Chemické látky v prostředí – od experimentů k modelům (ENCHEM2013)

Kód projektu
MUNI/A/0922/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Toxické látky v prostředí představují významný vědecký, společenský i ekologický problém, který vyžaduje intenzivní experimentální, terénní i teoretický výzkum. V rámci předkládaného projektu bude podpořen systematický rozvoj a posilování zapojení studentů PřF MU - především doktorského studia oboru Chemie životního prostředí - do výzkumu v několika směrech souvisejících s problematikou osudu a monitorování rizikových látek v prostředí. Dílčími směry projektu budou (i) environmentální analytická chemie, (ii) nástroje pro monitorování chemických látek, (iii) výzkum osudu látek v prostředí a (iv) modelování a komplexní predikce expozice. Zapojením studentů do výzkumu v centru RECETOX PřF MU budou v projektu získávány informace o hladinách, chování a osudu vybraných organických i anorganických látek, které budou v navazujících aktivitách využity k širším interpretacím a konstrukci modelů. Výstupy výzkumu z projektu budou především kvalitní publikace v zahraničních časopisech s impaktním faktorem. Výsledky budou využity pro přípravu a finalizaci dizertačních prací. Dílčím cílem projektu je také podpora samostatného aktivního zapojování studentů do mezinárodní vědecké komunity a podpora prezentací na národních i mezinárodních konferencích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.