doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

ředitel ústavu – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/02011a
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5623
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc., narozen 15. 2. 1962 v Brně, ženatý
Pracoviště
 • Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent v oboru mineralogie
 • Ředitel ústavu (2017-)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: docent pro obor mineralogie a petrografie, název habilitační práce: Minerogeneze rudních asociací a grafitu v oblasti žulovského masivu a jeho pláště, Masarykova univerzita, Brno
 • 1993: CSc. v oboru mineralogie a petrografie, název dizertační práce: Mineralogický a izotopický výzkum grafitů silesika, PřF MU, Brno
 • 1980-85: obor "Základní a ložisková geologie", PřF MU Brno, titul RNDr.
Přehled zaměstnání
 • 1999- dosud: docent, Ústav geologických věd PřF MU Brno, do roku 2002 katedra mineralogie, petrologie a geochemie PřF MU
 • 2012-2015 CEITEC MU, úvazek 0.2, Skupina "Synthesis and Analysis of Nanostructures", pozice ID-researcher
 • 1988-1999: odborný asistent, katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU, Brno
 • 1985-1988: asistent, katedra mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • Výuka v programech Geologie: Mineralogie, Pokročilá mineralogie, Minerogenetické procesy, Systematická mineralogie, Bakalářský seminář II, Poznávání minerálů a hornin, Regionální mineralogie, Odrazová mikroskopie, Aktuální otázky v mineralogii
 • Výuka v programech Chemie: Mineralogie a geochemie
 • Člen a předseda komisí pro státní doktorské, magisterské a bakalářské zkoušky a obhajoby
 • Garant doktorského studijního programu Geologie
 • Počty vedených studentů v současnosti:
 • - Bc. (4), Mgr. (2), Ph.D. (4) – Koníčková, Losertová, Švecová, Prokop
 • Celkové počty úspěšně obhájených prací za posledních 5 let:
 • - Bc. (10) – Burešová, Jeřela, Koníčková, Petřek, Petržela, Mráček, Mezöszallasi, Raab, Seidlová, Zachovalová
 • - Mgr. (11) – Čermák, Mandovec, Pospíšilová, Jeřela, Burešová, Kaňová, Koníčková, Losertová, Mokrá, Moravcová, Šamánková
 • - Ph.D. (2) – Talla, Víšková
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkum hypogenních a supergenních (zejména rudních) mineralizací, procesů a podmínek jejich vzniku a alterací, výzkum grafitických hmot, krystalochemie, Ramanovská a infračervená spektroskopie minerálů, geochemie stabilních izotopů lehkých prvků a topografická mineralogie. Uvedená témata jsem řešil zejména v oblasti silesika (sulfidické a alpské parageneze žulovského masivu a jeho pláště, grafity velkovrbenské a keprnické skupiny, páskované železné rudy desenské skupiny, turmalíny grafitových ložisek, Ag-hydrotermální asociace z Horního Města u Rýmařova, procesy supergeneze na haldách u Nové Vsi u Rýmařova, mineralogie erlanů v Bludově a kontaktních zón na žulovsku, Cu-žilná mineralizace v Bohutíně a j.).
 • Krystalochemie, spektroskopie a geneze kasiteritu, xenotimu, barytu, wulfenitu, wolframitu, komplexní studium xenotimu píseckých pegmatitů, kasiteritů ČR, studium rudních paragenezí brněnského masivu, minerály hořících hald v rosicko-oslavanském revíru a Radvanicích, procesy supergeneze na As-haldách v Nové Vsi u H. Brodu a drobné mineralogické studie v moravsko-slezském regionu.
 • Vedoucí laboratoře Ramanovy spektroskopie na ÚGV, od roku 2015
 • Publikační činnost: celkem 150 publikací, z toho 45 v zahraničí a 19 v impaktovaných časopisech (na WOS), H-index 6.
 • Mezinárodní konference (aktivní vystoupení) za posledních 10 let: CEMC (2018, Slovensko), CAM-2017 (2017, Rakousko), Tourmaline 2017 (2017, CZ), New Minerals and Mineralogy (2016, CZ), CEMC (2014, CZ), MinPet (2013, Rakousko), Joint MSCC-CEMC (2012, Maďarsko)
 • Granty a projekty:
 • 2017 - Grant FRMU "Inovace předmětu G7561 Odrazová mikroskopie", řešitel
 • 2012-2015 - OPVK EU-projekt "Research group for radioactive waste repository and nuclear safety" (CZ 1.07/2.3.00/20.0052), vedoucí klíčové aktivity KA1.
 • 2015 - Grant FRMU "Zlepšení využití mineralogických sbírek při výuce předmětu G3121 Poznávání minerálů a hornin", garant projektu
 • 2005 - spoluřešitelem výzkumných záměrů ÚGV PřF MU č. MSM0021622412 a MSM0021622410.
 • V letech 1999-2004 spoluřešitelem výzkumného záměru ÚGV PřF MU č. MSM143100004.
 • 2004 - Spolupracovník na grantu FRVŠ Aa-04-515 "Zavedení laboratorního cvičení Syntéza a analýza nových materiálů".
 • 2001 - Grant FRVŠ (G4) - spoluřešitel, téma: Mineralogie a detailní mikroanalytika fází Au-parageneze lokality Voltýřov.
 • 1996 - řešitel projektu programu MŠMT - INSTRUMENT 96, pořízení práškového RTG- difraktometru STADI P v ceně 4.75 mil. Kč a vybudování moderního pracoviště pro RTG-difrakční analýzu.
 • Projekty v programu Aktion (rakousko-české studentské vědecké exkurze) realizovány v letech 1997 (spoluřešitel) a 1998 (jako předkladatel) ve spolupráci s univerzitou Vídeň.
 • Participace na grantu Wroclawské univerzity na korelační výzkum hydrotermálních asociací příhraničních oblastí Slezska (1996-7).
Akademické stáže
 • 2014 (1 měsíc, CEEPUS), 2000 (1 měsíc) - University of Vienna, Dept. of Mineralogy and Crystallography: IR- a Ramanova spektroskopie, OH-defekty ve strukturách a krystalová chemie minerálů (u prof. Nasdaly a prof. Berana)
 • 2005, 2004, 2002 a 2001 (týdenní pobyty) - University of Vienna, Dept. of Mineralogy and Crystallography: IR-spektroskopický výzkum kasiteritů a barytů
 • 2000 (2 týdny) University of Ljubljana: výzkum rudních mineralizací Slovinska (u prof. Pirce)
 • 1999 (2 měsíce, hostující vědecký pracovník, DAAD), Göttingen university, Dept. of Mineralogy and Petrology: výzkum minerogeneze a chemismu kasiteritů z Českého masivu (u prof. Mucke)
 • 1997 (6 měsíců, vědecká stáž DAAD) Göttingen university, Dept. of Mineralogy and Petrology: výzkum páskovaných železných rud z Jeseníků (u prof. Mucke), vedení praktik z rudní mikroskopie
 • 1997, 1996, 1992, 1990 (týdenní družební pobyty) - Wroclav University
 • 1994 (1 měsíc), University of Vienna, Dept. of Mineralogy and Crystallography: srovnávací studium grafitů silesika a rakouského moldanubika (u prof. Berana)
Universitní aktivity
 • Od roku 2006 předseda oborové rady doktorského studijního programu " Geologie", dříve člen oborové rady téhož DSP
 • V roce 1999 vedoucí sekce Věd o Zemi PřF MU
 • Dříve člen senátu PřF MU (2 funkční období)
 • Od roku 2001 správce mineralogických sbírek ÚGV
 • Člen redakční rady časopisu Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) a editor kapitoly Aplikovaná geologie
 • Člen poradního sboru Mendelova muzea MU
Mimouniversitní aktivity
 • Od roku 2016 člen oborové komise Mineralogie (Ph.D. program) na UK Bratislava
 • Od roku 2015 člen Českého národního geologického komitétu (ČNGK)
 • 2006-2009 člen výboru České geologické společnosti (ČGS)
 • 1994-2006 člen výboru národní skupiny IAGODu
 • 1988- člen výboru "Oborové skupiny mineralogie" při ČGS
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1996-2000 národním zástupcem ČR v "Komisi pro historii a výuku mineralogie" IMA
 • Člen redakční rady časopisu Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního Muzea v Praze
 • Vyzvané přednášky - Univerzita Wien, Wroclaw
Vybrané publikace
 • ČOPJAKOVÁ, Renata, Jiří PROKOP, Milan NOVÁK, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS, Radek ŠKODA a Markéta HOLÁ. Hydrothermal alteration of tourmaline from pegmatitic rocks enclosed in serpentinites: Multistage processes with distinct fluid sources. Lithos. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 380-381, January, s. "105823", 19 s. ISSN 0024-4937. doi:10.1016/j.lithos.2020.105823. URL info
 • KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS, Stanislav HOUZAR a Dalibor VŠIANSKÝ. Specific green zonal silica nodules of serpentinite weathering: Unusual products of silicification in laterite-like residuum (Moldanubian Zone, Bohemian Massif). Geologica Carpathica. Bratislava: Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2021, roč. 72, č. 1, s. 68-81. ISSN 1335-0552. doi:10.31577/GeolCarp.72.1.5. URL info
 • TALLA, Dominik, J ZWICKER, J PECKMANN, P NAGL, T FILEK a Zdeněk LOSOS. The "loukasteine" from the Moravian Karst - radial calcite concretions formed in a plastic gel-like clay medium. In MinPet 2021 (Biannual Meeting of the Austrian Mineralogical Society). 2021. ISSN 1609-0144. info
 • LOSOS, Zdeněk. K 90. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc., dlouholetého pracovníka Ústavu geologických věd PřF MU. Zpravodaj České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2020, roč. 2020, s. 25-28. ISSN 1801-3163. info
 • LOSOS, Zdeněk. Zemřel mineralog a znalec pegmatitů prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. Zpravodaj České geologické společnosti. Praha: Česká geologická společnost, 2020, roč. 2020, s. 10-11. ISSN 1801-3163. info
 • BURIÁNEK, David, Lenka BUŘIVALOVÁ, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS a Jitka MIKOVÁ. Geochronology and petrogenesis of orthogneisess from the Pacov body: implications for the subdivision of the Cambro-Ordovician peraluminous magmatism and related mineralizations in the Monotonous and Varied units of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). Mineralogy and Petrology. Wien: Springer, 2020, roč. 114, č. 3, s. 175-197. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-020-00699-8. URL info
 • BUŘIVALOVÁ, Lenka a Zdeněk LOSOS. Tungsten mineralization in quartz veins at the Cetoraz deposit, Czech Republic. In Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference. 2018. info
 • TALLA, Dominik, Anton BERAN, Radek ŠKODA a Zdeněk LOSOS. Polarized FTIR spectroscopic examination on hydroxylation in the minerals of the wolframite group, (Fe,Mn,Mg)[W,(Nb,Ta)][O,(OH)]4. American Mineralogist. CHANTILLY, USA: Mineralogical Society of America, 2017, roč. 102, č. 4, s. 867-875. ISSN 0003-004X. doi:10.2138/am-2017-5664. info
 • NOVÁK, Milan, Jiří PROKOP, Zdeněk LOSOS a Ivo MACEK. Tourmaline, an indicator of external Mg-contamination of granitic pegmatites from host serpentinite; examples from the Moldanubian Zone, Czech Republic. Mineralogy and Petrology. Wien: Springer Wien, 2017, roč. 111, č. 4, s. 625-641. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-017-0512-4. info
 • NOVÁK, Milan, Jiří PROKOP, Zdeněk LOSOS a Ivo MACEK. Tourmaline, an indicator of external Mg-contamination of granitic pegmatites from host serpentinite; examples from the Moldanubian Zone. In CAM-2017 (Conference on Accessory Minerals), Wien. 2017. info
 • ŠVECOVÁ, Eva, Renata ČOPJAKOVÁ, Zdeněk LOSOS, Radek ŠKODA, Lutz NASDALA a Jaroslav CÍCHA. Multi-stage evolution of xenotime-(Y) from Písek granitic pegmatites, Czech Republic. In International Scientific Symposium Jáchymov 2016, Czech Republic, September 3-5, 2016. 2016. info
 • ŠVECOVÁ, Eva, Renata ČOPJAKOVÁ, Zdeněk LOSOS, Radek ŠKODA, Lutz NASDALA a Jaroslav CÍCHA. Multi-stage evolution of xenotime-(Y) from Písek pegmatites, Czech Republic: an electron probe micro-analysis and Raman spectroscopy study. Mineralogy and Petrology. 2016, roč. 110, č. 6, s. 747-765. ISSN 0930-0708. doi:10.1007/s00710-016-0442-6. info
 • KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS, Vladimír HRAZDIL, Stanislav HOUZAR a Dalibor VŠIANSKÝ. Mineralogie "očkových" opálů z Nové Vsi u Oslavan (moldanubikum, Český masív). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 2016, roč. 24, č. 1, s. 144-152. ISSN 1211-0329. info
 • MÜCKE, Arno a Zdeněk LOSOS. The iron/manganese occurrences of the Desná Unit NE of the Sobotín Amphibolite Massif, Silesicum, Czech Republic: A reply to the paper of Kropáč et al. (2012). Chemie der Erde. 2015, roč. 75, č. 1, s. 51-54. ISSN 0009-2819. doi:10.1016/j.chemer.2014.08.001. info
 • KONÍČKOVÁ, Šárka, Zdeněk LOSOS a Stanislav HOUZAR. Mineralogie a geneze zelené plazmy – specifického produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 2015, roč. 23, č. 1, s. 81-91. ISSN 1211-0329. info
 • LOSOS, Zdeněk, Ilona MORAVCOVÁ a Miroslav NEPEJCHAL. Mineralogie křemen-hematitové žíly s ametystem z lokality "Na Dolečkách" v Bludově u Šumperka. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Moravské zemské muzeum, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 29-38. ISSN 1211-8796. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL a Zdeněk LOSOS. Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Moravské zemské muzeum, 2014, XCIX/2014, č. 1, s. 69-76. ISSN 1211-8796. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL a Zdeněk LOSOS. Waylandit a petitjeanit, dva nové fosfáty pro lokalitu Cetoraz u Pacova (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 2014, roč. 22, č. 2, s. 269-274. ISSN 1211-0329. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL a Zdeněk LOSOS. Mineralogická charakteristika a chemismus Fe-gahnitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2013, roč. 21/2013, č. 1, s. 47-51. ISSN 1211-0329. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL, Zdeněk LOSOS a Stanislav HOUZAR. Minerální asociace a chemické složení Mg-wolframitu a scheelitu z Cetoraze u Pacova, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-8796. info
 • LOSOS, Zdeněk, Ondřej KOVÁŘ, Stanislav HOUZAR a Josef ZEMAN. Rare hydrated Mg-carbonates-hydroxides assemblage of serpentinite fissures in Hrubšice, western Moravia (Czech Republic): a genetic model of its formation. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart, 2013, roč. 190, č. 3, s. 253-263. ISSN 0077-7757. doi:10.1127/0077-7757/2013/0242. info
 • TALLA, Dominik, Manfred WILDNER, Anton BERAN, Radek ŠKODA a Zdeněk LOSOS. On the presence of hydrous defects in differently coloured wulfenites (PbMoO4): an infrared and optical spectroscopic study. Physics and Chemistry of Minerals. 2013, roč. 40, č. 10, s. 757-769. ISSN 0342-1791. doi:10.1007/s00269-013-0610-8. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL, Jiří LITOCHLEB a Zdeněk LOSOS. Metamorfní původ struktur pyrhotinu, arzenopyritu a lollingitu z Orlíku u Humpolce, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Moravské zemské muzeum, 2013, XCVIII, č. 2, s. 59-67. ISSN 1211-8796. info
 • PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS, Renata ČOPJAKOVÁ a Jaromír KARÁSEK. Mineralogie a geneze horninových úlomků s pegmatitovou texturou z eluvia serpentinitu u Nové Vsi u Oslavan. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Národní muzeum, 2013, roč. 21, č. 2, s. 210-222. ISSN 1211-0329. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Stanislav HOUZAR, Zbyněk BUŘIVAL a Zdeněk LOSOS. Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, XCVII/2012, č. 2, s. 77-84. ISSN 1211-8796. info
 • PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS a Antonín PŘICHYSTAL. Chemické složení turmalínu z hydrotermálně alterovaných vulkanitů u obce Hlásnice v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova universita, 2012, XIX/2012, 1-2, s. 109-113. ISSN 1212-6209. info
 • MANDOVEC, Václav a Zdeněk LOSOS. Barnaté živce z pyrhotinového zrudnění v Bušíně. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, XIX/2012, 1-2, s. 154-157. ISSN 1212-6209. info
 • PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS a Dalibor VŠIANSKÝ. Pseudomorfózy Fe-vermikulitu po krystalech biotitu z granodioritů brněnského masivu - krystalochemie, inkluze a alterace. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, XCVII/2012, č. 1, s. 3-24, 21 s. ISSN 1211-8796. info
 • PROKOP, Jiří, Zdeněk LOSOS, Petr GADAS a Dalibor VŠIANSKÝ. Fe-vermiculite pseudomorphs after biotite crystals from granodiorites of the Brno Massif (Czech Republic). In Joint MSCC + CEMS Mineralogical conference in Miskolc, Hungary. 2012. ISSN 0365-8066. info
 • KOCOURKOVÁ, Eva, Ondřej ŠRÁČEK, Stanislav HOUZAR, Jan CEMPÍREK, Zdeněk LOSOS, Jan FILIP a Pavla HRŠELOVÁ. Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic. Journal of Geochemical Exploration. Elsevier, 2011, roč. 2011, č. 110, s. 61-73. ISSN 0375-6742. info
 • KNECHT, Richard a Zdeněk LOSOS. Mineralogie apofylit-prehnitových žil ze skarnů u Bludova. Geol. výzk. Mor. Slez. Brno: Masarykova univerzita, 2011, XVIII/2011, č. 2, s. 134-137. ISSN 1212-6209. info
 • TALLA, Dominik, Anton BERAN, Radek ŠKODA a Zdeněk LOSOS. On the presence of OH defects in the zircon-type phosphate mineral xenotime, (Y,REE)PO4. American Mineralogist. Mineralogical Society of America, 2011, roč. 96, č. 2011, s. 1799-1808. ISSN 0003-004X. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zbyněk BUŘIVAL, Zdeněk LOSOS a Bohumil VELEBA. Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce. Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2011, roč. 10, č. 2011, s. 1-10, 11 s. ISSN 1801-5972. info
 • LOSERTOVÁ, Lenka, Zdeněk LOSOS a Zbyněk BUŘIVAL. Chemické složení zlata, wolframitu a scheelitu z rozsypů lokality Trucbaba - Valcha u Humpolce. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha, 2011, roč. 19, č. 1, s. 88-93. ISSN 1211-0329. info
 • BERAN, Anton, Dominik TALLA, Zdeněk LOSOS a Jiří PINKAS. Traces of structural H2O molecules in baryte. Physics and Chemistry of Minerals. Springer-Verlag, 2010, roč. 2010, č. 37, s. 159-166. ISSN 1432-2021. info
 • LOSOS, Zdeněk. Výskyt železnatého gahnitu a dalších spinelidů v plášti žulovského masivu. Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2010, XVIII, č. 1, 4 s. ISSN 1213-0710. info
 • KOCOURKOVÁ, Eva a Zdeněk LOSOS. Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova. Časopis Slezského zemského muzea, série A. Opava: Slezské zemské muzeum, 2009, roč. 57/2008, č. 1, s. 193-210. ISSN 1211-3026. info
 • TALLA, Dominik, Anton BERAN a Zdeněk LOSOS. Traces of structural H2O molekules in baryte. Mittelungen der Osterreichischen Mineralogischen Gesselschaft. Wien: Osterreichischen Mineralogischen Gesell., 2009, roč. 155/2009, č. 1, s. 158-158, 2 s. ISSN 1609-0144. info
 • KOVÁŘ, Ondřej, Zdeněk LOSOS, Stanislav HOUZAR a Josef ZEMAN. Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno, 2008, LXXXXIII, č. 1, s. 16-35, 17 s. ISSN 1211-8796. info
 • VELEBIL, Dalibor a Zdeněk LOSOS. Rtutí bohatý tetraedrit z Jedové hory u Neřežína a jeho doprovodné minerály. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2008, roč. 16/2008, č. 1, s. 56-60. ISSN 1211-0329. info
 • KOCOURKOVÁ, Eva, Jan CEMPÍREK a Zdeněk LOSOS. Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2008, roč. 4/2008, č. 1, s. 7-12. ISSN 1801-5972. info
 • VÁVRA, Václav a Zdeněk LOSOS. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info
 • BROŽ, Miroslav, Miloslava KOVÁŘOVÁ, Zdeněk LOSOS, Marcela LINHARTOVÁ a Václav VÁVRA. The mineralogical research of manganese-phosphate crusts in the region of Hodušín-Božetice at Milevsko. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Academy of Science of the Czech Republic, 2007, roč. 4, č. 2, s. 43-55, 18 s. ISSN 1214-9705. info
 • KOCOURKOVÁ, Eva, Zdeněk LOSOS a Václav VÁVRA. Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova. In 3. sjezd České geologické společnosti, Volary, Sborník abstrakt a Exkurzní průvodce. 1. vyd. Praha: Česká geologická společnost, 2007. s. 39. info
 • KOCOURKOVÁ, Eva, Zdeněk LOSOS a Václav VÁVRA. Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM, 2007, LXXXXII, č. 1, s. 93-102. ISSN 1211-8796. info
 • LOSOS, Zdeněk a Pavel VIŽĎA. Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 38-40. ISBN 80-244-1560-7. info
 • MUCKE, Arno a Zdeněk LOSOS. The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications. Journal of Geosciences. Praha: Česká geologická společnost, 2007, roč. 52/2007, 3-4, s. 227-270, 43 s. ISSN 1802-6222. URL info
 • DOKOUPILOVÁ, Pavla, Ondřej ŠRÁČEK a Zdeněk LOSOS. Geochemical behaviour and mineralogical transformations during spontaneous combustion of a coal waste pile in Oslavany, Czech Republic. Mineralogical Magazine. London: Mineralogical society, 2007, roč. 71/2007, č. 4, s. 443-460. ISSN 0026-461X. info
 • LOSOS, Zdeněk. Allanit-(Ce) z lokalit žulovského masivu. Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2007, XV/2007, č. 4, s. 343-346. ISSN 1213-0710. info
 • JEDLIČKA, Jaromír a Zdeněk LOSOS. Stručný přehled mineralogických poměrů v žulovském masivu ve Slezsku. Minerál. Brno: M.Bohatý, Minerál, Brno, 2007, XV/2007, č. 4, s. 336-243, 8 s. ISSN 1213-0710. info
 • LOSOS, Zdeněk a Milan FIŠERA. První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2007, roč. 14-15, č. 1, s. 202-203. ISSN 1211-0329. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR, Zdeněk LOSOS a Radek ŠKODA. Kinoshitalite with a high magnesium content in sulphide-rich marbles from the Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Abhandlungen. Stuttgart: E.Schweitzerbatsch Verlagsbuchhandlung, 2006, roč. 182/2006, č. 2, s. 165-171. ISSN 0028-3649. info
 • LOSOS, Zdeněk, Petr MALEC a Petr SULOVSKÝ. Genetické typy a mikrochemismus allanitů z žulovského masivu. In Moravskoslezské Paleozoikum 2006. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, 2006. s. 19-20. info
 • DOKOUPILOVÁ, Pavla, Zdeněk LOSOS a Václav VÁVRA. Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech. Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2006, roč. 2006, LXXXXI, s. 97-104. ISSN 1211-8796. info
 • KOVÁŘ, Ondřej a Zdeněk LOSOS. Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum v Praze, 2006, roč. 13/2005, č. 1, s. 137-139. ISSN 1211-0329. info
 • DOKOUPILOVÁ, Pavla, Petr SULOVSKÝ a Zdeněk LOSOS. Hematite, hexyhydrite and picromerite group from the mine waste of the coal mine Kukla in Oslavany. Mineralogia Polonica. Krakow: Wydawnictwo Naukowe "Alkapit", Krakow, 2006, roč. 28/2006, č. 1, s. 57-59. ISSN 1896-2203. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana a Zdeněk LOSOS. Galena and Ag-minerals from Rožná uranium deposit. Mineralogia Polonica. Krakow: Wydawnictwo Naukowe "Alkapit", Krakow, 2006, roč. 28/2006, č. 1, s. 60-62. ISSN 1896-2203. info
 • DUŠEK, Jan a Zdeněk LOSOS. Stilbit z Černé Vody u Žulové. Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti, 2006, roč. 8/2006, č. 8, s. 276-288. ISSN 80-902213-9-4. info
 • DOKOUPILOVÁ, Pavla, Zdeněk LOSOS a Václav VÁVRA. Genetické typy antropogenních minerálů haldy uhelného dolu Kukla v Oslavanech. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 13-17. ISBN 80-244-1560-7. info
 • LOSOS, Zdeněk. Národní zástupce v komisi pro historii a výuku mineralogie IMA (Mezinárodní mineralogická asociace). 2006. info
 • TALLA, Dominik, Zdeněk LOSOS, Petr SULOVSKÝ a Renata ČOPJAKOVÁ. Studium optických anomálií v granátech z Ca-skarnů brněnského, šumperského a žulovského masivu. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2004. Masarykova Univerzita: ÚGV, ČGS, 2005, XII/2005, č. 1, s. 98-102. ISSN 1212-6209. info
 • LOSOS, Zdeněk a Hana DOLEŽALOVÁ. Sphalerites in particular genetic types of sulphide mineralization in the Rožná uranium deposit (Czech Republic). Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2005, roč. 151/2005, č. 1, s. 83. ISSN 1609-0144. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana, Stanislav HOUZAR a Zdeněk LOSOS. Barium-rich micas and manganoan sphalerite in sulphide-bearing dolomite marble from Rožná uranium deposit, Czech Republic: An example of Ba and Mn partitioning during regional metamorphism. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne - Prace Specjalne. Krakow: Mineralogical Society of Poland, 2005, roč. 25/2005, č. 1, s. 63-66. ISSN 0867-7360. info
 • LOSOS, Zdeněk a Anton BERAN. OH defects in cassiterite. Mineralogy and Petrology. Austria: Springer Verlag, 2004, roč. 81/2004, č. 81, s. 219-234. ISSN 0930-0708. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana a Zdeněk LOSOS. Sfalerit různých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. Acta Mus.Moraviae, Sci.geol. Brno: Moravské zemské muzeum, 2004, roč. 2004, LXXXIX, s. 91-102. ISSN 1211-8796. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana a Zdeněk LOSOS. Sulfidické parageneze na uranovém ložisku Rožná. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 11, č. 1, s. 70-72. ISSN 1212-6209. info
 • DOLEŽALOVÁ, Hana a Zdeněk LOSOS. Sfalerity jednotlivých genetických typů sulfidického zrudnění na uranovém ložisku Rožná. In Mineralógia Západných Karpát a Českého masívu 2004. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2004. s. 17-20. info
 • ZIMÁK, Jiří, Zdeněk LOSOS, Pavel NOVOTNÝ, Petr DOBEŠ a Jana HLADÍKOVÁ. Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 2003, roč. 47, 3-4, s. 111-122. ISSN 1210-8197. info
 • LOSOS, Zdeněk a Magdalena ŠIMČÍKOVÁ. Mineralogická charakteristika a distribuce ilmenitu a titanitu v žulovském masivu. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002. Brno: MU a ČGS Brno, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 77-78. ISSN 1212-6209. info
 • LOSOS, Zdeněk a Anton BERAN. Water traces and chemistry of cassiterites. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2003, roč. 148/2003, č. 1, s. 208-209. ISSN 1609-0144. info
 • LOSOS, Zdeněk a Anton BERAN. Hydrogen traces in genetically different cassiterites. In Light Elements in Rock-forming Minerals - Book of abstracts. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2003. s. 47-48. ISBN 80-7028-199-5. info
 • LOSOS, Zdeněk, Pavel VIŽĎA, Arno MÜCKE a Farhad FARSHAD. Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. s. 34-37. ISBN 80-244-0636-5. info
 • ZIMÁK, Jiří, Pavel NOVOTNÝ, Bohuslav FOJT, Josef VEČEŘA, Zdeněk LOSOS, Václav VÁVRA, Viera VEČEŘOVÁ, Jaroslav SKÁCEL a Dušan KOPA. Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách v okolí Javorníku, Jeseníku a Zlatých Hor. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, 2003. 64 s. Exkurzní průvodce. ISBN 80-244-0637-3. info
 • LOSOS, Zdeněk a Miroslav BROŽ. Parageneze a chemismus bimetasomatických kontaktních zón žulovského masivu. In Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat. Olomouc: UP Olomouc, 2002. s. 59-62. Sborník referátů z mezinárodního semináře. ISBN 80-244-0454-0. info
 • LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jíří ZIMÁK. Izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. In Moravskoslezské paleozoikum 2002. Brno: GaP PřF MU a ČGÚ Brno, 2002. s. 22-23. 1. info
 • LOSOS, Zdeněk a Eva PRINZOVÁ. Rejholtice - Mnišské jámy. In Exkurzní průvodce po mineralogických lokalitách na Sobotínsku, J. Zimák a P. Novotný (eds.). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. s. 81-84. Exkurzní průvodce. ISBN 80-244-0453-2. info
 • LOSOS, Zdeněk a Magdalena ŠIMČÍKOVÁ. Mineralogie a distribuce ilmenitu v žulovském masivu (ČR). In Slovensko-česko-polské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni "Herlany 2002". Košice: TU Košice, UK Bratislava, 2002. s. 28. Zborník abstraktov, 1. info
 • MÜCKE, Arno a Zdeněk LOSOS. The genesis of the precambrian so-called iron formations (Sydvaranger type) within the gneiss of the Desná Dome, Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. In Mineralogical Society of Poland - Special Papers. 1. vyd. Warsaw: Warsaw University, 2002. s. 153-155. ISBN 0867-7360. info
 • LOSOS, Zdeněk, Jana HLADÍKOVÁ a Jiří ZIMÁK. Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001. Praha (Czech Rep.): ČGÚ, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 154-156. ISSN 0514-8057. info
 • BROŽ, Miroslav a Zdeněk LOSOS. Mineralogy and geochemistry of the bi-metasomatic contact zone between gneiss and marble from Žulová, Czech Republic. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 146, č. 1, s. 47-49. ISSN 1609-0144. info
 • KOUBOVÁ, Magdaléna, Zdeněk LOSOS a Jan MALEC. Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko. Mitteilungen der Österr. Mineral. Gesellschaft. Wien: Bundesministerium für Wissenschaft, Wien, 2001, roč. 146, č. 1, s. 153-154. ISSN 1609-0144. info
 • VESELÝ, Miroslav a Zdeněk LOSOS. Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2001, VIII., č. 1, s. 85-88. ISSN 1212-6209. info
 • RICHTEROVÁ, Dana, Antonín PŘICHYSTAL a Zdeněk LOSOS. Moravian Jurassic Geodes and their Geological Significance. Geolines. Praha: Institute of Geology, AV ČR, 2001, roč. 13, č. 1, s. 106-107. ISSN 1210-9606. info
 • LOSOS, Zdeněk, Antonín PŘICHYSTAL a Dana RICHTEROVÁ. Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, VII., č. 1, s. 66-68. ISSN 1212-6209. info
 • MÜCKE, Arno a Zdeněk LOSOS. Polymetamorfně přepracované, páskované a silicifikované magnetitové rudy v desenských rulách (Silesikum, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. Brno: MZM, 2000, LXXXV, č. 1, s. 47-79. ISSN 0521-2359. info
 • REIF, Jaroslav, Zdeněk LOSOS, Monika NĚMEČKOVÁ a Rudolf ŠMŮLA. Dva genetické typy tremolitu a nález objektů, podobných fosíliím, z lomu Konstantin ve velkovrbenské skupině. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 2000, VII, č. 1, s. 126-128. ISSN 1212-6209. info
 • PRINZOVÁ, Eva a Zdeněk LOSOS. Minerogeneze páskovaných magnetitových rud na lokalitě Mnišské jámy v desenské skupině silesika. In Mineralogicko-petrologické sympózium Magurka 2000. Bratislava: Geologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2000. s. 32. info
 • FAIMON, Jiří a Zdeněk LOSOS. Experimentální zvětrávání perthitických živců. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998. Praha: ČGÚ, 1999, roč. 1999, č. 1, s. 52-53. ISSN 0514-8057. info
 • LOSOS, Zdeněk a Antoni MUSZER. Parageneze rudních minerálů z křemenných žil a puklin granitoidů lokality Kamienna Góra u Nadziejowa. In Wybrane zagadnenia stratygrafii, tektoniky i okruszcowania Dolnego Slaska. Wroclaw: Instytut Nauk Geologicznych Universytetu Wroclawskiego, 1999. s. 27-32. ISBN 83-907933-1-8. info
 • HOUZAR, Stanislav, Zdeněk LOSOS, Jana HLADÍKOVÁ a Václav VÁVRA. Graphite with inorganic isotopic signature from marble xenoliths in Třebíč Massif (Moldanubicum). Berichte der Deutschen Mineralogischen Gesellschaft. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagbuchhanlung, 1999, roč. 1999, č. 11, s. 109. ISSN 0935-123X. info
 • MÜCKE, Arno a Zdeněk LOSOS. The significance of chlorites as a genetic indicator in ore deposits exemplified by the magnetite ores from the Desná Group (Silesicum, Czech Republic). Chemie der Erde. Urban and Fischer Verlag, 1999, roč. 59, č. 3, s. 233-242. ISSN 0009-2819. info
 • LOSOS, Zdeněk, Petr SULOVSKÝ a Václav VÁVRA. Sn-, Bi- and Ag- minerals from pegmatites, aplites and quartz veins of Žulová granitic Massif (Silesicum, Czech Republic). Krystalinikum. Brno: Moravské zemské muzeum, 1998, roč. 1988, č. 24, s. 53-71. ISSN 0454-5524. info
 • LOSOS, Zdeněk a Julie B. SELWAY. Tourmaline of dravite-uvite series in graphitic rocks of the Velké Vrbno Group (Silesicum, Czech Republic). Journal of the Czech Geol. Soc. Praha: Czech Geol. Soc., 1998, roč. 43, 1-2, s. 45-52. ISSN 1210-8197. info
 • LOSOS, Zdeněk, Jiří ZIMÁK, Petr SULOVSKÝ a Dagmar KRAUSOVÁ. Mineralogical Study of. Acta Universitatis Carolinae. Praha: Univerzita Karlova, 1996, roč. 38, 2-4, s. 309-319. ISSN 0001-7132. info
 • LOSOS, Zdeněk a Jana HLADÍKOVÁ. Crystallinity and carbon isotopic composition of graphites from graphite deposits in the Silesicum (Czech Republic). In Pašava, Kříbek, Žák (eds): Mineral Deposits: From Their Origin to Their Environmental Impacts. Rotterdam: A.A.Balkema, 1995. s. 593-596. ISBN 905410550X. info

19. 7. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.