Informace o projektu
Syntéza nových molekul, materiálů a nanostruktur (SYNOMAN)

Kód projektu
MUNI/A/1518/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Předložený projekt specifického výzkumu bude zacílen na vývoj nových syntetických metod pro přípravu vybraných molekul, supramolekulárních, nanostrukturních systémů. Tyto systémy a materiály budou studovány pomocí celé škály měřicích, analytických a teoretických metod s cílem odhalení vnitřní struktury, reakčních mechanismů a poznání užitečných vlastností použitelných v praxi, jako jsou katalytická aktivita, adsorpce a rozklad různých polutantů, škodlivin, jedů, bakterií a virů ze vzduchu a vody, medicinální aktivita, optické vlastnosti, fotochemická reaktivita a luminiscenční vlastnosti. Moderní metody syntetické chemie budou použity k přípravě molekulárních organických látek s předem stanovenou strukturou a sloučenin s cílenou biologickou aktivitou; bude pokračovat příprava a testování nových inhibitorů terapeuticky relevantních proteinových kináz – zejména CK1, Haspin a ALK1/2. Dále bude pozornost věnována přípravě nových zcela syntetických a semi-syntetických analogů forskolinu s cílem identifikovat selektivní modulátory jednotlivých isoforem adenylátcykláz. Současně bude studována příprava supramolekulárních systémů na bázi bambusurilů. Syntéza nanočástic kovů a slitin, oxidických nanovláken a nanoporézních metalosilikátových a metalofosfátových xerogelů bude zacílena na přípravu aktivních katalyzátorů pro de-NOx reakce, oxidace polymerace. Budeme se také věnovat optimalizaci metod přípravy grafenoxidu a redukovaného grafenoxidu s cílem zvětšení měrného povrchu (BET). Připravený grafenoxid bude využit pro bezvodou sol-gelovou přípravu nových kompozitních materiálů. Vyvinuté syntetické postupy a technologie umožní přípravu nových typů pokročilých adsorpčních materiálů, které budou kombinovat dobře aplikovatelnou morfologii (monolity, vlákna, prášky, kompozity) s vysokou chemickou stabilitou a pokročilými funkčními vlastnostmi pro zachycení a chemickou likvidaci škodlivin. Další výzkum bude zaměřen na vývoj a fotofyzikální studie nových fotochemicky aktivních sloučenin a fluoroforů s důrazem na použití fotochemie k řešení některých interdisciplinárních problémů v chemii, biologii, fyzice a přírodních vědách.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.