prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.


kancelář: 108
Královopolská 2590/135
612 65 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 541 517 182
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Fyziologie živočichů
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 5. 1999
Datum ukončení řízení 20. 3. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Buněčné kultury jako model pro studium řízení reparace, proliferace, diferenciace a apoptózy savčích buněk
Oponenti habilitační práce prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (?Ustav ľivočiąné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov)
prof. RNDr. Richard Petrásek, CSc. (IKEM Praha)
doc. MUDr. et RNDr, Miroslav Červinka, CSc. (KU Praha-Přírodovědecká fakulta)
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Peter Fedoročko, CSc. (Univerzita P.J. Šafárika, Košice,SR, Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Karlova univerzita Hradec Králové, Lékařská fakulta)
doc.RNDr. Josef Berger, CSc. (Jihočeská univerzita České Budějovice, Biologická fakulta)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2010
Datum ukončení řízení 20. 6. 2012
Přednáška pro odbornou veřejnost 7. 12. 2011
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR Liběchov)
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 12. 2011
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 20. 3. 2012