Informace o projektu
Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW (LOTERIM)

Logo poskytovatele
Kód projektu
EHP-CZ02-OV-1-018-2014
Období řešení
1/2015 - 4/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo životního prostředí ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.

Říční ekosystémy jsou zranitelné přímými antropogenními vlivy (znečišťování, hydromorfologická ovlivnění) i v důsledku globálních změn (změny teplotních a průtokových režimů s navazujícími změnami chemismu atp.) a jejich biologická diverzita evidentně klesá do té míry, že ekosystémy mnohdy přestávají plnit svoje funkce.Existující monitorovací systémy se zaměřují především na podchycení lokálních anebo regionálních vlivů a tomu odpovídá i rozmístění kontrolních profilů. Objektivní vyhodnocení míry změny vyvolané globálními vlivy však lze provést jen na základě relevantního dlouhodobého sledování přírodě blízkých stanovišť. Potřeba hodnocení dlouhodobých
sledování je stále častěji zdůrazňována. Program CZ02 je příležitostí pro rozšíření monitorovacích systémů, v ČR již zavedených pro potřeby hodnocení ekologického stavu pro evropskou Rámcovou směrnici o vodách (WFD) o modul monitoringu dlouhodobých změn biologické diverzity v tekoucích vodách. Fakticky bude tento modul navazovat na tzv. monitoring referenčních lokalit pro WFD (1996 – 2000 a 2005 – 2008), prováže existující data s daty nově získanými v tomto projektu a údaji klimatickými; navrhne program budoucího sledování v desetiletém intervalu. Modul bude zaveden do existujícího informačního systému (IS ARROW), obsahujícího informace o síti kontrolních profilů s rozsáhlými recentními i historickými informacemi o abiotické i biotické složce, která zahrnuje i minimálně ovlivněné lokality.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.