RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

lektor II – Oddělení experimentální biologie rostlin


kancelář: bud. C13/116
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5543
e‑mail:
Životopis

Milan Baláž - životopis

Základní data
 • RNDr. Milan Baláž, Ph.D., narozen 4. listopadu 1968 v Novém Městě na Moravě, ženatý, 2 děti
Pracoviště
 • Oddělení fyziologie a anatomie rostlin
  Ústav experimentální biologie
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova Univerzita
  Kotlářská 2
  611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Lektor. Tajemník ÚEB.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992: RNDr., PřF MU Brno, katedra fyziologie a anatomie rostlin. Diplomová práce: Trofické aspekty kultivace evropských terrestrických orchidejí.
 • 1997: Ph.D. , PřF MU Brno, katedra fyziologie a anatomie rostlin. Disertační práce: Vezikulo-arbuskulární mykorrhiza dvou druhů planých trav, Calamagrostis villosa a Deschampsia flexuosa.
Přehled zaměstnání
 • 2006-dosud: lektor, Ústav experimentální biologie PřF MU, Oddělení experimentální biologie rostlin.
 • 1998-2006: odborný asistent, PřF MU, Katedra fyziologie a anatomie rostlin.
Pedagogická činnost
 • Mykorhizní symbiózy (přednáška, cvičení)
 • Statistické zpracování experimentálních dat (přednáška, cvičení)
 • Cytologie a anatomie rostlin (cvičení)
 • Fyziologie rostlin (cvičení)
 • Biologie rostlin (přednáška, cvičení)
 • Biologická technika (cvičení)
 • Školitel 19 bakalářských a 21 magisterských studentů s obhájenými závěrečnými pracemi.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Mykorhizní symbiózy: arbuskulární mykorhiza, orchideoidní mykorhiza, jejich fyziologie a ekofyziologie. Anatomie rostlin. Struktura xylému ve vztahu k hydraulické vodivosti.
Akademické stáže
 • 2003 - TU Mnichov, Freising, Stable Isotopes Course
 • 2013 - University of Ulm
 • 2014 - University of Ulm
Univerzitní aktivity
 • 2006-2009: člen Akademického senátu PřF (AS PřF)
 • 2009-2011: místopředseda AS PřF, předseda Komory akademických pracovníků AS PřF MU, předseda Ekonomické komise AS PřF MU
 • 2011-2014: člen akademického senátu Masarykovy univerzity, člen Legislativní komise
 • 2014-2020: Předseda AS PřF MU, člen Ekonomické komise AS Přf MU, člen Legislativní komise AS PřF MU, člen Volební a mandátové komise AS MU
 • od 2020: člen AS PřF MU, člen Ekonomické a Legislativní momise AS PřF MU
Řešitel projektů
 • 1998-2001: GA ČR, grant 206/98/P281, název projektu: Ovlivnění kompetičních vztahů mezi expandující Calamagrostis epigejos a ustupujícími autochtonními druhy záplavových luk vesikulo-arbuskulární mykorrhizou
 • 2000: Fond rozvoje vysokých škol, projekt 956/2000, název projektu: Tvorba multimediálního CD-ROM pro výuku rostlinné anatomie a cytologie", viz internetová verze těchto e-skript
 • 2001: Fond rozvoje vysokých škol, projekt 0538/2001, Inovace studijního programu Biotické vztahy v půdě
 • 2005: Fond rozvoje vysokých škol, projekt 3172/2005, název projektu: Inovace praktických cvičení předmětu Cytologie a anatomie rostlin
 • 2009-2011: GA206/09/1967, Analýza omezujícího vlivu xylémového transportu na stav vody a výměnu plynů u rostlin chmele (spoluřešitel).
 • 2011: Fond rozvoje vysokých škol, projekt 2448/2011, název projektu: Zavedení technik in vitro kultivace mykorhizních hub do výuky kurzu Mykorhizní symbiózy - cvičení.
 • 2019-2021: INTER-EXCELLENCE, INTER-ACTION LTACH 19012 Výzkum a demonstrace technologií efektivní a organické produkce vybraných plodin v alkalických a zasolených půdách (hlavní řešitel).
Přednášky na mezinárodních konferencích
 • 2001 - Interorchid Brno: Orchid mycorrhiza
 • 2001 - COST 8.38 action: Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health in agriculture, Adana, Turkey: Glomus mosseae-maize mycorrhizal association grown under different phosphorus supply
Vybrané publikace
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas ROST. Obrazový průvodce anatomií rostlin - Visual Guide to Plant Anatomy. 1. vyd. Praha: Academia, 2017, 325 s. ISBN 978-80-200-2620-0. URL info
 • BALÁŽ, Milan, Radek JUPA, Steven JANSEN, Alexander COBB a Vít GLOSER. Partitioning of vessel resistivity in three liana species. Tree Physiology. Oxford: Oxford journals, 2016, roč. 36, č. 12, s. 1498-1507. ISSN 0829-318X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/treephys/tpw081. info
 • JUPA, Radek, Milan BALÁŽ, Petr SVOBODA a Vít GLOSER. Inherent variability in structural and functional traits of xylem among three hop varieties. Plant, Soil and Environment. Praha: Czech Academy of Agricultural Sciences, 2013, roč. 59, č. 6, s. 273-279. ISSN 1214-1178. info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ, Radek JUPA, Halyna KOROVETSKA a Petr SVOBODA. THE RESPONSE OF HUMULUS LUPULUS TO DROUGHT: THE CONTRIBUTION OF STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PLANT TRAITS. In J. Patzak, A. Koutoulis. III. International Humulus Symposium. Mosónymagyarovár, Hungary: ICPBR, ISHS, 2013, s. 149-154. ISBN 978-90-6605-696-1. info
 • VESELÁ, Barbora a Milan BALÁŽ. THE EFFECT OF SIMULATED EUTROFICATION ON THE GROWTH AND MYCORRHIZAL SYMBIOSIS OF SERAPIAS LINGUA. Online. In Skarpa, P Ryant, P Cerkal, R Polak, O Kovarnik, J Vyskocil, I. MENDELNET 2012. BRNO: MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, 2012, s. 910-918. ISBN 978-80-7375-836-3. URL info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ, Halyna KOROVETSKA, Jan GLOSER a Petr SVOBODA. FYZIOLOGICKÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NEDOSTATKU VODY NA ROSTLINY CHMELE. Úroda. Praha: Profi press, 2011, roč. 2011, č. 10, s. 59 - 64. ISSN 0139-6013. info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. TRANSPORT VODY V ROSTLINÁCH CHMELE ZA DOSTATEČNÉ A SNÍŽENÉ DOSTUPNOSTI VODY V PŮDĚ. In Bláha L., Hnilička F. Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2011. Praha: VURV-CZU, 2011, s. 205-207. ISBN 978-80-7427-068-0. info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. Analysis of anatomical and functional traits of xylem in Humulus lupulus L. stems. PLANT SOIL AND ENVIRONMENT. CZECH ACAD AGRIC SCI, 2011, roč. 57, č. 7, s. 338-343. ISSN 1214-1178. info
 • DOSTALÍK, Slavomír, Vlastimil RYBKA, Romana ZEMÁNKOVÁ-BARTKOVÁ a Milan BALÁŽ. Monitoring vstavače trojzubého (Orchis tridentata) v Národní přírodní rezervaci Strabišov-Oulehla v období 1997–2010. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny, 2011, roč. 31, podzim, s. 167-183. ISSN 1211-3603. info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. FUNKČNÍ A ANATOMICKÉ VLASTNOSTI XYLÉMU V ROSTLINÁCH CHMELE A JEJICH VZTAH K EFEKTIVNÍMU TRANSPORTU VODY. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010. Praha: ČZU, VÚRV, 2010, s. 40-44. ISBN 978-80-213-2048-2. info
 • BALÁŽOVÁ, Kristýna a Milan BALÁŽ. Carbon nutrition of mature green orchid Serapias strictiflora and its mycorrhizal fungus Epulorhiza sp. BIOLOGIA PLANTARUM. NETHERLANDS: SPRINGER, 2010, roč. 54, č. 1, s. 97-104. ISSN 0006-3134. PDF článku info
 • BALÁŽ, Milan, Kristýna BALÁŽOVÁ, Lenka TROJANOVÁ, Zuzana KYJOVSKÁ a Barbora VESELÁ. Mykoheterotrofie vs. mykorhizou zprostředkovaná minerální výživa orchidejí. In 12. konference experimentální biologie rostlin. 2010. ISSN 1213-6670. info
 • GLOSER, Vít, Milan BALÁŽ a Petr SVOBODA. Anatomické determinanty hydraulické vodivosti stonků chmele. In 12. konference experimentální biolohie rostlin. 2010. ISSN 1213-6670. info
 • LÁTR, Aleš, Martina ČUŘÍKOVÁ, Milan BALÁŽ a Jaroslav JURČÁK. Mycorrhizas of Cephalanthera longifolia and Dactylorhiza majalis, two terrestrial orchids. Annales Botanici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2008, vol. 45, No. 4, s. 281-289. ISSN 0003-3847. info
 • BALÁŽ, Milan a Kristýna BALÁŽOVÁ. Kvantifikace uhlíkaté výživy orchideje Serapias strictiflora a její mykorhizní houby Epulorhiza sp. In Konference České botanické společnosti : Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostlin. 2008. info
 • BALÁŽ, Milan a Zuzana KYJOVSKÁ. Efekt simulované eutrofizace na kompetici Serapias lingua a Plantago lanceolata. In Konference České botanické společnosti : Parazitické, poloparazitické a mykoheterotrofní rostlin. 2008. info
 • GRYNDLER, Milan, Milan BALÁŽ, Hana HRŠELOVÁ, Jan JANSA a Miroslav VOSÁTKA. Mykorhizní symbióza. O soužití hub s kořeny rostlin. 1. vydání. Praha: Academia, 2004, 366 s. 1. vydání. ISBN 80-200-1240-0. info
 • LÁTALOVÁ, Kristýna, Kateřina KNOTOVÁ a Milan BALÁŽ. The effects of fungicides on extraradical mycelium of orchid mycorrhiza. In Plant Physiology Conference of Ph.D. Students and Young Scientists; Book of Abstracts. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, Faculty of Agronomy and Masaryk University, Faculty of Science, 2003, s. 154-157. ISBN 80-7157-676-X. info
 • GRYNDLER, Milan, Iva CHVÁTALOVÁ, Hana GRYNDLEROVÁ, Hana HRŠELOVÁ a Milan BALÁŽ. Searchable database of soil- and mycorrhiza-related scientific reports (DSM). Folia Geobotanica. Průhonice: Institute of Botany, 2003, roč. 38, č. 2, s. 238. ISSN 1211-9520. info
 • BALÁŽ, Milan. Comparison of orchid mycorrhiza with other mycorrhizal types with respect to nutrient transfers. In Interorchid 2001. Brno: MZLU, 2002, s. 37-42. ISBN 80-7157-564-X. info
 • BALÁŽ, Milan a Kristýna LÁTALOVÁ. Seasonal development of mycorrhizal extraradical mycelium associated with three mediterranean orchid species. In Knowledge on population biology of AMF as a tool for mycorrhizal technology. Book of Abstracts. Průhonice (Czech Republic), 2001, s. 123. info
 • BALÁŽ, Milan. Glomus mosseae-maize mycorrhizal association grown under different phosphorus supply. In Managing arbuscular mycorrhizal fungi for improving soil quality and plant health in agriculture. Adana (Turkey): University of Cukurova, 2001, s. 56. info
 • BALÁŽ, Milan a Miroslav VOSÁTKA. A novel inseted membrane technique for studies of mycorrhizal extraradical mycelium. Mycorrhiza. Springer Verlag, 2001, roč. 11, č. 6, s. 291-296. ISSN 0940-6360. info
 • BALÁŽ, Milan. Paris and Arum morphotypes of VAM mycorrhizas. In KUGLÍK, Petr. Biology Vol. 27. Abstracts. Conference: Prof. Němecs Cytological Day. Brno, 2001, s. 52. ISBN 80-210-2590-5. info
 • LUX, Alexandr, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ a Ivanka KOUSALOVÁ. CD - ROM for teaching of plant anatomy and cytology. In Němcův cytologický den. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno, 2000, s. 26. Program a sborník abstraktů. Internetová verze pro praktická cvičení kurzu Cytologie a anatomie rostlin info
 • BALÁŽ, Milan. Orchideoidní mykorrhiza - mýty a skutečnost. Roezliana. Brno: SRS Brno, 1999, roč. 28, č. 1, s. 48-52. info
 • TESAŘOVÁ, Marta, A. SIDIBÉ a Milan BALÁŽ. Response of soil microflora and lettuce plants inoculated by VA fungi to different doses of Cd, As , and Be. In Pathways and consequences of the dissemination of pollutants in the biosphere II. Prague, 1999, s. 10. info
 • SIDIBÉ, A., Marta TESAŘOVÁ a Milan BALÁŽ. Effect of inoculation by mycorrhizal fungi on lettuce growth. In Acta fytotechnica et zootechnica. (Suppl.). Brno: MZLU Brno, 1999, s. 67. info
 • BALÁŽ, Milan a Miloslav VOSÁTKA. Vesicular-arbuscular mycorrhiza of Calamagrostis villosa supplied with organic and inorganic phosphorus. Biologia Plantarum. Praha: ASCR, 1997, roč. 39, č. 2, s. 281-288. ISSN 0006-3134. info
 • BALÁŽ, Milan. Mykorrhizní symbióza u dospělých terestrických orchidejí - pilotní studie. In Populační dynamika a ekologie terestrických orchidejí. České Budějovice: Biologická fakulta Jihočeské univerzity, 1997, s. 55-56. info
 • BALAZ, Milan. Seasonal pattern and vertical distribution of vesicular-abruscular mycorrhizas associated with three grass species grown in acid soil. In Seasonal pattern and vertical distribution of vesicular-abru. Brno: Ustav ekologie krajiny AV CR, 1996, s. 201-209. ISBN 80-902253-6-5. info

5. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.