckým výstupům, studijním výsledkům a významným aktivitám v oboru. Další přílohy nejsou potřeba.

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na prochazkova@sci.muni.cz do 24. února 2023.

Na Cenu děkana můžete navrhovat i studenty navržené na Cenu rektora, v tom případě stačí pouze poslat jméno studenta, nominační list použijeme z Ceny rektora.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici zde.

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cílem této ceny, která je součástí tzv. Zvyšování studijní úspěšnosti a podpory excelentních PhD studentů, je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia (případně prodloužené o jeden rok), s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena by měla motivovat studenty i jejich školitele k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce.

Podmínky pro podání nominace
 1. Absolvent zdárně obhájil disertační práci v akademickém roce 2022/2023 (v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023),
 2. absolvoval své studium ve standardní době studia (max. zvýšené o jeden rok),
 3. jeho práce je založena na vynikajících vědeckých výsledcích – jde zejména o prvoautorské publikace v nejlepších časopisech (typicky Q1 dle WoS), případně o jiný oborově-specifický vynikající výsledek (prosím uveďte v nominaci).
Pravidla ocenění
 • K dispozici jsou finanční prostředky ve výši přes 2,4 milionu Kč, které budou rozděleny mezi absolventy a jejich školitele ze všech fakult MU: 25 tis. Kč pro doktoranda a 25 tis. Kč pro školitele*.
 • Nominace na PřF nejdříve posoudí kolegium děkana, o oceněných následně rozhodne prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU.
 • Ocenění absolventi a jejich školitelé obdrží dekret a finanční odměnu* v podzimním semestru 2023.
Náležitosti nominace
 • identifikace studenta vč. informace o délce jeho studia
 • popis excelentních výsledků studenta
 • seznam recenzovaných publikací studenta, volitelně seznam dalších jeho výstupů
 • identifikace školitele
 • volitelně identifikace a přínos konzultanta,
 • nominace pro každého studenta se podává na samostatném formuláři OV RMU (nomination form in English)

*Nově je možné do nominace doplnit také konzultanta/mentora atd., ale v případě, že bude oceněn, obdrží pouze dekret. Finanční odměna se konzultantovi neuděluje.

Nominace za PřF MU sbírá Mgr. Procházková do 15. června 2023 a následně posoudí kolegium děkana. Vybrané nominace budou do 30. července předány na rektorát pro posouzení prorektorkou pro výzkum a doktorské studium MU.

Seznam oceněných z předcházejících ročníků ceny najdete na Portálu MU.

Balzan Prizes

Balzan Prizes se udělují ve dvou obecných tematických oblastech: literatura a humanitní vědy, a fyzikální, matematické, přírodní vědy a lékařství. Čtyři Balzanovy ceny, dvě z každé kategorie, jsou udělovány vědcům, umělcům a výzkumníkům, kteří ve svém oboru vynikli na mezinárodní úrovni.

V letošním roce budou ceny uděleny v následujících oblastech:

 • World Literature
 • Evolution of Humankind: Paleoanthropology
 • Evolution of Humankind: Ancient DNA and Human Evolution
 • High resolution images: from planetary to cosmic objects

Částka každé Balzanovy ceny se pohybuje kolem 750 000 CHF (cca 18 mil. Kč). Vítězové tradičně polovinu ceny věnují na financování výzkumných projektů, které přednostně provádějí mladí vědci nebo vědci.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 15. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro podání přihlášek je 15. března 2023.

Více informací naleznete zde.

Brain Prize

Lundbeck Foundation uděluje tuto cenu za excelentní výzkum a průlomový objev na poli neurověd. Každý rok je uděleno přibližně 1,3 milionu EUR jednomu nebo více neurologům, kteří mají průkopnický dopad na výzkum mozku.

Cena Brain Prize se uděluje na ceremoniálu v Kodani, kterému předsedá Jeho královská výsost, korunní princ Dánska. Cena Brain Prize byla poprvé udělena v roce 2011 a dosud ocenila 34 vědců z 9 různých zemí.

Nominační kritéria:

 • Vlastní nominace není přijímána.
 • Nominovat může kdokoli.
 • Nominovaní mohou být jakékoli národnosti a pracovat v kterékoli části světa.
 • Nominovaní mohou pracovat v jakékoli oblasti neurovědy.
 • Nominovaní musí být stále aktivně zapojeni do výzkumu.
 • Pokud k úspěchu významně přispělo několik výzkumníků, může jich být nominováno několik.
 • Doporučuje se opětovné jmenování dříve neúspěšných kandidátů.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

Termín podání nominací je 1. 9. 2022, slavnostní vyhlášení cen se uskuteční v březnu 2023. Žádost musí obsahovat celé jméno a oblast výzkumu nominované osoby a také odůvodnění nominace na základě jejího vybraného seznamu publikací. Přihlašování se uskutečňuje pomocí elektronického formuláře.

Veškeré informace ohledně ceny jsou přístupné na webu organizace.

Brno Ph.D. Talent

Brno Ph.D. Talent je soutěž pro studenty doktorských studijních programů ze čtyř partnerských brněnských univerzit, která nabízí dlouhodobou finanční podporu a podporu kariérního rozvoje 25 talentovaným doktorandům formou stipendia ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let.

Soutěž je financována Magistrátem města Brna a spravována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Stipendium získá 25 nejlepších žadatelů, kteří přesvědčí odbornou komisi o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu.

Podmínky pro registraci:

 • studium na jedné ze čtyř partnerských univerzit
 • denní studium 1. nebo 2. semestru aktuálního ročníku
 • maximální věk 32 let včetně
 • přírodovědný nebo technický obor

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí: odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu, a popis odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito. Přihláška musí být zpracována v anglickém jazyce.

Registrace probíhá od 4. do 24. září 2023. Náležitosti přihlášky a více informací naleznete zde.

Cena Alberta Einsteina a Cena Josého Vasconcelose

World Cultural Council vyhlašuje soutěže o Cenu Alberta Einsteina a Cenu Josého Vasconcelose jako uznání jednotlivcům a institucím, které dosáhly vynikajících úspěchů ve vědě a vzdělávání.

 1. Cena Alberta Einsteina se uděluje za práci v oblasti věd o životě, např. neurověda, biologie, biochemie, medicína atd., a dále v oblasti přírodních věd jako např. matematika, fyzika nebo astronomie.
 2. Cena Josého Vasconcelose za vzdělávání se uděluje pedagogům a světovým představitelům v oblasti výuky a vzdělávání. Navrhovaný jednotlivec nebo tým by měl mít významný vliv na rozvoj kultury lidstva.

Kandidáti na ocenění mohou být navrženi např. řediteli ústavů a organizací, rektory vysokých škol nebo významnými osobnostmi vědy a kultury.

Náležitosti přihlášky jsou uvedeny na stránkách ceny.

 • Průvodní dopis
 • Životopis kandidáta
 • Dva doporučující dopisy
 • Jedna až dvě strany zdůvodnění pro jmenování kandidáta s výčtem jeho největších úspěchů
 • Seznam 10 nejdůležitějších publikací
 • Seznam všech kandidátových publikací s přeloženými názvy do anglického jazyka
 • Fotografie kandidáta

Termín pro podání nominací za Masarykovu univerzitu je 1. prosince 2022. Nominace zasílejte k rukám Mgr. Procházkové. Termín pro zaslání přihlášek do soutěže je 16. prosince 2022.

Další informace o cenách naleznete na tomto odkazu.

Cena Alfreda Badera

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii. Ceny se udělují uchazečům české státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní poměr nepovažuje). Vítěz získá finanční odměnu 5 400 USD (cca 125 000 Kč).

Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie.

Přihláška obsahuje:

 • separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže
 • souhrn vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran
 • seznam publikací uchazeče
 • životopis (se zaměřením na odborný vývoj)
 • doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány

Uchazeč by měl v přihlášce jasně vymezit vztah předkládaného souboru k oblasti chemie, jíž se cena týká, dále podá souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi jako dosud a k tomu tyto materiály dodá v elektronické verzi (v PDF). K tomu přidá elektronickou verzi separátů svých prací na vhodném nosiči.

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 28. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro podání přihlášek je 31. března 2023.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

Cena Henri Becquerela za jaderný výzkum

Společnost Electricité de France společně s Francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší doktorskou práci v oblasti jaderného výzkumu.

Výherci obdrží finanční podporu (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na měsíční stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Podmínky účasti:

 • doktorská práce v oblasti jaderného výzkumu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2023)
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2022 nebo 2023
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Electricité de France
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady Mgr. Procházkové do 20. března 2023. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU prof. RNDr. Jiřímu Příhodovi, CSc.​, který za fakultu vybere kandidáty, kteří postoupí do soutěže.

Důležité termíny:

 • 2. dubna 2023 – koordinátor vybere max. dva nejlepší kandidáty a na Francouzské velvyslanectví v ČR pošle jejich kontaktní údaje
 • 3. dubna 2023 – dodání návrhů nominací s žádostí o podporu rektorem MU na RMU
 • 23. dubna 2023 – kandidáti pošlou kompletní přihlášku na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • 11. května 2023 – ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
 • 22. června 2023 – slavnostní předávání cen
 • do 31. 12. 2024 – stáž oceněných studentů ve Francii

Více informací najdete na webu soutěže.

Cena Františka Běhounka

MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která splňuje následující podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a 
 • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč. Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje in memoriam. Kandidáta může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Nominace podává rektor, a proto posílejte podklady do 30. června 2023. Termín pro dodání přihlášek organizátorům soutěže je 31. července 2023.

Veškeré podmínky soutěže a náležitosti přihlášky jsou dostupné zde.

Cena Gratias agit – cena ministra zahraničních věcí

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Návrh na udělení ceny může podat kdokoli buď přímo odboru veřejné diplomacie, nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat:

a) je-li na udělení ceny navrhována osoba:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště navrhované fyzické osoby,
- stručný životopis navrhované fyzické osoby,
- zdůvodnění návrhu,

b) je-li na udělení ceny navrhována organizace:
- základní údaje podle jejího statutu,
- stručnou charakteristiku organizace,
- historii její existence a přehled činnosti,
- zdůvodnění návrhu.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity: 1. prosinec 2022, nominace zasílejte k rukám Mgr. Procházkové. Termín pro podání přihlášek do soutěže: 31. prosinec 2022.

Další informace k ceně jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii

Cenu Jean-Marie Lehna za chemii pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice od roku 1994. Cílem je ocenit nejlepší doktorské výzkumné práce v oblasti chemie.

Výherci obdrží finanční podporu (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na měsíční stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Podmínky účasti:

 • doktorská práce v oblasti chemie
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2023)
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2022 nebo 2023
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady Mgr. Procházkové do 20. března 2023. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc., který za fakultu vybere kandidáty, kteří postoupí do soutěže.

Důležité termíny:

 • 2. dubna 2023 – koordinátor vybere nejlepšího kandidáta a na Francouzské velvyslanectví v ČR pošle jeho kontaktní údaje
 • 3. dubna 2023 – dodání návrhů nominací s žádostí o podporu rektorem MU na RMU
 • 23. dubna 2023 – kandidát pošle kompletní přihlášku na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • květen/červen 2023 – ústní prezentace kandidáta před hodnoticí komisí
 • 22. června 2023 – slavnostní předávání cen
 • do 31. 12. 2024 – stáž oceněných studentů ve Francii

Více informací najdete na webu soutěže.

Cena Jihomoravského kraje

Cílem této ceny, která je součástí tzv. Zvyšování studijní úspěšnosti a podpory excelentních PhD studentů, je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia (případně prodloužené o jeden rok), s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena by měla motivovat studenty i jejich školitele k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce.

Podmínky pro podání nominace
 1. Absolvent zdárně obhájil disertační práci v akademickém roce 2022/2023 (v období od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023),
 2. absolvoval své studium ve standardní době studia (max. zvýšené o jeden rok),
 3. jeho práce je založena na vynikajících vědeckých výsledcích – jde zejména o prvoautorské publikace v nejlepších časopisech (typicky Q1 dle WoS), případně o jiný oborově-specifický vynikající výsledek (prosím uveďte v nominaci).
Pravidla ocenění
 • K dispozici jsou finanční prostředky ve výši přes 2,4 milionu Kč, které budou rozděleny mezi absolventy a jejich školitele ze všech fakult MU: 25 tis. Kč pro doktoranda a 25 tis. Kč pro školitele*.
 • Nominace na PřF nejdříve posoudí kolegium děkana, o oceněných následně rozhodne prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU.
 • Ocenění absolventi a jejich školitelé obdrží dekret a finanční odměnu* v podzimním semestru 2023.
Náležitosti nominace
 • identifikace studenta vč. informace o délce jeho studia
 • popis excelentních výsledků studenta
 • seznam recenzovaných publikací studenta, volitelně seznam dalších jeho výstupů
 • identifikace školitele
 • volitelně identifikace a přínos konzultanta,
 • nominace pro každého studenta se podává na samostatném formuláři OV RMU (nomination form in English)

*Nově je možné do nominace doplnit také konzultanta/mentora atd., ale v případě, že bude oceněn, obdrží pouze dekret. Finanční odměna se konzultantovi neuděluje.

Nominace za PřF MU sbírá Mgr. Procházková do 15. června 2023 a následně posoudí kolegium děkana. Vybrané nominace budou do 30. července předány na rektorát pro posouzení prorektorkou pro výzkum a doktorské studium MU.

Seznam oceněných z předcházejících ročníků ceny najdete na Portálu MU.

Cena Josefa Vavrouška

Environmentální cenu Josefa Vavrouška každoročně uděluje Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

Cena je představována diplomem, uměleckým předmětem a případně Správní rada Nadace Partnerství může též rozhodnout o poskytnutí finanční odměny.

Cena se uděluje zpravidla třem laureátům:
1) za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje,
2) za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky,
3) za Eko zásek roku pro mladé (do 26 let věku) za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Kandidáty může navrhnout kdokoli především z České nebo Slovenské republiky pomocí elektronického formuláře, a to do 1. dubna 2022. Pro podání nominace je potřeba se registrovat. Upozorňujeme, že čím více informací v nominaci poskytnete, tím lépe. Snažte se být pečliví i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností. Nezbytnou součástí nominace je: jméno kandidáta, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný, a jméno a kontakt na navrhovatele.

Před podáním nominace doporučujeme pročíst stanovy soutěže. Další informací o soutěži můžete najít zde.

Cena Josepha Fouriera v oboru počítačových věd a informatiky

Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice vyhlašují soutěž, jejímž cílem je ocenit studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oblasti počítačových věd v následujících tematických okruzích: artificial intelligence, computer systems and networks, cyber security, database systems, human computer interaction, vision and graphics, numerical analysis, programming languages, software engineering, bioinformatics and theory of computing.

Výherci obdrží finanční podporu (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na měsíční stáž do výzkumné laboratoře ve Francii.

Podmínky účasti:

 • doktorská práce v oblasti počítačových věd a informatiky
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2023)
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2022 nebo 2023
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Atos
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady Mgr. Procházkové do 20. března 2023.Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU doc. RNDr. Davidu Svobodovi, Ph.D.​, který vybere kandidáty pro postup do soutěže.

Důležité termíny:

 • 2. dubna 2023 – koordinátor vybere max. dva nejlepší kandidáty a na Francouzské velvyslanectví v ČR pošle jejich kontaktní údaje
 • 3. dubna 2023 – dodání návrhů nominací s žádostí o podporu rektorem MU na RMU
 • 23. dubna 2023 – kandidáti pošlou kompletní přihlášku na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • 5. června 2023 – ústní prezentace kandidátů před hodnoticí komisí
 • 22. června 2023 – slavnostní předávání cen
 • do 31. 12. 2024 – stáž oceněných studentů ve Francii

Více informací najdete na webu soutěže.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany

Ocenění uděluje každoročně Evropský parlament spolu s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého v Cáchách za projekty podporující porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhající rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci, projekty představující vzor pro mladé lidi žijící v Evropě a poskytující praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 9. ledna 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Veškeré podrobnosti naleznete zde. Termín pro podání přihlášek je 2. února 2023.

Cena Martina Černohorského

Díky finančnímu daru, který věnoval prof. Martin Černohorský Jednotě českých matematiků a fyziků, byla zřízena Cena Martina Černohorského za přínos fyzikálnímu vzdělávání. S osobností profesora Martina Černohorského se můžete stručně seznámit v jeho medailonku.

O udělení Ceny Martina Černohorského se mohou ucházet ti, jimž se podařilo dosáhnout významný přínos v oblasti fyzikálního vzdělávání v posledních dvou letech. Laureátem se může stát fyzická osoba nebo kolektiv za společné dílo. Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami, nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe.

Ročně mohou být uděleny maximálně tři ceny:
1. cena: 30 000 Kč
2. cena: 20 000 Kč
3. cena: 10 000 Kč

O jejich udělení rozhodne nezávislá porota složená z předních fyziků z akademických pracovišť a škol v České republice. Na nominované osoby nejsou stanovena žádná další omezení, týkající se např. členství v JČMF nebo státní příslušnosti. Nominace pro kolektiv jsou povoleny pro stejný projekt nebo pro společnou práci, která byla dokončena v posledních dvou letech.

Nominace se podávají prostřednictvím online formuláře do 31. prosince 2022. Návrhy musí obsahovat celé jméno, obor působnosti nominovaného a zdůvodnění nominace na základě jeho zásluh za poslední dva roky. Více informací najdete na webu soutěže.

Cena města Brna

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cena se uděluje v následujících oblastech:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Písemné návrhy na udělení Ceny města Brna konkrétnímu kandidátovi v konkrétní oblasti mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty. Laureát obdrží diplom o udělení Ceny města Brna a plastiku Miroslavy Šobrové "Cena města Brna". Jako součást ocenění bude každému z laureátů poskytnut finanční dar z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 000 Kč.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, oblast, v níž je udělení Ceny kandidátovi navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Je vhodné písemný návrh nadepsat „Návrh na udělení Ceny města Brna“. Návrh je možné v příloze doplnit dalšími podklady, které mohou doplňovat odůvodnění návrhu.

Nominace podává rektor, a proto posílejte nominace do 30. července 2023. Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají na Magistrát města Brna do 31. srpna 2023.

Podrobné informace a pokyny k podání návrhu naleznete na stránkách statutárního města Brna.

Cena Milady Paulové

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyhlašuje 15. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2023 bude udělena v oblasti bioekonomiky. Cena si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech a je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Záměrem vyhlášení Ceny Milady Paulové 2023 je podpořit působení žen v oblasti bioekonomiky v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Bioekonomika je charakterizována jako produkce, využívání a konzervace přírodních zdrojů a s tím spojený výzkum, technologie a inovace směřující k udržitelnému zacházení s životním prostředím.

Podmínky pro nominaci do soutěže:

 • vědkyně aktivně působící v oblasti bioekonomiky,
 • zásadní přínos rozvoji oboru,
 • vynikající profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
 • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny – tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
 • profesní působení převážně na území České republiky.

Nominace do soutěže se podávají s podporou rektora, a proto nominace posílejte do 30. června 2023. Termín pro dodání přihlášek organizátorům soutěže je 31. července 2023.

Veškeré podmínky soutěže a náležitosti přihlášky jsou dostupné zde.

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

MŠMT vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2023.

Cena ministra se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění.

Návrhy na udělení ceny podává rektor, a proto zasílejte podklady do 30. července 2023. Návrhy se podávají odboru vysokých škol do 31. srpna 2023. Nominační formulář na udělení ceny a Statut ceny s konkrétními podmínkami Ceny jsou k dispozici na webu ministerstva.

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje

Ministr zemědělství oceňuje tvůrčí aktivity vědeckých pracovnic a pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a přenosu těchto výsledků do praxe.

Ocenění se uděluje ve formě finančního ocenění. Celková výše finančního ocenění na daný rok je 240 000 Kč a je odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků: 1. cena = 100 000 Kč; 2. cena = 80 000 Kč; 3. cena = 60 000 Kč.

Návrhem může být výsledek, od jehož zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů nebo realizace neuplynulo více než 5 let. Není možné podávat návrhy na ocenění na výsledky, které již byly hodnoceny v předchozích letech.

Každý návrh může obsahovat pouze jeden výsledek. Může být předloženo i více návrhů (samostatných) výsledků jedné autorky nebo autora. Výsledkem navrženým do soutěže může být:

a) Jimp, Jsc, Jost – recenzovaný odborný článek;
b) výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů: P – patent, Zodru – odrůda, Zplem – plemeno, Fužit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor;
c) R – software, Gprot – prototyp, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie, Nmet – metodika, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem.

Termín pro podání přihlášek je 14. března 2022. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu a v souvisejících dokumentech přiložených zde.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Cílem je podpořit mladé vědkyně a vědce do 35 let a jejich tvůrčí aktivitu, která vede k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

Ocenění se uděluje ve formě finančního ocenění. Celková výše finančního ocenění na daný rok je 240 000 Kč a je odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků: 1. cena = 100 000 Kč; 2. cena = 80 000 Kč; 3. cena = 60 000 Kč.

Termín pro podání přihlášek je 14. března 2022. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu a v souvisejících dokumentech přiložených zde.

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. Cena se neuděluje in memoriam.

Náležitosti návrhu (nominační formulář):

 • mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s odkazem na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo, v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (záznamy v RIV) a s doložením ohlasu alespoň jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fyzické osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace výsledků),
 • zdůvodnění návrhu,
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých a výzkumných pracovníků o významu a přínosu dosažených mimořádných výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Českou republiku a mezinárodní význam mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich nesmí být v době předložení návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako navrhovaná osoba,
 • životopis,
 • návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrhy na udělení ceny podává rektor, a proto zasílejte nominace do 31. července 2023. Návrhy se předkládají na MŠMT do 31. srpna 2023 do 16:00. Podrobné informace včetně úplného znění statutu ceny naleznete na stránkách ministerstva.

Cena předsedkyně RVVI

Cenu předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2022 uděluje předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, přičemž toto ocenění může udělit na základě návrhu nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedkyně Rady nelze udělit in memoriam.

Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 500 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Při výběru kandidáta na ocenění předsedkyně Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků vč. popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ocenění Ceny předsedkyně Rady obsahuje:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. životopis,
 4. popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí (v rozsahu do 5 stran).

Návrh předkládá rektor Masarykovy univerzity, z tohoto důvodu prosíme o předložení nominací ve dvou vyhotoveních na formuláři s řádně vyplněnými náležitostmi Mgr. Procházkové nejpozději do 10. září 2022.

Návrhy na Cenu za rok 2022 se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. září 2022. Podrobné informace najdete na webu RVVI.

Cena Rudolfa Lukeše

Hlavním posláním ceny je zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů, a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Cenu uděluje elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

O Cenu Rudolfa Lukeše, která sestává z diplomu, osobní peněžní prémie v hodnotě 100 000 Kč a plenární přednášky na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii konané v roce udělení ceny, se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Přihláška se podává v anglickém jazyce jako PDF soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (lukes.award@csvts.cz) a obsahuje:

 • stručné CV (1 strana)
 • stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
 • seznam všech publikací za posledních 5 let
 • 5 nejvýznamnějších publikací v PDF za posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 28. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2023. Další informace najdete na webu soutěže.

Cena vlády pro nadaného studenta

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

Cenu vlády lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti. O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Požadavky na kandidáta
Návrh na udělení ceny vlády pro nadaného studenta obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) životopis,
e) popis dosažených výsledků práce kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),
f) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které kandidát studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
g) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok).

Podání kompletních přihlášek je možné nejpozději do 14. září 2022 k rukám Mgr. Procházkové. Návrhy musí být na Úřad vlád ČR doručeny nejpozději do 14. října 2022. Bližší informace o podmínkách jsou uvedeny na webu Úřadu vlády ČR.

Cena za průmysl 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje třetí ročník soutěže o Cenu Průmyslu 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.

Cílem je popularizovat český průmysl a profilovat ho jako „moderní a inovativní průmysl“ u veřejnosti. Firmám příklady vybraných projektů přinesou inspiraci a budou je motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.

Do soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2021 nebo 2022, přičemž výherce získá 50 000 Kč.

Hodnoticí kritéria:

 • inovativnost řešení,
 • komplexnost projektu,
 • dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy,
 • dopady projektu na zaměstnance firmy,
 • přínos k digitální transformaci.

Pro přihlášení projektu do soutěže je třeba vyplnit formulář se základními informacemi a přiložit PDF se slovním popisem projektu dle struktury. Zmíněné informace prosím posílejte Bc. Procházkové. Po kontrole budou předány na rektorát, který nominace zpracuje souhrnně za celou MU. Deadline pro zaslání návrhů je 15. května 2022. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. května 2022. Více informací najdete na webu soutěže.

Ceny Louis-Jeantet

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Nejsou zamýšleny pouze jako uznání práce, která byla dokončena, ale také jako podpora pokračování inovativních výzkumných projektů. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

Každý rok se uděluje nejméně jedna cena a nejvýše tři ceny. Částka, která je k dispozici každému laureátovi, činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z čehož 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Nominovaní na ceny Louis-Jeantet musí být nominováni buď vědeckými osobnostmi (bez jakýchkoli rodinných vazeb s kandidátem), nebo institucemi (univerzity nebo významné agentury financující výzkum), které mají podrobné znalosti o práci kandidáta.

 • Vlastní nominace nejsou přijímány.
 • Nominovaní by neměli být informováni o své nominaci.
 • Doporučují se nominace kandidátů mladších 50 let.

Součástí přihlášky je jméno nominovaného, jeho e-mail a adresa, shrnutí hlavních vědeckých úspěchů a současné výzkumné činnosti kandidáta (max. 4600 znaků), jeho hlavní přínos, význam jeho práce mimo konkrétní oblast výzkumu (vše v max. délce 250 znaků) a uvedení pěti nejdůležitějších výzkumných prací kandidáta (původních recenzovaných článků). Přílohou by měl být životopis a list publikací nominovaného.

Nominace se podávají jménem rektora. Podklady prosím dodejte do 16. ledna 2023. Oficiální uzávěrka nominací je 22. února 2023.

Další informace najdete na webu ceny. na webových stránkách ocenění.

Ceny Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlašuje každoročně prestižní Ceny Neuron, a to ve třech kategoriích:

 • Cena Neuron pro nadějné vědce

Cena je udělována českým vědcům a vědkyním (zisk PhD titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže) za vynikající vědecké výsledky. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč. Cena zohledňuje dosavadní vědecké výsledky, jejich přínos a možnosti dalšího bádání.

 • Cena Neuron

Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

 • Cena Neuron za propojení vědy a byznysu

Cenu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 28. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro podání přihlášek je 31. března 2023.

Podrobnosti včetně formulářů jsou k dispozici zde. Pro kategorie Cena Neuron 2023 a Cena Neuron 2023 pro nadějné vědce jsou zapotřebí veškeré podklady (zdůvodnění, životopis, doporučující dopisy) v anglickém jazyce.

Česká hlava

Společnost Česká hlava společně s Vládou ČR vyhlašuje každý rok soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. O laureátech rozhoduje nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena společnosti ABB (cena Invence) za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena společnosti CSG (cena Industrie) za nejvýznamnější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně, finanční odměna 50 000 Kč
 6. Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (cena Lorem) za objev či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup v základním či aplikovaném výzkumu, finanční odměna 100 000 Kč.

Termín pro podání nominací do všech kategorií je 14. července 2023. V případě zájmu podpořit nominaci jménem rektora Masarykovy univerzity zašlete veškeré podklady k rukám Mgr. Procházkové do 3. července 2023. Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný.

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny nebo o přesunutí nominace do jiné kategorie; jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích. Laureátem kategorií 2–6 může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, příp. občan jiné státní příslušnosti, jenž má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.

Nominace v kategorii 1 je nutné zaslat datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu uvedenou ve statutu soutěže. Nominace do kategorií 2–6 se s příslušnou dokumentací zasílají na e-mail pazlerova@ceskahlava.cz. Součástí nominace bývá popis objevu, výrobku či kandidátovy odborné či vědecké práce včetně popisu dosažených výsledků a doporučující posudky odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce kandidáta.

Všechny informace a požadavky k nominacím v jednotlivých kategoriích najdete ve Statutu soutěže.

Danubius Young Scientist Award

Cena je udělována 14 mladým vědeckým pracovníkům – po jednom z každé země, která je součástí strategie EU pro Podunají (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina) – se záměrem ocenit osoby s mimořádnými výsledky ve vědecké činnosti a výstupy ve vztahu k Podunají.

Cílem ocenění je vyzdvihnout vědeckou práci a talent mladých výzkumných pracovníků a zviditelnit vědeckou komunitu v regionu. Ocenění navíc povzbuzuje mladé vědce, aby se zapojili do vědeckého zkoumání mnohostranných problémů a otázek specificky souvisejících s Podunajím. Každý vítěz získá kromě zviditelnění své práce i částku 1350 EUR.

Kritéria pro uchazeče:

 • vědecká excelence a inovativní přístup k akademické práci
 • tematická relevance vědecké práce k otázkám a problémům podunajského regionu
 • relevance vědecké práce i v zahraničí
 • potenciál uchazeče (např. zapojení do mezinárodních sítí, účast na vědeckých projektech, publikační historie, zkušenosti s výukou atd.)
 • podmínkou je max. 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D. (po 1. 1. 2018)

Uchazeči o cenu Danubius Young Scientist Award mohou pocházet ze všech vědních oborů. Nominaci na cenu nemůže navrhnout sám uchazeč, ale musí ho navrhnout hostitelská vědecká instituce (univerzita, akademie věd, výzkumná organizace atd.). Počet nominací na instituci je omezen na pět. Uchazeči musí pocházet z různých fakult, ústavů či výzkumných skupin v rámci organizace.

Novinka od r. 2023: Pro přiřazení k zemi je rozhodující nominující instituce. To znamená, že jakmile MU nominuje výzkumného pracovníka na cenu, je státní příslušnost samotného výzkumného pracovníka irelevantní, cena bude připsána ČR. Tímto chce vyhlašovatel soutěže otevřít nominační proces pro všechny mladé výzkumné pracovníky z instituce v rámci EUSDR a přispět tak k rozvoji výzkumného prostředí v Podunají.

Návrhy do soutěže podává rektor. Kompletní dokumenty zašlete Mgr. Procházkové v elektronické podobě nejpozději do 1. dubna 2023. Návrhy posoudí děkan a poté budou zaslány na rektorát (do 5. dubna). Návrhy za rektora musí být podány do soutěže do 5. května 2023.

Podrobnosti o soutěži naleznete na webu soutěže.

EMBO Gold Medal

European Molecular Biology Organization (EMBO) každoročně uděluje zlatou medaili mladým vědcům za vynikající výsledky výzkumu v oblasti life sciences.

Způsobilými uchazeči o medaili jsou vědci z oblasti vědy o živé přírodě, kteří v současné době pracují v jednom z členských států EMBC a kteří jsou mladší 40 let nebo do 10 let od získání titulu Ph.D. nebo ekvivalentu. Vítěz zlaté medaile EMBO obdrží ručně vyrobenou medaili a stipendium ve výši 10 000 eur.

Kandidáty na medaile mohou každoročně navrhovat členové EMBO a EMBO Young Investigators. Aby mohla být nominace posouzena, musí být podpořena jedním navrhovatelem (členem EMBO nebo EMBO Young Investigator) a dvěma sponzory (členy EMBO) a musí obsahovat:

 1. Nominační formulář
 2. Životopis navrhovaného kandidáta
 3. Individuální prohlášení navrhovatele a dvou sponzorů uvádějící, proč se domnívají, že by měl být kandidát oceněn medailí

Termín pro podání nominací s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 9. ledna 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Uzávěrka nominací je 1. února 2023.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

Eppendorf Award for Young European Investigators

Od roku 1995 je cena Eppendorf Award for Young European Investigators každoročně udělována výzkumným pracovníkům do 35 let s vysokoškolským vzděláním za vynikající přínos biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné 20 000 EUR pro osobní účely.

Přihláška je v angličtině a musí obsahovat:

 • osobní údaje
 • životopis
 • název popisující předmět Vašeho výzkumu
 • esej o max. 2 000 znacích (včetně mezer) shrnující Váš výzkum
 • krátký popis hlavního objevu
 • seznam publikací s PDF soubory Vašich publikovaných článků (min. 3, max. 5)

Předložené příspěvky budou hodnoceny podle následujících výběrových kritérií:

 1. Nezávislá vědecká práce
 2. Kreativita
 3. Úspěšná praktická aplikace výzkumného přístupu
 4. Význam výsledků výzkumu pro obor medicíny
 5. Úspěchy kandidáta vzhledem k jeho věku

Hlavní důraz je kladen na zkoumání molekulárně biologických mechanismů lidského organismu a následné převedení tohoto výzkumu do praktických poznatků. Dlouhodobým cílem je diagnostika a terapie těch onemocnění, která dosud nebyla úspěšně léčena.

U této soutěže prosíme o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě k rukám Mgr. Procházkové nejpozději do 15. prosince 2022. Termín pro podání přihlášek do soutěže: 15. ledna 2023. Více informací najdete na webu soutěže.

Eppendorf & Science Prize for Neurobiology

Mezinárodní cena Eppendorf & Science za neurobiologii je každoročně udělována vědci mladšímu 35 let za významný neurobiologický výzkum založený na metodách molekulární a buněčné biologie, který provedl během posledních tří let. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 25 000 USD.

Podmínky účasti
 • Uchazeč musí být neurobiolog s vysokoškolským vzděláním získaným v posledních 10 letech a nesmí být starší 35 let.
 • Uchazeč musí ve své eseji popsat přínos k neurobiologickému výzkumu založenému na metodách molekulární a buněčné biologie.
 • Uchazeč musí práci popsanou v eseji provést nebo řídit.
 • Výzkum byl proveden během posledních tří let.

K přihlášce je nutné doložit (vše v angličtině):

 • esej o vlastní výzkumné činnosti v souladu se současnými metodami a pokroky v oblasti neurobiologie (max. 1000 slov),
 • jednostránkový doporučující dopis od postdoktorandského poradce, školitele či jiného staršího kolegy, který je obeznámen s prací uchazeče,
 • životopis obsahující:
 1. úplné citace prací, které uchazeč publikoval v souvislosti s výzkumem popsaným v eseji
 2. akademická a odborná ocenění a vyznamenání
 3. relevantní odbornou praxi
 4. kopie dvou publikací uchazeče, které jsou nejvíce relevantní k eseji

Přihlášku a další materiály je třeba zaslat elektronicky prostřednictvím online formuláře do 15. června 2023. Další informace o ceně jsou k dispozici na stránkách soutěže.

Falling Walls Lab Czech Republic

Falling Walls Lab je zastoupen mezioborovým formátem, který představuje novou generaci špičkových výzkumníků z celého světa a který každoročně hostí Falling Walls Foundation v Berlíně. Účastníci mají přesně 3 minuty na to, aby před publikem a porotou představili své projekty (v angličtině) z nejrůznějších oborů.

Cílem soutěže je spojit budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Vítěz celonárodního kola získá peněžní dar a bude Českou republiku zastupovat na celosvětovém finále v Berlíně.

Podmínky

 • Věk 18+
 • Pokud máte bakalářský titul, neměl by být starší než 10 let.
 • Pokud máte magisterský titul, neměl by být starší než 7 let.
 • Pokud máte doktorát, neměl by být starší než 5 let.
 • Přihlásit se mohou také postdoktorandi a studenti, kteří jsou v současné době zapsáni na univerzitě nebo ve výzkumných institucích.
 • Pokud jste v posledních letech prezentovali v laboratoři Falling Walls Lab, rádi vás přivítáme mezi posluchači!

Kritéria hodnocení

Porota bude prezentaci hodnotit na základě následujících kritérií:

 • Průlomový faktor: Jak inovativní je navrhovaný nápad?
 • Relevance/dopad: Jak relevantní je nápad pro obor i mimo něj?
 • Struktura/výkon: Jak přesvědčivá byla prezentace?

Prezentace soutěžících probíhá v anglickém jazyce ve formátu tzv. „pitch-talku“, který je dlouhý maximálně tři minuty. Nezáleží, zda se jedná o téma výpočetní techniky nebo medicíny, ekonomie nebo strojního inženýrství, filosofie, robotiky, chemie, umění nebo zemědělství – soutěž je otevřená každému, kdo je o svém nápadu přesvědčen a dokáže o něm přesvědčit i ostatní. Vítáni jsou studenti všech stupňů, dokonce i PhD a postdoc.

Nejprve se zaregistrujete na webu Falling Walls Lab Czech Republic. Při potvrzování účasti nezapomeňte sdělit finální název své prezentace. V případě postupu do národního finále zašlete krátké BIO (cca 150 slov) spolu s vaší fotografií. Nezapomeňte si stáhnout stručný návod a šablonu prezentace. Finální prezentaci zašlete nejpozději do 4. září 2023.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2023. Více informací naleznete na webu Falling Walls Lab Czech Republic.

FameLab

Chcete se stát hvězdou vědeckého nebe a zazářit na jedné z nejstarších mezinárodních vědeckých soutěží? Pak je soutěž FameLab právě pro vás! Projekt FameLab byl zahájen v roce 2004 a brzy si získal celosvětovou popularitu. V České republice je soutěž organizována od roku 2011 a prozatím měla pouze jednou českého vítěze. Pojďte změřit síly v roce 2023 s kolegy a kolegyněmi z celého světa. Letošní finále je koncipováno mj. pro posluchače gymnázií, a bude tak skvělou příležitostí, jak pro vědu nadchnout mladou generaci. Finalisté FameLabu získávají velmi prestižní víkendové školení MasterClass a příležitost zdokonalit své prezentační a komunikační dovednosti.

Každý soutěžící by měl:

 • studovat nebo pracovat v oblasti přírodních, či technických věd, medicíny, matematiky nebo humanitních oborů a být starší 21 let
 • být studentem nebo zaměstnancem univerzity nebo výzkumného pracoviště, které působí na území ČR
 • mít připravené vystoupení ne delší než 3 minuty
 • na univerzitním i národním kole prezentovat svůj vědecký projekt nebo počin v českém, slovenském nebo anglickém jazyce; na mezinárodním finále prezentovat v anglickém jazyce
 • poutavě a přístupnou formou prezentovat vědecké téma bez použití projektoru (tj. el. prezentace, videa atd.)
 • všechny pomůcky na jeviště přinést a odnést sám a zajistit jejich bezpečnost
 • účastnit se školení Masterclass

Zasláním videa na adresu famelab@cuni.cz do 31. května 2023 vstupujete do předkola, kde odborná porota na základě kritérií (obsah, srozumitelnost a charisma) vybere 10 nejlepších. Tito pak získávají prestižní školení MASTERCLASS a následně změří své síly v národním finále na konci září v Praze. Vítěz poté postupuje mezi nejlepší ze zúčastněných zemí. Obsah vašeho videa a soutěžní vystoupení nemusí být totožný, ale měl by být na stejné téma.

Termíny

 • do 31. 5. 2023: přihlašování pomocí zaslaných videí
 • červen 2023: vyhlášení 10 finalistů za ČR
 • 16. – 17. 9. 2023: školení Masterclass národní (Praha, prezenčně)
 • 26. 9. 2023: národní finále
 • říjen 2023: Masterclass mezinárodní (online)
 • listopad 2023: finále (online live)

Více informací najdete na webu soutěže.

GAMU: Cena za vynikající výsledky výzkumu

Program GAMU oceňuje vědce za jejich špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu na Masarykově univerzitě. Cílem je posílení motivace vynikajících vědeckých pracovníků univerzity a šíření dobrého jména MU ve vědecké komunitě i na veřejnosti.

Nominace jsou interní a koordinuje je Odbor výzkumu RMU. Nominace včetně odůvodnění na základě výzvy Odboru výzkumu RMU provádí:

 • Proděkani pro vědu a výzkum fakult a pověřenci výzkumných center Masarykovy univerzity
 • Ředitel Centra pro transfer technologií
 • Prorektor pro výzkum a doktorské studium
 • Vedoucí Odboru výzkumu RMU

Sběr nominací probíhá do 15. 10. 2022.

Více o soutěži najdete na webu soutěže.

Kontaktní osoba pro soutěž: Ing. Iveta Daňhelová, Odbor výzkumu RMU

Vyhlášení a udělení ocenění proběhne na závěrečné konferenci GAMU, která se uskuteční 23. listopadu 2022.

Grant Expedice Neuron

Nadační fond Neuron vyhlašuje nový grant Expedice Neuron, ve kterém mohou čeští vědci získat až milion korun na terénní výzkum. Expedice Neuron navazují na éru cestovatelů Hanzelky a Zikmunda a jsou otevřené pro vědce a výzkumníky všech oborů.

Online přihláška musí obsahovat kontaktní údaje, přiloženou prezentaci a link na vaše video.

Grant Expedice Neuron přijímá přihlášky do 31. října 2022, expediční rada vedená Petrem Horkým vyhlásí vítěze v lednu 2023.

Oceňována je originalita výzkumu, jeho přínos světové vědě a přínos pro novou generaci vědců. Nadační fond Neuron dosud vypravil deset expedic do nejrozmanitějších míst na světě a z mecenášských darů vyplatil 4,5 milionů korun na jejich realizaci.

Více o podmínkách soutěže na webu soutěže.

Impact Hub: Challenge Lab

V gastroprovozech se denně vyhodí podle zdrojů Kokozy až 45 kg hotového jídla a zbytků denně. V UGO Salateriích je to přes 100 kg bioodpadu a UGO chce toto množství snížit. Najděte s námi inovativní řešení, jak využít zbytkový organický odpad z výroby šťáv a salátů, aby nekončil na skládce!

Jak bude výzva vypadat?

 • Ve vhodně nakombinovaných týmech si vyberete, jaké oblasti v rámci organického odpadu se chcete věnovat.
 • V průběhu pěti týdnů absolvujete vzdělávací i pracovní setkání v zajímavé společnosti.
 • Během práce bude mít každý tým svého mentora a dostanete dostatek vstupních informací.
 • Podpoříte sdílení know-how a zkušeností mezi komerční, akademickou, výzkumnou a spotřebitelskou sférou.

Kdo se může přihlásit?

Můžete se hlásit v týmu nebo jako jednotlivec. Podmínka účasti je jediná, mít dost času pro celý průběh výzvy. Končíme 25. listopadu a do té doby doporučujeme vyhradit si 2–10 hodin týdně.

 • Studenti, absolventi (potravinářství, hygiena atd.)
 • SMEs, startupy
 • Výzkumníci, ekonomové
 • Experti v oblasti potravinářského průmyslu

Co Vás čeká?

 • spolupráce v týmu
 • návštěva UGO provozovny
 • odborné workshopy a Q&A schůzky se zástupci z UGO
 • vlastní mentor a individuální expertní konzultace
 • výherní tým získá finanční odměnu 50 000 Kč
 • setkání s lidmi z oboru, nové kontakty a know how

Přihlášky je možné posílat do 17. října 2022 prostřednictvím formuláře na stránkách akce, kde najdete i celý harmonogram a kompletní informace. Akce se koná pod patronací UGO a EIT Food za podpory EU a expertních partnerů: VŠCHT, ProVeg a také Cyrkl, Kofola, Institut pro cirkulární ekonomiku, Aplifting, Kokoza.

King Faisal Prize

King Faisal Foundation podporuje excelentní práci jednotlivců a institucí v pěti hlavních oblastech: služba islámu, islamistika, arabský jazyk a literatura, lékařství a přírodní vědy.

V letošním roce se cena uděluje v kategorii King Faisal Prize in Science v oblasti Chemie a King Faisal Prize in Medicine se zaměřením na téma "Pandemics and vaccine development".

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 28. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro podání přihlášek je 31. března 2023.

Podrobnosti jsou k dispozici zde.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Byl zahájen 17. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě! V mezinárodním srovnání je zastoupení žen ve vědě v České republice dlouhodobě na nízké úrovni. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.

Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

 • věk do 40 let (včetně),
 • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy (matematické vědy, aplikovaná fyzika, vědy o zemi) a vědy o živé přírodě (biologické a lékařské vědy, chemické vědy, ekologické vědy).

Pravidla jsou umístěna na www.prozenyvevede.cz

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

 • 600 000 Kč, které si rozdělí a mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry,
 • absolvování mediálního tréninku,
 • možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Do letošního ročníku se mohou zájemkyně přihlašovat do 31. prosince 2022 pomocí platformy umístěné na www.prozenyvevede.cz. Návrhy nominací pro zaslání jménem pana rektora zasílejte k rukám Mgr. Procházkové do 30. listopadu 2022.

L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards

L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2024 budou uděleny pěti vynikajícím vědkyním v oblasti Life a Environmental Sciences, z nichž každá pracuje v jednom z následujících regionů: Afrika a Arabské státy, Asie a Tichomoří, Evropa, Latinská Amerika a Karibik, Severní Amerika. Pět laureátek bude vybráno mezinárodní porotou, přičemž je u nominovaných posuzována míra příspěvku k mezinárodnímu vědeckému pokroku. Každá z laureátek obdrží 100 000 Euro. Předávání cen je plánováno na červen 2024 v Paříži.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2023. Veškeré podmínky soutěže a formulář přihlášky jsou dostupné zde.

Make Our Planet Great Again – Cena za environmentální a klimatický výzkum

Cenu Make Our Planet Great Again za environmentální a klimatický výzkum pořádá Francouzské velvyslanectví v ČR společně s BNP Paribas. Tato cena má za cíl odměnit výzkumnou práci českých studentů v oblasti změny klimatu, životního prostředí a udržitelného rozvoje.

Make our Planet Great Again je iniciativa prezidenta Francouzské republiky Emmanuela Macrona, která byla zahájena 1. června 2017 po rozhodnutí Spojených států odstoupit od Pařížské dohody o klimatu. Je to výzva pro výzkumné pracovníky a učitele, podnikatele, sdružení a nevládní organizace, studenty a veškerou občanskou společnost, aby se mobilizovali a připojili k Francii v boji proti globálnímu oteplování.

Vítězové získají finanční odměnu (65, 40 a 25 000 Kč) a první dva také stipendium na zahraniční stáž ve Francii.

Podmínky účasti:

 • doktorandský výzkum v oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2023)
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2022 nebo 2023
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost BNP Paribas
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady Mgr. Procházkové do 20. března 2023. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU RNDr. Mgr. Michalu Bittnerovi, Ph.D., který za fakultu vybere kandidáty, kteří postoupí do soutěže.

Důležité termíny:

 • 2. dubna 2023 – koordinátor vybere nejlepšího kandidáta a na Francouzské velvyslanectví v ČR pošle jeho kontaktní údaje
 • 3. dubna 2023 – dodání návrhů nominací s žádostí o podporu rektorem MU na RMU
 • 23. dubna 2023 – uchazeči doručí kompletní přihlášky na Francouzské velvyslanectví v ČR na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • 1. června 2023 – ústní prezentace kandidáta před hodnoticí komisí
 • 22. června 2023 – slavnostní předávání cen
 • do 31. 12. 2024 – stáž oceněných studentů ve Francii

Více informací najdete na webu soutěže.

Medaile MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně uděluje medaili fyzickým, právnický osobám, ale i skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech.

Medaile má dva stupně:

 1. Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
 2. Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Návrhy s doporučením rektora je možné posílat Mgr. Procházkové do 21. prosince 2022. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2023. Kandidáty navrhuje každý, kdo chce přispět k ocenění dobré práce ve školství – ředitel, učitel, žák, rodič, obec, kraj.

Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a tituly kandidáta, datum narození, adresu bydliště a pracoviště, v případě instituce přesný název a adresu, v obou případech zdůvodnění navrhovaného ocenění, viz Statut Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Medaili předává ministr nebo osoba jím pověřená zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března. Udělení medaile se osvědčuje diplomem se státním znakem České republiky a podpisem ministra. Více informací najdete na webu MŠMT.

MUNI Innovation Award

Cílem MUNI Innovation Award je odměnit ty studenty a zaměstnance MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

Pravidla
 • Nominaci k ocenění studenta či zaměstnance MU může podat kdokoli.
 • Nominovaný musí být zaměstnancem nebo studentem MU.
 • Důvody k nominaci jsou: uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.
 • Navrhovatel může zaslat i více nominací.
 • Každou nominaci je třeba v příslušném nominačním formuláři zdůvodnit (např. odborný popis inovačního počinu, čím je tento počin inovativní, mimořádný a přínosný, jaké má uplatnění v praxi, proč ho ocenit apod.).
 • Cena je udělována za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.
 • Ocenění může získat až 10 nominovaných.
 • Ocenění mohou získat finanční obnos v celkové výši až 1 000 000 Kč, na což samotným nominováním nevzniká právní nárok.
 • Nominace se podávají do 31. ledna 2023.
Hodnocení

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu, a to 26. 4. 2023.

Další informace včetně nominačního formuláře najdete zde.

Národohospodářský ústav Josefa Hlávky – veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií)

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia). Cílem je podpořit vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Hlavní téma soutěže pro rok 2023: Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Tematické okruhy, priority, kterým by měla být věnována pozornost:

 • Nadační a společensky prospěšné aktivity v souvislosti s působením Nadání
 • Společenské problémy a politiky zaměřené na jejich řešení
 • Ekonomický rozvoj a jeho podmínky
 • Institucionální a právní rámec vývoje společnosti

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 10. dubna 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro dodání přihlášek organizátorům soutěže je 15. května 2023 (odesílá se poštou).

Veškeré podmínky soutěže a náležitosti přihlášky jsou dostupné zde.

Novo Nordisk Prize

Cena Novo Nordisk Prize oceňuje aktivní vědce za výjimečný mezinárodní přínos k rozvoji lékařské vědy. Cena je určena k ocenění a další podpoře biomedicínského výzkumu v Evropě. Finanční odměna je 5 milionů DKK (cca 672 000 EUR) a skládá se z výzkumného grantu ve výši 4,5 milionu DKK (cca 605 000 EUR) a osobního ocenění ve výši 0,5 milionu DKK (cca 67 000 EUR).

Uchazeči musí:

 • prokázat vědeckou excelenci, která vedla k zásadnímu objevu nebo průlomu v chápání lidského zdraví a nemocí, v prevenci, diagnostice či léčbě nemoci,
 • pracovat ve veřejné či neziskové výzkumné instituce v evropské zemi a musí mít aktivní výzkumný program,
 • sloužit jako inspirativní vůdci a vzory pro mladé vědce.

Nadace vítá nominace jednotlivých výzkumných pracovníků nebo výzkumných institucí včetně akademických institucí a agentur pro financování výzkumu. Vlastní nominace se nepřijímají.

Nominaci je nutné zaslat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře do 1. června 2022. Více informací o soutěži a podmínkách nominace naleznete na webových stránkách.

Novozymes Prize

Cena Novozymes se uděluje za vynikající výsledky evropského výzkumu nebo technologie, které přispívají k rozvoji inovativních a udržitelných biotechnologických řešení ve prospěch lidí a planety. Cena se skládá z finanční částky na výzkum oceněného (4,5 milionu DKK) a osobní odměny (0,5 milionu DKK). Dále bude uspořádáno mezinárodní sympozium v rámci oblasti výzkumu oceněného. Nominovaní musí významně přispět k evropské vědě v oblastech, které se týkají např. biovýroby, průmyslové, environmentální, potravinářské nebo rostlinné biotechnologie.

Termín pro dodání přihlášek organizátorům soutěže je 30. června 2023 do 16 hodin.

Veškeré podmínky soutěže a náležitosti přihlášky jsou dostupné zde.

Podnikavá hlava

Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé hlavy! Cílem soutěže je podpořit začínající i zkušené podnikatele a ocenit nejlepší podnikatelský záměr. Na vítěze čekají zajímavé výhry, ale i samotná účast v soutěži vás může naučit mnoho nového. Registrací získáte možnost zdarma absolvovat workshop a k tvorbě svého podnikatelského záměru můžete využít podporu odborných konzultantů.

Výhra za 1. místo:

 • finanční odměna 50 000 Kč
 • poskytnutí 50% slevy na pronájem volné kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku
 • 6 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma
 • časově omezená nabídka 20 hodin expertních startupových konzultací od hlavního partnera soutěže zdarma
 • knihy od Ofiguide
 • věcné ceny

Pro přihlášení do soutěže je třeba se zaregistrovat zde a následně přes odkaz nahrát soutěžní příspěvek: podnikatelský záměr, závaznou přihlášku a vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky se odesílají přes web přímo pořadatelům. Jak se přihlásit je uvedeno v podrobných pravidlech soutěže.
Termín pro podání přihlášek je 10. května 2023 do 12:00.

Více informací najdete na webu soutěže.

Příspěvek Nadace Experientia na zahraniční stáž

Nadace Experientia poskytuje mladým vědcům do 35 let příspěvek na roční postdoktorandskou stáž v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie a v příbuzných disciplínách.

Stačí vymyslet originální projekt, oslovit své vysněné pracoviště a podat si žádost o udělení příspěvku. Vybraní kandidáti budou pozváni na společné zasedání Grantového výboru a Správní rady Nadace Experientia, kde budou mít možnost svůj projekt detailněji představit. Toto zasedání se koná zpravidla na konci května.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 15. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Deadline pro podání přihlášek je 15. března 2023.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Soutěž společnosti ČEPS o nejlepší diplomovou práci

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je pro studenty skvělá příležitost, jak navázat spolupráci a nastartovat svoji kariéru.

Pokud jste psali diplomovou práci na některé z témat uvedených zde nebo to Vaše úzce souvisí s přenosovou soustavou, můžete svoji práci přihlásit do soutěže Diplomová práce roku. Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem. Vítěze vybere porota složená z odborníků společnosti.

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. září 2022. Informace k soutěži naleznete na webu společnosti.

Pro přihlášení do soutěže zašlete prosím diplomovou práci v PDF, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na e-mail: kariera@ceps.cz.

Stanisław Lem European Research Prize

Stanisław Lem European Research Prize byla založena na počest 100. výročí narození velkého polského vizionáře a spisovatele science fiction Stanisława Lema, kterému byl v roce 1981 udělen čestný doktorát Wroclaw Tech. Základní prvky Lemova literárního odkazu (lidé, věda, technika, pokrok a budoucnost) jsou zároveň základními prvky definujícími poslání a aspirace Wroclaw Tech.

Cena je každoročně udělována jednomu mladému vědci, jehož tvůrčí práce v oblasti vědy nebo techniky má potenciál pozitivně ovlivnit budoucnost civilizace stále více naplněné technikou.

Vítěz získá finanční odměnu ve výši 100 000 PLN (přes 500 000 Kč), certifikát a pozvánku na oslavy výročí Wroclaw Tech 15. 11. 2022. Dále bude pozván na 1–2 týdny na Wroclaw Tech v následujícím roce (veškeré náklady budou hrazeny), aby mohl prezentovat své přednášky, setkat se s Academia Iuvenum a studentskými organizacemi a prohlédnout si město.

Cena je určena mladým vědeckým pracovníkům (osobám mladším 40 let), kteří studují nebo pracují v Evropě nebo přidružených zemích – bez ohledu na státní příslušnost nebo původ.

Uchazeči musí předložit následující dokumenty v angličtině:

 1. přihlášku – na formuláři uvedeném v příloze 1,
 2. maximálně 3 publikace potvrzující objev nebo úspěch (knihy, články, patenty nebo patentové přihlášky),
 3. dva nebo tři doporučující dopisy, z toho maximálně jeden od osoby s afiliací v téže zemi; doporučení by měla být adresována Výboru pro cenu Lem a měla by obsahovat jméno, titul, funkci, příslušnost a podpis doporučující osoby a datum vydání doporučení.

Dokumenty v elektronické podobě (nejlépe ve formátu PDF) zasílejte na adresu: lemprize@pwr.edu.pl, a to nejpozději do 30. září 2022. Více informací o soutěži a přihlašovací formulář zde.

Start-up grant Nadace Experientia

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Díky tomu motivují špičkové mladé vědce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR a založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém z českých pracovišť. Hostitelská instituce zároveň věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc.

Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení PhD studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzenti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost a high-risk-high-gain charakter.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 15. února 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Deadline pro podání přihlášek je 15. března 2023.

Detailní informace naleznete zde.

Studentská soutěž o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně

Nakladatelství Academia vyhlašuje 11. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně. Cílem soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Do soutěže je možné přihlašovat diplomové práce, které si dle vašeho názoru zaslouží knižní vydání.

Soutěž je určena pro magisterské práce obhájené v termínu 16. 10. 2021–31. 10. 2022, uzávěrka soutěže je 15. 11. 2022. Veškeré další podrobnosti jsou uvedeny na webu soutěže, kde také najdete informace o předcházejících ročnících.

Přihlášený rukopis musí splňovat tyto podmínky:

 • Autor musí být studentem nebo absolventem magisterského studijního programu na české vysoké škole, která má sídlo v České republice, a nesmí být starší 28 let.
 • Rukopis přihlašuje katedra/vedoucí práce, kde byl, nebo je autor přihlášen ke studiu a kde byla magisterská práce obhájena.
 • Rukopis musí získat známku výborně.
 • Rukopis musí být v českém jazyce.
 • Rukopis nesmí být delší než 300 stran.
 • Magisterská práce musí být obhájena v termínu od 16. 10. 2021 do 31. 10. 2022.

Součástí přihlášky je:

 • doporučující dopis od vedoucího práce/katedry či ředitele ústavu spolu s uvedením, do které soutěžní kategorie práci hlásí;
 • rukopis v elektronické podobě;
 • posudky školitele a oponenta (poslouží jako vodítko pro porotu, nebudou jinak zveřejňovány);
 • písemný souhlas studenta s přihlášením práce i s kontakty na něj (jméno, příjmení, e-mail, telefon) a také s uvedením data narození studenta (pro ověření splnění podmínky věku do 28 let). Tyto osobní údaje slouží pouze pro potřebu pořadatele soutěže, nebudou nikde zveřejňovány ani poskytovány dalším subjektům, a budou evidovány maximálně po dobu trvání aktuálního ročníku soutěže, tj. do konce října 2023, následně budou vymazány/anonymizovány.

Mezi autorem vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena bezvýhradní licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis na základě bezplatné licence poskytnuté mu autorem rukopisu vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku od zveřejnění výhry jako neperiodickou publikaci v edici zřízené k tomuto účelu v minimálním nákladu 100 kusů. Při přípravě vydání vítězné publikace bude autor povinen respektovat Pokyny pro autory uvedené na webových stránkách Nakladatelství Academia. Publikace bude nabízena ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu Nakladatelství Academia. Autor obdrží minimálně 1 autorský výtisk. Autor bude moci svou práci či její část dále volně publikovat i v odborných zahraničních časopisech.

Sylvia Forman Prize

Soutěž o nejlepší písemnou práci na témata feministické antropologie je určena pro studenty magisterského a doktorského studia.

Termín pro podání s doporučením rektora Masarykovy univerzity je 5. dubna 2023. Nominace zasílejte Mgr. Procházkové. Termín pro podání nominací do soutěže je 1. května 2023.

Podrobné informace jsou k dispozici zde.

Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student či studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie.

Laureát ceny Via Chimica dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. Hodnotí se především originalita přihlášené práce a váš přínos na ní. Důležitým kritériem je i kvalita vědeckého i popularizačního textu.

Do soutěže o cenu Via Chimica se hlásíte s jednou originální prací (ne se souborem prací). Přihláška obsahuje:

 1. identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození a e-mail, VŠ a studovaný obor)
 2. název práce
 3. abstrakt výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
 4. originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
 5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1–2 normostrany); text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír
 6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s jeho vlastnoručním podpisem dokládající váš podíl na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat a) zhodnocení vašeho podílu na návrhu a koncepci práce, b) na získávání a analýze výsledků a 3) vyjádření, zda jste provedl/a samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.

Více o ceně najdete na webu soutěže. Přihlášky se zasílají Nadaci Experientia (viachimica@experientia.cz) do 31. ledna 2022. 

Mgr. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.