Dvousemestrální paralelní studium akreditovaných studijních oborů

Informace o studiu

Zájemcům o řádné studium v bakalářském stupni na FF MU, kteří neuspěli u přijímacích zkoušek, nabízíme placené dvousemestrální studium. Po absolvování dvou semestrů CŽV student získá nárok na postup do 2. ročníku řádného studia, pokud splní podmínky oboru. Je však povinen se v následujícím roce zúčastnit přijímacích zkoušek do řádného studia.

Studiem v rámci CŽV nelze dosáhnout titulu.

Prominutí neúspěšného přijímacího řízení

Výsledky neúspěšného přijímacího řízení budou účastníkovi CŽV prominuty, jestliže splní následující podmínky:

  • účastník splnil podmínky oboru (požadovanou skladbu předmětů s odpovídající kreditovou hodnotou a u některých oborů ještě požadovaný studijní průměr za dva semestry studia CŽV)
  • podal přihlášku k řádnému studiu stejného programu a oboru, jaký absolvuje v programu CŽV
  • zúčastnil se přijímacího řízení (přijímacích zkoušek) do řádného studia

Nesplní-li účastník některou z výše uvedených podmínek, nelze mu prominout výsledky neúspěšného přijímacího řízení, a nemůže tak být zařazen do řádného studia.

Jednotlivé kroky pro přestup do řádného studia

  1. Co nejdříve po absolvování posledního předmětu ve studiu CŽV doručit na studijní oddělení Žádost o prominutí výsledků přijímacího řízení na základě splnění podmínek studia oboru CŽV.
  2. Po přijetí k řádnému studiu se dostavit k zápisu do studia ke studijní referentce pro prezenční (kombinované) studium. Kontakty najdete zde. K zápisu do studia je nutné přinést ověřenou kopii maturitního vysvědčení a občanský průkaz.
  3. Po zápisu do řádného studia se účastník stává studentem. Je zapsán do prvního semestru řádného studia a studuje předměty, které navazují na absolvovaný program CŽV, tj. předměty třetího semestru.
  4. Co nejdříve po zápisu do studia je nutné požádat o uznání předmětů absolvovaných ve studiu CŽV do řádného studia. Žádost se podává elektronicky v IS.

Pokud byl uchazeč přijat k řádnému studiu na základě úspěšného přijímacího řízení, dostaví se pouze k zápisu do studia ke svojí studijní referentce a v IS podá žádost o uznání předmětů z CŽV do řádného studia.

Aktuální přijímací řízení

Přihlášku ke studiu lze podávat v období od

1. 4. – 31. 7. 2018

Podat přihlášku

Co můžete studovat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.