Informace o projektu
Evoluční a ekologická biologie společenstev akvatických biotopů a parazito-hostitelských systémů (HydroPara)

Kód projektu
MUNI/A/1581/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na studium ekologických aspektů a evolučních procesů ve vybraných systémech prostředí a u vybraných organizmů žijících v tomto prostředí. Předmětem studia budou jednak volně žijící organizmy ve vodních ekosystémech, kde bude zejména studován dopad antropogenní činnosti na společenstva vodních bezobratlých, ale i parazitické organizmy, kde budou studovány parazito-hostitelské ekologické vztahy a mechanizmy evolučních procesů ve vybraných parazito-hostitelských systémech. Realizační tým je složen ze 4 školitelů a 11 studentů DSP zapsaných v prezenční formě studia oboru Evoluční a ekologická biologie specializace parazitologie a specializace hydrobiologie. Od března 2021 se předpokládá zapojení dalších studentů doktorského studia (nástup do studia od jarního semestru 2021) a jejich interních školitelů (3 studenti a 2 školitelé). V průběhu realizace budou do projektu rovněž zapojeni studenti magisterského studia. Témata lze shrnout do několika okruhů, kterým odpovídají stanovené cíle projektu. Parazitologická témata jsou orientována na studium ekologie a evoluce v systémech parazit-hostitel, a to zejména na studium evolučně-ekologických fenoménů hybridizace hostitelů a parazitů, epidemiologie parazitárních nákaz, populační genomiku a historickou disperzi parazitů. Hydrobiologická témata jsou zaměřena na antropogenní vlivy působící na vodní ekosystémy a jejich společenstva, především dopady klimatických změn spojených zejména s rozkolísaným hydrologickým režimem (vysychání), eutrofizace, acidifikace, degradace toků a plošných změn v povodích. Jednotlivé studie často pracují s analýzou dlouhodobých dat nebo víceletých vzorkovacích kampaní na různých časových, ale i prostorových škálách. Mají přesahy do aplikační sféry ve vodním hospodářství a ochranářském managementu, ale také základního výzkumu problematiky koexistence a přežívání populací, a vztahů bioty k teplotě a stabilitě biotopů v kontextu jejich ohrožení klimatickými změnami.

Publikace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.