Biofyzikální výzkum struktur a funkcí biomolekul (BVSFB)

Kód projektu
MUNI/A/1046/2009
Období řešení
1/2010 - 12/2012
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Za účasti studentů bude rozvíjen výzkum v oblasti studia protinádorových léčiv a jejich interakcí s biomakromolekulami jako jsou MutS nebo tubulin pomocí technik jako jsou NMR, FRET, ATR FT IR, AFM a počítačového modelování.
V oblasti studia membrán a jejich interakcí s biomolekulami budou používány takové, převážně optické metody, techniky jako je elipsometrie, infračervená spektroskopie, Ramanův rozptyl a také AFM. Výzkum biomembrán bude soustředěn na vytvoření modelových systémů jedno- a více-vrstvých membrán (např. z fosfatidilcholinu) a zkoumání vlivu tloušťky membrány na vlastnosti jako je permeabilita, pružnost apod.
Výše uvedené příklady byly spíše experimentálního charakteru, v teoretické oblasti budou rozvíjeny metody a programy pro studium interakcí mezi proteinem a ligandem a jejich vhodnou evaluaci. V oblasti teoretického studia nukleových kyselin bude aplikována široká škála nejmodernějších počítačových technik od klasických molekulových simulací přes kvantově-chemické přístupy až po kombinované kvantově-klasické (hybridní) metody, vše doplněné přístupy bioinformatickými. Výzkum bude soustředěn na objasnění reakčních mechanismů ribozymů, studium dynamických funkčních center ribosomu, studium možných prebiotických chemických reakcí a vývoj metodik.
Studenti se na navrhovaných tématech podílí v rámci svých diplomových prací a témata se budou dále pravděpodobně vyvíjet v práce disertační. Témata jsou zaměřena na aktuální vědeckou problematiku a je tudíž logickým předpokladem, že výstupy tohoto výzkumu a těchto prací budou publikovány v zahraničních impaktovaných časopisech a budou prezentovány ve formě posterů na konferencích.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.