Informace o projektu
Silva Gabreta Monitoring – Realisierung eines grenzüberschreitenden Monitorings von Biodiversität und Wasserhaushalt Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu (Silva Gabreta)

Logo poskytovatele
Kód projektu
INTERREG 26
Období řešení
4/2016 - 3/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
WWW stránky projektu
http://www.silvagabreta.eu/
Spolupracující organizace
Česká zemědělská univerzita v Praze
Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
Správa Národního parku Šumava
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung

Projekt Silva Gabreta umožňuje poprvé v historii realizovat společně připravený přeshraniční monitoring NP Šumava a NP Bavorský les oceněných certifikátem „Transboundary Parks“ a tím fakticky zahájit jednotný program monitoringu biodiversity a přírodních podmínek. Cílem projektu je vytvořit funkční infrastrukturu přeshraniční monitorační sítě a poprvé v historii provést za využití standardizovaných moderních metod monitoring biodiversity lesů, rašelinišť a vod v obou národních parcích. Důležitým cílem projektu je také umožnit sdílení a společné vyhodnocení dat ze společně vytvořené databanky biodiversity.
Zjištěné výsledky budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Přeshraniční uplatnění standardních metodických postupů umožní vytvoření jednotného souboru dat, který bude hodnotným podkladem pro zkvalitnění ochranářské i vědecké spolupráce sousedících národních parků. Tímto budou překonány obtíže ve sdílení dat a porovnání výsledků získaných v minulosti různými metodami na území dvou různých států. To také povede k významnému zkvalitnění podmínek pro další spolupráci v péči o celé území. Získaná data o biodiversitě území budou cenným podkladem pro ochranářský management i další vědecké poznání přeshraničního území Šumavy. Kromě toho bude z přizpůsobeného a udržitelného využití našeho přírodního dědictví těžit i cestovní ruch. Přeshraniční území Šumavy poskytuje velké množství ekosystémových služeb a průběžný monitoring jejich kvality je nezbytnou součástí zodpovědné správy tohoto území.

Masarykova univerzita (Ústav botaniky a zoologie) se jako partner podílí na monitoringu biodiversity vod v obou národních parcích. Hlavními řešenými úkoly je: dlouhodobý výzkum vodní bioty a prostředí v revitalizovaných potocích v NP Šumava, monitoring biodiversity vodních bezobratlých vrchovištních tůní včetně umělých tůní vybudovaných při revitalizaci narušených vrchovišť a monitoring biodiversity horních částí horských povodí Große Ohe a Vydry, které jsou důležitými vodními útvary v jádrových zónách obou národních parků.

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na stránkách projektu: http://www.silvagabreta.eu/

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.