Moderní přístupy hodnocení sorpce perzistetních organických polutantů v půdě

Kód projektu
FRVS/1730/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Sledování osudu látek v prostředí je jedním ze základních směrů environmentální chemie. Detailní studium sorpčních a desorpčních procesů v půdních matricích je nezbytné pro vyhodnocení rizik spjatých s výskytem nebezpečných látek v daném kompartmentu životního prostředí, pro stanovení jejich mobility a distribuce do jiných složek prostředí a určení škodlivého vlivu na živé organismy.


Cílem navrhovaného projektu je zavedení nových metod (1. Superkritická fluidní extrakce organických polutantů, 2. Stanovení stupně biologické dostupnosti fenanthrenu v půdách s využitím superkritické fluidní extrakce a třepání do vodného roztoku chloridu vápenatého, 3. Studium sorpční kinetiky fenanthrenu v půdách a stanovení sorpčního koeficientu fenanthrenu v půdách) mezi úlohy předmětu C8620 Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty a C8640 Základy studia environmentálních procesů. Předměty jsou zaměřeny na laboratorní výuku studentů chemie životního prostředí a příbuzných oborů (chemických, biologických, učitelství chemie pro střední školy) Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a získaní praktických dovedností z oblasti laboratorní praxe.


V rámci absolvování daných úloh bude student konkrétně seznámen s technikou přípravy půdní matrice pro vybrané experimenty, postupem obohacení vzorku o vybrané kontaminanty, moderní metodou superkritické fluidní extrakce a klasickými technikami kapalinové extrakce (Soxtec, extrakce kapalina-kapalina, třepání do roztoku chloridu vápenatého) a experimentálním postupem pro sledování kinetiky sorpce a stanovení sorpčního koeficientu (metoda OECD 106).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.