Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

Studium vlastností aerosolu generovaného interakcí laserového záření s práškovými materiály pro metody plazmové spektrometrie

Logo poskytovatele
Kód projektu
GP203/07/P439
Období řešení
1/2007 - 12/2009
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
laserová ablace, aerosol, frakcionace, práškové materiály, indukčně vázané plazma, spektrometrie

Přímá analýza pevných materiálů nevyžaduje často velmi zdlouhavé rozpouštění vzorků, které navíc znamená velké riziko kontaminace nebo ztráty těkavých složek. Mezi metody přímé analýzy patří např. rentgenová spektrometrie, neutronová aktivační analýza nebo spektrografie s obloukovým buzením. Jedním z řešení je také použití spektrometrie indukčně vázaného plazmatu s optickou nebo hmotnostní detekcí (ICP-OES/MS) pro analýzu aerosolu vzniklého ablací vzorku laserovým paprskem (LA). Složení aerosolu, který je analyzován v ICP, je ovlivněno mnoha okolnostmi v průběhu interakce laserového záření se vzorkem (vlastnosti vzorku, parametry laseru, ablační komora…), transport vzorku do ICP (nosný plyn, materiál, průměr a délka potrubí) a odpařování v plazmovém zdroji. Během těchto dějů dochází k frakcionaci prvků, což znamená, že složení aerosolu odpařeného v ICP se liší od složení vzorku. Práškové materiály jsou analyzovány ve formě tablet připravených lisováním, odléváním nebo tavením homogenního vzorku s vhodným pojivem. Náplní projektu je studium frakcionace při ablaci kompaktních a práškových materiálů s různými druhy matrice pomocí analýzy velikosti částic a složení aerosolu vznikajícího při LA a jeho transportu do ICP-OES/MS v závislosti na analytickém signálu v ICP.

Publikace

Počet publikací: 5