Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum zahájení řízení 24. 11. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 6. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. PhDr. Michal Charvát, CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (FŠ Prešovské univerzity)
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2. LF UK Praha)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 6. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2019

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 1. 2011
Datum ukončení řízení 1. 12. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Vybrané aspekty pohybové činnosti člověka z pohledu antropomotoriky a biomechaniky
Oponenti habilitační práce doc. Phdr. Josef Pavlík CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerzita, Slovensko - Fakulta humanitných a prírodných vied)
doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. (FTK UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 9. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (MU - Fakulta sportovních studií)
Členové doc. Phdr. Josef Pavlík CSc. (MU - Fakulta sportovních studií)
prof. PhDr. Michal Belej, CSc. (Prešovská univerzita, Slovensko - Fakulta humanitných a prírodných vied)
prof. PhDr. Július Kasa, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko - Fakulta telesnej výchovy a športu)
doc. PhDr. Vladimír Korček, CSc. (Strojnická fakulta STU)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 24. 11. 2014
Datum ukončení řízení 16. 9. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.