Informace o projektu
Vliv emisního zatížení na epifytické mechorosty (Bryophyta) na dubech (Quercus spp.)

Kód projektu
MUNI/C/0921/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Výzkum je zaměřen na posouzení bioindikačních schopností epifytických mechorostů na dubech (Quercus spp.). Projekt má za cíl: zjistit, jak je struktura epifytických společenstev na dubech ovlivněna emisním zatížením; zda obsah vybraných chemických látek ve stélce mechu koreluje s obsahem látek v borce a v ovzduší, a jestli je druhové složení epifytických společenstev na dubech ovlivněno chemismem borky.
Na území ČR bude vybráno 16-20 doubrav a další místa s výskytem solitérních dubů tak, aby se lokality stejnoměrně nacházely v územích s různou mírou emisního zatížení. Na lokalitách budou sbírána bryofloristická data, data popisující vlastnosti forofytů a data charakterizující samotné lokality. Charakteristiky podmínek panujících na jednotlivých lokalitách budou doplněny o zpětně získaná data o průměrných ročních úhrnech srážek, průměrných ročních teplotách a průměrné roční míře znečištění (SOx, NOx a PMx; aktuální a v 70.-80. letech). Celkem bude prozkoumáno cca 200 dubů. Zároveň budou odebírány vzorky mechu Hypnum cupressiforme a borky z jednotlivých forofytů pro chemické analýzy.

Publikace

Počet publikací: 2


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.