Specializační a doplňující studium

Pedagogika – specializační a doplňující studia

Doplňující pedagogické studium

Studium k získání učitelské způsobilosti v rámci celoživotního vzdělávání je určeno pro absolventy neučitelského magisterského studia příslušných oborů, případně pro posluchače oboru Psychologie akreditovaného pro FF a FSS MU.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: 1. 4. – 31. 8. 2017

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat písemnou formou (formulář ke stažení). 

Doplňující pedagogické studium – Anglický jazyk a literatura

Doplňující pedagogické studium – aprobační předmět Anglický jazyk a literatura vyžaduje pokročilou znalost jazyka na úrovni CPE (Certificate of Proficiency in English).

Požadavky pro přijímací zkoušky:

 Písemný test v angličtině English Proficiency Exam (cca 75 min):

  • testuje gramatiku, slovní zásobu a porozumění čtenému textu 
  • hranice úspěšnosti u písemné zkoušky činí 60 bodů

Termín podání přihlášek:  1. 4. – 31. 8. 2017

Termín přijímací zkoušky: 12. 9. 2017 v 10 hod. v učebně G32 (3. p., Gorkého 7,  60200 Brno)

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat písemnou formou (formulář ke stažení). 

Jazykový kurz Ruština v praxi – postgraduální vzdělávání pro ruštináře

Základní formu vzdělávání cílové skupiny (učitelé ruštiny na ZŠ a SŠ) tvoří praktické jazykové kurzy zaměřené na rozšíření jazykových schopností a upevnění řečových návyků. Program počítá se samostatným studiem problematiky a jeho kontrolou v podobě průběžného ústního i písemného testování včetně závěrečného písemného testu. Průběžně budou poskytovány konzultace podle potřeb a požadavků frekventantů programu.

Vzdělávací program má akreditaci MŠMT a je realizován v návaznosti na úspěšně ukončený projekt Inovace postgraduálního vzdělávání učitelů ruského jazyka na ZŠ a SŠ (20102012) v DVPP pro JMK v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Bližší informace o kurzu získáte na webových stránkách Ústavu slavistiky.

Termín podání přihlášek: 28. 8. – 22. 9. 2017

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou. Spolu s podáním přihlášky kurz objednejte prostřednictvím Obchodního centra.

Výchovné poradenství

Studijní program je určen absolventům vysokých škol pedagogického zaměření a učitelům ve funkcích výchovných poradců. Svým obsahem naplňuje podmínky studia ke splnění kvalifikačních předpokladů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Studium vychází z oblastí práce výchovného poradce na základních a středních školách. Akcentuje zejména disciplíny zaměřené na výchovné a školní poradenství, profesní a kariérové poradenství, poradenství pro podporu talentovaných a nadaných jedinců, poradenství zaměřené na prevenci a zvládání sociálně patologických jevů.

Podrobné informace zde. Studium bude zahájeno v jarním semestru 2018. 

Termín podání přihlášek: do 12. 1. 2018

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat písemnou formou (formulář ke stažení).

Zkušenostně-reflektivní učení

Jste lektor, instruktor, učitel, trenér, teambuilder, kouč, facilitátor, vzdělavatel osob libovolných věkových kategorií, táborový vedoucí, zážitkový pedagog, psycholog, psychoterapeut, pracovník v sociálních službách, organizátor či kdokoli, kdo se zajímá o vzdělávání a co nejefektivnější způsob jeho realizace? Na Ústavu pedagogických věd FF MU pro vás v letech 2017–2019 otevíráme nový běh studia Zkušenostně-reflektivního učení.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: 1. 2. – 30. 4. 2017

Způsob podání přihlášky: Přihlášky (životopisy a motivační dopisy) posílejte na adresu klara.harvankova@mail.muni.cz.

Klasická tradice a současnost: DVPP latiny a dějepisu

Cílovou skupinu kurzu tvoří zejména středoškolští učitelé latiny a dějepisu. Cyklus přednášek, prezentací a workshopů je zaměřen na vybraná témata z klasické filologie a příbuzných oblastí, zejména latinskou lingvistiku, antickou literaturu a kulturu, latinskou medievistiku, didaktiku latiny, recepci antiky, dějiny starověku apod.

V rámci tematických celků bude pozornost věnována také aktuálním otázkám a tématům spojeným s historickými výročími (v roce 2017 např. výročí reformace).

Kurz organizuje Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D., kontaktní osobou je Jitka Erlebachová.

Podrobné informace zde

Termín podání přihlášek: do 30. 11. 2017

Způsob podání přihlášky: Kurz je třeba objednat v Obchodním centru jako balení pro osoby výdělečně činné, nebo pro osoby nevýdělečně činné.

Psychologie – specializační studia

Forenzní psychologie

Celoživotní vzdělávání ve forenzní psychologii je specializační vzdělávací program zaměřený primárně na následný výkon znalecké činnosti v oblasti psychologie.

Program kombinuje kreditové a modulární vzdělávání.

Podrobné informace zde.

V akademickém roce 2017/2018 neotevřeme specializační studium Forenzní psychologie z kapacitních důvodů. Předpokládáme, že další ročník zahájíme v podzimním semestru 2018.

Termín podání přihlášek: do 30. 6. 2018

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Další specializační studia

Koordinátor ICT

Předmět vychází z akreditovaného kurzu DVPP, který je nutnou podmínkou pro výkon specializované pedagogické činnosti Koordinátora ICT ve školách. Účastníci kurzu se postupně seznámí s pedagogickými a didaktickými aspekty využívání moderních technologií a ICT i se zásadami a specifiky jejich koordinace. V rámci předmětu bude důsledně propojována teoretická a praktická část.

Podrobné informace zde.

Termín podání přihlášek: Nyní nelze podat přihlášku.

Způsob podání přihlášky: Přihlášku je třeba podat elektronickou formou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.