Inovace výuky předmětu Speciální metody fyziologie živočichů

Kód projektu
FRVS/1748/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt vychází z dlouholeté spolupráce Katedry srovnávací fyziologie živočichů a obecné zoologie a Biofyzikálního ústavu AVČR. Jde o inovaci předmětu Speciální metody fyziologie živočichů , která směřuje k vytvoření logických celků ve výuce a tím k posílení návaznosti jednotlivých předmětů. Navrhovaná inovace odráží potřebu nově ustanovit výzkumné zaměření pracoviště z důvodu celofakultních strukturních změn. Získané prostředky budou sloužit k zavedení nových metodik a celkovému zefektivnění výuky převedením stávajících výukových materiálů do podoby počítačových prezentací. Inovovaný předmět tak bude lépe než dosud poskytovat studentům orientaci při výběru témat diplomových prací. Nově zaváděné metodiky budou součástí tématických celků, u nichž je perspektiva dalšího rozvoje zejména ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem. Dále budou prostředky využity k doplnění pomůcek a laboratorního materiálu ve stávajících laboratořích katedry tak, aby zde bylo možné realizovat rozšíření praktické výuky navrhované v projektu. Zavedení nových metodik umožní výrazně rozšířit nabídku témat diplomových prací pro studenty a finanční prostředky budou rovněž sloužit pro materiální podporu těchto prací.

Výsledky

Dosažené výsledky: Inovace předmětu Speciální metody fyziologie živočichů těmito dílčími kroky: doplněním o nová témata a metodiky (základy práce in vitro a další alternativní metody, úvod do studia kmenových buněk, fluorescenční a konfokální mikroskopie, základy biochemických metod) vyhotovením výukových počítačových prezentací témat, která zůstala zachována z původné koncepce předmětu (magnetorecepce bezobratlých, laboratorní zvířata v experimentu, nespecifická imunita bezobratlých, elektroforetická analýza proteinů obohacením o praktickou práci studentů (lipidový profil krevní plasmy – stanovení cholesterolu, sérologická detekce antigenů systému ABO – vliv bromelinu. Dále bylo řešením projektu dosaženo: prohloubení a zkvalitnění spolupráce s Biofyzikálním ústavem AVČR ustavení nových okruhů výzkumné problematiky, které souvisejí s metodikami a tématy nově zavedenými do výuky inovovaného předmětu (detekce antigenů systému ABO v různých typech tkání, interakce imunitního systému s bakteriální DNA.) V rámci nově ustavených výzkumných problematik byly zadány 3 diplomové práce. Konkrétní výstupy: Zkvalitnění výuky inovovaného předmětu ve smyslu rozšíření vyučovaných okruhů a vyhotovení elektronické podoby studijních materiálů Rozšíření nabídky diplomových a doktorských témat a zlepšení informovanosti studentů o těchto tématech Rozšíření výukových možností pracoviště o nově zaváděné výzkumné okruhy a metodiky Zkvalitnění výuky díky využití špičkové techniky na spolupracujícím - Biofyzikálním ústavu AVČR Materiální podpora dalších praktických cvičení realizovaných na pracovišti

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.