Celoživotní vzdělávání

Programy celoživotního vzdělávání jsou určeny pro ty, kteří chtějí pokračovat ve svém vzdělávání anebo hledají nové uplatnění na trhu práce. Celoživotní vzdělávání se řadí do kategorie "dalšího vzdělávání" a obsahuje takové druhy vzdělávání, které doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují znalosti, vědomosti, dovednosti a kvalifikaci jeho účastníků, umožňují další odborný rozvoj.

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a řídí se Řádem celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity a Opatřením děkana 3/2018 Realizace programů celoživotního vzdělávání.

Účastník Celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách, nemá tedy nárok na ubytování na kolejích, slevu na stravování v menze a nemohou mu být poskytnuty další úlevy běžné pro studenty řádného studia. Celoživotní vzdělávání je placenou formou vzdělávání.

V rámci celoživotního vzdělávání je na Přírodovědecké fakultě MU organizováno:

1. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti odborného studia

  • prezenční forma
  • standardní doba studia 2 roky

Studium je určeno pro absolventy odborného magisterského studia neučitelského směru, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované programy
Rozšiřující studium učitelství Biologie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Fyziky pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Chemie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Matematiky pro střední školy

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna. K přihlášce uchazeč doloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Poplatek činí 5000 Kč za semestr.

2. Studium k rozšíření učitelské způsobilosti o další aprobační předmět

  • prezenční forma
  • standardní doba studia 2 roky

Studium je určeno pro absolventy magisterského studia učitelství, kteří si chtějí rozšířit učitelskou způsobilost o další vyučovací předmět. Toto studium je zakončeno absolvováním závěrečné zkoušky. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované obory: 
Učitelství Fyziky pro střední školy - rozšiřující studium o další aprobační obor

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna. K přihlášce uchazeč doloží ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Poplatek činí 5000 Kč za semestr.

3. Studium jednotlivých předmětů

  • prezenční forma

V rámci programu Celoživotního vzdělávání je uchazečům umožněno vybrat si jednotlivé předměty z fakultní nabídky. Po absolvování předmětu student obdrží Výpis absolvovaných předmětů.

Studium jednotlivých předmětů je určeno pro uchazeče s ukončeným středoškolským vzděláním. Výjimečně je umožněno studium jednotlivých předmětů i středoškolským studentům.

Uchazeč si podá písemnou žádost o možnost absolvovat předměty. Žádost se podává na formuláři Žádost o zápis předmětů, na které bude doloženo souhlasné vyjádření vyučujících k jednotlivým předmětům. K žádosti uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení případně potvrzení o studiu ze střední školy.

Přihláška ke studiu se podává na uvedeném formuláři Přihláška ke studiu CŽV do 31. srpna.

Poplatek činí 500 Kč za jeden kredit.

4. Studium učitelství jako souběžné studium pro studenty PřF

  • prezenční forma
  • standardní doba studia 2 roky
  • studium probíhá souběžně s řádným odborným navazujícím studiem neučitelského směru na PřF

Studium je určeno studentům odborného magisterského studia neučitelského směru na Přírodovědecké fakultě, kteří chtějí získat učitelskou způsobilost ve svém oboru. Toto studium je zakončeno absolvováním státní závěrečné zkoušky. Podmínkou je, aby student k této zkoušce přistoupil současně nebo až poté, co složí státní závěrečnou zkoušku z odborného studia. Absolvent obdrží osvědčení o absolvování, které je přílohou k diplomu. Současně s osvědčením obdrží dodatek k osvědčení.

Vypisované programy

Rozšiřující studium učitelství Biologie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Fyziky pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Chemie pro střední školy 
Rozšiřující studium učitelství Matematiky pro střední školy
Rozšiřující studium Učitelství geografie a kartografie pro střední školy

Poplatek ve výši 5000 Kč za semestr lze na základě žádosti prominout.

Pro zahájení studia od jarního semestru lze podat přihlášku ke studiu CŽV na studijní oddělení do konce ledna. Pro zahájení studia od podzimního semestru lze podat přihlášku do konce července.

Studenti přijatí do prvního ročníku odborného magisterského studia podají přihlášku při zápisu do studia.

Se studentem bude na začátku každého dalšího semestru uzavřena smlouva o realizaci programu celoživotního vzdělávání.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.