Vyhlášení soutěže Interní grantové agentury Masarykovy univerzity (IGA MU)

17. 9. 2020

IGA MU formou studentských grantů podporuje zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem u studentů akreditovaných doktorských studijních programů. Je financována z finančních prostředků OP VVV IGA MU, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016943.

Info v kostce

  • Oprávněným žadatelem o studentský grant může být jen student zapsaný na MU v doktorském studijním programu ve standardní době studia a současně v prezenční době studia. Řešitel musí být studentem doktorského studijního programu v prezenční formě po celou dobu řešení grantu. Přihlášku však může podat ještě jako student Mgr. studia.
  • Délka studentského grantu činí 12 měsíců.
  • Doporučujeme, aby student a jeho školitel konzultovali záměr s předsedou oborové rady PhD. 
  • Grantová žádost nesmí být zpracována na téma identické s tématem disertační prce studenta. Nesmí se jednat o téma vymezené zcela identicky. Může se jednat o téma příbuzné či logicky související, rozšiřující v disertační práci řešenou problematiku.
  • Student musí během realizace grantu uskutečnita min. jednu vzdělávací/výzkumnou aktivitu v zahraničí (stáž, letní škola, výzkumný pobyt, aktivní účast na konferenci).
  • Žádost se podává výhradně prostřednictvím ISEP a předkládá se v anglickém jazyce.

Délka trvání grantu: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Výše grantu

Částka, kterou je možné získat na jeden studentský grant činí 479 160 Kč, z níž:
• 282 586,- Kč činí mzdové náklady řešitele vč. soc. a zdrav. pojištění (povinná výše pracovní kapacity řešitele je 0,5 úvazku formou DPČ během celého roku)
• 13 480,- Kč činí povinná odměna mentora (včetně odvodů)
• 111 220,- Kč činí další náklady ve výši ročně (cestovné, drobný majetek, služby apod.)
• 71 874,- Kč činí režijní náklady fakulty

Časový harmonogram soutěže

14. září 2020                       Vyhlášení soutěže

15. října 2020                      Termín pro podání žádosti o posouzení Etickou komisí pro výzkum, pokud to téma návrhu vyžaduje. Více o žádosti zde.

do 20. října 2020                 Možnost konzultace rozpočtu projektu (hovorka@sci.muni.cz)

do 23. října 2020                 Termín pro odevzdání draftu žádosti ke kontrole na Oddělení pro projektovou podporu (hovorka@sci.muni.cz). Odpověď do 27.10.

30. října 2020                      Termín pro odevzdání návrhů v ISEP. K tomuto datu již musí být kompletně schválená průvodka všemi schvalovateli (záložka Schvalování - "Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky"). 

11-12/2020                          Hodnocení žádostí oponenty a hodnotícím panelem

1. 1. 2021–31. 12. 2021      Realizace studentského grantu, průběžné měsíční zprávy o činnosti

leden–březen 2022              Závěrečná zpráva o činnosti, zhodnocení grantu hodnotícím panelem

Podklady k vyhlášení veřejné soutěže včetně pravidel soutěže jsou dostupné zde.

Kontaktní osoba: Ing. Martin Hovorka, hovorka@sci.muni.cz, 549 49 1412


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.