Informace o projektu
Dlouhodobé a současné procesy utvářející diverzitu významných evropských biotopů (DSP BIOTOP)

Kód projektu
MUNI/A/1334/2018
Období řešení
1/2019 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Původní, avšak ustupující, biotopy evropské krajiny slouží jako významný přírodní zdroj, jsou důležité pro zachování biogenofondu a diverzity krajiny, jsou významným genetickým a environmentálním archívem a plní řadu ekosystémových funkcí souvisejících s koloběhy prvků a vody. Jsou na jednu stranu utvářeny dlouhodobými procesy, operujícími na fylogenetické a kvartérní škále, na druhou stranu se v současnosti rychle mění během antropogenních globálních změn. Současné rozšíření, fungování a druhové složení našich biotopů není často možné vysvětlit bez znalosti vývoje flóry, fauny a celé krajiny v minulosti. Dlouhodobý výzkum evropských biotopů, zejména lesů, trávníků, mokřadů a rašelinišť, realizovaný na Ústavu botaniky a zoologie, vedl k vypsání řady magisterských a doktorských disertačních prací, které se zmíněnými aspekty zabývají. Tento projekt integruje jejich aktuální výzkumy v oborech ekologie rostlin a živočichů, biosystematika a evoluce rostlin a kvartérní paleoekologie. Jádro týmu tvoří studenti interní formy doktorského studia. Tým doplňují jejich školitelé a magisterští studenti. Velkoškálové studie povedou k pochopení vzorců rozšíření jednotlivých společenstev, ale i k identifikaci faktorů, které je předurčují (klima, půdní reakce, podloží, management přírodních zdrojů, úroveň znečištění prostředí). Biosystematické studie povedou k pochopení vzniku současné diverzity na druhové úrovni. Výsledkem budou zejména publikace, na nichž se budou studenti autorsky podílet, ve většině případů jako hlavní autoři.

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.