doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Hodnocení lidské expozice a rizik


kancelář: bud. A29/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3511
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Ekotoxikologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Hodnocení expozice chemickým látkám a jejich rizik v lidské populaci
Oponenti habilitační práce prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. (VŠB Ostrava)
prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc. (PrF UK Bratislava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 9. 2016 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (RECETOX PřF MU)
Členové prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Jan Tříska, CSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016