Soutěže a ceny

Masarykova univerzita každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora. Každá fakulta poté vyhlašuje soutěž o Cenu děkana a v její kompetenci jsou i nominace do soutěží vyhlašovaných mimo Masarykovu univerzitu. Do takových soutěží spadá např. Cena Wernera von Siemense, Ceny Neuron, Česká hlava či různé ceny MŠMT.

Cíle soutěží jsou různé: upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti, podpořit autory nejlepších studentských i vědeckých prací, ocenit vynikající práci vysokoškolských pedagogů, vyzdvihnout významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a příklady dobré praxe, či celkově přispět k rozvoji českého vysokého školství, výzkumu a vývoje.

I v případě soutěží, které to přímo nevyžadují, je možné nominaci podpořit jménem rektora Masarykovy univerzity. V případě zájmu o tuto možnost je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). V případě zájmu o takovou podporu nás prosím kontaktujte vždy v dostatečném předstihu.

Všechna vyznamenání, která byla udělena v rámci nějakého univerzitního ocenění, je možné najít zde. Ocenění udělená mimo Masarykovu univerzitu od roku 2011 najdete zde.

Všechny aktuálně vyhlášené soutěže (nejen ty relevantní pro Přírodovědeckou fakultu) můžete najít na Portálu MU.

Aktuálně vyhlášené soutěže

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cílem této ceny, která je součástí tzv. Posílení oceňování excelentních studijních výsledků doktorandů (opatření 3C), je zvýšení počtu doktorandů, kteří studium ukončí ve standardní době studia, případně prodloužené o jeden rok, s excelentními výsledky zpracovanými ve své disertační práci. Cena by měla motivovat studenty i jejich školitele jednak k úspěšnému ukončení studia v co nejkratší době a jednak k přípravě a zpracování excelentního výzkumu a disertační práce.

Podmínky pro podání nominace
 1. Nominovaný student zdárně obhájil disertační práci v akademickém roce 2020/2021 (v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021),
 2. absolvoval své studium ve standardní době studia (max. zvýšené o jeden rok),
 3. jeho práce je založena na vynikajících vědeckých výsledcích – jde zejména o prvoautorské publikace v nejlepších časopisech (typicky Q1 dle WoS), případně o jiný oborově-specifický vynikající výsledek (prosím uveďte v nominaci).
Pravidla ocenění
 • K dispozici jsou finanční prostředky ve výši 2,6 milionu Kč, které budou rozděleny mezi absolventy a jejich školitele ze všech fakult MU
  • 25 tis. Kč pro doktoranda a 25 tis. Kč pro školitele
  • s ohledem na finanční prostředky poskytované v rámci opatření 3C je předem definovaný počet nominací z jednotlivých fakult, které mohou být oceněny (pro PřF je to 12 dvojic)
 • Nominace na PřF nejdříve posoudí kolegium děkana, o oceněných následně rozhodne prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU
 • Ocenění absolventi a jejich školitelé obdrží dekret a finanční odměnu v závěru roku 2021
Náležitosti nominace
 • identifikace studenta vč. informace o délce jeho studia
 • popis excelentních výsledků studenta
 • seznam publikací studenta, volitelně seznam dalších jeho výstupů
 • identifikace školitele
 • nominace pro každého studenta se podává na samostatném formuláři OV RMU (nomination form in English)

Nominace za PřF sbírá Bc. Procházková do 15. září 2021, které následně posoudí kolegium děkana. Vybrané nominace budou do 30. září předány na rektorát pro posouzení prorektorkou pro výzkum a doktorské studium MU.

Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021

Cenu je možné udělit fyzickým osobám za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

Při výběru fyzických osob navrhovaných na udělení Ceny posuzuje ministerstvo zejména přínos výsledků dosažených v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, případně aplikací těchto výsledků, pro Českou republiku a mezinárodní význam dosažených výsledků.

Návrh se zasílá na vyplněném formuláři spolu se dvěma odbornými posudky a předkládá jej rektor MU. Z tohoto důvodu prosíme o předložení nominace ve dvou vyhotoveních nejpozději do 10. září 2021Návrhy následně předáme na rektorát k dalšímu zpracování. Nominace se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. září 2021. Statut ceny můžete najít zde.

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na VŠ

Cílem Ceny MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti.

Osoba navržená na ocenění musí být zaměstnancem vysoké školy a musí vykonávat vzdělávací činnost. Ocenění se uděluje za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti v období tří let před podáním nominace, přičemž důraz je kladen na konkrétní vzdělávací počiny.

Ocenění tvoří diplom a další věcné nebo peněžní ocenění v hodnotě do 100 000 Kč. V kalendářním roce může být uděleno nejvýše 5 těchto ocenění. Návrhy na udělení ceny mohou podávat rektoři vysokých škol, děkani fakult, členové akademických senátů a fakult z řad studujících. Jedna navrhující osoba může v jednom roce podat maximálně pět návrhů.

Návrhy se podávají prostřednictvím nominačního formuláře. Navrhující osoba ve formuláři zdůvodní svůj návrh a popíše vzdělávací činnost navrhované osoby. Návrhy na udělení ceny by měly obsahovat konkrétní a podložené informace včetně odkazů na veřejně dostupné zdroje. Z návrhu musí být patrné, že osoba je navrhována na udělení ceny za konkrétní činnost z posledních tří let, nikoli za celoživotní přínos. Společně s formulářem může navrhující zaslat i životopis navržené osoby a další dokumenty, které dokládají projevy a výsledky vzdělávací činnosti navržené osoby a současně nejsou veřejně dostupné. 

Cena je podávána jménem pana rektora, a proto prosím podklady zasílejte k rukám Bc. Procházkové do 10. září 2021. Návrhy následně předáme na rektorát k dalšímu zpracování. Nominace se předkládají na MŠMT nejpozději do 30. září 2021. Statut ceny můžete najít zde

MUNI Innovation Award 2021

Cílem MUNI Innovation Award je odměnit ty studenty a zaměstnance MU, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

Pravidla
 • Nominaci k ocenění studenta či zaměstnance MU může podat kdokoli.
 • Nominovaný musí být zaměstnancem nebo studentem MU.
 • Důvody k nominaci jsou: uplatněné vynálezy a jiné výsledky VaV, projekty, služby a jiné relevantní společensky významné aktivity a výstupy, které se podařilo zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb, nebo o nichž je navrhovatel přesvědčen, že přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu MU či mají povahu významného inovačního počinu.
 • Navrhovatel může zaslat i více nominací.
 • Každou nominaci je třeba v příslušném nominačním formuláři zdůvodnit (např. odborný popis inovačního počinu, čím je tento počin inovativní, mimořádný a přínosný, jaké má uplatnění v praxi, proč ho ocenit apod.).
 • Cena je udělována za výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2021.
 • Ocenění může získat až 30 nominovaných.
 • Ocenění mohou získat věcné dary a finanční obnos v celkové výši 1 700 000 Kč.
 • Přihlášky se podávají do 15. 9. 2021.
Hodnocení

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhne v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu, a to dne 11. 11. 2021.

Další informace včetně nominačního formuláře najdete zde.

Brno Ph.D. Talent

Brno Ph.D. Talent je soutěž pro studenty doktorských studijních programů, která nabízí dlouhodobou finanční podporu a podporu kariérního rozvoje 25 talentovaným doktorandům formou stipendia ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let.

Soutěž je financována Magistrátem města Brna a spravována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Stipendium získá 25 nejlepších žadatelů, kteří přesvědčí o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu.

Podmínky pro registraci
 • student prezenčního studia (v přihlášce uvedete datum přijetí k doktorskému studiu a zápisu ke studiu)
 • v podzimním semestru 2021 zahájení 1. nebo 2. semestru prvního ročníku studia 
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor
Základní struktura přihlášky

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí: odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu, a popis odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito. 

Životopis uchazeče
 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění
Vědecký projekt
 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu
Zázemí projektu
 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Guide for Applicants 2021. Inspirovat se také můžete úspěšnými projekty z předchozích ročníků.

Registrace probíhá do 30. září. Pro registraci je potřeba zadat údaje na tomto odkazu, pomocí něhož si vytvoříte vlastní účet, do něhož vložíte přihlášku v elektronické podobě.

Všechny žádosti posuzují dva externí hodnotitelé, přičemž do posledního kola výběrového řízení postoupí žadatelé s nejlepším bodovým ohodnocením. Finalisté následně během prosince 2021 v závěrečné prezentaci představí své projekty odborné komisi. Kromě hodnocení odborných znalostí uchazeče a návrhu projektu v širším kontextu budou členové komise hodnotit také prezentační dovednosti, schopnost vysvětlit přínos projektu a obhájit jeho návrh, osobní motivaci, reakční dobu, asertivitu atd. Po vyslechnutí všech prezentací a diskusi s jednotlivými finalisty navrhne komise konečné pořadí.

Více informací najdete na webových stránkách JCMM.

Soutěž společnosti ČEPS o nejlepší diplomovou práci 2021

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako provozovatel elektroenergetické přenosové soustavy. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je pro studenty skvělá příležitost, jak navázat spolupráci a nastartovat svoji kariéru.

V rámci spolupráce s vysokými školami společnost ČEPS nabízí pro akademický rok 2021/2022 několik témat, která naleznete zde. V případě, že máte o dané téma zájem, zašlete e-mail se zvoleným tématem na adresu kariera@ceps.cz. Následně Vás bude kontaktovat kolegyně z HR, která se s Vámi domluví na konkrétním postupu.

Pokud jste psali diplomovou práci na některé z výše uvedených témat nebo to Vaše úzce souvisí s přenosovou soustavou, můžete svoji práci přihlásit do soutěže Diplomová práce roku. Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem.

Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. září 2021. Informace k soutěži naleznete na webu společnosti.

Pro přihlášení do soutěže zašlete prosím diplomovou práci v PDF, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na e-mail: kariera@ceps.cz.

Studentská soutěž o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně

Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje jubilejní 10. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce.

Cílem Studentské soutěže je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Soutěž se týká diplomových prací z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě a Humanitní a společenské vědy. Do těchto kategorií mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v období 1. 11. 2020 až 15. 10. 2021 s hodnocením výborně.

Porota složená z předních představitelů české vědy vybírá v každé soutěžní kategorii jednu vítěznou práci. Porotci hodnotí nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězné diplomové práce budou vydány knižně pod hlavičkou Nakladatelství Academia jako neperiodické publikace v minimálním nákladu 100 kusů. Publikace budou nabízeny ve všech knihkupectvích Academia a na e-shopu Nakladatelství Academia.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2021. Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách soutez.academia.cz, podmínky přihlášeného rukopisu najdete i v přiloženém souboru.

Stanovy a podmínky účasti

Neprobíhající soutěže

Cena děkana

Cena děkana se řídí Opatřením děkana č.7/2019 o Podmínkách stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a je každoročně vyhlašována s cílem podpořit tvůrčí činnosti vynikajících studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Návrhy na udělení ceny podávají ředitelé jednotlivých ústavů.

V roce 2021 byly vyhlášeny dvě kategorie:
a) nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu
b) nejlepší student doktorského studijního programu

Nominace na Cenu děkana Přírodovědecké fakulty MU zasílejte na e-mail referentky pro kvalitu a akademické záležitosti.

Za každou kategorii může ředitel ústavu nominovat 1 osobu, u velkých ústavů až 2 osoby. Formulář k Ceně děkana není, stačí poslat krátké zhodnocení navrhovaného studenta. Další přílohy nejsou potřeba.

Výsledky Ceny děkana 2021

Cena rektora

Rektor Masarykovy univerzity každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu rektora Masarykovy univerzity v několika kategoriích stanovených směrnicí MU č. 7/2016 Cena rektora Masarykovy univerzity. Vítězové soutěže získávají medaili MU, diplom a finanční odměnu. Ceny předává rektor vítězům obvykle při příležitosti Dies academicus, případně při jiné slavnostní příležitosti.

V roce 2021 rektor MU Martin Bareš vyhlásil soutěž v následujících kategoriích: 

 • Cena za významný tvůrčí počin,
 • Cena za významný umělecký počin,
 • Cena za významný sportovní výkon,
 • Cena za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži,
 • Cena za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let,
 • Cena za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu,
 • Cena pro vynikající pedagogy, 
 • Cena za inovace ve výuce,
 • Cena pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU,
 • Cena pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU,
 • Cena za vynikající disertační práci,
 • Cena za aktivní rozvoj občanské společnosti,
 • Cena za dobrovolnictví.

Cena MŠMT za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje každoročně cenu za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti na vysoké škole. Cílem je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti a rovněž podnítit diskuzi o kvalitní výuce na vysokých školách. 

V případě zájmu o podání nominace jménem rektora nám zašlete kompletní podklady.

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách soutěže.

Medaile MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně uděluje medaili fyzickým, právnický osobám, ale i skupinám fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.

Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech.

Medaile má dva stupně:

 1. Medaile I. stupně (stříbrná) se uděluje za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice.
 2. Medaile II. stupně (bronzová) se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.

Medaile se udělují zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března; v případech hodných zvláštního zřetele lze medaili udělit i mimo uvedený termín.

Návrh musí mít tyto náležitosti:
a) přesné označení osoby či osob navržených na udělení medaile (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště a pracoviště, jedná-li se o fyzickou osobu, a obchodní firma nebo název a adresa sídla, jedná-li se o právnickou osobu),
b) zdůvodnění návrhu na udělení medaile,
c) uvedení údajů umožňujících identifikaci navrhovatele; anonymní návrhy jsou nepřípustné.

Medaili předává ministr nebo osoba jím pověřená. Udělení medaile se osvědčuje diplomem. Diplom je opatřen státním znakem České republiky a podpisem ministra. Více informací naleznete na webových stránkách MŠMT.

Awards L’Oreal-UNESCO For Women in Science

Světová organizace UNESCO a společnost L'Oréal každoročně vyhlašují projekt L'Oréal Pro ženy ve vědě na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd. 

Přihlášky mohou podávat české vědkyně (nebo vědkyně cizí národnosti, ale prokazatelně pracující v české vědě, resp. provádějící výzkum v instituci v České republice alespoň 1 rok) provádějící výzkum v České republice. Vítězkyně budou odměněny každá po 200 000 Kč.

Podmínky účasti:

 • Titul v doktorském studijním programu v biologických a chemických vědách (např. biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) nebo ve vědách fyzikálních (fyzika, chemie, matematika, strojírenství, technologie), informační vědy, věda o Zemi a vesmíru atd.).
 • Relevantní výzkum realizovaný v České republice
 • Žadatelky musí být ve věku do 40 let (k říjnu 2021).

Všechny přihlášky jsou registrovány online na www.forwomeninscience.com a musí obsahovat (v angličtině):

 • přihláška
 • kopie diplomu PhD
 • profesní životopis
 • doporučení nadřízeného výzkumného pracovníka nebo vedoucího výzkumné instituce, kde bude projekt realizován
 • seznam publikovaných prací a citací v souladu s Web of Science
 • seznam nejlépe publikovaných prací a krátký komentář k důležitosti zveřejněných výsledků
 • popis navrhovaného výzkumu v následujících 12 měsících po obdržení ceny, max. 2 stránky
 • motivační dopis – max. 1 stránka
 • pro vědkyně s cizí národností: doklad o zaměstnání – potvrzení délky zaměstnání v české instituci.

Všechny požadované informace, včetně přihlašovacího formuláře, jsou k dispozici na této webové stránce www.forwomeninscience.com.

Cena Becquerel za jaderný výzkum

Společnost Electricité de France společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší doktorskou práci v oblasti jaderného výzkumu.  

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti jaderného výzkumu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnosti Electricité de France
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátorovi za MU prof. RNDr. Jiřímu Příhodovi, CSc.

Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA).

Cena se uděluje vědecké osobnosti, která splňuje následující podmínky:
 • působí v základním či aplikovaném výzkumu, ve vývoji nebo v akademické sféře,
 • vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR a 
 • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěla k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.

S oceněním je spojena finanční odměna ve výši 250 000 KčCenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na základě návrhu odborné návrhové komise, která bude nominace hodnotit. Cena se neuděluje in memoriam.

Kandidáta může navrhnout vysoká škola či výzkumná instituce, redakce odborného impaktovaného vědeckého časopisu nebo osoba, která je držitelem akademického titulu profesor získaného nebo uznaného v České republice nebo v jiné zemi Evropské unie.

Návrh musí obsahovat: kontaktní údaje navrhovatele a jeho podpis, jméno navrhované osobnosti a její kontaktní údaje, řádné odůvodnění a odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Termín pro zaslání nominací v listinné podobě je 10. září 2021. Nominace je podávána pod záštitou pana rektora. Podklady do soutěže musí být dodány do 12. srpna 2021.

Podrobné informace k Ceně Františka Běhounka včetně statutu ceny jsou uvedeny na internetových stránkách MŠMT.

Cena Jean-Marie Lehna za chemii

Společnost Solvay společně s francouzským velvyslanectvím v ČR vyhlašují soutěž, jejímž cílem je podpořit nejlepší doktorskou výzkumnou práci v oblasti chemie.

Podmínky účasti: 

 • doktorská práce v oblasti chemie
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021 
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost Solvay
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v recenzovaném mezinárodním časopise

Součástí ocenění tří nejlepších je finanční odměna (65, 40 a 25 000 Kč) a pro první dva vítěze také stipendium na stáž ve Francii. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU prof. RNDr. Milanu Potáčkovi, CSc.

Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. 

Veškeré informace a podrobné podmínky soutěže naleznete na internetových stránkách Francouzského institutu v ČR a v informačním letáku.

Cena Jihomoravského kraje

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje každoročně oceňuje hrdinské, intelektuální, sportovní a jiné výjimečné činy, díla a přínosy fyzických osob, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením a jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj, přispívá k jeho rozvoji, věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami dávají příklad druhým. 

Cena JMK se uděluje v následujících oblastech:

 • za záchranu života,
 • za hrdinský čin,
 • za pomoc zdravotně postiženým a potřebným,
 • za práci s mládeží,
 • za dílo, činnost, nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu,
 • za přínos v oblasti vědy,
 • za přínos v oblasti umění,
 • za přínos v oblasti folkloru,
 • za přínos v oblasti sportu.

Oceněný obdrží pamětní list a pamětní medaili, součástí ocenění je i finanční dar. Součástí nominace musí být: odůvodnění, kontaktní údaje nominujícího i nominovaného, souhlas nominovaného s nominací, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Návrhy na udělení ceny může předložit mj. vysoká škola, vědecká instituce, právnická či fyzická osoba se sídlem na území Jihomoravského kraje. Podrobné informace včetně pokynů k podávání návrhů naleznete na stránkách Jihomoravského kraje.

Cena města Brna

Zastupitelstvo města Brna uděluje každoročně Cenu města Brna za významnou činnost nebo dílo, které obohatily některou oblast či více oblastí veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města Brna.

Cena se uděluje v následujících oblastech:
 • technické vědy
 • přírodní vědy
 • lékařské vědy a farmacie
 • společenské vědy
 • architektura a urbanismus
 • výtvarné umění a design
 • hudba
 • literární činnost
 • žurnalistika a publicistika
 • dramatické umění
 • sport
 • mezinárodní spolupráce města Brna
 • zásluhy o svobodu a demokracii
 • mimořádný přínos městu Brnu
 • in memoriam

V každé z uvedených oblastí může být každoročně udělena pouze jedna cena, a to jednotlivci, dvojici nebo kolektivu. Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení navrhovaného kandidáta, oblast, v níž je udělení ceny navrhováno, řádné zdůvodnění návrhu, kontaktní údaje navrhovatele. Návrh je možné v příloze doplnit dalšími podklady, které mohou doplňovat odůvodnění návrhu. 

Podrobné informace a pokyny k podání návrhu naleznete na stránkách statutárního města Brna. Přehled laureátů Ceny města Brna je k dispozici zde.

Cena Milady Paulové

MŠMT ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 13. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové za rok 2021 bude udělena v oblasti matematiky.

Cena Milady Paulové si každý rok klade za cíl upozorňovat na úlohu a významný přínos žen v nejrůznějších oborech. Záměrem letošního vyhlášení Ceny Milady Paulové je podpořit působení žen v oboru matematika v českém výzkumném prostředí. MŠMT ocení celoživotní přínos žen tomuto vědeckému oboru ve snaze přispět ke zviditelnění těch, jejichž vědecká práce je pro rozvoj oboru dlouhodobě nejzásadnější. Prostřednictvím Ceny, která nese jméno historičky, jež jako první žena získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se také první profesorkou na našem území (1939), MŠMT oceňuje nejen vědeckou práci významných českých badatelek, ale nabízí také inspiraci začínajícím vědkyním a studujícím, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

Podmínky pro nominaci
 • vědkyně aktivně působící v oblasti matematiky,
 • zásadní přínos rozvoji oboru,
 • vynikající profesní i lidské vlastnosti (vedení týmu, studujících, osobní angažovanost, aktivity v občanské sféře atd.),
 • profesní kariéra zejména po roce 1990 (možnosti některých vědkyň byly v rámci předchozího režimu výrazně omezeny - tato skutečnost bude při hodnocení reflektována),
 • profesní působení převážně na území České republiky. 

Nominaci může předložit jednotlivec, skupina osob i instituce, a to podáním nominačního dopisu v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz.

Nominační dopis musí obsahovat jméno a příjmení navrhované osoby, její kontaktní údaje a zdůvodnění nominace dané osobnosti (jakých profesních a lidských vlastností si u nominované cení, jaký je její přínos vědeckému oboru, zda rozvíjí další aktivity např. v neziskové či občanské sféře atd.). Informace uvedené v tomto dopise jsou součástí hodnocení kandidátky. 

Nominované budou požádány o odsouhlasení nominace, v případě kladné odpovědi také o zaslání profesního životopisu a vyplnění krátkého dotazníku k jejich pracovním i mimopracovním činnostem. Podrobná pravidla soutěže a další informace o soutěži naleznete zde.

Cena Rudolfa Lukeše

Odborná skupina organické, bioorganické a farmaceutické chemie České společnosti chemické ve spolupráci s Nadací Experientia oceňuje elitní vědce a vědkyně z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie za vynikající soubor původních prací z oboru publikovaných v posledních 5 letech v prestižních mezinárodních časopisech. Prémie pro laureáty je udělována ve výši 100 000 Kč.

Přihlášku podávají vědci působící na českém pracovišti v anglickém jazyce jako pdf soubor zaslaný elektronicky na sekretariát ČSCH (chem.spol@csvts.cz) a obsahuje:

 • CV (1 strana)
 • research report (max. 3 strany) shrnující nejvýznamnější výsledky za posledních 5 let
 • seznam všech publikací za posledních 5 let
 • 5 nejvýznamnějších publikací z posledních 5 let, kde nominovaný musí být korespondenčním autorem (pdf formát článků).

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Cena Wernera von Siemense

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol se zaměřením na všechny technické obory a přírodní vědy, a přispět tak k rozvoji českého vysokého školství, vědy a výzkumu. 

 • Nominace v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník může předložit rektor, v případě zájmu o tuto možnost prosíme o zaslání kompletních podkladů v elektronické podobě.
 • Nominace v ostatních kategoriích podávají uchazeči sami.

Letošní ročník v osmi kategoriích rozdělí 830 000,- Kč. V kategoriích nejlepší diplomová a disertační práce budou spolu se studenty oceněni i vedoucí prací.

Vyhlašované kategorie:
1. Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým)
2. Nejlepší pedagogický pracovník
3. Nejlepší diplomová práce (první tři místa + vedoucí práce)
4. Nejlepší disertační práce (první tři místa) + vedoucí práce)
5. Ocenění za překonání překážek při studiu (student je nominován z řad akademických pracovníků v rámci dané univerzity z bakalářského, magisterského a doktorského studia)
6. Zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
7. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
8. Nejlepší absolventská práce (diplomová/disertační) zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou 

Do nominací se může zapojit i široká veřejnost – kandidáty a jejich práce je možné nominovat prostřednictvím webových stránek a v případě, že doporučený zvítězí, získá nominující prémii ve výši 10 000 Kč. V předchozím, dvaadvacátém, ročníku si nejvíce ocenění odnesli zástupci Masarykovy univerzity (4 ceny), následované Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (3 ceny) a Univerzitou Karlovou (3 ceny)

Podrobné informace včetně aktuálních termínů naleznete na internetových stránkách soutěže. 

Ceny Alfreda Badera

Česká společnost chemická vyhlašuje každoročně ocenění pro české vědce do 35 let, kteří nemají hlavní pracovní poměr v zahraničí, za vynikající výsledky ve výzkumu v organické a bioorganické chemii. Cena sestává z peněžní odměny $ 5400 (cca 115 000 Kč) a diplomu.

Obvyklým obsahem přihlášených prací v kategorii Cena za organickou chemii je organická syntéza, avšak přihlášené práce mohou rovněž zahrnovat studie mechanismů.

Přihláška se zasílá sekretariátu České společnosti chemické písemně a obsahuje: souhrn výsledků práce kandidáta, krátký životopis a kopie vědeckých publikací. Doporučení a podpůrné dokumenty jsou vítány.

Uchazeči o Cenu se zpravidla přihlašují sami na sekretariátu České společnosti chemické (Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1), návrh však mohou podat také kolegové, instituce a rovněž vědecké rady a senáty.

Podrobné informace k podobě přihlášky najdete na webových stránkách ocenění.

Ceny Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vyhlašuje každoročně prestižní Ceny Neuron, které oceňují vědce a vědkyně v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. V roce 2021 byly vyhlášeny dvě kategorie:

 • Cena Neuron pro mladé nadějné vědce

Cena je udělována českým vědcům a vědkyním (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže) za vynikající dosavadní vědecké výsledky. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka a je spojena s osobní prémií 500 000 Kč.

 • Cena Neuron za přínos světové vědě

Ocenění získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Každý laureát obdrží 1 500 000 Kč.

Nominace je možné posílat prostřednictvím tohoto formuláře. Součástí nominací je i životopis kandidáta, stručné zdůvodnění nominace, v případě kategorie „přínos světové vědě“ i min. 2 doporučující dopisy (vše v anglickém jazyce).

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

Česká hlava

Společnost Česká hlava vyhlásila spolu s Vládou ČR již 20. ročník soutěže Česká hlava s cílem ocenit špičkové vědce a zároveň popularizovat vědu, výzkum a vzdělávání u široké veřejnosti. V rámci této soutěže získávají vítězní laureáti odměnu v celkové výši 1 450 000,- Kč.

Ceny byly vyhlášeny v těchto kategoriích:

 1. Národní cena vlády Česká hlava za celoživotní přínos vědeckému oboru, finanční odměna 1 000 000 Kč.
 2. Cena Invence za objev v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivám využitelnosti v praxi, finanční odměna 250 000 Kč.
 3. Cena Industrie za nejvýraznější technologickou nebo výrobkovou inovaci učiněnou na území ČR v posledních několika letech.
 4. Cena Doctorandus za technické vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti technických věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 5. Cena Doctorandus za přírodní vědy za nejlepší práci studenta doktorandského studijního programu v oblasti přírodních věd, finanční odměna 50 000 Kč.
 6. Cena Lorem za zdravotnictví za počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, finanční odměna 100 000 Kč.

Termín pro podání přihlášek ve všech kategoriích je 30. června 2021. Většinou je součástí nominace popis kandidátovy dosavadní práce, doporučující posudky odborných či vědeckých pracovníků nebo popis přihlašovaného počinu.

Všechny informace a požadavky k nominacím v jednotlivých kategoriích najdete ve Statutu soutěže.

Česká hlavička

Společnost Česká hlava spolu s MŠMT každoročně vyhlašuje soutěž České hlavičky, která je určena studentům středních škol na území České republiky. 

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. Pro PřF MU jsou relevantní tyto kategorie:

 • GENUS „Příroda kolem nás“ – cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.
 • INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“ – za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.
 • FUTURA „Řešení pro budoucnost“ – za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky (příp. teoretické fyziky), strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.
 • SANITAS „Život a zdraví člověka“ – za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.
 • UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Crytur a Matematicko-fyzikální fakulty UK
  - cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

V každé kategorii se uděluje jedna cena, ocenění je spojeno s finanční odměnou. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálně tříčlenném složení, přihlašovat se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.

Podmínka účasti v soutěži je statut studenta denního studia střední školy na území České republiky v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky, nebo úspěšné ukončení studia v tomto období.

Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě, formulář je dostupný zde. K přihlášce se přikládá

 • abstrakt (stručný výtah) práce,
 • synopse (přehled, shrnutí) práce,
 • odborný posudek.

Termín pro podání přihlášek je 30. června 2021Veškeré informace jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

Danubius Young Scientist Award

Jde o ocenění udělované vynikajícím mladým vědcům v zemích širšího podunajského regionu (Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Moldávie, Černá Hora, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina). Podmínkou je vztah výzkumu k tomuto geografickému vymezení a nejdéle 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D.

Každý vítěz získá kromě zviditelnění své práce i částku 1350 EUR. Návrhy do soutěže oficiálně podává rektor, ale je nutné, aby nominace byla předem odsouhlasena děkanem fakulty (příp. ředitelem HS). Návrhy jménem rektora musí být podány do soutěže do 30. dubna 2021.

Kritéria pro uchazeče:

 • vědecká excelence a inovativní přístup k akademické práci,
 • tematická relevance vědecké práce k otázkám a problémům podunajského regionu,
 • relevance vědecké práce i v zahraničí,
 • potenciál uchazeče (např. zapojení do mezinárodních sítí, účast na vědeckých projektech, publikační historie, zkušenosti s výukou atd.),
 • podmínkou je max. 5 let od získání titulu Mgr. nebo Ph.D. (= po 1. 1. 2016),
 • přihlášky uchazečů, kteří mají pouze bakalářský titul, nebudou přijaty.

Uchazeči o cenu Danubius Young Scientist Award mohou pocházet ze všech vědních oborů. Počet nominací za organizace je omezen na maximální počet 3. Kandidáti musí pocházet z různých fakult, ústavů či výzkumných skupin v rámci organizace.

Dokumenty musí být předloženy v angličtině (s výjimkou kopie získaného akademického titulu) a musí se skládat z částí:

 1. max. 2 strany shrnující vědeckou práci (diplomová / disertační práce, články v časopisech, vědecké publikace) a jejich význam pro Podunají
 2. CV včetně seznamu publikačních výsledků uchazeče (max. 3 strany)
 3. kopie dokumentu týkajícího se udělení nejvyššího obdrženého akademického titulu

Části 1 a 2 prosím spojte do jednoho souboru (nejlépe PDF), část 3 může tvořit samostatný dokument.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

EMBO Gold Medal

EMBO Gold Medal se každoročně uděluje mladým vědcům za vynikající zásluhy v oblasti věd o životě v Evropě.

Kdo o medaili může požádat?
Molekulární biologové, kteří v současné době pracují v jednom z členských států EMBC a kteří jsou mladší 40 let nebo do 10 let od získání titulu Ph.D. nebo ekvivalentu. Vítěz zlaté medaile EMBO obdrží ručně vyrobenou medaili a stipendium ve výši 10 000 eur.

Nominace
Členové EMBO a EMBO Young Investigators jsou každoročně zváni, aby nominovali kandidáty na medaili. Aby mohla být zvážena, musí nominaci podpořit jeden navrhovatel (člen EMBO nebo EMBO Young Investigator) a dva sponzoři (členové EMBO) a musí zahrnovat:

 1. Nominační formulář
 2. Životopis navrhovaného kandidáta
 3. Individuální prohlášení navrhovatele a dvou sponzorů uvádějící, proč se domnívají, že by měl být kandidát zvážen za medaili

Výběr vítěze
Uchazeči, kteří cenu nezískají, budou automaticky oceněni v následujícím roce, pokud budou nadále způsobilí.

Více informací naleznete na webových stránkách EMBO.

Eppendorf Award for Young European Investigators

Eppendorf AG, hamburská společnost zabývající se vědou o životě, vyhlašuje 25. ročník ceny Eppendorf Award for Young European Investigators o vynikající příspěvky k biomedicínskému výzkumu v Evropě založenému na metodách molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů. Výhrou je mimo jiné i 20 000 EUR pro osobní účely.

Kdo může o cenu požádat?
Mladí výzkumní pracovníci, kteří nejsou starší než 35 let, mají vysokoškolské vzdělání a provádějí biomedicínský výzkum v Evropě na základě metod molekulární biologie, včetně nových analytických konceptů.

Přihláška musí obsahovat:

 • osobní údaje*
 • životopis
 • název popisující předmět Vašeho výzkumu*
 • esej o max. 2 000 znacích (včetně mezer) shrnující Váš výzkum*
 • krátký popis hlavního objevu*
 • seznam Vašich publikací
 • soubory Vašich publikovaných prací (min. 3, max. 5)

Více informací naleznete na webových stránkách ocenění.

Eppendorf & Science Prize for Neurobiology

Mezinárodní ocenění Eppendorf & Science za neurobiologii je každoročně udělováno mladému vědci nebo vědkyni do 35 let za významný neurobiologický výzkum založený na metodách molekulární a buněčné biologie, který byl proveden v průběhu posledních tří let.

K přihlášce je nutné doložit (vše v angličtině):

 • popis vlastní výzkumné činnosti v souladu se současnými metodami a pokroky v oblasti neurobiologie (max. 1000 slov), 
 • doporučující dopis školitele, staršího kolegy, vedoucího atd.,
 • životopis včetně citací všech svých publikací, akademických ocenění, relevantní odborné praxe. Přílohou životopisu jsou dvě vybrané publikace uchazeče, které jsou nejvíce relevantní k eseji.

Ocenění je spojené s finanční odměnou ve výši $ 25 000. Přihláška musí být odeslána elektronicky prostřednictvím on-line formuláře.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

"Make our planet great again" – Cena za environmentální a klimatický výzkum

BNP Paribas a francouzské velvyslanectví v ČR vyhlašují novou soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší výzkumnou práci PhD ve všech oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu.

Podmínky účasti: 

 • doktorandský výzkum v oblastech výzkumu životního prostředí a klimatu
 • osoby české nebo slovenské národnosti mladší než 33 let (k 1. květnu 2021) 
 • studenti DSP programu na české výzkumné instituci nebo vysoké škole anebo mladí vědci, kteří obhájili svou dizertaci v roce 2020 nebo 2021
 • jejich doktorské studium nijak nekoliduje s prací pro společnost BNP Paribas
 • autorství alespoň jednoho vědeckého článku publikovaného (nebo přijatého) v mezinárodním recenzovaném časopise

Vítězové získají finanční odměnu (65, 40 a 25 000 Kč) a první dva také stipendium na zahraniční stáž ve Francii.

Uchazeči zasílají své přihlášky a potřebné podklady na oddělení do 15. dubna 2021. Přihlášky budou po kontrole předány koordinátoru za MU RNDr. Mgr. Michalu Bittnerovi, Ph.D.

Důležité termíny: 

 • 25. dubna 2021 – koordinátor vybere jednoho nejlepšího kandidáta a nahlásí jeho jméno a kontaktní informace na francouzské velvyslanectví v ČR
 • 16. května 2021 – kandidát pošle kompletní dokumentaci* k přihlášce do soutěže na e-mail sciences.prague@gmail.com
 • červen 2021 – ústní prezentace kandidáta před hodnoticí komisí
 • 23. června 2021 – slavnostní předávání cen, ceny předá nobelista profesor Jean-Marie Lehn (v případě nepříznivé epidemiologické situace se ceremoniál přesune na 30. září 2021)

*Součástí přihlašovacího balíčku uchazečů je přihláška dostupná na konci tohoto dokumentu, k níž se přikládá životopis, seznam publikací, shrnutí a prezentace výzkumných aktivit uchazeče a doporučující dopis školitele. Více informací o ceně na webu.

The Balzan Prizes

The Balzan Prizes se udělují vědcům, umělcům a vědcům, kteří se ve svých oborech vyznamenali na mezinárodní úrovni. V roce 2021 byly ceny vyhlášeny ve dvou oblastech relevantních pro PřF MU: 

 • Microbiome in Health and Disease
 • Gravitation: physical and astrophysical aspects

V letošním roce je vyhlášena také The Balzan Prize for Humanity, Peace and Fraternity Among Peoples, jejímž cílem je ocenit osobnost nebo organizaci za výjimečnou humanitární práci. 

Částka každé Balzanovy ceny se pohybuje kolem 750 000 CHF (cca 17, 8 mil. CZK). Vítězové tradičně polovinu ceny věnují na financování výzkumných projektů, které přednostně provádějí mladí vědci nebo vědci.

Nominace musí být předloženy na Děkanát PřF MU a jsou doloženy zdůvodněním nominace kandidáta, včetně seznamu jeho nejdůležitějších publikací a úplného životopisu. Vlastní nominace nejsou přijímány.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

The Brain Prize

Lundbeck Foundation uděluje tuto cenu za excelentní výzkum a průlomový objev na poli neurověd. Každý rok je uděleno přibližně 1,3 milionu EUR jednomu nebo více neurologům, kteří mají průkopnický dopad na výzkum mozku.

Cena Brain Prize se uděluje na ceremoniálu v Kodani, kterému předsedá Jeho královská výsost, korunní princ Dánska. Cena Brain Prize byla poprvé udělena v roce 2011 a dosud ocenila 34 vědců z 9 různých zemí.

Nominace pro rok 2022 se otevřou v květnu 2021. Žádost musí obsahovat celé jméno a oblast výzkumu nominované osoby a také odůvodnění nominace na základě jejího vybraného seznamu publikací. Nominace se provádí online zde.

Nominační kritéria:

 • Vlastní nominace není přijímána.
 • Nominovat může kdokoli.
 • Nominovaní mohou být jakékoli národnosti a pracovat v kterékoli části světa.
 • Nominovaní mohou pracovat v jakékoli oblasti neurovědy.
 • Nominovaní musí být stále aktivně zapojeni do výzkumu.
 • Pokud k úspěchu významně přispělo několik výzkumníků, může jich být nominováno několik.
 • Doporučuje se opětovné jmenování dříve neúspěšných kandidátů.

Další informace k ceně jsou dostupné na internetových stránkách soutěže.

The Louis-Jeantet Prizes

Ceny Louis-Jeantet se každoročně udělují zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří se vyznamenali v oblasti biomedicínského výzkumu v jedné z členských zemí Rady Evropy. Nejsou zamýšleny pouze jako uznání práce, která byla dokončena, ale také jako podpora pokračování inovativních výzkumných projektů. Ceny jsou udělovány aktivním výzkumným pracovníkům, jejichž vědecké úsilí je zaměřeno na biomedicínský výzkum.

Částka, která je v současné době k dispozici každému výherci, činí 500 000 CHF (cca 12 mil. Kč), z nichž 450 000 CHF má být použito k financování probíhajícího výzkumu a 50 000 CHF je věnováno výzkumníkovi osobně.

Nominovaní na ceny Louis-Jeantet musí být nominováni buď vědeckými osobnostmi (bez jakýchkoli rodinných vazeb s kandidátem), nebo institucemi (univerzity nebo významné agentury financující výzkum), které mají podrobné znalosti o práci kandidáta.

 • Vlastní nominace nejsou přijímány.
 • Nominovaní by neměli být informováni o své nominaci.
 • Doporučují se nominace kandidátů mladších 50 let.

Další informace najdete na webových stránkách ocenění.

The Novo Nordisk Prize

Cena The Novo Nordisk Prize oceňuje aktivní vědce, za výjimečný mezinárodní přínos k rozvoji lékařské vědy. Cena je určena k ocenění a další podpoře biomedicínského výzkumu v Evropě.

Finanční odměna je 5 milionů DKK (cca 672 000 EUR) a skládá se z výzkumného grantu ve výši 4,5 milionu DKK (cca 605 000 EUR) a osobního ocenění ve výši 0,5 milionu DKK (cca 67 000 EUR).

Uchazeči musí:

 • prokázat vědeckou excelenci, která vedla k zásadnímu objevu nebo průlomu v chápání lidského zdraví a nemocí, v prevenci, diagnostice či léčbě nemoci,
 • pracovat ve veřejné či neziskové výzkumné instituce v evropské zemi a musí mít aktivní výzkumný program,
 • sloužit jako inspirativní vůdci a vzory pro mladé vědce.

Nadace vítá nominace jednotlivých výzkumných pracovníků nebo výzkumných institucí včetně akademických institucí a agentur pro financování výzkumu.

Nominaci je nutné zaslat elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře. Více informací o soutěži a podmínkách nominace naleznete na webových stránkách.

Ing. Lucie Janíčková

vedoucí oddělení – Oddělení pro doktorské studium, kvalitu, akademické záležitosti a internacionalizaci

telefon: 549 49 1406
e‑mail:

Bc. Jana Procházková

referentka pro kvalitu a akademické záležitosti

telefon: 549 49 5929
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.