Informace o projektu
Zavedení nového předmětu Antropologie občanské společnosti

Kód projektu
FRVS/1022/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
antropologie; občanská společnost; globální sdružovací revoluce; lidská práva; nevládní organizace; dobrovolnické organizace; sebeorganizování; sociální struktury; kulturní vzorce

Interdisciplinární pojetí antropologie zejména v anglosaském světě spočívá v celostním chápání sociální a kulturní antropologie v integrálním sepětí s antropologií biologickou. Cílem je zachytit vznik a proměny základních vzorců chování člověka a lidských skupin na všech místech a ve všech kulturách a civilizacích až do současné doby včetně moderní občanské společnosti. Na řadě západních univerzit jsou předmětem výuky i výzkumných projektů témata a problémy současné společnosti. Při katedrách antropologie mnohdy existují oddělení a ústavy občanské společnosti. Zabývají se
dobrovolnickými organizacemi, které se nalézají v prostoru mezi státem a trhem (v ČR jsou to tzv. subjekty občanského [třetího] sektoru). Úloha těchto organizací při vytváření kulturních vzorců chování a nahrazování tradičních sociálních struktur v sociálních skupinách v moderní společnosti je předmětem disciplíny Antropologie občanské společnosti. U nás bylo možné se o podobné pedagogické a badatelské směřování pokusit až po listopadu 1989, kdy se začaly formovat základy občanské společnosti. Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně úzce
spolupracuje s Katedrou oboru Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, která tuto problematiku komplexně (výukově i badatelsky) rozvíjí od roku 2000. Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně chce připravit a zavést do studijního
programu nový předmět Antropologie občanské společnosti.
Konkrétní výstupy
Vytvoření sylabu nového předmětu Antropologie občanské společnosti (přednášky, semináře).
Připravení předmětu Antropologie občanské společnosti k akreditaci na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Zveřejnění výsledků projektu (sylabu předmětu, literatury) na webových stránkách Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zveřejnění vybraných textů k předmětu na webových stránkách Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Prohloubení spolupráce s Katedrou oboru Občanský sektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Rozšíření možnosti dosavadního spektra uplatnění pro absolventy oboru antropologie (od oblasti středního a vysokého školství, výzkumu nebo
zdravotnictví až po oblast sociální a kulturní i oblast ekonomickou) v oblasti občanského sektoru: nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti); v našem prostředí i v mezinárodních institucích a organizacích.


Výsledky

Byl vytvořen sylabus nového předmětu Antropologie občanské společnosti (přednášky, semináře). Na webových stránkách Katedry antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byl zveřejněn sylabus a seznam doporučené literatury předmětu. Stránka předmětu je http://anthrop.sci.muni.cz/mp.do?id=266&sKey1=AAAAAEAAB Tamtéž byly zveřejněny plné verze studijních textů k Antropologii občanské společnosti, zejména: Marie Dohnalová, Jaroslav Malina: Slovník antropologie občanské společnosti (elektronická interaktivní verze PDF souboru, 141 stran s rozsáhlou bibliografií. Byl připraven návrh k akreditaci předmětu. Byl připraven článek (krátká zpráva) o předmětu pro nový odborný časopis Anthropologia Brunensis a byly publikovány tři stati s tématikou antropologie občanské společnosti. V rámci odborného Antropologického semináře Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se uskutečnila tři vystoupení s tématikou vztahující se k projektu a zaváděného předmětu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.