Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Vyhlášení soutěže Interní grantové agentury Masarykovy univerzity (IGA MU)

17. 9. 2020

IGA MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků OP VVV IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Info v kostce

  • Oprávněným žadatelem o studentský grant může být jen student zapsaný na MU v doktorském studijním programu ve standardní době studia a současně v prezenční době studia. Řešitel musí být studentem doktorského studijního programu v prezenční formě po celou dobu řešení grantu. Přihlášku však může podat ještě jako student Mgr. studia.
  • Délka studentského grantu činí 12 měsíců.
  • Doporučujeme, aby student a jeho školitel konzultovali záměr s předsedou oborové rady PhD. 
  • Grantová žádost nesmí být zpracována na téma identické s tématem disertační prce studenta. Nesmí se jednat o téma vymezené zcela identicky. Může se jednat o téma příbuzné či logicky související, rozšiřující v disertační práci řešenou problematiku.
  • Student musí během realizace grantu uskutečnita min. jednu vzdělávací/výzkumnou aktivitu v zahraničí (stáž, letní škola, výzkumný pobyt, aktivní účast na konferenci).
  • Žádost se podává výhradně prostřednictvím ISEP a předkládá se v anglickém jazyce.

Délka trvání grantu: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Výše grantu

Částka, kterou je možné získat na jeden studentský grant činí 479 160 Kč, z níž:
• 282 586,- Kč činí mzdové náklady řešitele vč. soc. a zdrav. pojištění (povinná výše pracovní kapacity řešitele je 0,5 úvazku formou DPČ během celého roku)
• 13 480,- Kč činí povinná odměna mentora (včetně odvodů)
• 111 220,- Kč činí další náklady ve výši ročně (cestovné, drobný majetek, služby apod.)
• 71 874,- Kč činí režijní náklady fakulty

Časový harmonogram soutěže

14. září 2020                       Vyhlášení soutěže

15. října 2020                      Termín pro podání žádosti o posouzení Etickou komisí pro výzkum, pokud to téma návrhu vyžaduje. Více o žádosti zde.

do 20. října 2020                 Možnost konzultace rozpočtu projektu (hovorka@sci.muni.cz)

do 23. října 2020                 Termín pro odevzdání draftu žádosti ke kontrole na Oddělení pro projektovou podporu (hovorka@sci.muni.cz). Odpověď do 27.10.

30. října 2020                      Termín pro odevzdání návrhů v ISEP. K tomuto datu již musí být kompletně schválená průvodka (záložka Schvalování - "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky"). 

11-12/2020                          Hodnocení žádostí oponenty a hodnotícím panelem

1. 1. 2021–31. 12. 2021      Realizace studentského grantu, průběžné měsíční zprávy o činnosti

leden–březen 2022              Závěrečná zpráva o činnosti, zhodnocení grantu hodnotícím panelem

Podklady k vyhlášení veřejné soutěže včetně pravidel soutěže jsou dostupné zde.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Hovorka, hovorka@sci.muni.cz, 549 49 1412

Více článků

Přehled všech článků