Soutěže a ceny

Masarykova univerzita každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora. Každá fakulta poté vyhlašuje soutěž o Cenu děkana a v její kompetenci jsou i nominace do soutěží vyhlašovaných mimo Masarykovu univerzitu. Do takových soutěží spadá např. Cena Wernera von Siemense, Ceny Neuron, Česká hlava či různé ceny MŠMT.

Cíle soutěží jsou různé: upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, podpořit autory nejlepších studentských i vědeckých prací, ocenit vynikající práci vysokoškolských pedagogů, vyzdvihnout významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a příklady dobré praxe, či celkově přispět k rozvoji českého vysokého školství, výzkumu a vývoje.

I v případě soutěží, které to přímo nevyžadují, je možné nominaci podpořit jménem rektora Masarykovy univerzity. V případě zájmu o tuto možnost je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). V případě zájmu o takovou podporu nás prosím kontaktujte vždy v dostatečném předstihu.

Všechny aktuálně vyhlášené soutěže (nejen ty relevantní pro Přírodovědeckou fakultu) můžete najít na Portálu MU.

Aktuálně vyhlášené soutěže

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků. Cena se neuděluje in memoriam.

Náležitosti návrhu (předkládá se dle zadaného formuláře ve dvou vyhotoveních):

 • mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích s odkazem na identifikační kódy aktivity, v rámci které jich bylo dosaženo, v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací (záznamy v RIV) a s doložením ohlasu alespoň jednoho mimořádného výsledku výzkumu, experimentálního vývoje a inovací fyzické osoby navrhované na udělení Ceny (český a světový odborný tisk, prezentace výsledků),
 • zdůvodnění návrhu,
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých a výzkumných pracovníků o významu a přínosu dosažených mimořádných výsledků ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Českou republiku a mezinárodní význam mimořádných výsledků, přičemž alespoň jeden z nich nesmí být v době předložení návrhu pracovníkem stejné právnické osoby jako navrhovaná osoba,
 • jméno a příjmení navrhované osoby,
 • datum narození, životopis,
 • adresa bydliště, telefon nebo e-mail navrhovaného,
 • pracovní zařazení a adresa pracoviště navrhovaného,
 • návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrh předkládá rektor Masarykovy univerzity, z tohoto důvodu prosíme o předložení nominací na formuláři s řádně vyplněnými náležitostmi na k rukám Mgr. Procházkové nejpozději do 31. července 2022. Návrhy na Cenu za rok 2022 se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. srpna 2022.

Podrobné informace ohledně Ceny včetně nominačního formuláře a úplného znění statutu ceny naleznete na stránkách ministerstva.

Cena Františka Běhounka

MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která splňuje následující podmínky:

 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a 
 • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250 000 Kč. Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje in memoriam.

Kandidáta může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Návrh musí obsahovat: kontaktní údaje navrhovatele a jeho podpis, jméno navrhované osobnosti a její kontaktní údaje, řádné odůvodnění a odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena. Nominační formulář a podrobné informace k Ceně včetně statutu jsou uvedeny na stránkách MŠMT.

Nominace je podávána pod záštitou pana rektora. Podklady do soutěže dodejte e-mailem nejpozději do 1. srpna 2022 Mgr. Procházkové. Návrhy na udělení Ceny jsou na MŠMT přijímány nejpozději do 31. srpna 2022 do 16 hodin.

Cena ministra pro vynikající studenty a absolventy

MŠMT vyhlašuje výzvu k předložení návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2022.

Cena ministra se uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost. Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 50 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 10 těchto ocenění.

Návrhy na udělení Ceny mohou rektoři vysokých škol podávat do 31. srpna 2022 odboru vysokých škol na emailovou adresu cena_vs@msmt.cz, a to jak v podepsané verzi (naskenované nebo s elektronickým podpisem), tak ve formátu doc nebo docx. Pro podporu ze strany rektora MU prosím zašlete veškeré podklady Mgr. Procházkové do 10. srpna 2022. Nominační formulář na udělení ceny a Statut ceny s konkrétními podmínkami Ceny jsou k dispozici na webu ministerstva.

Cena města Brna

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cena se uděluje v následujících oblastech:

 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Písemné návrhy na udělení Ceny města Brna konkrétnímu kandidátovi v konkrétní oblasti mohou předkládat občané, orgány statutárního města Brna a městských částí, členové Zastupitelstva města Brna a zastupitelstev městských částí, organizace, instituce, společnosti, spolky a sdružení, vysoké školy, vědecké ústavy a další subjekty. Laureát obdrží diplom o udělení Ceny města Brna a plastiku Miroslavy Šobrové "Cena města Brna". Jako součást ocenění bude každému z laureátů poskytnut finanční dar z rozpočtu statutárního města Brna ve výši 20 000 Kč.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, oblast, v níž je udělení Ceny kandidátovi navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu a kontaktní údaje navrhovatele. Je vhodné písemný návrh nadepsat „Návrh na udělení Ceny města Brna“. Návrh je možné v příloze doplnit dalšími podklady, které mohou doplňovat odůvodnění návrhu.

Nominaci je možné podpořit jménem rektora MU. V případě zájmu o tuto možnost je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty, příp. ředitelem HS. V případě zájmu o takovou podporu prosím kontaktujte Mgr. Procházkovou v dostatečném předstihu. Termín pro dodání kompletních návrhů přihlášek je 10. srpna 2022. Návrhy na udělení Ceny města Brna se podávají na Magistrát města Brna do 31. srpna 2022.

Podrobné informace a pokyny k podání návrhu naleznete na stránkách statutárního města Brna.

Cena vlády pro nadaného studenta

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

Cenu vlády lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti. O udělení Ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Požadavky na kandidáta
Návrh na udělení ceny vlády pro nadaného studenta obsahuje:
a) jméno a příjmení kandidáta,
b) datum narození,
c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
d) životopis,
e) popis dosažených výsledků práce kandidáta, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),
f) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které kandidát studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
g) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta (ne starší než za minulý kalendářní rok).

Bližší informace o podmínkách jsou uvedeny na webu Úřadu vlády ČR. Podání kompletních přihlášek je možné nejpozději do 14. září 2022 k rukám Mgr. Procházkové. Návrhy musí být na Úřad vlád ČR doručeny nejpozději do 14. října 2022.

Neprobíhající soutěže

Cena rektora

Rektor Masarykovy univerzity každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. Vítězové soutěže získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

V roce 2022 byla soutěž vyhlášena v následujících kategoriích:

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy,
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

V každé kategorii soutěže mohou vedoucí jednotlivých součástí MU podat max. 1 návrh na ocenění, pokud není uvedeno jinak. Formulář návrhu je ke stažení zde, náležitosti návrhu a požadované přílohy jsou uvedeny v podrobných informacích.

Soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy se řídí vlastními pravidly. Více informací o soutěži naleznete zde.

Studentské nominace v kategorii Ceny rektora MU pro vynikající pedagogy: druhé kolo sběru nominací proběhne od 4. do 29. ledna 2022.

Termín pro podání nominací je do 31. ledna 2022. S ohledem na situaci v minulém roce je kvůli rozšíření počtu nominací v kategorii Cena rektora za aktivní rozvoj občanské společnostiCena rektora za dobrovolnictví možné návrhy posílat do 28. února 2022.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici na webu muni.cz.

Cena děkana

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení ceny podávají ředitelé jednotlivých ústavů.

V roce 2022 byly vyhlášeny dvě kategorie:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby (studenty / čerstvé absolventy). Formulář k Ceně děkana není, stačí krátké zhodnocení navrhovaného studenta ve Wordu. Další přílohy nejsou potřeba.

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na prochazkova@sci.muni.cz do 24. února 2022.

Na Cenu děkana můžete navrhovat i studenty navržené na Cenu rektora, v tom případě stačí pouze poslat jméno studenta, nominační list použijeme z Ceny rektora.

Přehled všech oceněných v uplynulých letech je k dispozici zde.

Výsledky Ceny děkana 2021

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cílem této ceny, která je součástí tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů (opatření 3C), je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia, případně prodloužené o jeden rok, s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena by měla motivovat studenty i jejich školitele jednak k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a jednak k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce.

Podmínky pro podání nominace
 1. Nominovaný student zdárně obhájil disertační práci v akademickém roce 2020/2021 (v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021),
 2. absolvoval své studium ve standardní době studia (max. zvýšené o jeden rok),
 3. jeho práce je založena na vynikajících vědeckých výsledcích – jde zejména o prvoautorské publikace v nejlepších časopisech (typicky Q1 dle WoS), případně o jiný oborově-specifický vynikající výsledek (prosím uveďte v nominaci).
Pravidla ocenění
 • K dispozici jsou finanční prostředky ve výši 2,6 milionu Kč, které budou rozděleny mezi absolventy a jejich školitele ze všech fakult MU
  • 25 tis. Kč pro doktoranda a 25 tis. Kč pro školitele
  • s ohledem na finanční prostředky poskytované v rámci opatření 3C je předem definovaný počet nominací z jednotlivých fakult, které mohou být oceněny (pro PřF je to 12 dvojic)
 • Nominace na PřF nejdříve posoudí kolegium děkana, o oceněných následně rozhodne prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU
 • Ocenění absolventi a jejich školitelé obdrží dekret a finanční odměnu v závěru roku 2021
Náležitosti nominace
 • identifikace studenta vč. informace o délce jeho studia
 • popis excelentních výsledků studenta
 • seznam publikací studenta, volitelně seznam dalších jeho výstupů
 • identifikace školitele
 • nominace pro každého studenta se podává na samostatném formuláři OV RMU (nomination form in English)

Nominace za PřF sbírá Bc. Procházková do 15. září 2021, které následně posoudí kolegium děkana. Vybrané nominace budou do 30. září předány na rektorát pro posouzení prorektorkou pro výzkum a doktorské studium MU.

Seznam oceněných za akademický rok 2020/2021 najdete na Portálu MU.

MUNI Innovation Award

Cílem MUNI Innovation Award je odměnit ty studenty a zaměstnance MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

Pravidla
 • Nominaci k ocenění studenta či zaměstnance MU může podat kdokoli.
 • Nominovaný musí být zaměstnancem nebo studentem MU.
 • Důvody k nominaci jsou: uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.
 • Navrhovatel může zaslat i více nominací.
 • Každou nominaci je třeba v příslušném nominačním formuláři zdůvodnit (např. odborný popis inovačního počinu, čím je tento počin inovativní, mimořádný a přínosný, jaké má uplatnění v praxi, proč ho ocenit apod.).
 • Cena je udělována za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021.
 • Ocenění může získat až 30 nominovaných.
 • Ocenění mohou získat věcné dary a finanční obnos v celkové výši 1 700 000 Kč.
 • Přihlášky se podávají do 15. 9. 2021.
Hodnocení

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu, a to dne 11. 11. 2021.

Další informace včetně nominačního formuláře najdete zde.

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti.

Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost. Ocenění se uděluje za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti v období tří let před podáním nominace, přičemž důraz je kladen na konkrétní vzdělávací počiny.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění. Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult, členové akademických senátů a fakult z řad studujících. Jedna navrhující osoba může v jednom roce podat maximálně pět návrhů.

Návrhy se podávají prostřednictvím nominačního formuláře. Navrhující osoba ve formuláři zdůvodní svůj návrh a popíše vzdělávací činnost navrhované osoby. Návrhy na udělení ceny by měly obsahovat konkrétní a podložené informace včetně odkazů na veřejně dostupné zdroje. Z návrhu musí být patrné, že osoba je navrhována na udělení ceny za konkrétní činnost z posledních tří let, nikoli za celoživotní přínos. Společně s formulářem může navrhující zaslat i životopis navržené osoby a další dokumenty, které dokládají projevy a výsledky vzdělávací činnosti navržené osoby a současně nejsou veřejně dostupné. 

Cena je podávána jménem pana rektora, a proto prosím podklady zasílejte k rukám Bc. Procházkové do 10. září 2021. Návrhy následně předáme na rektorát k dalšímu zpracování. Nominace se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. září 2021. Statut ceny můžete najít zde

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje

Ministr zemědělství oceňuje tvůrčí aktivity vědeckých pracovnic a pracovníků vedoucí k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství a přenosu těchto výsledků do praxe.

Ocenění se uděluje ve formě finančního ocenění. Celková výše finančního ocenění na daný rok je 240 000 Kč a je odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků: 1. cena = 100 000 Kč; 2. cena = 80 000 Kč; 3. cena = 60 000 Kč.

Návrhem může být výsledek, od jehož zveřejnění, ochrany podle zvláštních právních předpisů nebo realizace neuplynulo více než 5 let. Není možné podávat návrhy na ocenění na výsledky, které již byly hodnoceny v předchozích letech.

Každý návrh může obsahovat pouze jeden výsledek. Může být předloženo i více návrhů (samostatných) výsledků jedné autorky nebo autora. Výsledkem navrženým do soutěže může být:

a) Jimp, Jsc, Jost – recenzovaný odborný článek;
b) výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů: P – patent, Zodru – odrůda, Zplem – plemeno, Fužit – užitný vzor, Fprum – průmyslový vzor;
c) R – software, Gprot – prototyp, Zpolop – poloprovoz, Ztech – ověřená technologie, Nmet – metodika, Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem.

Termín pro podání přihlášek je 14. března 2022. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu a v souvisejících dokumentech přiložených zde.

Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce

Cílem je podpořit mladé vědkyně a vědce do 35 let a jejich tvůrčí aktivitu, která vede k vynikajícím výsledkům výzkumu a experimentálního vývoje s významným přínosem pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

Ocenění se uděluje ve formě finančního ocenění. Celková výše finančního ocenění na daný rok je 240 000 Kč a je odstupňována podle pořadí nejlepších vyhodnocených výsledků: 1. cena = 100 000 Kč; 2. cena = 80 000 Kč; 3. cena = 60 000 Kč.

Termín pro podání přihlášek je 14. března 2022. Podrobné informace nezbytné ke zpracování a podání návrhu na ocenění, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy ve Statutu a jednacím řádu a v souvisejících dokumentech přiložených zde.

Medaile MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně uděluje medaili fyzickým, právnický osobám, ale i skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech.

Medaile má dva stupně:

 1. Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
 2. Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Návrhy je možné podávat celoročně, uzávěrka je 31. ledna 2022. Kandidáty navrhuje každý, kdo chce přispět k ocenění dobré práce ve školství – ředitel, učitel, žák, rodič, obec, kraj. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a tituly kandidáta, datum narození, adresu bydliště a pracoviště, v případě instituce přesný název a adresu, v obou případech zdůvodnění navrhovaného ocenění, viz Statut Medaile Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Medaili předává ministr nebo osoba jím pověřená zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března. Udělení medaile se osvědčuje diplomem se státním znakem České republiky a podpisem ministra. Více informací najdete na webu MŠMT.

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Byl zahájen 16. ročník talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. V České republice zůstává zastoupení žen ve vědě dlouhodobě nízko. Nepříznivě tuto skutečnost ovlivňuje také pandemie. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.

Do programu se mohou přihlásit vědkyně, které splňují tyto podmínky:

 • věk do 40 let (dovršení 40 let věku do 31. 10. 2022 včetně);
 • dosažení titulu Ph.D. z oblasti neživé vědy, vědy o živé přírodě, chemických a fyzikálních věd,
 • relevantní výzkum realizovaný v České republice.

Přihláška je v angličtině a musí obsahovat:

 • vyplněný formulář na portálu www.prozenyvevede.cz
 • kopii diplomu PhD
 • profesní životopis
 • doporučení nadřízeného výzkumného pracovníka nebo vedoucího výzkumné instituce, kde bude projekt realizován
 • seznam publikovaných prací a citací v souladu s Web of Science
 • seznam nejlépe publikovaných prací a krátký komentář k důležitosti zveřejněných výsledků
 • detailní popis navrhovaného výzkumu, max. 2 strany
 • motivační dopis – max. 1 strana
 • pro vědkyně s cizí národností: doklad o zaměstnání – potvrzení délky zaměstnání v české instituci.

Porota složená ze zástupců AV ČR za účasti zástupců společnosti L’Oréal a České komise pro UNESCO vybere tři talentované vědkyně, které získávají:

 • 600 000 Kč, které si rozdělí a jež mohou použít přímo i nepřímo na podporu své kariéry;
 • absolvování mediálního tréninku;
 • možnost prezentace svého výzkumu v médiích v podobě rozhovorů.

Přihlášky je možné podávat do 28. února 2022. Podrobná pravidla soutěže najdete na webu soutěže.

Balzan Prizes

The Balzan Prizes se udělují ve dvou obecných tematických oblastech: literatura a humanitní vědy, a fyzikální, matematické, přírodní vědy a lékařství. Čtyři Balzanovy ceny, dvě z každé kategorie, jsou udělovány vědcům, umělcům a výzkumníkům, kteří ve svém oboru vynikli na mezinárodní úrovni.

V letošním roce budou ceny uděleny v následujících oblastech:

 • Moral Philosophy
 • Ethnomusicology
 • Biomaterials for nanomedicine and tissue engineering
 • Glaciation and ice-sheet dynamics

Částka každé Balzanovy ceny se pohybuje kolem 750 000 CHF (cca 18 mil. Kč). Vítězové tradičně polovinu ceny věnují na financování výzkumných projektů, které přednostně provádějí mladí vědci nebo vědci.

Nominace je možné posílat do 15. března 2022 a musí být doloženy zdůvodněním nominace kandidáta, včetně seznamu jeho nejvýznamnějších publikací a úplného životopisu. Vlastní nominace nejsou přijímány.

Další informace najdete na webu soutěže.

Brain Prize

Lundbeck Foundation uděluje tuto cenu za excelentní výzkum a průlomový objev na poli neurověd. Každý rok je uděleno přibližně 1,3 milionu EUR jednomu nebo více neurologům, kteří mají průkopnický dopad na výzkum mozku.

Cena Brain Prize se uděluje na ceremoniálu v Kodani, kterému předsedá Jeho královská výsost, korunní princ Dánska. Cena Brain Prize byla poprvé udělena v roce 2011 a dosud ocenila 34 vědců z 9 různých zemí.

Nominace pro rok 2022 se otevřou v květnu 2021. Žádost musí obsahovat celé jméno a oblast výzkumu nominované osoby a také odůvodnění nominace na základě jejího vybraného seznamu publikací. Nominace se provádí online zde.

Nominační kritéria:

 • Vlastní nominace není přijímána.
 • Nominovat může kdokoli.
 • Nominovaní mohou být jakékoli národnosti a pracovat v kterékoli části světa.
 • Nominovaní mohou pracovat v jakékoli oblasti neurovědy.
 • Nominovaní musí být stále aktivně zapojeni do výzkumu.
 • Pokud k úspěchu významně přispělo několik výzkumníků, může jich být nominováno několik.
 • Doporučuje se opětovné jmenování dříve neúspěšných kandidátů.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

Brno Ph.D. Talent

Brno Ph.D. Talent je soutěž pro studenty doktorských studijních programů, která nabízí dlouhodobou finanční podporu a podporu kariérního rozvoje 25 talentovaným doktorandům formou stipendia ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let.

Soutěž je financována Magistrátem města Brna a spravována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Stipendium získá 25 nejlepších žadatelů, kteří přesvědčí o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu.

Podmínky pro registraci
 • student prezenčního studia (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • v podzimním semestru 2021 zahájení 1. nebo 2. semestru prvního ročníku studia 
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor
Základní struktura přihlášky

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí: odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu, a popis odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito. 

Životopis uchazeče
 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění
Vědecký projekt
 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu
Zázemí projektu
 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Guide for Applicants 2021. Inspirovat se také můžete úspěšnými projekty z předchozích ročníků.

Registrace probíhá do 30. září. Pro registraci je potřeba zadat údaje na tomto odkazu, pomocí něhož si vytvoříte vlastní účet, do něhož vložíte přihlášku v elektronické podobě.

Všechny žádosti posuzují dva externí hodnotitelé, přičemž do posledního kola výběrového řízení postoupí žadatelé s nejlepším bodovým ohodnocením. Finalisté následně během prosince 2021 v závěrečné prezentaci představí své projekty odborné komisi. Kromě hodnocení odborných znalostí uchazeče a návrhu projektu v širším kontextu budou členové komise hodnotit také prezentační dovednosti, schopnost vysvětlit přínos projektu a obhájit jeho návrh, osobní motivaci, reakční dobu, asertivitu atd. Po vyslechnutí všech prezentací a diskusi s jednotlivými finalisty navrhne komise konečné pořadí.

Více informací najdete na webových stránkách JCMM.

Cena Alfreda Badera

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně soutěž o Cenu Alfreda Badera za organickou chemii. Ceny se udělují uchazečům české státní příslušnosti do věku 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí (postdoktorská stáž se za takový pracovní poměr nepovažuje). Vítěz získá finanční odměnu 5 400 USD (cca 125 000 Kč).

Obvyklým obsahem přihlášených prací je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů. Na druhé straně do působnosti Ceny nepřísluší práce z analytické oblasti (včetně strukturní analýzy), měření fyzikálních dat (mj. měření různých rovnováh a energetických veličin), studie substitučního efektu a výpočetní chemie.

Přihláška obsahuje:

 • separáty publikovaných prací přihlášených do soutěže
 • souhrn vlastních výsledků s příslušným komentářem v rozsahu do 8 běžných strojopisných stran
 • seznam publikací uchazeče
 • životopis (se zaměřením na odborný vývoj)
 • doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány

Uchazeč by měl v přihlášce jasně vymezit vztah předkládaného souboru k oblasti chemie, jíž se cena týká, dále podá souhrn vlastních výsledků, seznam publikací a životopis ve vytištěné verzi jako dosud a k tomu tyto materiály dodá v elektronické verzi (v PDF). K tomu přidá elektronickou verzi separátů svých prací na vhodném nosiči.

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 11668 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty. Termín pro podání přihlášek je 15. června 2022.

Podmínky soutěže stanovuje Statut ceny, doplňující informace naleznete na stránkách společnosti.

Cena Becquerel za jaderný výzkum

Společnost Electricité de France společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší doktorskou práci v oblasti jaderného výzkumu.  

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti jaderného výzkumu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnosti Electricité de France
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU prof. RNDr. Jiřímu Příhodovi, CSc.

Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti chemie
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a pro první dva vítěze také stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc.

Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje každoročně oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami dávají příklad druhým.

Cena JMK se uděluje v následujících oblastech:

 • za záchranu života,
 • za hrdinský čin,
 • za pomoc zdravotně postiženým a potřebným,
 • za práci s mládeží,
 • za dílo, činnost, nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu,
 • za přínos v oblasti vědy,
 • za přínos v oblasti umění,
 • za přínos v oblasti folkloru,
 • za přínos v oblasti sportu.

Oceněný obdrží pamětní list a medaili, součástí ocenění je i finanční dar. Součástí nominace musí být: odůvodnění, kontaktní údaje nominujícího i nominovaného, souhlas nominovaného s nominací, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Návrhy na udělení ceny může předložit mj. vysoká škola, vědecká instituce, právnická či fyzická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje, a to do 31. července 2022. V případě zájmu podpořit nominaci jménem Masarykovy univerzity zašlete veškeré podklady k rukám Mgr. Procházkové do 28. července 2022. Podrobné informace včetně pokynů k podávání návrhů naleznete na stránkách Jihomoravského kraje.

Cena Josefa Vavrouška

Environmentální cenu Josefa Vavrouška každoročně uděluje Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl první federální ministr životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

Cena je představována diplomem, uměleckým předmětem a případně Správní rada Nadace Partnerství může též rozhodnout o poskytnutí finanční odměny.

Cena se uděluje zpravidla třem laureátům:
1) za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje,
2) za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky,
3) za Eko zásek roku pro mladé (do 26 let věku) za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Kandidáty může navrhnout kdokoli především z České nebo Slovenské republiky pomocí elektronického formuláře, a to do 1. dubna 2022. Pro podání nominace je potřeba se registrovat. Upozorňujeme, že čím více informací v nominaci poskytnete, tím lépe. Snažte se být pečliví i v uvádění kontaktů na sebe pro možnost ověření informací či nejasností. Nezbytnou součástí nominace je: jméno kandidáta, podrobný popis konkrétního činu nebo činnosti, za kterou je kandidát navrhován a v čem je výjimečný, a jméno a kontakt na navrhovatele.

Před podáním nominace doporučujeme pročíst stanovy soutěže. Další informací o soutěži můžete najít zde.

Cena Milady Paulové

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 14. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové v roce 2022 v oblasti neurověd. Cena si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech a jejím záměrem je podpořit působení žen v oboru neurověd v českém výzkumném prostředí. Cena je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Podmínky pro nominaci do soutěže:

 • vědkyně aktivně působící v oblasti neurověd,
 • zásadní přínos rozvoji oboru,
 • vynikající profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
 • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny – tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
 • profesní působení převážně na území České republiky.

Nominaci může předložit jednotlivec, skupina osob i instituce, a to podáním nominačního dopisu v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz nejpozději do 20. července 2022. Pro podporu nominace jménem pana rektora zašlete podklady do 15. června 2022 Bc. Procházkové.

Nominační dopis musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osoby, její kontaktní údaje a zdůvodnění nominace dané osobnosti (jakých profesních a lidských vlastností si u nominované cení, jaký je její přínos vědeckému oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové či občanské sféře atd.). Informace uvedené v tomto dopise jsou součástí hodnocení kandidátky.

Nominované budou požádány o odsouhlasení nominace, v případě kladné odpovědi také o zaslání profesního životopisu a vyplnění krátkého dotazníku k jejich pracovním i mimopracovním činnostem.

Podrobná pravidla soutěže a další informace o soutěži naleznete zde.

Cena Rudolfa Lukeše

Hlavním posláním ceny je zviditelnění nejlepších vědeckých osobností a jejich úspěchů, a tím i zvýšení motivace vědecké obce k dosahování excelence. Cenu uděluje elitním vědcům a vědkyním z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech.

O Cenu Rudolfa Lukeše, která sestává z diplomu, osobní peněžní prémie v hodnotě 100 000 Kč a plenární přednášky na konferenci Pokroky v organické, bioorganické a farmaceutické chemii konané v roce udělení ceny, se může přihlásit vědec/vědkyně bez věkového omezení, který/která působí na některém z českých pracovišť a do soutěže předloží soubor prací z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za posledních 5 let vzniklý na českém pracovišti.

Přihláška se podává v anglickém jazyce jako PDF soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (lukes.award@csvts.cz) a obsahuje:

 • stručné CV (1 strana)
 • stručný Research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
 • seznam všech publikací za posledních 5 let
 • 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2022. Další informace najdete na webu soutěže.

Cena Wernera von Siemense

Společnost Siemens, s. r. o vyhlašuje každoročně Cenu Wernera von Siemense zaměřenou především na studenty a mladé vědce, a na pedagogické pracovníky. Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu.

Kategorie soutěže:

 1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 
 2. Nejlepší pedagogický pracovník
 3. Nejlepší diplomová práce
 4. Nejlepší disertační práce

Zvláštní ocenění:

 1. Ocenění za překonání překážek při studiu
 2. Zvláštní cena generálního ředitele Siemensu Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
 3. Nejlepší absolventská práce (diplomová/ disertační) zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Průmysl 4.0
 4. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
Vítězové získají finanční odměnu.

Termín pro podání přihlášek

 • Návrh v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník předkládá rektor, prosíme proto o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě nejpozději do 8. listopadu 2021.
 • Deadline pro podání nominací do ostatních kategorií je 30. listopadu 2021. Pokud budete chtít nominaci podpořit jménem pana rektora, prosíme o zaslání veškerých podkladů v elektronické podobě nejpozději do 8. listopadu 2021.

Přihlašování probíhá elektronicky prostřednictvím on-line formuláře na stránkách pořadatele. Přihlašování je spuštěno od srpna 2021.

Doporučení studenta je výzva určená studentům, pedagogům či široké veřejnosti (dále jako „doporučující“), kteří ve svém okolí znají studenta, jenž napsal a v období stanoveném v těchto podmínkách obhájil svou závěrečnou diplomovou nebo disertační práci. Doporučující vyplní stručný formulář, který́ je zveřejněn na oficiálních stránkách soutěže. Na jeho základě pak koordinátor Ceny může vyzvat doporučeného studenta, aby svoji práci přihlásil. V případě, že doporučený student obsadí 1. místo v kategorii Nejlepší diplomová práce nebo v kategorii Nejlepší disertační práce, bude doporučující oceněn částkou ve výši 10 000 Kč.

Podrobné informace naleznete na stránkách soutěže.

Cena za průmysl 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje třetí ročník soutěže o Cenu Průmyslu 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech. Takové firmy také svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu.

Cílem je popularizovat český průmysl a profilovat ho jako „moderní a inovativní průmysl“ u veřejnosti. Firmám příklady vybraných projektů přinesou inspiraci a budou je motivovat ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0.

Do soutěže se může přihlásit firma/živnostník se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0 v různých oblastech fungování firmy, například výrobní a technologické, logistiky, energetiky, vztahů se zákazníky, lidských zdrojů nebo výzkumu a vývoje. Podmínkou je uskutečnění projektu v letech 2021 nebo 2022, přičemž výherce získá 50 000 Kč.

Hodnoticí kritéria:

 • inovativnost řešení,
 • komplexnost projektu,
 • dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy,
 • dopady projektu na zaměstnance firmy,
 • přínos k digitální transformaci.

Pro přihlášení projektu do soutěže je třeba vyplnit formulář se základními informacemi a přiložit PDF se slovním popisem projektu dle struktury. Zmíněné informace prosím posílejte Bc. Procházkové. Po kontrole budou předány na rektorát, který nominace zpracuje souhrnně za celou MU. Deadline pro zaslání návrhů je 15. května 2022. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. května 2022. Více informací najdete na webu soutěže.

Ceny Louis-Jeantet

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Nejsou zamýšleny pouze jako uznání práce, která byla dokončena, ale také jako podpora pokračování inovativních výzkumných projektů. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

Částka, která je v současné době k dispozici každému výherci, činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z nichž 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Nominovaní na ceny Louis-Jeantet musí být nominováni buď vědeckými osobnostmi (bez jakýchkoli rodinných vazeb s kandidátem), nebo institucemi (univerzity nebo významné agentury financující výzkum), které mají podrobné znalosti o práci kandidáta.

 • Vlastní nominace nejsou přijímány.
 • Nominovaní by neměli být informováni o své nominaci.
 • Doporučují se nominace kandidátů mladších 50 let.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Ceny Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlašuje každoročně prestižní Ceny Neuron, a to v kategorii Cena Neuron pro mladé nadějné vědce, Cena Neuron a Cena Neuron za propojení vědy a byznysu.

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

Cena je udělována českým vědcům a vědkyním (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže) za vynikající vědecké výsledky. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč. Cena zohledňuje dosavadní vědecké výsledky, jejich přínos a možnosti dalšího bádání.

 • Cena Neuron

Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

 • Cena Neuron za propojení vědy a byznysu

Cenu získávají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Přihlášky jsou podávány jménem rektora Masarykovy univerzity. Deadline pro zaslání nominací je 15. března 2022. V případě zájmu o podporu nominace ze strany rektora prosím zajistěte údaje a dokumenty vyžadované v tomto formuláři a pošlete nám je do uvedeného termínu. Pro Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu existuje samostatný nominační formulář. Termín pro podání nominací v rámci celé soutěže je do 31. března 2022.

Součástí nominace je životopis kandidáta v AJ, stručné zdůvodnění nominace, v případě hlavní kategorie „Cena Neuron“ i nejméně 2 doporučující dopisy (vše v anglickém jazyce).

Více informací můžete najít na webu soutěže.

Česká hlava

Česká hlava společně s Vládou ČR vyhlašuje každý rok soutěž Česká hlava pro české vědce, konstruktéry a nadané studenty vysokých škol. Vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 450 000 Kč. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Ceny jsou vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena společnosti ABB, Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena společnosti ČEZ, Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena společnosti Veolia, Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč
 6. Cena Zdravotní pojišťovny MV, Cena Lorem za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč

Termín pro podání nominací do všech kategorií je 30. června 2022. V případě zájmu podpořit nominaci jménem Masarykovy univerzity zašlete veškeré podklady k rukám Bc. Procházkové do 10. června 2022. Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny nebo o přesunutí nominace do jiné kategorie; jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích. Laureátem kategorií 2–6 může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, příp. občan jiné státní příslušnosti, jenž má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.

Nominace v kategorii 1 je nutné zaslat datovou schránkou nebo v listinné podobě na adresu uvedenou ve statutu soutěže. Nominace do kategorií 2–6 se s příslušnou dokumentací zasílají na adresu kontakt@ceskahlava.cz. Součástí nominace bývá popis objevu, výrobku či kandidátovy odborné či vědecké práce včetně popisu dosažených výsledků a doporučující posudky odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce kandidáta.

Všechny informace a požadavky k nominacím v jednotlivých kategoriích najdete ve Statutu soutěže.

České hlavičky

Společnost Česká hlava spolu s MŠMT každoročně vyhlašuje soutěž České hlavičky, která je určena studentům středních škol na území České republiky. V rámci soutěže se udělují ceny v několika kategoriích:

 • GENUS "Příroda kolem nás" – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.
 • FUTURA "Řešení pro budoucnost" – za projekty, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav poznání dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň, zejména v oblastech informatiky, robotiky, elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
 • SANITAS "Život a zdraví člověka" – za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
 • UNIVERSUM "Člověk a exaktní vědy" – za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.
 • INTENTIO "Udržitelný rozvoj" – za odborné práce a projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života společnosti i jedince, a cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti.

Laureát každé kategorie získá odměnu 30 000 Kč. V každé kategorii se uděluje jedna cena, přičemž každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení, přihlašovat se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát musí mít státní příslušnost České republiky a zároveň musí mít v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončit.

Přihlášky se podávají v češtině v elektronické podobě jako jeden soubor, který obsahuje: přihlašovací formulář, abstrakt práce (stručný výtah), synopsi práce (přehled, shrnutí) a odborný posudek.

Termín pro podání přihlášek je 30. června 2022. Kompletní informace najdete v přiloženém statutu soutěže. Instrukce pro odeslání přihlášky včetně přihlašovacího formuláře najdete zde.

Danubius Young Scientist Award

Cena je udělována 14 mladým vědeckým pracovníkům – po jednom z každé země, která je součástí strategie EU pro Podunají (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina) – se záměrem ocenit osoby s mimořádnými výsledky ve vědecké činnosti a výstupy ve vztahu k Podunají.

Cílem ocenění je vyzdvihnout vědeckou práci a talent mladých výzkumných pracovníků a zviditelnit vědeckou komunitu v regionu. Ocenění navíc povzbuzuje mladé vědce, aby se zapojili do vědeckého zkoumání mnohostranných problémů a otázek specificky souvisejících s Podunajím. Každý vítěz získá kromě zviditelnění své práce i částku 1350 EUR.

Kritéria pro uchazeče:

 • vědecká excelence a inovativní přístup k akademické práci,
 • tematická relevance vědecké práce k otázkám a problémům podunajského regionu,
 • relevance vědecké práce i v zahraničí,
 • potenciál uchazeče (např. zapojení do mezinárodních sítí, účast na vědeckých projektech, publikační historie, zkušenosti s výukou atd.),
 • podmínkou je max. 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D. (po 1. 1. 2017),

Uchazeči o cenu Danubius Young Scientist Award mohou pocházet ze všech vědních oborů. Počet nominací za organizaci je omezen na maximální počet 5. Kandidáti musí pocházet z různých fakult, ústavů či výzkumných skupin v rámci organizace.

Dokumenty musí být předloženy v angličtině (s výjimkou kopie získaného akademického titulu) a musí se skládat z částí:

 1. max. 2 strany shrnující vědeckou práci (diplomová / disertační práce, články v časopisech, vědecké publikace) a jejich význam pro Podunají
 2. CV včetně seznamu publikačních výsledků uchazeče (max. 3 strany)
 3. kopie dokumentu týkajícího se udělení nejvyššího obdrženého akademického titulu

Části 1 a 2 prosím spojte do jednoho souboru (nejlépe PDF), část 3 může tvořit samostatný dokument.

Návrhy do soutěže podává rektor. Kompletní dokumenty zašlete v elektronické podobě nejpozději do 20. dubna 2022. Návrhy posoudí děkan a poté budou zaslány na rektorát (do 21. dubna). Návrhy za rektora musí být podány do 30. dubna 2021.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

EMBO Gold Medal

European Molecular Biology Organization (EMBO) každoročně uděluje zlatou medaili mladým vědcům za vynikající výsledky výzkumu v oblasti life sciences.

Způsobilými uchazeči o medaili jsou vědci z oblasti vědy o živé přírodě, kteří v současné době pracují v jednom z členských států EMBC a kteří jsou mladší 40 let nebo do 10 let od získání titulu Ph.D. nebo ekvivalentu. Vítěz zlaté medaile EMBO obdrží ručně vyrobenou medaili a stipendium ve výši 10 000 eur.

Kandidáty na medaile mohou každoročně navrhovat členové EMBO a EMBO Young Investigators. Aby mohla být nominace posouzena, musí být podpořena jedním navrhovatelem (členem EMBO nebo EMBO Young Investigator) a dvěma sponzory (členy EMBO) a musí obsahovat:

 1. Nominační formulář
 2. Životopis navrhovaného kandidáta
 3. Individuální prohlášení navrhovatele a dvou sponzorů uvádějící, proč se domnívají, že by měl být kandidát zvážen za medaili

Uzávěrka nominací je 1. února 2022. Kandidáti, kteří cenu nezískají, budou automaticky znovu zvážení pro udělení ceny v následujícím roce, pokud budou nadále způsobilí.

Více informací naleznete na webových stránkách EMBO.

Eppendorf Award for Young European Investigators

Od roku 1995 je cena Eppendorf Award for Young European Investigators každoročně udělována výzkumným pracovníkům do 35 let s vysokoškolským vzděláním za vynikající přínos biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné 20 000 EUR pro osobní účely.

Přihláška je v angličtině a musí obsahovat:

 • osobní údaje
 • životopis
 • název popisující předmět Vašeho výzkumu
 • esej o max. 2 000 znacích (včetně mezer) shrnující Váš výzkum
 • krátký popis hlavního objevu
 • seznam publikací s PDF soubory Vašich publikovaných článků (min. 3, max. 5)

Předložené příspěvky budou hodnoceny podle následujících výběrových kritérií:

 1. Nezávislá vědecká práce
 2. Kreativita
 3. Úspěšná praktická aplikace výzkumného přístupu
 4. Význam výsledků výzkumu pro obor medicíny
 5. Úspěchy kandidáta vzhledem k jeho věku

Hlavní důraz je kladen na zkoumání molekulárně biologických mechanismů lidského organismu a následné převedení tohoto výzkumu do praktických poznatků. Dlouhodobým cílem je diagnostika a terapie těch onemocnění, která dosud nebyla úspěšně léčena.

Online přihlášky do soutěže se přijímají od 1. října každého roku zde. Přihlášky bylo možné posílat do 15. ledna 2022.

Aktuální výzvu k přihlášení do soutěže najdete zde. Více informací najdete na webu soutěže.

Eppendorf & Science Prize for Neurobiology

Mezinárodní cena Eppendorf & Science za neurobiologii je každoročně udělována vědci mladšímu 35 let za významný neurobiologický výzkum založený na metodách molekulární a buněčné biologie, který provedl během posledních tří let. Cena je spojena s finanční odměnou ve výši 25 000 USD.

Podmínky účasti
 • Uchazeč musí být neurobiolog s vysokoškolským vzděláním získaným v posledních 10 letech a nesmí být starší 35 let.
 • Uchazeč musí ve své eseji popsat přínos k neurobiologickému výzkumu založenému na metodách molekulární a buněčné biologie.
 • Uchazeč musí práci popsanou v eseji provést nebo řídit.
 • Výzkum byl proveden během posledních tří let.

K přihlášce je nutné doložit (vše v angličtině):

 • esej o vlastní výzkumné činnosti v souladu se současnými metodami a pokroky v oblasti neurobiologie (max. 1000 slov),
 • jednostránkový doporučující dopis od postdoktorandského poradce, školitele či jiného staršího kolegy, který je obeznámen s prací uchazeče,
 • životopis obsahující:
 1. úplné citace prací, které uchazeč publikoval v souvislosti s výzkumem popsaným v eseji
 2. akademická a odborná ocenění a vyznamenání
 3. relevantní odbornou praxi
 4. kopie dvou publikací uchazeče, které jsou nejvíce relevantní k eseji

Přihlášku a další materiály je třeba zaslat elektronicky prostřednictvím online formuláře do 15. června 2022. Další informace o ceně jsou k dispozici na stránkách soutěže.

Falling Walls Lab Czech Republic

Falling Walls Lab, Národní technická knihovna ve spolupráci s Německou akademickou výměnnou službou (DAAD), Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze, společností xITEE, Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou, Technologickou agenturou ČR a agenturou CzechInvest vyhlašují další ročník mezinárodní soutěže Falling Walls Lab.

Cílem soutěže je dát dohromady budoucí generaci skvělých vědců a inovátorů a přijít s dechberoucí myšlenkou – vědeckým projektem, byznys plánem nebo sociální iniciativou, která zboří všechny zdi a bariéry. Vítěz celonárodního kola získá peněžní dar ve výši 1 000 EUR a bude Českou republiku zastupovat na celosvětovém finále v Berlíně, které se pravidelně organizuje v předvečer výročí pádu Berlínské zdi (7.–9. 11. 2022).

Prezentace soutěžících probíhá v anglickém jazyce ve formátu tzv. „pitch-talku“, který je dlouhý maximálně tři minuty. Nezáleží, zda se jedná o téma výpočetní techniky nebo medicíny, ekonomie nebo strojního inženýrství, filosofie, robotiky, chemie, umění nebo zemědělství – soutěž je otevřená každému, kdo je o svém nápadu přesvědčen a dokáže o něm přesvědčit i ostatní. Vítáni jsou studenti všech stupňů, dokonce i PhD a postdoc.

Přihlášení je možné přes mezinárodní webovou stránku Falling Walls. Uzávěrka přihlášek je 30. června 2022.

Více informací naleznete na webových stránkách Falling Walls Lab Czech Republic.

"Make our planet great again" – Cena za environmentální a klimatický výzkum

BNP Paribas a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují novou soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší výzkumnou práci PhD ve všech oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu.

Podmínky účasti: 

 • doktorandský výzkum v oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2021) 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost BNP Paribas
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Vítězové získají finanční odměnu (65, 40 a 25 000 Kč) a první dva také stipendium na zahraniční stáž ve Francii.

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady na oddělení do 15. dubna 2021. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU RNDr. Mgr. Michalu Bittnerovi, Ph.D.

Důležité termíny: 

 • 25. dubna 2021 – koordinátor vybere jednoho nejlepšího kandidáta a nahlásí jeho jméno a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
 • 16. května 2021 – kandidát pošle kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • červen 2021 – ústní prezentace kandidáta před hodnoticí komisí
 • 23. června 2021 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn (v případě nepříznivé epidemiologické situace se ceremoniál přesune na 30. září 2021)

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. Více informací o ceně na webu.

Novo Nordisk Prize

Cena Novo Nordisk Prize oceňuje aktivní vědce za výjimečný mezinárodní přínos k rozvoji lékařské vědy. Cena je určena k ocenění a další podpoře biomedicínského výzkumu v Evropě. Finanční odměna je 5 milionů DKK (cca 672 000 EUR) a skládá se z výzkumného grantu ve výši 4,5 milionu DKK (cca 605 000 EUR) a osobního ocenění ve výši 0,5 milionu DKK (cca 67 000 EUR).

Uchazeči musí:

 • prokázat vědeckou excelenci, která vedla k zásadnímu objevu nebo průlomu v chápání lidského zdraví a nemocí, v prevenci, diagnostice či léčbě nemoci,
 • pracovat ve veřejné či neziskové výzkumné instituce v evropské zemi a musí mít aktivní výzkumný program,
 • sloužit jako inspirativní vůdci a vzory pro mladé vědce.

Nadace vítá nominace jednotlivých výzkumných pracovníků nebo výzkumných institucí včetně akademických institucí a agentur pro financování výzkumu. Vlastní nominace se nepřijímají.

Nominaci je nutné zaslat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře do 1. června 2022. Více informací o soutěži a podmínkách nominace naleznete na webových stránkách.

Podnikavá hlava

Univerzita Palackého v Olomouci opět hledá podnikavé hlavy! Cílem soutěže je podpořit začínající i zkušené podnikatele a ocenit nejlepší podnikatelský záměr. Na vítěze čekají zajímavé výhry, ale i samotná účast v soutěži vás může naučit mnoho nového. K tvorbě svého podnikatelského záměru můžete mimo jiné využít podporu odborných konzultantů.

Výhra za 1. místo:

 • finanční odměna 50 000 Kč
 • poskytnutí 50% slevy na pronájem volné kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku
 • 8 hodin konzultačních služeb měsíčně na 1 rok zdarma
 • časově omezená nabídka 10 hodin expertních PLATINN konzultací u externího partnera soutěže (ICOK) zdarma
 • knihy od Ofiguide
 • věcné ceny

Pro přihlášení do soutěže je třeba se zaregistrovat zde a následně přes odkaz nahrát soutěžní příspěvek: podnikatelský záměr, závaznou přihlášku a vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Termín pro podání přihlášek je 10. května 2022. Více informací najdete na webu soutěže.

Příspěvek Nadace Experientia na zahraniční stáž

Nadace Experientia spouští 10. ročník soutěže o roční stipendia na zahraniční stáže na prestižních světových univerzitách pro mladé vědkyně a vědce, kteří mají nebo brzy budou mít ukončené Ph.D. Podmínkou je věk do 35 let a co nejzajímavější projekt z oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, pak je tu právě pro vás jedinečná šance vycestovat na roční stáž na prestižní zahraniční univerzitu dle vašeho vlastního výběru. Stačí jen vymyslet originální projekt, oslovit své vysněné pracoviště a podat si žádost o udělení příspěvku. Vybraní kandidáti budou pozváni na společné zasedání Grantového výboru a Správní rady Nadace Experientia, kde budou mít možnost svůj projekt detailněji představit. Toto zasedání se koná zpravidla na konci května.

Deadline podání přihlášek je 15. března 2022. Náležitosti přihlášky najdete na webu nadace.

Start-up grant Nadace Experientia

Nadace Experientia vyhlašuje další ročník soutěže o tříletý start-up grant ve výši 2 milionů Kč ročně pro mladé vědkyně a vědce pracující v oboru organické, bioorganické nebo medicinální chemie. Díky tomu motivují špičkové mladé vědce a vědkyně, aby se po zahraniční stáži vrátili do ČR a založili nezávislou výzkumnou skupinu na některém z českých pracovišť. Hostitelská instituce zároveň věnuje příjemci grantu dalších 700 tisíc Kč ročně navíc.

Jste-li mladým vědcem či vědkyní (máte max. 5 let od ukončení Ph.D. studia) s minimálně roční zahraniční zkušeností, pošlete do soutěže o založení vlastní výzkumné skupiny i svůj projekt. V soutěži, kterou hodnotí mezinárodní recenzenti, se hodnotí kvalita projektu, ale i jeho ambicióznost a high-risk-high-gain charakter.

Deadline pro podání přihlášek je 15. března 2022. Informace o tom, jak má vypadat projekt a jak postupovat v případě zájmu o grant, najdete na webu nadace.

Soutěž společnosti ČEPS o nejlepší diplomovou práci

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je pro studenty skvělá příležitost, jak navázat spolupráci a nastartovat svoji kariéru.

V rámci spolupráce s vysokými školami společnost ČEPS nabízí pro akademický rok 2021/2022 několik témat, která naleznete zde. V případě, že máte o dané téma zájem, zašlete e-mail se zvoleným tématem na adresu kariera@ceps.cz. Následně Vás bude kontaktovat kolegyně z HR, která se s Vámi domluví na konkrétním postupu.

Pokud jste psali diplomovou práci na některé z výše uvedených témat nebo to Vaše úzce souvisí s přenosovou soustavou, můžete svoji práci přihlásit do soutěže Diplomová práce roku. Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem.

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. září 2021. Informace k soutěži naleznete na webu společnosti.

Pro přihlášení do soutěže zašlete prosím diplomovou práci v PDF, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na e-mail: kariera@ceps.cz.

Via Chimica

Za objevem, který změní svět, může stát i vysokoškolský student či studentka. I proto vznikla nová cena Via Chimica, kterou mladým talentům v oboru chemie uděluje Nadace Experientia ve spolupráci s Učenou společností České republiky. Do soutěže se mohou hlásit studenti českých vysokých škol v bakalářském nebo magisterském studiu, kteří mají skvělou originální studentskou práci v oboru chemie.

Laureát ceny Via Chimica dostane od Nadace Experientia osobní prémii ve výši 50 000 Kč. Hodnotí se především originalita přihlášené práce a váš přínos na ní. Důležitým kritériem je i kvalita vědeckého i popularizačního textu.

Do soutěže o cenu Via Chimica se hlásíte s jednou originální prací (ne se souborem prací). Přihláška obsahuje:

 1. identifikační údaje (jméno, příjmení, rok narození a e-mail, VŠ a studovaný obor)
 2. název práce
 3. abstrakt výzkumné práce (v rozsahu 1 normostrany)
 4. originální výzkumnou práci (může to být odborný článek, popř. bakalářská práce, studentská práce či studie vytvořená výhradně pro účely ceny)
 5. popularizační text vycházející z přiložené originální práce (1–2 normostrany); text by měl by být napsán, jako kdyby byl určen například do časopisu Vesmír
 6. naskenované pdf vyjádření školitele práce s jeho vlastnoručním podpisem dokládající váš podíl na výzkumné práci. Vyjádření by mělo obsahovat a) zhodnocení vašeho podílu na návrhu a koncepci práce, b) na získávání a analýze výsledků a 3) vyjádření, zda jste provedl/a samostatně kritické zhodnocení a utřídění získaných výsledků.

Více o ceně najdete na webu soutěže. Přihlášky se zasílají Nadaci Experientia (viachimica@experientia.cz) do 31. ledna 2022. 

Mgr. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.